Protokół nr X/07 sesji Rady Gminy Święta Katarzyna z dnia 28 czerwca 2007 roku

 


Protokół nr X/07

sesji Rady Gminy Święta Katarzyna

z dnia 28 czerwca 2007 roku

 

Po sprawdzeniu quorum, X sesję otworzył i obrady prowadził przewodniczący Rady Gminy Jerzy Woźniak. W sesji wzięło udział 13 radnych ( lista obecności w zał.), wójt Jerzy Fitek i zastępca wójta Stanisław Łopatowski. Obecni byli przedstawiciele jednostek pomocniczych gminy, mieszkańcy gminy i pracownicy samorządowi. Nieobecni byli radni Mariusz Teodorowicz i Roman Kasprowicz.

Ad.1 Na wniosek przewodniczącego Rady Gminy Jerzego Woźniaka został zdjęty z porządku sesji projekt uchwały  w sprawie nadania nazwy ulicy w  Biestrzykowie ponieważ projekt nie został zaopiniowany  przez Radę Sołecką Biestrzykowa. Za wnioskiem głosowało 14 radnych.

Przewodniczący Rady Gminy Jerzy Woźniak prowadził obrady według następującego porządku:

1.Wnioski do porządku obrad.

2. Informacje i komunikaty przewodniczącego Rady Gminy i przewodniczących  

    komisji.

3. Informacja wójta Gminy o działaniach w okresie od poprzedniej sesji.

4.Projekt uchwały Rady Gminy w sprawie uchwalenia  miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu Prawocin w obszarze planowanego przebiegu napowietrznej linii elektroenergetycznej 400kV.

5.Projekt uchwały Rady Gminy w sprawie uchwalenia  miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu Święta Katarzyna w obszarze planowanego przebiegu napowietrznej linii elektroenergetycznej  400kV.

6. Projekt uchwały Rady Gminy zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu gminy na rok 2007.

7. Projekt uchwały Rady Gminy w sprawie nadania nazwy ulicy w  Smardzowie.

8. Projekt uchwały Rady Gminy w sprawie nadania nazwy ulicom w  Groblicach

9. Projekt uchwały Rady Gminy w sprawie  wyrażenia zgody na podwyższenie kapitału zakładowego spółki działającej pod firmą Zakład Gospodarki Komunalnej spółka z  ograniczoną  odpowiedzialnością z siedzibą w Siechnicach.

10. Przyjęcie protokołu IX sesji Rady Gminy.

11. Interpelacje i zapytania.

12. Wolne wnioski.

Ad.2. Przewodniczący Rady Gminy Jerzy Woźniak poinformował, że uczestniczył w spotkaniu zorganizowanym w starostwie w sprawie drogi Bielany – Łany – Długołęka i przypomniał o ustawowym zakazie głosowania na sesji w sprawach które dotyczą interesu prawnego radnego.

Ad.3. Wójt Jerzy Fitek przedstawił wyniki powyższego spotkania z wicemarszałkiem Wildem, który poinformował, że trwają prace projektowe,  wykupy gruntów pod drogę. Środków wojewódzkich i regionalnych nie starczy na całą drogę dlatego zarząd wystąpił do władz państwowych o finansowanie inwestycji. Droga jest drogą wojewódzką, więc pojawiły się problemy. Marszałkowie są pewni, że droga powstanie, nie tylko na odcinku na który są pieniądze w województwie. W latach 2008-2009 będzie dużo więcej środków unijnych, będzie szansa na finansowanie drogi ze środków krajowych. Jak się nie uda, to inwestor powróci do etapowania inwestycji  i finansowania jej ze środków wojewódzkich.

Ad.4. Wnioskodawcą podjęcia uchwały Rady Gminy w sprawie uchwalenia  miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu Prawocin w obszarze planowanego przebiegu napowietrznej linii elektroenergetycznej 400kV ( projekt w zał.) jest wójt.

