Protokół nr VIII/07 sesji Rady Gminy Święta Katarzyna z dnia 26 kwietnia 2007 roku

 


Protokół nr VIII/07

sesji Rady Gminy Święta Katarzyna

z dnia 26 kwietnia 2007 roku

 

Po sprawdzeniu quorum, sesję otworzył i obrady prowadził przewodniczący Rady Gminy Jerzy Woźniak. W sesji wzięło udział 13 radnych ( lista obecności w zał.), wójt Jerzy Fitek i zastępca wójta Stanisław Łopatowski. Obecni byli przedstawiciele jednostek pomocniczych gminy, mieszkańcy gminy i pracownicy samorządowi. Nieobecni byli radni Roman Kasprowicz i Wojciech Szydełko.

Ad.1. Przewodniczący Komisji Gospodarczej i Rozwoju Gminy Mariusz Teodorowicz zgłosił wniosek komisji o zdjęcie z porządku obrad  pkt 6 -  projekt uchwały Rady Gminy w sprawie uchwalenia  miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu Prawocin w obszarze planowanego przebiegu napowietrznej linii elektroenergetycznej 400kV i pkt 7 - projekt uchwały Rady Gminy w sprawie uchwalenia  miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu Święta Katarzyna w obszarze planowanego przebiegu napowietrznej linii elektroenergetycznej  400kV. Członkowie komisji wskazali na rozbieżności między uchwałami o przystąpieniu do sporządzenia planów a projektami tych planów a także między projektami planów Prawocina i Świętej Katarzyny. Wątpliwości dotyczą różnej szerokości, przyjętej w planach, strefy ochronnej (35 m lub 45 m) oraz różnic napięcia prądu przesyłanego linią.

Za zdjęciem z porządku sesji pkt 6 i pkt 7 głosowało odpowiednio 10 radnych, 2 radnych wstrzymało się.

Wójt Jerzy Fitek poprosił o przedstawienie na piśmie wątpliwości komisji i zapewnił, że zorganizuje spotkanie z projektantami i przedstawicielami inwestora linii 400 kV w celu ich wyjaśnienia.

Przewodniczący Rady Gminy Jerzy Woźniak prowadził obrady zgodnie z następującym porządkiem sesji:

1.Wnioski do porządku obrad.

2. Informacje i komunikaty Przewodniczącego Rady Gminy i Przewodniczących  komisji.

3. Informacja Wójta Gminy o działaniach w okresie od poprzedniej sesji.

4. Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2006 rok i projekt uchwały Rady Gminy w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Święta Katarzyna  z tytułu wykonania  budżetu Gminy za 2006 rok.

5. Projekt uchwały Rady Gminy w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie specjalnej strefy ekonomicznej.

6. Projekt uchwały Rady Gminy w sprawie zatwierdzenia „Planu odnowy miejscowości Kotowice na lata 2007-2013” w ramach Planu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013.

7. Projekt uchwały Rady Gminy zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu gminy na rok 2007.

8. Projekt uchwały Rady Gminy w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu przeznaczonych  do spożycia  poza miejscem jak i w miejscu sprzedaży oraz zasad ich usytuowania na terenie gminy.

9. Projekt uchwały Rady Gminy zmieniającej uchwałę Rady Gminy Święta Katarzyna z dnia 26 października 2006 r. Nr XLVII/363/06 w sprawie ustalenia warunków odpłatności za pomoc w formie posiłku.

10. Projekt uchwały Rady Gminy w sprawie zasad odpłatności za sprawianie pogrzebu, w tym osobom bezdomnym.

 11. Projekt uchwały Rady Gminy w sprawie    uchwalenia  Gminnego programu przeciwdziałania narkomanii w Gminie  Święta Katarzyna.

12. Projekt uchwały Rady Gminy w sprawie  ustalenia wysokości stawki  opłaty       adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w wyniku podziału nieruchomości na terenie Gminy Święta Katarzyna.

13. Przyjęcie protokołu VII sesji Rady Gminy.

14. Interpelacje i zapytania.

15. Wolne wnioski.

Ad.2. Przewodniczący Rady Gminy Jerzy Woźniak przypomniał i poinformował:

-          że mija termin składania oświadczeń majątkowych radnych,

-          że sekretarz i skarbnik gminy złożyły oświadczenia lustracyjne,

-          że sołtys wsi Smardzów Edward Skiba został wybrany na przewodniczącego Gminnego Koła Dolnośląskiego  Stowarzyszenia Sołtysów, które powstało 22.04.07 r.

