Protokół nr XI/07 sesji Rady Gminy Święta Katarzyna z dnia 23 sierpnia 2007 roku

 


Protokół nr XI/07

sesji Rady Gminy Święta Katarzyna

z dnia 23 sierpnia 2007 roku

 

Po sprawdzeniu quorum, XI sesję otworzył i obrady prowadził przewodniczący Rady Gminy Jerzy Woźniak. W sesji wzięło udział 14 radnych ( lista obecności w zał.), wójt Jerzy Fitek i zastępca wójta Stanisław Łopatowski. Obecni byli przedstawiciele jednostek pomocniczych gminy, mieszkańcy gminy i pracownicy samorządowi. Nieobecny był radny Tomasz  Jastrzębski.

Ad.1 Rada Gminy nie wprowadziła zmian w porządku sesji.

Przewodniczący Rady Gminy Jerzy Woźniak prowadził obrady według następującego porządku:

1.Wnioski do porządku obrad.

2. Informacje i komunikaty przewodniczącego Rady Gminy i przewodniczących komisji.

3. Informacja Wójta Gminy o działaniach w okresie od poprzedniej sesji.

4.Projekt uchwały Rady Gminy w sprawie utworzenia straży gminnej.

5.Projekt uchwały Rady Gminy w sprawie nadania regulaminu organizacyjnego Straży Gminnej w Świętej Katarzynie.

6.Projekt uchwały Rady Gminy w sprawie nadania nazwy ulicy w Biestrzykowie.

7.Projekt uchwały Rady Gminy w sprawie ustanowienia symboli miejscowości Smardzów.

8.  Projekt uchwały Rady Gminy w sprawie rozpatrzenia skargi mieszkańców miejscowości Sulęcin, Zębice, Sulimów, Bratowice, Szostakowice i Grodziszów na działalność Wójta Gminy Święta Katarzyna.

9. Projekt uchwały Rady Gminy w sprawie powołania zespołu do wyboru ławników.

10. Projekt uchwały Rady Gminy zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu gminy na rok 2007.

11.Przyjęcie protokołu X sesji Rady Gminy.

12. Interpelacje i zapytania.

13. Wolne wnioski.

Ad.2. Przewodniczący Rady Gminy Jerzy Woźniak poinformował, że:

-          grupowy wyjazd radnych na pielgrzymkę samorządowców do Częstochowy nie doszedł do skutku, zainteresowani mogą skorzystać z zaproszenia we własnym zakresie,

-          radni otrzymali zaproszenie na uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2007/2008,

-          obowiązuje zakaz głosowania w sprawach dotyczących interesu prawnego radnego.

Ad.3. Wójt Jerzy Fitek poinformował o mistrzostwach Polski w petanque zorganizowanych w Radwanicach, które wygrała drużyna z Żywca.

Ad.4. Wnioskodawcą podjęcia uchwały Rady Gminy w sprawie utworzenia straży gminnej ( projekt w zał.) jest wójt.

Wójt Jerzy Fitek poinformował, że projekt uchwały w sprawie utworzenia straży gminnej jest konsekwencją umieszczenia w budżecie kwoty 100 tys. zł na ten cel. Jest to realizacja postulatów mieszkańców gminy.

Wiceprzewodniczący Komisji Gospodarczej i Rozwoju Gminy Bogdan Kaleta przedstawił pozytywną opinię komisji o projekcie uchwały.

Za przyjęciem uchwały Rady Gminy Nr XI/69/07 w sprawie utworzenia straży gminnej głosowało 9 radnych, przeciw było 4 radnych, 1 radny wstrzymał się.

 

Ad.5. Wnioskodawcą podjęcia uchwały Rady Gminy w sprawie nadania regulaminu organizacyjnego Straży Gminnej w Świętej Katarzynie ( projekt w zał.) jest wójt.

Wójt Jerzy Fitek poinformował, że projekt był konsultowany z komendą policji i uzyskał pozytywna opinię. Skład straży to jeden komendant pracujący jako strażnik i jeden strażnik. W miarę potrzeb jest możliwość zwiększenia ilości strażników. Zatrudnimy strażników w wieku od 21 do 65 lat. Zakres ich obowiązków będzie dostosowany do wieku i sprawności.