Wójt Jerzy Fitek poinformował, że plan jest wynikiem uchwał podjętych w 2006 r. o przystąpieniu do sporządzenia tego i następnego planu. Celem planu jest ustalenie przebiegu napowietrznej linii elektroenergetycznej 400 kV. Projekt był omawiany z mieszkańcami i na komisjach. Ten plan nie koliduje z  ewentualną zmiana przebiegu linii. W trakcie procedury nie wpłynęły zarzuty do ustaleń planu. Projekt był 2-3 razy wprowadzany na sesję i w związku z wątpliwościami radnych zdejmowany z porządku obrad. Teraz jest wszystko wyjaśnione, po  wyjaśnieniach przedstawicieli PSE wykreślona została linia 110 kV. Zdaniem wójta, Rada Gminy powinna przyjąć tę inwestycję celu publicznego.

Negatywną opinię Komisji Gospodarczej i Rozwoju Gminy przedstawił wiceprzewodniczący komisji Bogdan Kaleta. Za opinią pozytywną głosował 1 członek komisji, przeciw było 5 członków komisji.

Przewodniczący Rady Gminy Jerzy Woźniak  zauważył iż mimo, że są to dwa oddzielne odcinki planu, to wiążą się one z planem Sulimowa i ich nieuchwalenie da sygnał inwestorowi by jeszcze raz przyjrzał się możliwości odsunięcia linii od Sulimowa. Po ostatnim spotkaniu z przedstawicielami PSE radny doszedł do wniosku, że nie było rozmów z mieszkańcami Świętej Katarzyny o przejściu linii przez ich grunty bo decyzja by nie zmieniać jej przebiegu zapadła jeszcze przed spotkaniem PSE z radnymi i mieszkańcami Sulimowa.

Wójt Jerzy Fitek poprosił radnych by nie wiązać tych dwóch spraw i nie  kierować się uzasadnieniem „nie bo nie”. Projekty są przygotowane na podstawie uchwały Rady Gminy o przystąpieniu do ich sporządzenia. W świetle znanych obecnie przepisów inwestycja nie oddziałuje negatywnie na środowisko, ceny gruntów w sąsiedztwie linii też rosną. Jako przykład wójt wskazał linie energetyczne w Siechnicach, które biegną nad domami. Po odrzuceniu projektów uchwał, inwestor wystąpi o decyzje o lokalizacji inwestycji celu publicznego i w ciągu 2-4 miesięcy otrzyma pozwolenie na budowę, całe odium spadnie na nas. Takie postępowanie usztywni jeszcze inwestora bo są podpisane umowy państwowe i PSE musi zrealizować inwestycję.

Radna Barbara Grabarz zapytała  co rozumie się pod słowem „modernizacja” użytym w par.3 ust.2 pkt 6 projektu uchwały.

Urbanista Witold Warczewski wyjaśnił, że ten zapis umożliwia dodatkowe  podwieszenie linii 110 kV gdyby zaszła taka potrzeba.

Wójt Jerzy Fitek podkreślił, że na całej trasie jest możliwy przebieg linii 110 kV. Na części planów wpisaliśmy linię 400 kV, na części 400/110 kV. Linia 110 kV nie ma wpływu na środowisko. Na ostatnim spotkaniu z przedstawicielami PSE i mieszkańcami dowiedzieliśmy się, że linia 110 k nie będzie realizowana na terenie gminy dlatego została wykreślona z przedstawionych dzisiaj projektów planów. Można będzie ją robić albo w procedurze administracyjnej albo zmianą planu.

Radna Elżbieta Rzewuska wyraziła odczucie, że jest związek między planem Sulimowa a projektami planów Prawocina i Świętej Katarzyny. Gdyby to była tylko  kwestia 4 miesięcy, to przedstawiciele PSE mogli tu nie przyjeżdżać i już dawno mogli otrzymać decyzję o lokalizacji linii. Radna zwróciła uwagę, że inwestor 9.02.2007 r. podjął decyzję, że nie zmieni trasy przebiegu linii a 16.03.2007 ściąga nas na zebranie w sprawie zmiany jej  trasy. Pod hasłem „modernizacja” w Kamionkach koło Poznania wybudowano nową linię elektroenergetyczną  na słupach wysokości 15 pięter. Radna stwierdziła, że źle się stało że plan Sulimowa został uchwalony i podkreśliła, że nawet inwestycja celu publicznego powinna być uzgodniona z mieszkańcami a nie budowana wbrew ich woli.