-          o zakazie głosowania radnych jeżeli dotyczy to ich interesu prawnego.

Ad.3. Wójt Jerzy Fitek. poinformował o:

-          posiedzeniu  Zarządu Gminnego OSP, na którym ustalono, że międzygminne zawody strażackie odbędą się w Radwanicach,

-          zorganizowanych wspólnie z policją w gimnazjum eliminacjach turnieju „Pomagajmy sobie”,

-          spotkaniu w klubie Relaks rad jednostek pomocniczych gminy i firm współpracujących z GCK,

-          trwającej analizie pracy dyrektorów szkół w związku z końcem ich kadencji. Po uzyskaniu pozytywnych opinii, planuje się przedłużyć umowy z nimi.

Radny Bogdan Kaleta  zapytał  jakie nieruchomości gmina nabyła lub zbyła bez przetargu (zarządzenia nr 16, 20 i 22).

Wójt Jerzy Fitek wyjaśnił, że prawo bezprzetargowego zakupu mają właściciele gruntów przyległych do sprzedawanych działek jeżeli nie pełnią one funkcji zgodnych z planem zagospodarowania przestrzennego. W Iwinach jest to pas oddzielający drogę publiczną od działki nabywcy, w Siechnicach są to niewielkie fragmenty gruntów przylegające do działki nabywcy. Grunt w Siechnicach został kupiony przez gminę na cel publiczny, pod przepompownię ścieków.

Ad.4. Wnioskodawcą podjęcia uchwały Rady Gminy w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Święta Katarzyna  z tytułu wykonania  budżetu Gminy za 2006 rok ( proj. w zał.) jest  przewodniczący Rady Gminy.

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Alfred Bedryjowski  przedstawił uchwałę nr 10/5/07 Komisji Rewizyjnej z dnia 10.04.2007 r. w sprawie opinii o wykonaniu budżetu Gminy Święta Katarzyna za 2006 rok (pozytywna) oraz uchwałę nr 10/6/07 w sprawie wniosku  Komisji Rewizyjnej o udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy  Święta Katarzyna za 2006 rok. Wniosek komisji pozytywnie zaopiniowała Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu.

Pozytywne opinie o wykonaniu budżetu gminy za 2006 rok i projekcie uchwały wyrazili w imieniu wszystkich komisji stałych Rady Gminy ich przewodniczący: Halina Zdęba, Krzysztof Rudziks i Mariusz Teodorowicz..

Za przyjęciem uchwały Rady Gminy  Nr VIII/50/07 w sprawie  udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Święta Katarzyna  z tytułu wykonania  budżetu Gminy za 2006 rok głosowało 12 radnych, 1 radny się wstrzymał.

Wójt Jerzy Fitek podziękował za udzielenie absolutorium.

Ad.5. Wnioskodawcą podjęcia uchwały Rady Gminy w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie specjalnej strefy ekonomicznej ( projekt w zał.) jest wójt.

Za przyjęciem uchwały Rady Gminy  Nr VIII/51/07 w sprawie  wyrażenia zgody na utworzenie specjalnej strefy ekonomicznej głosowało 13 radnych.

Ad.6. Wnioskodawcą podjęcia uchwały Rady Gminy w sprawie zatwierdzenia „Planu odnowy miejscowości Kotowice na lata 2007-2013” w ramach Planu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 ( projekt w zał.) jest wójt.

Wójt Jerzy Fitek i Grzegorz Salwa – pełnomocnik wójta do spraw pozyskiwania funduszy zewnętrznych – wyjaśnili, że plan był konsultowany przez mieszkańców Kotowic, przyjęła go Rada Sołecka Kotowic i Grupa Odnowy Miejscowości Kotowice. Zatwierdzenie planu przez Radę Gminy umożliwi nam wystąpienie z wnioskiem o środki z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

Przewodniczący Komisji Gospodarczej i Rozwoju Gminy Mariusz Teodorowicz przedstawił  pozytywną opinię o projekcie uchwały.

