Protokół nr XII/07 sesji Rady Gminy Święta Katarzyna z dnia 27 września 2007 roku

 


Protokół nr XII/07

sesji Rady Gminy Święta Katarzyna

z dnia 27 września 2007 roku

 

Po sprawdzeniu quorum, XII sesję otworzył i obrady prowadził przewodniczący Rady Gminy Jerzy Woźniak. W sesji wzięło udział 12 radnych ( lista obecności w zał.), wójt Jerzy Fitek i zastępca wójta Stanisław Łopatowski. Obecni byli przedstawiciele jednostek pomocniczych gminy, mieszkańcy gminy i pracownicy samorządowi. Nieobecni byli radni Roman Kasprowicz, Małgorzata Mokrowski i Krzysztof Rudziks.

 

Ad.1. Przewodniczący Rady Gminy Jerzy Woźniak przedstawił pismo, w którym Rada Osiedla Święta Katarzyna wnioskuje o zdjęcie z porządku obrad sesji punktu 4 - projekt uchwały Rady Gminy w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Święta Katarzyna dla terenu położonego  w rejonie ulic Żernickiej i Zacharzyckiej ( w zał.).

Powyższy wniosek formalnie zgłosiła radna Elżbieta Rzewuska. Radna postawiła zarzut, że zmiana planu nie była konsultowana z  Radą Osiedla, a trzeba było posłuchać co ma do powiedzenia w tej kwestii. W naszej gminie pewne pomysły realizuje się na siłę i na siłę uszczęśliwia się mieszkańców mimo ich sprzeciwu. Radna zaproponowała by zdjąć projekt planu z porządku sesji a następnie wysłuchać propozycji przedstawicieli Rady Sołeckiej.

Wójt Jerzy Fitek porosił o odrzucenie wniosku. Lokalizacja cmentarza była omawiana odkąd jest wójtem i zawsze był przeciwny rozbudowie cmentarza w tym miejscu. Celem uchwały o przystąpieniu do zmiany planu było umożliwienie zabudowy m.in. komunalnej i socjalnej. Jest to niezbędne bo osiedle domków duńskich ma już 10 lat. W budżecie gminy od kilku lat były środki na zakup gruntów na ten cel. Od 2-30.X.2006 r. plan był wyłożony, otrzymaliśmy 3 wnioski mieszkańców, z tego dwa zostały uwzględnione. Trzeci, podpisany przez 28 mieszkańców nie jest uwzględniony. Rozstrzygnięcie  o sposobie rozpatrzenia tych uwag  stanowi załącznik nr 2 do uchwały ( w zał.). Wójt przedstawił propozycję powyższego rozstrzygnięcia. Zarówno w obowiązującym studium jak i w projekcie studium przewidziana jest lokalizacja nowego cmentarza w rejonie ulicy gen. H. Dąbrowskiego. W rozmowach z mieszkańcami Świętej Katarzyny często można usłyszeć odmienne zdanie. Część z nich uważa, że dotychczasowa lokalizacja cmentarza jest niebezpieczna, jest to zła lokalizacja. W interesie mieszkańców i rozwoju wsi cmentarz należy  zlokalizować w nowym miejscu. Na wykupienie gruntów przy obecnym cmentarzu ani gminy ani parafii nie stać, żadna z nich nie znajdzie na to środków rzędu 1-2 mln zł. Wójt wyraził przekonanie, że projekt uchwały jest słuszny i należy go uchwalić, odsuwanie na przyszłość nic nie da.

Radna Elżbieta Rzewuska zwróciła uwagę, że wnioski do nowego studium, odmienne niż w projekcie uchwały, zostały przegłosowane przez Radę Sołecką i zaapelowała żeby wziąć pod uwagę fakt, że mieszkańcy Świętej Katarzyny chcą trochę inaczej niż w zmienianym planie.

Za zdjęciem z porządku obrad sesji punktu 4 - projekt uchwały Rady Gminy w sprawie uchwalenia zmiany  miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Święta Katarzyna dla terenu położonego w rejonie ulic Żernickiej i Zacharzyckiej głosowało 6 radnych, przeciw było 5 radnych, 1 radny wstrzymał się.

 

Przewodniczący Rady Gminy Jerzy Woźniak prowadził obrady według następującego porządku:

1.Wnioski do porządku obrad.

2. Informacje i komunikaty przewodniczącego Rady Gminy i przewodniczących  

komisji.

3. Informacja Wójta Gminy o działaniach w okresie od poprzedniej sesji.

4. Projekt uchwały Rady Gminy w sprawie przystąpienia do sporządzenia  miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  miejscowości Święta Katarzyna – obszaru mieszkaniowo-usługowego w rejonie ulicy Głównej i Żeromskiego.

5. Projekt uchwały Rady Gminy w sprawie przystąpienia do sporządzenia  miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego północno-zachodniej części obrębu Żerniki Wrocławskie.

6. Projekt uchwały Rady Gminy w sprawie przystąpienia do sporządzenia  miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Żerniki Wrocławskie obejmującego obszar oznaczony symbolem „C1”.

