Protokół nr XIII/07 sesji Rady Gminy Święta Katarzyna z dnia 25 października 2007 roku

 


Protokół nr XIII/07

sesji Rady Gminy Święta Katarzyna

z dnia 25 października 2007 roku

 

Po sprawdzeniu quorum, XIII sesję otworzył i obrady prowadził przewodniczący Rady Gminy Jerzy Woźniak. W sesji wzięło udział 13 radnych ( lista obecności w zał.), wójt Jerzy Fitek, zastępca wójta Stanisław Łopatowski i urbanista Lesław Witkowski. Obecni byli przedstawiciele jednostek pomocniczych gminy, mieszkańcy gminy i pracownicy samorządowi. Nieobecni byli radni Wojciech Szydełko i Krzysztof Rudziks.

Ad.1. Radna Elżbieta Rzewuska zgłosiła wniosek ( w zał.)  o ponowne zdjęcie z porządku obrad zmiany  miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Święta Katarzyna dla terenu położonego  w rejonie ulic Żernickiej i Zacharzyckiej. Radna stwierdziła, że nie zdziwi się jeżeli przed uchwaleniem studium dojdzie do próby uchwalenia planu atrakcyjnego terenu obejmującego boisko i grunty za sklepem Hallo.

Przewodniczący Rady Gminy Jerzy Woźniak poinformował, że do wniosku jest dołączona uchwała Rady Osiedla, w której wyraża wolę  zachowania w rejonie objętym planem wolnostojącej zabudowy jednorodzinnej i  bliźniaczej z dopuszczeniem zabudowy wielorodzinnej o wysokości do 12 m oraz protest dotyczący zabudowy o wysokości 14 m podpisany przez 46 mieszkańców.

Wójt Jerzy Fitek nie zgodził się z argumentami radnej i poinformował, m.in. że: na wniosek Komisji Gospodarczej i Rozwoju Gminy obniża się wysokość domów z 14 do 12 m, plan jest zgodny ze studium i nie ma kolizji z opracowywanym projektem nowego studium, nawet  na myśl nie przyszła wójtowi sprzedaż terenu boiska i póki nie będzie terenu sportowego dla wsi w innym miejscu boisko nie zmieni swej funkcji,  Rada Osiedla opiniowała plan ( pierwsze konsultacje odbyły się w czerwcu) i jej wnioski wpłynęły do urzędu, ogłoszenia o wyłożeniu planów są publikowane w prasie (płacimy za nie 1 tys. zł , koszt ogłoszenia na całą stronę wynosi 5 tys. zł), przy ul. Zacharzyckiej gmina ma prawie 2 ha uzbrojonego gruntu gdzie w 2005 r. Rada Gminy dopuściła budowę domów mieszkalnych, uchwalenie przedstawionego projektu planu pozwoli zaprojektować tam osiedle domów socjalnych i komunalnych, rozebrać kontenery i w ich miejscu też wybudować domy dla mieszkańców, których nie stać na zakup własnego mieszkania. Wójt nie uznał za słuszną budowę cmentarza na terenach podmokłych, także kupowanie przez gminę drogich gruntów i przekazanie ich parafii i budzi wątpliwości.

Wójt zaapelował do radnych o uchwalenie planu.

Radna Barbara Grabarz podkreśliła, że mieszkańcy nie upierają się przy lokalizacji cmentarza lecz walczą o określenie wysokości zabudowy na tym terenie do 12 m.

Wójt Jerzy Fitek przypomniał, że Komisja Gospodarcza i Rozwoju Gminy przegłosowała wniosek o obniżenie zabudowy do 12 m.

Za wnioskiem radnej Elżbiety Rzewuskiej głosowało 5 radnych, przeciw głosowało 6 radnych, 2 radnych wstrzymało się.

Za udzieleniem głosu Jolancie Olczak w punkcie 11 porządku sesji ( pismo w zał.) głosowało10 radnych, 2 radnych było przeciw.