Radny Wojciech Szydełko uznał, że plan nie powinien kolidować z interesami mieszkańców. Radni poprzedniej kadencji nie mieli pełnej  wiedzy co uchwalają. Od września 2006 r. PSE nie skorzystały ze wszystkich możliwości zażegnania konfliktu. Radny zaapelował o odrzucenie tych dwóch projektów uchwał i dalsze rozmowy z inwestorem o przesunięcie linii bo dopóki nie jest ona wybudowana, to odsunięcie jest możliwe.

Wójt Jerzy Fitek wyjaśnił, że przed uchwaleniem planu Sulimowa były wyjaśnienia co to za linia, tylko nie było wiadomo kiedy ona powstanie. W 2005 r. zapadła decyzja o powstaniu LG i w związku z tym linia ma być gotowa do 2010 roku. Nieuchwalenie planu spowoduje, że planu nie będzie, zostanie wdrożona procedura administracyjna. PSE  od razu nie skorzystał z procedury administracyjnej bo wszystkie gminy zapewniły, że do końca października 2006 r. plany będą uchwalone. U nas nie zostały uchwalone, bo rozpoczęła się dyskusja o zmianę przebiegu linii w Sulimowie. Po wyborach podjęto próby zmiany trasy które,  być może z winy inwestora zakończyły się fiaskiem. Wójt  też rozmawiał z mieszkańcami Świętej Katarzyny i oni nie wyrażali zgody na przejście linii przez ich grunty.

Za przyjęciem uchwały Rady Gminy w sprawie uchwalenia  miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu Prawocin w obszarze planowanego przebiegu napowietrznej linii elektroenergetycznej 400kV głosowało 2 radnych, przeciw było 9 radnych, 2 radnych wstrzymało się.

Ad.5. Wnioskodawcą podjęcia uchwały Rady Gminy  w sprawie uchwalenia  miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu Święta Katarzyna w obszarze planowanego przebiegu napowietrznej linii elektroenergetycznej  400kV ( projekt w zał.) jest wójt.

Wójt Jerzy Fitek powiedział, że wszystko co zostało powiedziane na temat poprzedniego projektu uchwały można tu powtórzyć, teren objęty planem leży po drugiej stronie uchwalonego planu zagospodarowania przestrzennego Sulimowa.

Negatywną opinię Komisji Gospodarczej i Rozwoju Gminy przedstawił wiceprzewodniczący komisji Bogdan Kaleta. Za opinią pozytywną głosował 1 członek komisji, przeciw było 5 członków komisji.

 Za przyjęciem uchwały Rady Gminy w sprawie uchwalenia  miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu Święta Katarzyna w obszarze planowanego przebiegu napowietrznej linii elektroenergetycznej  400kV głosowało 2 radnych, przeciw było 9 radnych, 2 radnych wstrzymało się.

Ad.6. Wnioskodawcą podjęcia uchwały Rady Gminy zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu gminy na rok 2007 ( projekt w zał.) jest wójt.

Wójt Jerzy Fitek poinformował, że proponowane zmiany wydatków dotyczą zwiększenia środków na inwestycje m.in. na rewitalizację terenów parkowych w Siechnicach o 150 tys. zł, na rozbudowę remizy OSP w Sulimowie o 30 tys. zł, na modernizację boiska sportowego w Radwanicach o  150 tys. zł, na termomodernizację budynku ZOZ w Świętej Katarzynie  o 100 tys. zł, oraz z braku możliwości pozyskania dotacji do zakupu autobusu do obsługi szkół zmienia się nazwę zadania na „zakup mikrobusa do obsługi szkół” i zmniejsza się  wydatki na ten cel do kwoty 300 tys. zł. W dochodach następuje wzrost o 520 tys. zł w związku ze zwrotem kwoty zabezpieczenia komorniczego wpłaconej w 2006 r. na konto WPRI BP nr 2. Wzrastają też o 150 tys.  zł wydatki na remont i adaptacje świetlicy w Żernikach Wrocławskich.