7.Projekt uchwały Rady Gminy w sprawie zatwierdzenia statutu Samodzielnego  Publicznego  Zespołu  Opieki Zdrowotnej w Świętej Katarzynie pod nazwą Zespół  Opieki Zdrowotnej w Świętej Katarzynie.

8. Projekt uchwały Rady Gminy w sprawie wyrażenia zgody na objęcie udziałów  w podwyższonym kapitale zakładowym spółki działającej pod firmą Zakład Gospodarki Komunalnej spółka z ograniczona odpowiedzialnością z siedzibą w Siechnicach.

9. Projekt uchwały Rady Gminy zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu gminy na rok 2007.

10.Przyjęcie protokołu XI sesji Rady Gminy.

11. Interpelacje i zapytania.

12. Wolne wnioski.

 

Ad.2.Przewodniczący Rady Gminy Jerzy Woźniak i przewodniczący  komisji nie mieli informacji i komunikatów.

 

Ad.3. Wójt Jerzy Fitek nie przekazał radnym informacji.

 

Ad.4. Wnioskodawcą podjęcia uchwały Rady Gminy w sprawie przystąpienia do sporządzenia  miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Święta Katarzyna – obszaru mieszkaniowo-usługowego w rejonie ulicy Głównej i Żeromskiego
( projekt w zał.) jest wójt.

Wójt Jerzy Fitek przedstawił uzasadnienie ( w zał. ) i szczególnie zwrócił uwagę na teren ZOZ, który zostanie powiększony, w wyniku wykupu działki sąsiedniej, o parking oraz na tereny sąsiadujące z karczmą, gdzie będą  planowane usługi hotelarskie. Wójt zgłosił autopoprawkę polegającą na dodaniu przy nazwie ulicy Żeromskiego, imienia „Stefan”.

Przewodniczący Komisji Gospodarczej i Rozwoju Gminy Mariusz Teodorowicz przedstawił  pozytywną opinię o projekcie uchwały.

Przewodniczący Rady Gminy Jerzy Woźniak przypomniał o ustawowym zakazie głosowania przez radnych, jeżeli glosowanie dotyczy interesu prawnego radnego.

Za przyjęciem uchwały Rady Gminy Nr XII/76/07 w sprawie przystąpienia do sporządzenia  miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  miejscowości Święta Katarzyna – obszaru mieszkaniowo-usługowego w rejonie ulicy Głównej i Żeromskiego głosowało 12 radnych (jednogłośnie).

 

Ad.5. Wnioskodawcą podjęcia uchwały Rady Gminy w sprawie przystąpienia do sporządzenia  miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego północno-zachodniej części obrębu Żerniki Wrocławskie ( projekt w zał.) jest wójt.

Wójt Jerzy Fitek poinformował, że przystąpienie do sporządzenia powyższego planu wynika z licznych wniosków mieszkańców i Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa o objęcie tego terenu planem zagospodarowania przestrzennego. Obecnie obowiązujący plan nie ma zakazu zabudowy. Właściciele gruntów budują nieruchomości bez możliwości dojazdów do nich, drogi nie mają określonych parametrów. Przygotowanie planu umożliwi racjonalne zagospodarowanie tego terenu.

Przewodniczący Komisji Gospodarczej i Rozwoju Gminy Mariusz Teodorowicz przedstawił  pozytywną opinię o projekcie uchwały.

Za przyjęciem uchwały Rady Gminy Nr XII/77/07 w sprawie przystąpienia do sporządzenia  miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego północno-zachodniej części obrębu Żerniki Wrocławskie głosowało 12 radnych.

 

Ad.6. Wnioskodawcą podjęcia uchwały Rady Gminy w sprawie przystąpienia do sporządzenia  miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Żerniki Wrocławskie obejmującego obszar oznaczony symbolem „C1” ( projekt w zał.) jest wójt.

Wójt Jerzy Fitek przedstawił uzasadnienie  ( w zał. )

Przewodniczący Komisji Gospodarczej i Rozwoju Gminy Mariusz Teodorowicz przedstawił  pozytywną opinię o projekcie uchwały.

Za przyjęciem uchwały Rady Gminy Nr XII/78/07 w sprawie przystąpienia do sporządzenia  miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Żerniki Wrocławskie obejmującego obszar oznaczony symbolem „C1” głosowało 12 radnych.

 

Ad.7. Wnioskodawcą podjęcia uchwały Rady Gminy w sprawie zatwierdzenia statutu Samodzielnego  Publicznego  Zespołu  Opieki Zdrowotnej w Świętej Katarzynie pod nazwą Zespół  Opieki Zdrowotnej w Świętej Katarzynie ( projekt w zał.) jest wójt.

Wójt Jerzy Fitek wyjaśnił, że główną przyczyną zmiany statutu jest rozszerzenie usług specjalistycznych. Jest możliwość i potrzeba zakontraktowania tych usług. W ośrodkach zdrowia powstaną dodatkowe poradnie specjalistyczne: diabetologiczna, logopedyczna i pulmonologiczna. Korzystając z tej zmiany przedstawiamy jednolity tekst statutu ZOZ.

