Protokół nr IX/07 sesji Rady Gminy Święta Katarzyna z dnia 31 maja 2007 roku

 


Protokół nr IX/07

sesji Rady Gminy Święta Katarzyna

z dnia 31 maja 2007 roku

 

Po sprawdzeniu quorum, IX sesję otworzył i obrady prowadził przewodniczący Rady Gminy Jerzy Woźniak. W sesji wzięło udział 15 radnych ( lista obecności w zał.), wójt Jerzy Fitek i zastępca wójta Stanisław Łopatowski. Obecni byli przedstawiciele jednostek pomocniczych gminy, mieszkańcy gminy i pracownicy samorządowi.

Ad.1 Rada Gminy nie dokonała zmian w porządku sesji. Przewodniczący Rady Gminy Jerzy Woźniak prowadził obrady według następującego porządku:

1.Wnioski do porządku obrad.

2. Informacje i komunikaty przewodniczącego Rady Gminy i przewodniczących  

    komisji.

3. Informacja wójta Gminy o działaniach w okresie od poprzedniej sesji.

4. Projekt uchwały Rady Gminy w sprawie zatwierdzenia „Planu odnowy miejscowości Iwiny na lata 2007-2013” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013.

5. Projekt uchwały Rady Gminy zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu gminy na rok 2007.

6. Projekt uchwały Rady Gminy w sprawie środków finansowych przeznaczonych na pomoc zdrowotną dla nauczycieli korzystających  z opieki zdrowotnej zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Święta Katarzyna.

7. Projekt uchwały Rady Gminy w sprawie zatwierdzenia taryfy zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Święta Katarzyna.

8.Projekt uchwały Rady Gminy sprawie zaktualizowania planu aglomeracji Wrocław w części dotyczącej Gminy Święta Katarzyna.

9. Projekt uchwały Rady Gminy sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Święta Katarzyna.

10 Przyjęcie protokołu VIII sesji Rady Gminy.

11. Interpelacje i zapytania.

12. Wolne wnioski.

Ad.2. Przewodniczący Rady Gminy Jerzy Woźniak  poinformował o piśmie, w którym Rada Miejska  Siechnic  przytacza argumenty za ogłoszeniem konkurów na dyrektorów gminnych placówek oświatowych. Powyższe pismo przewodniczący przekazał Komisji Oświaty, Kultury i Opieki Społecznej. Pismo Barbary  Mich i Bronisława Wiśniewskiego do Rady Gminy w sprawie uciążliwości firmy transportowej i propozycji  wyprowadzenia jej z ulicy Brzozowej w Żernikach Wrocławskich  zostało przekazane Komisji Gospodarczej i Rozwoju Gminy.

Przewodniczący Rady Gminy Jerzy Woźniak  przypomniał o zakazie głosowania obowiązującym radnych jeżeli głosowanie dotyczy ich interesu prawnego.

Ad.3. Wójt Jerzy Fitek poinformował:

- o przebiegu zawodów strażackich w Radwanicach. Nasze jednostki OSP zaprezentowały wysoką sprawność, I miejsce zajęła OSP Sulimów,

- o festynie zorganizowanym w Świętej Katarzynie wraz z misterium chleba i ścieżką historyczną,

- że otrzymał wymagane, pozytywne opinie i uzgodnienia dotyczące przedłużenia kadencji dyrektorów szkół, w tym z kuratorium, i w czerwcu przedłuży ich kadencję bez konkursu.

Ad.4. Wnioskodawcą podjęcia uchwały Rady Gminy w sprawie zatwierdzenia „Planu odnowy miejscowości Iwiny na lata 2007-2013” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 ( projekt w zał.) jest wójt.

Wójt Jerzy Fitek wyjaśnił, że plan odnowy został opracowany przez, wyłonioną na zebraniu wiejskim, grupę odnowy i  Grzegorza Selwę a następnie zaopiniowany przez Radę Sołecką. Wójt zgłosił autopoprawkę polegającą na wykreśleniu w § 1 wyrazów: „oraz uchwałą Rady Sołeckiej” i w spisie treści planu: „Załącznik Nr 2: Uchwała Rady Sołeckiej wsi Iwiny w sprawie Planu odnowy miejscowości Iwiny na lata 2007-2013”.

Przewodniczący Komisji Gospodarczej i Rozwoju Gminy Mariusz Teodorowicz przedstawił pozytywną opinię komisji o projekcie uchwały.