Przewodniczący Rady Gminy Jerzy Woźniak prowadził sesję według następującego porządku:

 1.Wnioski do porządku obrad.

2. Informacje i komunikaty przewodniczącego Rady Gminy i przewodniczących komisji.

3. Informacja Wójta Gminy o działaniach w okresie od poprzedniej sesji.

4. Projekt uchwały Rady Gminy w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Święta Katarzyna dla terenu położonego  w rejonie ulic Żernickiej i Zacharzyckiej.

5. Projekt uchwały Rady Gminy w sprawie przystąpienia do sporządzenia  miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego południowej części obrębu Żerniki Wrocławskie.

6. Projekt uchwały Rady Gminy w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2008 rok.

7. Projekt uchwały Rady Gminy w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2008 rok.

8. Projekt uchwały Rady Gminy w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów podatku rolnego na 2008 rok.

9. Projekt uchwały Rady Gminy w sprawie  zwolnień od podatków stanowiących regionalną pomoc inwestycyjną.

10.Projekt uchwały Rady Gminy w sprawie  wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Oławie.

11.Projekt uchwały Rady Gminy w sprawie  rozpatrzenia skargi złożonej w imieniu  mieszkańców Radwanic przez Jolantę Olczak na Wójta Gminy Święta Katarzyna, który pomimo podstaw prawnych, wstrzymuje i ociąga się z umorzeniem postępowania oraz wydaniem decyzji odmownej o uwarunkowaniach środowiskowych na budowę krematorium na działce nr 842 w Radwanicach.

12.Projekt uchwały Rady Gminy w sprawie rozpatrzenia skargi złożonej przez Rady Sołeckie wsi Zębice, Sulimów i Sulęcin z Szostakowicami na bezczynność Wójta Gminy Święta Katarzyna w zakresie braku odpowiedzi na ich wniosek z dnia 22 lipca 2007 r. dotyczący studium uwarunkowań i zagospodarowania przestrzennego gminy.

13.Projekt uchwały Rady Gminy w sprawie zmian w statucie związku gmin pod nazwą Związek Międzygminny Ślęza Oława.

14. Przyjęcie protokołu XII sesji Rady Gminy.

15. Interpelacje i zapytania.

16. Wolne wnioski.

Ad.2.Przewodniczący Rady Gminy Jerzy Woźniak złożył informację w sprawie oświadczeń majątkowych radnych i pracowników, przedstawił ogłoszenie w sprawie referendum o odwołanie wójta i Rady Gminy Święta Katarzyna organizowane przez Narodowe Stowarzyszenie Aktywności Społecznej oraz poinformował o skardze Eugeniusza Kostka na wójta, którą przekazał Komisji Rewizyjnej do zbadania.

Przewodniczący zespołu kontrolnego użytkowania i wykorzystania wysypiska odpadówkomunalnych w Sulęcinie, Marek Olczak przedstawił informację o wynikach kontroli.

Ad.3.Wójt Jerzy Fitek poinformował, że otrzymał operat oddziaływania wysypiska na środowisko w zakresie odorów. Przez 2 miesiące wykonano kilkadziesiąt badań i w żadnym przypadku nie stwierdzono, by odór na terenie przyległym do wysypiska i na terenie wsi położonych wokół składowiska był taki, jak na terenie wysypiska. Były nieliczne przypadki, że w tym samym czasie odory poza wysypiskiem były zbliżone do tych, na wysypisku. Ponieważ nie stwierdzono występowania odorów, nie można ich usuwać.

Wójt Jerzy Fitek poinformował, również o zakupie samochodu dla OSP Siechnice i zaprosił radnych na uroczyste przekazanie go strażakom.

Ad.4. Wnioskodawcą podjęcia uchwały Rady Gminy w sprawie uchwalenia zmiany  miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Święta Katarzyna dla terenu położonego  w rejonie ulic Żernickiej i Zacharzyckiej ( projekt w zał.) jest wójt.