Przewodnicząca Komisji Oświaty, Kultury i Opieki Społecznej Halina Zdęba przedstawiła  pozytywną opinię komisji o projekcie uchwały i wyjaśniła wątpliwości zgłoszone na posiedzeniu komisji odnośnie gabinetu ginekologicznego w ośrodku w Świętej Katarzynie: gabinet będzie w dalszym ciągu funkcjonował w ramach poradni dla kobiet.

Za przyjęciem uchwały Rady Gminy Nr XII/79/07 w sprawie zatwierdzenia statutu Samodzielnego  Publicznego  Zespołu  Opieki Zdrowotnej w Świętej Katarzynie pod nazwą Zespół  Opieki Zdrowotnej w Świętej Katarzynie głosowało 11 radnych, 1 radny wstrzymał się.

 

Ad.8. Wnioskodawcą podjęcia uchwały Rady Gminy w sprawie wyrażenia zgody na objęcie udziałów  w podwyższonym kapitale zakładowym spółki działającej pod firmą Zakład Gospodarki Komunalnej spółka z ograniczona odpowiedzialnością z siedzibą w Siechnicach

( projekt w zał.) jest wójt.

Wójt Jerzy Fitek poinformował, że przygotowania ( inwentaryzacja, wycena ) do przedstawienia tego projektu uchwały trwały 3 lata. Wójt przedstawił uzasadnienie ( w zał.).

Wiceprzewodniczący Komisji  Budżetu i Finansów Marek Olczak przedstawił pozytywną opinię komisji o projekcie uchwały.

Przewodniczący Komisji Gospodarczej i Rozwoju Gminy Mariusz Teodorowicz przedstawił  również pozytywną opinię o projekcie uchwały.

Za przyjęciem uchwały Rady Gminy Nr XII/76/07 w sprawie  wyrażenia zgody na objęcie udziałów  w podwyższonym kapitale zakładowym spółki działającej pod firmą Zakład Gospodarki Komunalnej spółka z ograniczona odpowiedzialnością z siedzibą w Siechnicach głosowało 11 radnych, 1 radny wstrzymał się.

 

Ad.9. Wnioskodawcą podjęcia uchwały Rady Gminy zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu gminy na rok 2007 ( projekt I w zał.) jest wójt. Radni otrzymali I wersję zmiany budżetu (w zał.).

Skarbnik Krystyna Chmura przedstawiła uzasadnienie do projektu uchwały ( w zał.)

Wiceprzewodniczący Komisji Budżetu i Finansów Marek Olczak przedstawił pozytywną opinię komisji o II wersji projektu uchwały ( w zał.).

Za przyjęciem uchwały Rady Gminy Nr XII/81/07 zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu gminy na rok 2007 głosowało 11 radnych, 1 radny wstrzymał się.

 

Ad.10. Za przyjęciem protokołu XI sesji Rady Gminy głosowało 11 radnych, 1 radny wstrzymał się.

 

Ad.11. Radna Elżbieta Rzewuska poinformowała, że mieszkańcy zostali zawiadomieni o podwyżce cen wywozu śmieci przez firmę van Gansewinkel, która wywozi śmieci do Gaci. Firma nie może korzystać z wysypiska w Sulęcinie bo nie ma umowy z naszą gminą i to jest podobno powodem wzrostu cen. Radna zapytała czy nie można ulżyć mieszkańcom w tej sprawie.

Wójt Jerzy Fitek poinformował, że każdy odbiorca odpadów musi mieć wskazane miejsce w Sulęcinie ale wybiera miejsce tam, gdzie chce. Gmina wręcz nakazuje by wozili na nasze wysypisko, tłumaczenie firmy van Gansewinkel  jest nieprawdziwe. W Sulęcinie jest zdecydowanie taniej niż w Gaci. Za ochronę środowiska i za składowanie wzrastają opłaty i niewykluczone, że również u nas trochę wzrosną.

Radny Marek Olczak wskazał na niebezpieczeństwa grożące mieszkańcom Żernik Wrocławskich ze względu brak oznakowanego przejścia przez ulicę Kolejową na skrzyżowaniach z ulicą Strzelińską i Wiosenną ( dodatkowo wysokie krawężniki ).

Wójt Jerzy Fitek poinformował, że ulica Kolejowa to droga powiatowa a ulica Strzelińska jest drogą wojewódzką. My możemy tylko wystąpić do zarządcy dróg z wnioskiem o pomalowanie pasów i obniżenie krawężników. Procedura trwa dość długo, będziemy interweniować.

 

Ad.12. Wójt Jerzy Fitek poinformował, że samochód dla OSP Siechnice został zakupiony za 570 tys. zł, jutro ok. godz.10 przyjedzie do remizy. Pomogli nam: Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska, G. Roman i p. Winter z Wrocławia.

Po wyczerpaniu porządku obrad, przewodniczący Rady Gminy Jerzy Woźniak zamknął obrady. Sesja trwała od godz. 17 do godz.1830.

Protokołowała

H. Demska

 

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Protokół nr XII/07 sesji Rady Gminy Święta Katarzyna z dnia 27 września 2007 roku
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Mariusz Różnowicz
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:01.10.2008 10:31

Rejestr zmian dokumentu

pokaż