Za przyjęciem uchwały Rady Gminy  Nr IX/59/07 w sprawie  w sprawie zatwierdzenia „Planu odnowy miejscowości Iwiny na lata 2007-2013” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 głosowało 15 radnych.

Ad.5. Wnioskodawcą podjęcia uchwały Rady Gminy zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu gminy na rok 2007 ( projekt w zał.) jest wójt.

Wójt Jerzy Fitek poinformował, że podnosimy w pierwszej kolejności wydatki na utrzymanie dróg o 650 tys. zł. Źródłem pokrycia tych wydatków są wolne środki. Pozostałe zmiany wynikają z pism wojewody i kierowników wydziałów podanych w uzasadnieniu ( w zał.).

Przewodniczący Komisji  Budżetu i Finansów Krzysztof Rudziks przedstawił pozytywną opinię komisji o projekcie uchwały.

Za przyjęciem uchwały Rady Gminy  Nr IX/60/07 zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu gminy na rok 2007   głosowało 14 radnych, 1 radny wstrzymał się.

Ad.6. Wnioskodawcą podjęcia uchwały Rady Gminy w sprawie środków finansowych przeznaczonych na pomoc zdrowotną dla nauczycieli korzystających  z opieki zdrowotnej zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Święta Katarzyna ( projekt w zał.) jest wójt.

Wójt Jerzy Fitek przedstawił uzasadnienie uchwały ( w zał.) i poinformował, że środki na pomoc zdrowotna są zabezpieczone w budżecie gminy na 2007 rok.

Dyrektor Jednostki Obsługi Szkół Waleria Hasik  podkreśliła, że środki w wysokości 0,3% funduszu płac są zapisane na ten cel w Karcie Nauczyciela.

Przewodniczący Komisji  Budżetu i Finansów Krzysztof Rudziks przedstawił pozytywną opinię komisji o projekcie uchwały.

Za przyjęciem uchwały Rady Gminy  Nr IX/61/07 w sprawie  w sprawie środków finansowych przeznaczonych na pomoc zdrowotną dla nauczycieli korzystających  z opieki zdrowotnej zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Święta Katarzyna głosowało 15 radnych.

Ad.7. Wnioskodawcą podjęcia uchwały Rady Gminy w sprawie  zatwierdzenia taryfy zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Święta Katarzyna ( projekt w zał.) jest wójt.

Wójt Jerzy Fitek poinformował, że wzrost cen wody wynika z przejęcia od września br. sieci wodociągowych przez ZGK ( bez stacji uzdatniania wody) i konieczności uwzględnienia amortyzacji sieci w kosztach ZGK. Wartość sieci wynosi ok.8 mln zł. Przy stawce 3 zł netto za 1 m3 wody, dopłata wynosi 30 gr, odbiorca zapłaci 2,70 zł. Opłata za  1 m3 ścieków wynosi 5 zł, z tego dopłata wynosi 1,40 zł, odbiorca zapłaci 3,60 zł. Dopłata dla odbiorców obydwu usług wynosi 1,70 zł.( Są to stawki netto). W wyniku wprowadzonych zmian  opłat, mieszkańcy będą ponosić koszty większe o 6-7 zł miesięcznie.

Przewodniczący Komisji Gospodarczej i Rozwoju Gminy Mariusz Teodorowicz przedstawił pozytywną opinię komisji o projekcie uchwały.

Przewodniczący Komisji  Budżetu i Finansów Krzysztof Rudziks przedstawił również pozytywną opinię komisji o projekcie uchwały.

Radny Tomasz Jastrzębski zapytał  o wysokość opłaty abonamentowej związanej z bieżącą kontrolą i odczytem urządzenia pomiarowego u odbiorców u których odczyty następują w odstępach kwartalnych lub  co pół roku.

Wójt Jerzy Fitek poinformował, że stawka opłaty nie jest związana tylko z odczytem (inkasent chodzi średnio co 2 miesiące ), obejmuje również fakturowanie, wysyłanie faktur, kontrolę prawidłowości działania licznika, kontrole w przypadku spadku pobranej wody. Stawka opłaty abonamentowej - 1,60 zł miesięcznie - jest ryczałtowa i naliczana co miesiąc, podobnie jak w ubiegłym roku.

Radny Tomasz Jastrzębski zaproponował, by zmienić jej nazwę na „ryczałtową” lub „stałą” i wyraz „miesiąc” zastąpić wyrazem „odczyt”.