Urbanista Lesław Witkowski  poinformował, że uchwała o przystąpieniu do sporządzenia tego planu została podjęta 29.XII.2005 r. zapisany w niej cel sporządzenia planu został zrealizowany w przedstawionym projekcie.  Projekt planu został zrobiony zgodnie z obowiązującą procedurą, jest zgoda ministra na wyłączenie gruntów z produkcji rolnej, jest pozytywna opinia Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej. Plan ma wszystkie potrzebne uzgodnienia, w tym konserwatora zabytków, był wyłożony zgodnie z ustawą o planowaniu przestrzennym. W trakcie wyłożenia zgłoszono 2 uwagi. Jeden z mieszkańców zgłosił uwagę by pozostawić dotychczasową funkcję jego terenu i ta uwaga została uwzględniona w planie. Druga uwaga to sprzeciw wobec odstąpienia od lokalizacji cmentarza przy ul. Bukowej nie jest uwzględniona bo w obowiązującym  studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania gminy w tym miejscu nie przewiduje się lokalizacji cmentarza            (uzasadnienie w załączonym rozstrzygnięciu). Wprowadzenie w tym miejscu zabudowy mieszkaniowej  – 01M oraz częściowo zabudowy usługowej U jest zgodne z obowiązującym  studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania gminy, jest też zachowana zgodność z nowym studium. Teren od strony cmentarza przeznaczony jest na zabudowę usługową bo jest tam wyznaczona strefa ochronna cmentarza o szerokości 50 m i dlatego nie można realizować zabudowy  mieszkaniowej. Tereny 01M i 02M są przeznaczone na zabudowę mieszkaniową jedno i wielorodzinną z dopuszczeniem usług nieuciążliwych. Wysokość budynków jednorodzinnych nie może przekroczyć 12 m, wysokość  budynków wielorodzinnych – 14 m, co daje możliwość wydzielenia 3 kondygnacji. 

Wójt Jerzy Fitek, na wniosek Komisji Gospodarczej i Rozwoju Gminy która większością głosów ustaliła, że na terenach oznaczonych symbolami 0M1 i 0M2 należy obniżyć zabudowę wielorodzinną z 14 do 12 m, zgłosił autopoprawkę  by wykreślić  § 11 ust. 3 pkt 5 lit. b w całości.

Przewodniczący Komisji Gospodarczej i Rozwoju Gminy Mariusz Teodorowicz przedstawił  pozytywną opinię o projekcie uchwały.

Radna Barbara Grabarz zgłosiła wniosek by w  § 12 ust. 3 pkt 5 lit. a  obniżyć wysokość zabudowy z 14 do 10,5 m.

Wójt Jerzy Fitek zauważył, że budynek jednorodzinny ze spadzistym dachem ma od 10 do 12 m wysokości. W budynkach o wnioskowanej wysokości 10,5 m z trudem można zmieścić 2 kondygnacje. Wniosek spowoduje, że na uzbrojonym , gminnym terenie koszt budowy mieszkania wzrośnie 3-krotnie a po to robimy ten plan, by stworzyć warunki do budowy mieszkań socjalnych i komunalnych dla ludzi, którzy nie są w stanie kupić sobie mieszkania.

Przewodniczący Rady Gminy Jerzy Woźniak  przeczytał uchwałę Rady Osiedla Święta Katarzyna z dnia 24.10.07 ( w zał.), w której stwierdzono, że na terenie objętym planem powinna zostać dopuszczona zabudowa wielorodzinna o  wysokości do 12 m. Przewodniczący Rady przypomniał o zakazie głosowania przez radnych w przypadku gdy  głosowanie dotyczy interesu prawnego radnego.

Radny Mariusz Teodorowicz zgłosił wniosek by w § 12 ust. 3 pkt 5 lit. a obniżyć wysokość zabudowy MW/U z 14 do 12 m. Za wnioskiem glosowało 12 radnych, 1 radny wstrzymał się.

Radna Barbara Grabarz wycofała swój wniosek.