Wiceprzewodniczący Komisji Gospodarczej i Rozwoju Gminy Bogdan Kaleta przedstawił pozytywną opinię komisji o projekcie uchwały.

Za przyjęciem uchwały Rady Gminy Nr XI/70/07 w sprawie nadania regulaminu organizacyjnego Straży Gminnej w Świętej Katarzynie głosowało 9 radnych, przeciw było 2 radnych, 3 radnych wstrzymało się.

Ad.6 Wnioskodawcą podjęcia uchwały Rady Gminy w sprawie nadania nazwy ulicy w Biestrzykowie ( projekt w zał.) jest wójt.

Wójt Jerzy Fitek poinformował, że projekt uchwały wynika z wniosków mieszkańców, którzy pobudowali domy przy nowej ulicy. Nazwa  Jarzębinowa została pozytywnie zaopiniowana przez Radę Sołecką Biestrzykowa.

Wiceprzewodniczący Komisji Gospodarczej i Rozwoju Gminy Bogdan Kaleta przedstawił pozytywną opinię komisji o projekcie uchwały.

Za przyjęciem uchwały Rady Gminy Nr XI/71/07 w sprawie nadania nazwy ulicy w Biestrzykowie głosowało 14 radnych.

Ad.7. Wnioskodawcą podjęcia uchwały Rady Gminy w sprawie ustanowienia symboli miejscowości Smardzów ( projekt w zał.) jest wójt.

Wójt Jerzy Fitek przedstawił uzasadnienie uchwały ( w zał.).

Wiceprzewodniczący Komisji Gospodarczej i Rozwoju Gminy Bogdan Kaleta przedstawił pozytywną opinię komisji o projekcie uchwały.

Za przyjęciem uchwały Rady Gminy Nr XI/72/07 w sprawie ustanowienia symboli miejscowości Smardzów głosowało 12 radnych, 2 radnych wstrzymało się.

Ad.8. Wnioskodawcą podjęcia uchwały Rady Gminy w sprawie rozpatrzenia skargi mieszkańców miejscowości Sulęcin, Zębice, Sulimów, Bratowice, Szostakowice i Grodziszów na działalność Wójta Gminy Święta Katarzyna ( projekt w zał.) jest przewodniczący Rady Gminy.

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Alfred Bedryjowski przedstawił skargę mieszkańców i  uchwałę z dnia  26 lipca 2007 roku Komisji Rewizyjnej  Nr 18/9/07 w sprawie skargi mieszkańców miejscowości Sulęcin, Zębice, Sulimów, Bratowice, Szostakowice i Grodziszów na działalność Wójta Gminy Święta Katarzyna polegającą na podejmowaniu przez niego decyzji niekorzystnych dla mieszkańców wskazanych miejscowości ( w zał.).

Radna Elżbieta Rzewuska uznała za zasadne by na posiedzeniu komisji rozpatrującej skargę byli obecni przedstawiciele wnoszących skargę.

Radca prawny Ewa Jacuńska stwierdziła, że nie ma przeszkód by brali oni udział  w posiedzeniu komisji.

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Alfred Bedryjowski  stwierdził, że nie będziemy robić plebiscytu.

Wójt Jerzy Fitek  zauważył, że większość spraw poruszonych w skardze dotyczy 2. lub 3. kadencji gdy nie był wójtem, dotyczą one Rady Gminy a nie wójta. Wójt nie poczuwa się do żadnej winy.

Obecnej kadencji dotyczy sprawa złego funkcjonowania wysypiska. W tej sprawie zlecona jest ekspertyza, za 3 tygodnie będzie gotowy  operat sporządzony przez fachowców. Wójt też ma uwagi do zarządzania wysypiskiem przez VKN  dlatego od 1.01.2008 r. ZGK zajmie się prowadzeniem wysypiska. Odnośnie podziału gminy na strefę A i B, to ani wójt, ani Zarząd, ani Rada Gminy  nie podejmowali  decyzji ani uchwał w sprawie ograniczenia możliwości równomiernego rozwoju gminy. Wycofaliśmy się w 2002 r. z zamiaru budowy stacji przekaźnikowej telefonii komórkowej, dzisiaj na terenie gminy jest ich kilka. Wychodząc naprzeciw  potrzebom mieszkańców, planowaliśmy grzebalisko małych zwierząt hodowlanych ale wycofaliśmy się z pomysłu. Było to wyjście naprzeciw potrzeb, nie podział gminy na strefę A i B.