Wójt Jerzy Fitek zgłosił autopoprawkę polegającą na zastąpieniu w § 1 pkt 3, 4, 5, 6 i 7 wyrazu „abonamentowej” wyrazem „stałej”.

Za przyjęciem uchwały Rady Gminy  Nr IX/62/07 w sprawie  zatwierdzenia taryfy zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Święta Katarzyna głosowało 11 radnych, 4 radnych wstrzymało się.

            Ad.8. Wnioskodawcą podjęcia uchwały Rady Gminy sprawie zaktualizowania planu aglomeracji Wrocław w części dotyczącej Gminy Święta Katarzyna ( projekt w zał.) jest wójt.

Wójt Jerzy Fitek poinformował, że omyłkowo zaopiniowano Grodziszów w aglomeracji Wrocław. Wieś ta powinna być w propozycji planu aglomeracji Święta Katarzyna, jaki otrzymaliśmy z Urzędu Wojewódzkiego.

Przewodniczący Komisji Gospodarczej i Rozwoju Gminy Mariusz Teodorowicz przedstawił pozytywną opinię komisji o projekcie uchwały.

Za przyjęciem uchwały Rady Gminy  Nr IX/63/07 w sprawie zaktualizowania planu aglomeracji Wrocław w części dotyczącej Gminy Święta Katarzyna   głosowało 13 radnych, 2 radnych wstrzymało się.

Ad.9. Wnioskodawcą podjęcia uchwały Rady Gminy sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Święta Katarzyna ( projekt w zał.) jest przewodniczący Rady Gminy.

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Alfred Bedryjowski przedstawił skargę Eugeniusza Kostka ( w zał.) oraz uchwałę Komisji Rewizyjnej Nr 12/7/07 w sprawie skargi Eugeniusza Kostka na Wójta Gminy Święta Katarzyna ( w zał.).

Radny Bogdan Kaleta poinformował, że prezes ZGK poprosił go na świadka gdy znaleziono nielegalne przyłącze wodociągowe Eugeniusza Kostka, z którego korzystał przez 10 lat. Pod nadzorem policji odcięto mu kradziony prąd. Radny ma nadzieję, że jeszcze ktoś zainteresuje się gazem. Zdziwienie radnego budzi fakt, że notoryczny złodziej pisze skargę do Prezesa Rady Ministrów na wójta.

Za przyjęciem uchwały Rady Gminy  Nr IX/64/07 w sprawie  rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Święta Katarzyna  głosowało 14 radnych, 1 radny wstrzymał się.

Ad.10. Za przyjęciem protokołu VIII sesji Rady Gminy głosowało14 radnych, 1 radny wstrzymał się.

Ad.11.Radna Elżbieta Rzewuska przekazała skargi mieszkańców ulicy Żernickiej na wstrząsy i hałas powodowane przez samochody przejeżdżające przez obluzowane włazy kanalizacyjne oraz przez obniżenie ulicy koło p. Gniewkowskiego, w które samochody  wpadają. Mieszkańcy gminy pytają także o przedłużony czas pracy Urzędu Gminy do godziny 17-tej a nawet  do 18-tej.

Wójt Jerzy Fitek poinformował, że sprawę włazów przekazał ZGK, prawdopodobnie jeszcze nie wszędzie usunęli usterki. Ulica Żernicka jest drogą powiatową, wniosek o usunięcie obniżenia wójt przekaże do starosty i  będzie domagał się szybkiego załatwienia. Wójt ma dyżury w środy do godz.  17. W ciągu miesiąca przychodzi po południu jedna osoba albo i nikt. Przez ostatnie kilka lat nikt nie zgłosił wniosku o wydłużenie czasu pracy urzędu. Były wnioski o jak najszybsze rozpoczynanie pracy, dlatego urząd pracuje od 710. Możemy spróbować wydłużyć czas pracy urzędu ale rano jest więcej ludzi. Także inne urzędy odchodzą od wydłużonego czasu pracy.

Radna Barbara Grabarz poinformowała, że na ulicy Strażackiej są już zapadnięte chodniki i zapytała czy ktoś z Urzędu Gminy może się tym zainteresować.

Wójt Jerzy Fitek zapewnił, że jutro poszukamy tych miejsc i będzie to zrobione.