Za przyjęciem uchwały Rady Gminy Nr XIII/82/07 w sprawie uchwalenia zmiany  miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Święta Katarzyna dla terenu położonego  w rejonie ulic Żernickiej i Zacharzyckiej głosowało 13 radnych.

Ad.5. Wnioskodawcą podjęcia uchwały Rady Gminy w sprawie przystąpienia do sporządzenia  miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego południowej części obrębu Żerniki Wrocławskie ( projekt w zał.) jest wójt.

Wójt Jerzy Fitek przedstawił uzasadnienie (  w zał. ).Celem planu jest wprowadzenie zakazu zabudowy na terenie obszaru zlokalizowanego w południowej części obrębu co pozwoli nie dopuścić do chaotycznej i niekontrolowanej zabudowy.

Przewodniczący Komisji Gospodarczej i Rozwoju Gminy Mariusz Teodorowicz przedstawił  pozytywną opinię o projekcie uchwały.

Przewodniczący Rady Gminy Jerzy Woźniak  nie wziął udziału w głosowaniu ze względu na interes prawny radnego.

Za przyjęciem uchwały Rady Gminy w sprawie przystąpienia do sporządzenia  miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego południowej części obrębu Żerniki Wrocławskie głosowało 3 radnych, przeciw głosowało 5 radnych, 3 radnych wstrzymało się.

Wójt Jerzy Fitek stwierdził, że w wyniku braku uchwały możliwa będzie budowa zagrodowa w odległości 800-1000 m od centrum Żernik, 500 m od najbliższej zabudowy, trzeba będzie doprowadzić drogi i infrastrukturę do kilku domów a niedługo powstająca zabudowa będzie sprzeczna ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy.

Ad.6. Wnioskodawcą podjęcia uchwały Rady Gminy w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2008 rok ( projekt w zał.) jest wójt.

Wójt Jerzy Fitek przedstawił projekt uchwały i uzasadnienie ( w zał.).

Wiceprzewodniczący Komisji  Budżetu i Finansów Marek Olczak przedstawił pozytywną opinię komisji o projekcie uchwały.

Za przyjęciem uchwały Rady Gminy Nr XIII/83/07 w sprawie  określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2008 rok głosowało 13 radnych.

Ad.7. Wnioskodawcą podjęcia uchwały Rady Gminy w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2008 rok ( projekt w zał.) jest wójt.

Wójt Jerzy Fitek poinformował, że nie proponuje zmian w obowiązujących dotąd stawkach podatku w stosunku do ubiegłego roku.

Pozytywną opinię Komisji Budżetu i Finansów o projekcie uchwały przedstawił  wiceprzewodniczący komisji  Marek Olczak.

Za przyjęciem uchwały Rady Gminy Nr XIII/84/07 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2008 rok głosowało 13 radnych.

Ad.8. Wnioskodawcą podjęcia uchwały Rady Gminy w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów  podatku  rolnego na 2008 rok ( projekt w zał.) jest wójt.

Wójt Jerzy Fitek poinformował, że proponuje obniżenie ceny skupu żyta ustalonej przez GUS z 58,29 zł/t do 43,20 zł/t, to jest o 43%.  Podatek leśny pozostaje na poziomie roku 2007.

Wiceprzewodniczący Komisji  Budżetu i Finansów Marek Olczak przedstawił pozytywną opinię komisji o projekcie uchwały.

Za przyjęciem uchwały Rady Gminy Nr XIII/85/07 w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów podatku rolnego na 2008 rok głosowało 13 radnych.

Ad.9. Wnioskodawcą podjęcia uchwały Rady Gminy w sprawie zwolnień od podatków stanowiących regionalną pomoc inwestycyjną ( projekt w zał.) jest wójt.

Wójt Jerzy Fitek przedstawił uzasadnienie ( w zał.). Propozycję zgłoszoną przez Komisję  Budżetu i Finansów, by budynki i budowle nowo wybudowane przez przedsiębiorcę zwolnić z podatku od nieruchomości począwszy od 1 stycznia roku następującego po roku w którym budowa została zakończona, jeżeli wartość inwestycji stanowiąca podstawę obliczenia amortyzacji w ww. dniu wyniosła 20-30 mln zł – na okres 4 lat, powyżej 30 mln zł – na okres 5 lat, wójt zgłosił jako autopoprawkę.