Za udzieleniem głosu przedstawicielowi mieszkańców głosowało 8 radnych, 3 radnych było przeciw. Jacek Schindler z Zębic stwierdził, że:

-          zakład nie jest zakładem utylizacji odpadów, jest to zwykłe wysypisko,

-          decyzja co do budowy wysypiska zapadła wcześniej ale budował je obecny wójt,

-          obecny wójt miał wpływ na wybór stosowanej technologii,

-          na wysypisku nie działa instalacja do sortowania odpadów,

-          od lat mieszkańcy uskarżają się na uciążliwości związane z wysypiskiem, wydzielające się odory,

-          dla wójta problemem nie jest wysypisko tylko mieszkańcy,

-          dokumentacja na grzebalisko zwierząt wyraźnie wskazywała na zwierzęta hodowlane, które miały być wrzucane na pow. 0,5 ha do dołu z wapnem, co byłoby dodatkowym skażeniem,

-          takie grzebalisko służyłoby na całe województwie więc mówienie, że to na wniosek mieszkańców gminy jest na wyrost,

-          mówiliśmy od początku, że wysypisko źle działa ale to zostało zignorowane,

-          w wysypisku utopiono ciężkie pieniądze, obiekt jest deficytowy, my płacimy na jego utrzymanie,

-          zakład nie ma perspektyw, inne gminy płacą na wspólne zakłady utylizacji,

-          mieszkańcom jest przykro gdy słyszą rady „ by zamknąć okno” i zastanawiają się kim są w tej gminie.

Wójt Jerzy Fitek sprostował, że decyzje odnośnie wysypiska zapadły w latach 90-tych, gdy nie był wójtem. Wójt poinformował, że dał numer telefonu by mieszkańcy dzwonili gdy odór się rozchodzi i ani razu nie stwierdził tego zapachu. Wójt zaprzeczył, że kazał zamykać okna by nie było czuć odoru i zapewnił, że stara się wyjaśnić te sprawy w trosce o mieszkańców.

Radna Małgorzata Mokrowska stwierdziła, że nie ma się co oszukiwać bo smród z wysypiska jest. Raz śmierdzi w Zębicach, innym razem w Sulimowie a droga do Sulimowa jest usłana workami plastikowymi.

Wójt Jerzy Fitek zauważył, że nie twierdzi, że odoru nie ma, tylko powiedział, że nie dana mu było go powąchać.

Radny Marek Olczak poinformował, że w trakcie kontroli wysypiska przez Komisję Rewizyjną stwierdzili niedogodności, w tym odory. W skardze nie ma ani słowa o odorach. Komisja odniosła się do tego mieszkańcy napisali. W skardze należy powołać się na fakty, nie na ogólniki.

Na wniosek radnej Haliny Zdęby, przewodniczący Komisji Rewizyjnej Alfred Bedryjowski odczytał uzasadnienie uchwały Komisji Rewizyjnej w sprawie skargi ( w zał.).

O głos poprosiła mieszkanka Zębic Anna Schindler. Za zgodą na udzielenie jej głosu głosowało 5 radnych, przeciw było 9 radnych.

Za przyjęciem uchwały Rady Gminy Nr XI/74/07 w sprawie rozpatrzenia skargi  mieszkańców miejscowości Sulęcin, Zębice, Sulimów, Bratowice, Szostakowice i Grodziszów na działalność Wójta Gminy Święta Katarzyna głosowało 9 radnych, przeciw było 3 radnych, wstrzymało się 2 radnych.

Ad.9. Wnioskodawcą podjęcia uchwały Rady Gminy w sprawie powołania zespołu do wyboru ławników ( projekt w zał.) jest przewodniczący Rady Gminy.