Radna Halina Zdęba poinformowała, że firmy robiące drogi w Siechnicach po wykonaniu części prac znikły np. z ulicy  Zacisze. Także nic się nie robi w sprawie parku w Siechnicach.

Wójt Jerzy Fitek poinformował, że na teren parku był dowieziony humus i została zasiana trawa. Teraz będą prace związane z  regulacją górki, będą dokończone chodniki i wykonane nasadzenia. Firma pracująca na ul. Zacisze nie zgłaszała, że przerywa prace. Wójt sprawdzi powody przerwy w pracach.

Radny Tomasz Jastrzębski zapytał co dalej z działką przy ulicy Prawocińskiej. Firma znikła, zostało nieprzemielone usypisko gruzu, nie został też obniżony teren pod przyszły cmentarz

Wójt Jerzy Fitek uznał, że firma jest nierzetelna, termin zakończenia prac jest przesuwany i trudny do wyegzekwowania. Jak firma nie zakończy prac, my to zrobimy i ich obciążymy kosztami.

Radny Roman Kasprowicz zawrócił dodatkowo uwagę, że na parkingu po opadach jest gruba warstwa błota a ścieżka od PPO do Prawocina została zniszczona.

Wójt Jerzy Fitek poinformował, że prowadził w tej sprawie rozmowy, ścieżka ma być podwyższona.

Radny Tomasz Jastrzębski wyraził nadzieję, że  nawierzchni asfaltowej ulicy Prawocińskiej zostanie naprawiona bo już niedługo nie będzie nadawała się do jazdy i zapytał o uprzątnięcie śmieci z drogi z osiedla do ronda i sąsiednich działek ( śmieci na terenie inwestycji sa żle zabezpieczone).

Wójt Jerzy Fitek stwierdził, że dotąd nie miał takiego zgłoszenia ale  wezwie firmę do natychmiastowego zabezpieczenia śmieci i uporządkowania terenu inwestycji i przyległych działek.

Radny Tomasz Jastrzębski zauważył, że R. Budzowski był o tym poinformowany 2 tygodnie temu i zapytał czy Urząd Gminy będzie kontrolował prace związane z likwidacja hałdy w Siechnicach i czy wójtowi coś wiadomo na temat jej likwidacji.

Wójt Jerzy Fitek poinformował, że zostało wydanie pozwolenie, prace zaczną się w tym roku i potrwają 3-5 lat. Gmina nie ma z inwestorem kontaktu, oni nic nie muszą z nami uzgadniać. Uprawnienia do kontroli ma wyłącznie wojewoda ale uwagi będziemy mu przekazywali.

Za zgodą Rady Gminy ( 13 radnych głosowało za) przewodniczący Rady Miasta Siechnice Milan Uśak przedstawił treść pisma w sprawie przeprowadzenia konkursów na dyrektorów  gminnych szkół

Przewodniczący Rady Gminy Jerzy Woźniak poinformował, że już przekazał tę sprawę właściwej  komisji.  

Wójt Jerzy Fitek poinformował, że stanowisko Rady Miasta poznał już wcześniej i udzielił jej odpowiedzi. Odpowiedź tę przedstawił Radzie Gminy wraz z odpowiedzią  kuratorium oświaty na pismo wójta, gdzie wskazana  jest wyłączna kompetencja wójta w sprawie sposobu  obsadzenia stanowisk dyrektorów szkół. Wójt przypomniał, że swoją decyzję w sprawie powierzenia funkcji dyrektorów szkół bez ogłaszania konkursów zapowiedział już wcześniej i podkreślił, że swoją decyzją bierze odpowiedzialność za dyrektorów. Wójt podał wyniki nauczania w szkołach gminnych w porównaniu ze średnią wojewódzką w poszczególnych latach. Wyniki osiągane przez naszych uczniów są zbliżone do średniej wojewódzkiej.

Przewodniczący Rady Gminy Jerzy Woźniak poinformował, że materiały te przekaże Komisji Oświaty, Kultury i Opieki Społecznej,

Ad.12.Wolnych wniosków nie zgłoszono.

Po wyczerpaniu porządku obrad, przewodniczący Rady Gminy Jerzy Woźniak zamknął obrady. Sesja trwała od godz. 17 do godz.1850.

Protokołowała

H. Demska

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Protokół nr IX/07 sesji Rady Gminy Święta Katarzyna z dnia 31 maja 2007 roku
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Mariusz Różnowicz
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:01.10.2008 10:17

Rejestr zmian dokumentu

pokaż