Pozytywną opinię Komisji Budżetu i Finansów o projekcie uchwały przedstawił  wiceprzewodniczący komisji  Marek Olczak.

Za przyjęciem uchwały Rady Gminy Nr XIII/86/07 w sprawie zwolnień od podatków stanowiących regionalną pomoc inwestycyjną głosowało 13 radnych.

Ad.10. Wnioskodawcą podjęcia uchwały Rady Gminy w sprawie wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Oławie ( projekt w zał.) jest przewodniczący Rady Gminy.

Przewodniczący Rady Gminy Jerzy Woźniak przypomniał, że z końcem roku wygasa kadencja wybranych w 2004 roku ławników. Zgodnie z ustaleniem  Kolegium Sądu Okręgowego, niezbędna liczba ławników z naszej gminy, którą mamy wybrać w głosowaniu tajnym wynosi trzy, po jednym do orzekania w sprawach karnych, rodzinnych oraz z zakresu prawa pracy. Prawidłowo zostało zgłoszonych 4 kandydatów na ławników, w tym jeden  zrezygnował gdy dowiedział się, że  ławników do orzekania w Sądzie Wrocław- Śródmieście nasza Rada Gminy nie wybiera.

Przewodnicząca zespołu opiniującego kandydatów na ławników Elżbieta Rzewuska przedstawiła opinię zespołu o kandydatach ( w zał.).

Do Komisji Skrutacyjnej radny Tomasz Jastrzębski zgłosił radnych: Elżbietę Rzewuską, Annę Mazurek i Mariusza Teodorowicza. Kandydaci do komisji wyrazili zgodę na pracę w komisji. Za wyborem Komisji Skrutacyjnej w powyższym składzie głosowało 9 radnych, 3 radnych wstrzymało się.

Radni zostali poinformowani, że głosuje się przez postawienie krzyżyka w kratce obok nazwiska. Gdy na kartce postawiono 1, 2 lub 3   krzyżyki, głos jest ważny, gdy nie ma krzyżyka – głos jest nieważny.

Komisja Skrutacyjna przeprowadziła tajne wybory ławników (protokół komisji w zał.). Wyniki wyborów przedstawił radny Mariusz Teodorowicz. Poszczególni kandydaci otrzymali następujące ilości głosów:

Irena Łomejko – kandydat do orzekania z zakresu prawa pracy - 10

Edward Skiba –  kandydat do orzekania w sprawach rodzinnych - 11

Dariusz Jaworowski – kandydat do orzekania w sprawach karnych - 9 i zostali wybrani na ławników.

Za przyjęciem uchwały Rady Gminy Nr XIII/87/07 w sprawie wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Oławie głosowało 12 radnych.

Ad.11. Wnioskodawcą podjęcia uchwały Rady Gminy w sprawie rozpatrzenia skargi złożonej w imieniu  mieszkańców Radwanic przez Jolantę Olczak na Wójta Gminy Święta Katarzyna, który pomimo podstaw prawnych, wstrzymuje i ociąga się z umorzeniem postępowania oraz wydaniem decyzji odmownej o uwarunkowaniach środowiskowych na budowę krematorium na działce nr 842 w Radwanicach ( projekt w zał.) jest  przewodniczący Rady Gminy.

Przewodniczący Rady Gminy Jerzy Woźniak przypomniał, że skargę Jolanty Olczak ( w zał.) radni otrzymali do wiadomości. Rozpoznała ją Komisja Rewizyjna.

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Alfred Bedryjowski przedstawił wyniki pracy komisji i uchwałę nr 21/10/07 w sprawie powyższej skargi ( w zał.).