Przewodniczący Rady Gminy Jerzy Woźniak przedstawił uzasadnienie (w zał.) i poinformował, że do końca października wybieramy 3 ławników. Zgłoszone zostały 4 kandydatury. Zespół  sprawdzi czy kandydaci  spełniają wymogi ustawowe, czy zostali prawidłowo zgłoszeni i zaproponuje Radzie Gminy wybór najlepszych.

Przewodniczący Rady Gminy Jerzy Woźniak zgłosił do zespołu radnego Mariusza Teodorowicza, radny Alfred Bedryjowski zgłosił radną Annę Mazurek a radny Mariusz Teodorowicz zgłosił radną Elżbietę Rzewuską. Kandydaci na członków zespołu wyrazili zgodę na kandydowanie.

Za wyborem powyższych radnych do zespołu do wyboru ławników głosowało10 r4adnych, 3 radnych wstrzymało się.

Radny Mariusz Teodorowicz  zgłosił radną Elżbietę Rzewuską na przewodniczącą zespołu.

Za przyjęciem uchwały Rady Gminy Nr XI/74/07 w sprawie powołania zespołu do wyboru ławników głosowało 10 radnych, 3 radnych wstrzymało się.

Ad.10. Wnioskodawcą podjęcia uchwały Rady Gminy zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu gminy na rok 2007 ( projekt  I w zał.) jest wójt.

Wójt Jerzy Fitek zgłosił autopoprawki  zgodnie z doręczonym radnym projektem II ( w zał.), obejmującym wzrost wydatków na zakup wozu dla OSP ( zgodnie z przetargiem), wzrost wydatków i dochodów o dotację z Urzędu Marszałkowskiego na zakup sprzętu rehabilitacyjnego dla ZOZ.

Przewodniczący Komisji  Budżetu i Finansów Krzysztof Rudziks przedstawił pozytywną opinię komisji o projekcie uchwały.

Za przyjęciem uchwały Rady Gminy Nr XI/75/07 zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu gminy na rok 2007 głosowało 13 radnych, 1 radny wstrzymał się.

Ad.11. Za przyjęciem protokołu X sesji Rady gminy głosowało 12 radnych, 2 radnych wstrzymało się.

Ad.12.Radna Małgorzata Mokrowska poprosiła o pisemną odpowiedź w sprawie wykonania chodnika przy ulicy Sportowej w Kotowicach ( termin został przesunięty na sierpień i nic się nie robi).

Wójt Jerzy Fitek wyjaśnił, że projekt wykonany przez starostwo jest wadliwy. Zleciliśmy wykonanie nowego projektu z pozwoleniem na budowę, potem ogłosimy przetarg i jeszcze w tym roku chcemy go zrobić.

Radny Bogdan Kaleta zapytał o co chodzi w zarządzeniu wójta nr 35 zmieniającym zarządzenie w sprawie powołania kierownika GOPS

Wójt Jerzy Fitek wyjaśnił, że dotyczy to zmiany wynagrodzenia kierownika GOPS.

Radna Elżbieta Rzewuska zaproponowała by zorganizować spotkanie  z właścicielkami gruntu położonego przy ul. Żernickiej w Świętej Katarzynie na terenie posesji i wyjaśnić im na miejscu ile gruntu chcemy od nich wykupić.

Wójt Jerzy Fitek zgodził się wziąć udział w spotkaniu i zaproponował by radna Elżbieta Rzewuska także uczestniczyła w rozmowach.

Radna Elżbieta Rzewuska  poinformowała, że ruch ciężarówek z kruszywem i betonem do tego stopnia utrudnia życie mieszkańcom Świętej Katarzyny, że może dojść do blokady drogi.

Wójt Jerzy Fitek zauważył, że ani on ani Rada Gminy nie mają w tej sprawie żadnych kompetencji. Pisma mieszkańców zostały przekazane do starostwa. Dopóki nie powstanie droga Bielany – Łany – Długołęka, samochody będą tu jeździć bo nie ma możliwości postawienia znaku  zakazu ruchu na drodze dojazdowej do drogi wojewódzkiej. Wójt zaproponował by Rada Osiedla wystąpiła do starosty o ograniczenie prędkości do 40 km/godz. i  pismo przekazała do wiadomości wójta, wtedy wójt też wystąpi z wnioskiem o ograniczenie prędkości na całej drodze.