Za przyjęciem uchwały Rady Gminy  Nr VIII/52/07 w sprawie  zatwierdzenia „Planu odnowy miejscowości Kotowice na lata 2007-2013” w ramach Planu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 głosowało 13 radnych.

Ad.7. Wnioskodawcą podjęcia uchwały Rady Gminy zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu gminy na rok 2007  ( projekt w zał.) jest wójt.

Wójt Jerzy Fitek, wskazując na powody korekty budżetu, podkreślił znaczny wzrost dochodów gminy z tytułu opłat planistycznych i znaczny wzrost wydatków na odszkodowania za tereny przejęte przez gminę pod drogi. Także duże środki pochłaniają remonty i modernizacja dróg. W przyszłości będzie jeszcze prosił o zwiększenie wydatków na ten cel.

Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów Krzysztof Rudziks przedstawił  pozytywną opinię komisji o projekcie uchwały.

Za przyjęciem uchwały Rady Gminy  Nr VIII/53/07 zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu gminy na rok 2007  głosowało 13 radnych.

Ad.8. Wnioskodawcą podjęcia uchwały Rady Gminy w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu przeznaczonych  do spożycia  poza miejscem jak i w miejscu sprzedaży oraz zasad ich usytuowania na terenie gminy ( projekt w zał.) jest wójt.

Wójt Jerzy Fitek poinformował, że celem uchwały jest zmiana ilości punktów sprzedaży alkoholu do spożycia poza miejscem sprzedaży na 45 i przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży na 15. Łączna ilość punktów sprzedaży alkoholu nie ulega zmianie. Projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Przewodnicząca Komisji Oświaty, Kultury i Opieki Społecznej Halina Zdęba przedstawiła  pozytywną opinię komisji o projekcie uchwały.

Za przyjęciem uchwały Rady Gminy  Nr VIII/54/07 w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu przeznaczonych  do spożycia  poza miejscem jak i w miejscu sprzedaży oraz zasad ich usytuowania na terenie gminy głosowało 13 radnych.

Ad.9. Wnioskodawcą podjęcia uchwały Rady Gminy zmieniającej uchwałę Rady Gminy Święta Katarzyna z dnia 26 października 2006 r. Nr XLVII/363/06 w sprawie ustalenia warunków odpłatności za pomoc w formie posiłku  ( projekt w zał.) jest wójt.

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Joanna Bryłkowska Hehn  wyjaśniła, że zmiana uchwały obejmuje przypadki rodzin objętych dotąd programem rządowym z zakresu dożywiania, których członkowie podjęli dodatkową pracę a mimo to, ich sytuacja bytowa nie uległa poprawie. By nie uchylać pomocy udzielanej tym rodzinom, GOPS przedkłada powyższy projekt uchwały.

Przewodnicząca Komisji Oświaty, Kultury i Opieki Społecznej Halina Zdęba przedstawiła  pozytywną opinię komisji o projekcie uchwały.

Za przyjęciem uchwały Rady Gminy  Nr VIII/55/07 zmieniającej uchwałę Rady Gminy Święta Katarzyna z dnia 26 października 2006 r. Nr XLVII/363/06 w sprawie ustalenia warunków odpłatności za pomoc w formie posiłku  głosowało 13 radnych.

Ad.10. Wnioskodawcą podjęcia uchwały Rady Gminy w sprawie zasad odpłatności za sprawianie pogrzebu, w tym osobom bezdomnym ( projekt w zał.) jest wójt.

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Joanna Bryłkowska Hehn  wyjaśniła, że zadaniem własnym gminy jest sprawianie pochówku mieszkańcom gminy, w tym osobom samotnym. Uchwała pozwoli wydatkować środki na pogrzeb gdy nie ma osoby bo zmarła i nie ma komu wystawić decyzji.

Przewodnicząca Komisji Oświaty, Kultury i Opieki Społecznej Halina Zdęba przedstawiła  pozytywną opinię komisji o projekcie uchwały.

Za przyjęciem uchwały Rady Gminy  Nr VIII/56/07 w sprawie zasad odpłatności za sprawianie pogrzebu, w tym osobom bezdomnym głosowało 13 radnych.

Ad.11. Wnioskodawcą podjęcia uchwały Rady Gminy w sprawie  uchwalenia  Gminnego programu przeciwdziałania narkomanii w Gminie  Święta Katarzyna ( projekt w zał.) jest wójt.