Jolanta Olczak poinformowała m.in. iż mieszkańcy uważają, że wójt powinien umorzyć postępowanie o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach inwestycji bo brak było zawiadomienia na jakim etapie jest postępowanie a inwestor od stycznia do sierpnia  2007 r. nie napisał żadnego pisma w tej sprawie. Nowy raport oddziaływania na środowisko dostarczony przez inwestora jest niby uzupełniony ale nie zajmuje się możliwymi konfliktami społecznymi, pomija psychologiczne oddziaływanie krematorium na odczucia mieszkańców. Brakuje też wymaganego uzgodnienia z mieszkańcami. Faktyczne emisje będą możliwe do  zbadania dopiero po rozpoczęciu działalności inwestycji. Przeciw lokalizacji krematorium zebrano 1360 podpisów mieszkańców, wystąpiło PPO i mieszkańcy sąsiednich miejscowości. Na tym terenie jest wysoki poziom wód gruntowych, jest to teren zalewowy. W Polsce spalarnie lokalizuje się w dużych miastach blisko cmentarzy, nie pól.  Powinniśmy przyciągać inwestycje, które służą naszym mieszkańcom, krematorium nic nam nie da (firma jest z Kamiennej Góry). Interes mieszkańców powinien być brany pod uwagę w każdym postępowaniu. Mieszkańcy uważają, że nie było podstaw do zawieszania tej sprawy.

Wójt Jerzy Fitek przedstawił przebieg postępowania w sprawie Parku Pamięci Akropolis

( pismo nr UG.WPR/OS/7062-69/07 w zał.). Wójt podkreślił, że jeżeli będą pozytywne dla inwestora postanowienia starosty i Powiatowego Inspektora Sanitarnego, to wójt będzie musiał wydać decyzję pozytywną, jeżeli będą postanowienia negatywne, to decyzja będzie negatywna ale nie ma możliwości zatrzymania postępowania.

Radca prawny Ewa Jacuńska wyjaśniła, że nie ma możliwości wstrzymania postępowania. Postępowania u starosty i inspektora sanitarnego trwają. Wójt czeka na ich wyniki bo one będą podstawą jego decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach inwestycji.

Za przyjęciem uchwały Rady Gminy Nr XIII/88/07 w sprawie  rozpatrzenia skargi złożonej w imieniu  mieszkańców Radwanic przez Jolantę Olczak na Wójta Gminy Święta Katarzyna, który pomimo podstaw prawnych, wstrzymuje i ociąga się z umorzeniem postępowania oraz wydaniem decyzji odmownej o uwarunkowaniach środowiskowych na budowę krematorium na działce nr 842 w Radwanicach głosowało 10 radnych, 3 radnych wstrzymało się.

Ad.12. Wnioskodawcą podjęcia uchwały Rady Gminy w sprawie rozpatrzenia skargi złożonej przez Rady Sołeckie wsi Zębice, Sulimów i Sulęcin z Szostakowicami na bezczynność Wójta Gminy Święta Katarzyna w zakresie braku odpowiedzi na ich wniosek z dnia 22 lipca 2007 r. dotyczący studium uwarunkowań i zagospodarowania przestrzennego gminy ( projekt w zał.) jest przewodniczący Rady Gminy.

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Alfred Bedryjowski poinformował, że skargę Rad Sołeckich rozpatrzyła Komisja Rewizyjna i uznała ją za niezasadną. Uchwałę nr 22/11/07 w tej sprawie przedstawił przewodniczący komisji ( w zał.).

Za przyjęciem uchwały Rady Gminy Nr XIII/89/07 w sprawie rozpatrzenia skargi złożonej przez Rady Sołeckie wsi Zębice, Sulimów i Sulęcin z Szostakowicami na bezczynność Wójta Gminy Święta Katarzyna w zakresie braku odpowiedzi na ich wniosek z dnia 22 lipca 2007 r. dotyczący studium uwarunkowań i zagospodarowania przestrzennego gminy głosowało 8 radnych, 5 radnych wstrzymało się.