Radna Małgorzata Mokrowska  poinformowała, że w czerwcu sołtys Sulęcina złożył wniosek o zabezpieczenie i ogrodzenie skarpy, otrzymaną  odpowiedź radna przeczytała i w związku z tym zapytała czy sołtys ma w zakresie obowiązków koszenie trawy. Prawie na środku drogi do cmentarza firma posadziła żywopłot. Pismo sołtysa w tej sprawie nie doczekało się odpowiedzi. Radna zapytała czy małe miejscowości nie są strefą „B” gminy. Nikt tu nie kontroluje wykonania prac, prace nie są kończone. Radna poprosiła o pisemną odpowiedź, czy firma otrzymała zapłatę za posadzenie tego żywopłotu. Sołtys Bogusławic prosi o dodatkowy zbiornik na odpady  z plastyku,  Kotowice oczekują na dodatkowy zbiornik na szkło, kontenery są zasypane odpadami, mimo próśb sołtysa zbiornik nie jest przestawiony w inne miejsce, pobocza i chodniki zarastają chwastami, droga nie jest naprawiona. Radna zaapelowała by wziąć pod uwagę małe wsie bo tam też są podatnicy.

Wójt Jerzy Fitek odpowiedział, że:

-          na wniosek Rady Sołeckiej została zakupiona do jej dyspozycji kosiarka do trawy,

-          wykaszanie trawy nie jest obowiązkiem sołtysa,

-          żywopłot został posadzony 1 m od skarpy,

-          koło skarpy zostanie zabetonowanych kilkadziesiąt słupków,

-           pracownicy mają spotkać się z sołtysem i ustalić sposób zabezpieczenia skarpy,

-           chodniki są w miarę możliwości technicznych i finansowych oczyszczane,

-          droga została naprawiona

Wójt zapewnił, że porozmawia z pracownikami i sprawdzi jak jest sprawowana przez nich kontrola jakości wykonywanych prac.

Radna Małgorzata Mokrowska  zapytała kiedy zostanie naprawiony przepust  pod ulicą Kościelną przy skrzyżowaniu z ulicą  Główną, który jest załamany.

Wójt Jerzy Fitek poinformował, że sprawdzi co można zrobić w tej sprawie bo  trzeba rozstrzygnąć kwestię rosnącego tam drzewa, przepust jest na terenie prywatnym, koszty prac będą b. duże, w budżecie nie ma  środków na meliorację.

Radny Wojciech Szydełko zapytał  czy coś wiadomo o linii 400 kV, czy Państwowe Sieci Elektroenergetyczne podjęły działania dotyczące wejścia na grunty mieszkańców gminy.

Wójt Jerzy Fitek wyjaśnił, że na całą linię została wydana decyzja  o warunkach oddziaływania na środowisko. Na dwa  odcinki linii nie objęte planem zagospodarowania przestrzennego PSE złożyły wniosek o wszczęcie procedury celu publicznego. Procedura potrwa 2-3 miesiące.

Radny Krzysztof Rudziks zapytał na jakim etapie jest zakup mikrobusu i kiedy nastąpi demontaż pawilonu przy szkole w Siechnicach.

Wójt Jerzy Fitek poinformował, że pawilon ma być zdemontowany w tym tygodniu. W celu zakupu mikrobusu przygotowywana jest specyfikacja do zamówienia, w ciągu 2-3 tygodni zostanie ogłoszony przetarg.

Radny Bogdan Kaleta zapytał kiedy rozpocznie się budowa kanalizacji na ulicy Bzowej w Radwanicach i zgłosił potrzebę odchwaszczenia chodników w Radwanicach.

Wójt Jerzy Fitek  poinformował, że umowa z wykonawcą kanalizacji została podpisana, w przyszłym tygodniu rozpoczną się prace. Jest firma, która wykonuje opryski chodników. W budżecie na 2007 rok musimy zwiększyć środki na te wydatki.