Przewodniczący Komisji  Budżetu i Finansów Krzysztof Rudziks przedstawił pozytywną opinię komisji o projekcie uchwały.

Za przyjęciem uchwały Rady Gminy Nr X/65/07 zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu gminy na rok 2007 głosowało 13 radnych.

Ad.7. Wnioskodawcą podjęcia uchwały Rady Gminy w sprawie nadania nazwy ulicy w  Smardzowie ( projekt w zał.) jest wójt.

Wójt Jerzy Fitek poinformował, że ulica Wiśniowa powstała na nowych terenach budowlanych w Smardzowie. Jej nazwa wynika z wniosku mieszkańców zaopiniowanego przez Radę Sołecką.

Wiceprzewodniczący Komisji Gospodarczej i Rozwoju Gminy Bogdan Kaleta przedstawił pozytywną opinię komisji o projekcie uchwały.

Za przyjęciem uchwały Rady Gminy Nr X/66/07 w sprawie nadania nazwy ulicy w  Smardzowie głosowało 13 radnych.

Ad.8. Wnioskodawcą podjęcia uchwały Rady Gminy w sprawie nadania nazwy ulicom w  Groblicach ( projekt w zał.) jest wójt.

Wójt Jerzy Fitek poinformował, że w wyniku rozbudowy miejscowości Groblice wydzielono nowe ulice. Inwestorzy proponują dla nich nazwy: Pogodna, Parkowa, Lipowa, Różana, Lawendowa i Kasztanowa. Nazwy zostały uzgodnione z Radą Sołecką.

Wiceprzewodniczący Komisji Gospodarczej i Rozwoju Gminy Bogdan Kaleta przedstawił pozytywną opinię komisji o projekcie uchwały.

Radny Bogdan Kaleta zwrócił  uwagę na potrzebę zapraszania sołtysów i przedstawicieli rad osiedli i miejskiej na posiedzenie komisji, która wydaje opinię w sprawie nazwy ulic.

Wójt Jerzy Fitek poinformował, że opinie są wydawane przez jednostki pomocnicze na piśmie, zapewnił że zobowiąże pracowników by dołączali te opinie do materiałów dla radnych i podkreślił, że opiniowanie nadawanych nazw jest prawem a nie obowiązkiem jednostek pomocniczych gminy.

Za przyjęciem uchwały Rady Gminy Nr X/67/07 w sprawie nadania nazwy ulicom w  Groblicach głosowało 13 radnych.

Ad.9.Wnioskodawcą podjęcia uchwały Rady Gminy w sprawie wyrażenia zgody na podwyższenie kapitału zakładowego spółki działającej pod firmą Zakład Gospodarki Komunalnej spółka z  ograniczoną  odpowiedzialnością z siedzibą w Siechnicach ( projekt w zał.)  jest wójt.

Wójt Jerzy Fitek wyjaśnił, że projekt uchwały jest konsekwencją uchwały budżetowej, gdzie przeznaczono kwotę 1 mln zł na ten cel.  Rozmowy w sprawie wykupu oczyszczalni ścieków od Przedsiębiorstwa Produkcji Ogrodniczej, które rezygnuje z działalności do której nie jest powołane,  trwają od roku. Po wykupieniu nastąpi modernizacja oczyszczalni ( o dodatkowy bioblok) . Potrzeba taka wynika z rozwoju budownictwa mieszkaniowego i z tworzenia nowych firm.

Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów Krzysztof Rudziks przedstawił pozytywną opinię komisji o projekcie uchwały.