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Joanna Bryłkowska Hehn  przedstawiła projekt uchwały.

Przewodnicząca Komisji Oświaty, Kultury i Opieki Społecznej Halina Zdęba przedstawiła  pozytywną opinię komisji o projekcie uchwały.

Za przyjęciem uchwały Rady Gminy  Nr VIII/57/07 w sprawie uchwalenia  Gminnego programu przeciwdziałania narkomanii w Gminie  Święta Katarzyna głosowało 13 radnych.

Ad.12. Wnioskodawcą podjęcia uchwały Rady Gminy w sprawie ustalenia wysokości stawki  opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w wyniku podziału nieruchomości na terenie Gminy Święta Katarzyna ( projekt w zał.) jest wójt.

Wójt Jerzy Fitek przedstawił uzasadnienie do projektu uchwały ( w zał.).]

Przewodniczący Komisji Gospodarczej i Rozwoju Gminy Mariusz Teodorowicz przedstawił  pozytywną opinię o projekcie uchwały.

Za przyjęciem uchwały Rady Gminy  Nr VIII/58/07 w sprawie ustalenia wysokości stawki  opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w wyniku podziału nieruchomości na terenie Gminy Święta Katarzyna głosowało 11 radnych, 2 radnych wstrzymało się.

Ad.13. Za przyjęciem protokołu VII sesji Rady Gminy głosowało11 radnych, 2 radnych wstrzymało się.

Ad.14. Radny Krzysztof Rudziks zapytał na jakiej podstawie i dlaczego wójt zamierza odstąpić od konkursów na dyrektorów szkół w Siechnicach i Świętej Katarzynie oraz  gimnazjum a  także jaka jest sytuacja dyrektorów w szkołach w Radwanicach i Żernikach Wrocławskich.

Wójt Jerzy Fitek zacytował przepisy umożliwiające mu odstąpienie od konkursu i poinformował, że decyzję o ogłoszeniu lub odstąpieniu od konkursu, podejmie po zasięgnięciu opinii organów szkół, zapoznaniu się ze strategią działania sporządzoną przez dyrektorów oraz opinią kuratorium. Jak opinie będą pozytywne, to odstąpi od konkursów bo wójt  dobrze ocenia aktualnych dyrektorów i nie ma pewności, że nowe osoby będą tak samo sprawne organizacyjnie. Wójt przyjmie zasadę, że jak   będzie konkurs, to we wszystkich szkołach, jak nie będzie, to nigdzie.

Radna  Barbara Grabarz uznała, że gdyby był konkurs sytuacja byłaby zdrowsza, miałyby szansę startować inne osoby a ponowny wybór dyrektorów byłby dla nich nobilitacją.

Radny Tomasz Jastrzębski  stwierdził, że w wyniku konkursu eliminuje się słabe ogniwa. Nie należy zatrzymywać ludzi, którym praca nie daje satysfakcji. Powinniśmy oceniać również poziom nauki  a ten jest niski.

Wójt Jerzy Fitek ocenił poziom nauczania jako dobry lub bardzo dobry. Dyrektorów mamy dobrych lub bardzo dobrych i nie ma pewności, że nowa osoba wybrana na dyrektora nie będzie gorsza od dotychczasowego.

Radna  Halina Zdęba zapytała o aktualizację wieloletniego planu inwestycyjnego, do kiedy można składać wnioski w sprawie zmian, czy decyzja w sprawie zasypania cuchnącego zbiornika w Siechnicach została już podjęta, dlaczego wstrzymane zostały prace przy porządkowaniu terenu koło cmentarza w Siechnicach.

Wójt Jerzy Fitek poinformował, że wnioski można składać i wyjaśnił, że aktualizacja WPI wymaga więcej czasu , będziemy ją przygotowywać na czerwiec. Plan inwestycyjny musi być spójny ze strategią rozwoju gminy do 2017 roku, którą też musimy zaktualizować. Czy będziemy to robić własnymi siłami, czy zlecimy firmie zewnętrznej – decyzja zapadnie w maju. Zbiornik w Siechnicach obejrzeli przedstawiciele spółek wodnych, stwierdzili że w związku z odchodzącymi  rurami, zasypywanie go jest ryzykowne bo można pogorszyć odwodnienia terenu. Uporządkowanie terenu koło cmentarza miało zakończyć się w kwietniu.