Ad.13. Radna Halina Zdęba uznała, że firmy pracujące na terenie gminy ogarnęła niemoc. W Siechnicach nie jest dokończony chodnik, przerwane są prace na boisku i przy uprzątnięciu terenu koło cmentarza, nie są opróżniane kontenery na szkło i plastik. Może warto poszukać innych wykonawców zleconych im prac.

Wójt Jerzy Fitek poinformował, że koszt opróżniania pojemników na odpady wzrósł o 100%. Jest już trzecia firma, która zajmuje się opróżnianiem pojemników. W umowie jest zapis, że nie mogą dopuścić do przepełnienia pojemników. Za jednodniowe opóźnienie opróżnienia, potwierdzone zdjęciem, potrącamy firmie wynagrodzenie za miesiąc. Wójt poprosił o powiadomienie telefoniczne wójta lub R. Budzowskiego, gdy pojemnik jest przepełniony. Pozwoli to wyegzekwować kary umowne za nie przestrzeganie warunków umowy.

Radni Bogdan Kaleta i Jerzy Woźniak wskazali na przepełnione kontenery w Radwanicach i Żernikach Wrocławskich.

Radny Marek Olczak zapytał kto stanowi nadzór nad przestrzeganiem umowy zawartej z tą firmą skoro wójt prosi radnych o telefon.

Wójt Jerzy Fitek  stwierdził, że jest to jedynie prośba o współpracę. Nadzorujący m.in. oczyszczanie gminy, wydział zatrudnia 6 osób i trudno im co drugi dzień sprawdzać wypełnienie 118 pojemników. Firma jest nowa, jeszcze poznaje nasza gminę. Wójt poleci kierownikowi sprawdzanie jak są opróżniane kontenery by szybko wyegzekwować warunki umowy.

Za zgodą Rady Gminy ( za zgodą głosowało 9  radnych ) głos zabrała mieszkanka Zębic Anna Schindler, która zapytała:

-          czy Komisja Rewizyjna miała wgląd do pisma o wszczęcie postępowania w sprawie zamknięcia wysypiska odpadów, jakie złożyli mieszkańcy wsi położonych w jego sąsiedztwie,

-          kiedy będzie odpowiedź na pisma jakie złożyły sołectwa w sprawie przedłużenia terminu składania opinii o studium.

Anna Schindler stwierdziła również, że w sprawie zniszczonej 2 lata temu drogi nic nie zrobiono. Jedynie spycharka zepchnęła warstwę wcześniej uporządkowanej przez sąsiada nawierzchni.

Przewodniczący Komisji Gospodarczej i Rozwoju Gminy Mariusz Teodorowicz poinformował, że komisja otrzymała pismo w sprawie wszczęcia postępowania w sprawie zamknięcia wysypiska. Komisja  nie ma kompetencji w tej sprawie i taką odpowiedź wnioskodawcy otrzymali.

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Alfred Bedryjowski poinformował, że pismo dotarło do komisji po rozpatrzeniu skargi.

Wójt Jerzy Fitek poinformował, że uwagi do studium z czerwca i lipca w większości zostały przyjęte, z września - to co można - będzie przyjęte. W internecie zostanie zamieszczony pełny tekst projektu studium z mapą. Odbędą się spotkania z mieszkańcami poszczególnych miejscowości. Projekt będzie jeszcze raz wyłożony do wglądu.

Anna Schindler zauważyła, że w piśmie była prośba o przedłużenie terminu składania uwag do studium i ponownie poprosiła o pisemną odpowiedź w tej sprawie. W

Wójt Jerzy Fitek  poinformował, że wnioski rad sołeckich zostały potraktowane jako uwagi do studium, przeanalizujemy je, uwzględnimy i udzielimy odpowiedzi na pisma..

Po wyczerpaniu porządku obrad, przewodniczący Rady Gminy Jerzy Woźniak zamknął obrady. Sesja trwała od godz. 17 do godz.1930.

Protokołowała

H. Demska

 

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Protokół nr XI/07 sesji Rady Gminy Święta Katarzyna z dnia 23 sierpnia 2007 roku
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Mariusz Różnowicz
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:01.10.2008 10:28

Rejestr zmian dokumentu

pokaż