Wiceprzewodniczący Komisji Gospodarczej i Rozwoju Gminy Bogdan Kaleta przedstawił także pozytywną opinię komisji o projekcie uchwały.

Za przyjęciem uchwały Rady Gminy Nr X/68/07 w sprawie wyrażenia zgody na podwyższenie kapitału zakładowego spółki działającej pod firmą Zakład Gospodarki Komunalnej spółka z  ograniczoną  odpowiedzialnością z siedzibą w Siechnicach głosowało 12 radnych, 1 radny wstrzymał się.

Ad.11 Za przyjęciem protokołu IX sesji Rady Gminy głosowało 13 radnych.

Ad.12.Radna Elżbieta Rzewuska poinformowała, że ma nazwiska  osób, które zgadzają się  sprzedać gminie grunt na chodnik przy ulicy Żernickiej i złoży na piśmie tę listę. Radna poprosiła, by negocjacje z nimi przeprowadzić jak najszybciej i przystąpić do wykonania chodnika.

Wójt Jerzy Fitek wyjaśnił, że najpierw trzeba dokonać podziału geodezyjnego, potem rzeczoznawca wyceni wartość nieruchomości i dopiero gmina kupi grunt. Cała procedura potrwa  2-3 miesięcy. Teraz z właścicielami ziemi możemy podpisać wstępne porozumienie.

Radna Halina Zdęba zasygnalizowała, że na ulicy Kościuszki w Siechnicach miała być studzienka ale nie można jej znaleźć a chodnik w stronę ulicy Stawowej jest tak zarośnięty, że nie można nim przejść.

Wójt Jerzy Fitek zapewnił, że zostaną tam wysłani pracownicy i oczyszczą studzienkę i chodnik.

Radna Barbara Grabarz  przypomniała, że mieszkańcy ulicy Żernickiej 12 wystąpili o wyrównanie dziur w ulicy.

Wójt Jerzy Fitek  poinformował, że po naszej interwencji na ulicy Żernickiej pracowały maszyny, uzupełniano asfaltem nawierzchnię ulicy. Jak to zostało zrobione, sprawdzimy.

Radna Halina Zdęba zapytała czy w czasie wakacji zostanie zabrany z terenu szkoły niepotrzebny kontener , czy gmina ma lokale socjalne i czy można składać na nie podania.

Wójt Jerzy Fitek poinformował, że mamy 150 podań osób oczekujących na mieszkania i  można składać następne. Rocznie zwalniane się 2,3 mieszkania. Baraki będą jeszcze użytkowane ok. 4-5 lat. Mamy plan budowy 50 mieszkań, mamy 1,5 ha gruntu na którym można wybudować osiedle złożone z mieszkań komunalnych i socjalnych. Za kontener nabywca zapłacił i do końca wakacji powinien go zabrać z terenu szkoły.

Radna Elżbieta Rzewuska zapytała czy jest możliwość by plan zagospodarowania Świętej Katarzyny i studium zagospodarowania gminy były wyłożone we wrześniu,  po powrocie mieszkańców z wakacji  i po zakończeniu prac żniwnych.

Wójt Jerzy Fitek wyjaśnił, że studium zostało ponownie poprawione i będą je opiniować jednostki pomocnicze. Plan można wyłożyć przed wyłożeniem studium ale nie można go uchwalić przed uchwaleniem studium. Wójt przewiduje, że plan można będzie uchwalić nie wcześniej niż w październiku a wyłożenie nie jest możliwe wcześniej niż  w sierpniu.

Po wyczerpaniu porządku obrad, przewodniczący Rady Gminy Jerzy Woźniak zamknął obrady. Sesja trwała od godz. 17 do godz.1840.

Protokołowała

H. Demska

 

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Protokół nr X/07 sesji Rady Gminy Święta Katarzyna z dnia 28 czerwca 2007 roku
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Mariusz Różnowicz
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:01.10.2008 10:26

Rejestr zmian dokumentu

pokaż