Przerwa w pracach nastąpiła w wyniku zmiany prezesa firmy. Pilnujemy by nie dowożono odpadów. Cała sprawa jest uciążliwa, wójt żałuje, że zgodził się na działania zmierzające do uporządkowania gruntu.

Radny Tomasz Jastrzębski przypomniał, że wójt obiecał, że na ul. Stawowej koło huty wysypisko śmieci zostanie usunięte a śmieci  przybywa. Gmina ma prawo je usunąć i kosztami obciążyć właściciela gruntu. Radny zapytał także na jakim etapie są prace nad studium zagospodarowania gminy.

Wójt Jerzy Fitek poinformował, że wysypisko powstało na  terenie prywatnym. Właściciele obiecywali, że je usuną ale to nie nastąpiło. W stosunku do właścicieli już toczy się kilka postępowań administracyjnych. Będzie wniosek do sądu o przymuszenie ich do usunięcia śmieci i ukaranie. Z budżetu nie będziemy  ponosić wydatków na ten cel bo odzyskanie  ich nie będzie łatwe.

Radny Bogdan Kaleta zapytał wicewójta  jak postrzega gminę i nasze problemy.

Wicewójt Stanisław Łopatowski  pozytywnie ocenił gminę i wizję jej rozwoju. Wizytówką gminy jest baza oświatowa i Gminna Strefa Aktywności Gospodarczej. Sporo zmienia się w zakresie estetyki w gminie, aktywne są jednostki pomocnicze. Wysoki jest poziom nauczycieli zatrudnionych w gminnej oświacie, poziom nauczania w szkołach w Radwanicach i Żernikach Wrocławskich osiąga poziom szkół wrocławskich. Problemy, o których radni dyskutują są takie jak w innych gminach.

Przewodniczący Rady Gminy Jerzy Woźniak zapytał czemu nic nie dzieje się w Żernikach Wrocławskich na terenie przyszłego centrum sportu.

Wójt Jerzy Fitek wyjaśnił, że  drenarka odwadniająca teren boiska nie została wpięta do studni leżącej na prywatnym terenie bo właściciel nie wyraził zgody. Trzeba było udrożnić kanalizację na  ulicy Parkowej. Lada moment wykonawca wejdzie na teren budowy. Prace są wykonywane zgodnie z harmonogramem. To samo jest w Siechnicach.

Ad.15.Radna Elżbieta Rzewuska poprosiła o udostępnienie uchwały w sprawie uchwalenia studium kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy w celu sprawdzenia zapisów odnośnie linii elektroenergetycznej 400 kV i zwróciła uwagę, że zarzuty  o szantażu skierowane do radnych na posiedzeniu Komisji Gospodarczej i Rozwoju Gminy były za mocne. Przypomniała radnym, że mają wolną wolę więc wójt także nie mógł mówić, że wojewoda może nam cokolwiek narzucić.

Wójt Jerzy Fitek zaprzeczył jakoby groził, że wojewoda może coś nakazać, słowa „szantaż” użył  w kontekście zmobilizowania inwestora bo negocjacje trwają już 5 miesięcy. Mówił, że Rada Gminy uchwala plan zagospodarowania przestrzennego. Jeżeli  zdjęte z porządku dzisiejszej sesji uchwały będą procedowane, to projekty zostaną przedstawione i Rada Gminy może je przyjąć lub odrzucić, tylko zasadne byłoby podać powody odrzucenia. Mówiliśmy, że bez wniosku inwestora Radzie Gminy nie wolno zmienić trasy linii. Te dwa odcinki planu są poza zakresem ewentualnych zmian przebiegu linii. Na posiedzeniu komisji zostaną wyjaśnione wątpliwości. Jak trzeba będzie to zostaną zmienione zapisy projektów uchwał.

Po wyczerpaniu porządku obrad, przewodniczący Rady Gminy Jerzy Woźniak zamknął obrady. Sesja trwała od godz. 17 do godz.1930.

Protokołowała

H. Demska

 

 

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Protokół nr VIII/07 sesji Rady Gminy Święta Katarzyna z dnia 26 kwietnia 2007 roku
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Mariusz Różnowicz
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:01.10.2008 10:13

Rejestr zmian dokumentu

pokaż