Ad.13. Wnioskodawcą podjęcia uchwały Rady Gminy w sprawie zmian w statucie związku gmin pod nazwą Związek Międzygminny Ślęza Oława ( projekt w zał.) jest wójt.

Wójt Jerzy Fitek wyjaśnił, że projekt zmiany statutu wynika z rezygnacji gminy Jordanów z uczestnictwa w związku oraz z rozszerzenia zakresu działania związku m.in. o pozyskiwanie środków unijnych, o budowę międzygminnego schroniska dla zwierząt i wprowadzenie internetu poprzez kioski internetowe.

Przewodniczący Komisji Gospodarczej i Rozwoju Gminy Mariusz Teodorowicz przedstawił  pozytywną opinię komisji o projekcie uchwały.

Radny Bogdan Kaleta zapytał czy wzrośnie nasza pula składek na związek wobec wzrostu ilości mieszkańców naszej gminy.

Wójt Jerzy Fitek poinformował, że obecnie składka wynosi 1 zł od 1 mieszkańca gminy, nie więcej niż 35 tys. zł od gminy. W 2008 roku proponuje się podnieść składkę do 2 zł od mieszkańca czyli my zapłacimy 28 tys. zł. Związek już zatrudnił pracowników do pozyskiwania środków zewnętrznych, biuro związku przeniesiono do Zębca w Siechnicach. Wrocław przestał interesować się działalnością związku, nikt nie bierze udziału w posiedzeniach i albo zrezygnuje z członkostwa albo zostanie wykluczony bo taka postawa komplikuje  mozliwości składania wniosków.

Radny Bogdan Kaleta zapytał kto jeszcze płaci 35 tys. zł na utrzymanie związku

Wójt Jerzy Fitek wyjaśnił, że miasta Oława i Strzelin.

Za przyjęciem uchwały Rady Gminy Nr XIII/90/07 w sprawie zmian w statucie związku gmin pod nazwą Związek Międzygminny Ślęza Oława głosowało 13 radnych.

Ad.14. Za przyjęciem protokołu XII sesji Rady Gminy głosowało 11 radnych, 1 radny wstrzymał się.

Ad.15.Radna Małgorzata Mokrowska złożyła interpelacje:

1)     w sprawie wykonania chodnika na ul. Spacerowej w Kotowicach,

2)     w sprawie terminu zakończenia prac na skwerku koło pomnika Lwa w Kotowicach.

Wójt Jerzy Fitek przypomniał, że projekt wykonany przez starostę zakładał zwężenie ulicy Spacerowej dlatego przetarg został unieważniony i dokumentacja została na koszt gminy poprawiona. Procedura ta trwała do września. Obecnie jest przygotowywany przetarg. Jak pogoda pozwoli, jeszcze w tym roku chodnik wykonamy.

Od ustalenia, że pomnik oczyścimy, zaczęliśmy szukać wykonawcy. Znaleźliśmy go po 3 miesiącach. W październiku kupujemy i sadzimy na skwerku zieleń bo jest to pora sadzenia drzew i krzewów. Żadnej opieszałości w całym postępowaniu nie ma. Przy okazji oczyściliśmy także pomnik w Świętej Katarzynie.

Radna Elżbieta Rzewuska zapytała w imieniu Bogusławy Kogut - właścicielki skweru i pomnika, czy będzie musiała zapłacić za jego czyszczenie oraz zapytała jak przebiega drugi przetarg na budowę sali gimnastycznej w Świętej Katarzynie.

Wójt Jerzy Fitek stwierdził, że pomnik w Świętej Katarzynie wymagał oczyszczenia. Nie będziemy żądać zwrotu kosztów od właścicielki ani nie będzie to miało wpływu na negocjacje w sprawie wykupu działki. Obelisk, podobnie jak chodnik, o którym radna mówiła, że mieszkańcy sprzedadzą grunt na jego powiększenie, nie są własnością gminy i ich utrzymanie nie należy do zadań własnych gminy.

Wczoraj otwarto oferty na salę gimnastyczną. Najtańszą złożyła jedna firma na kwotę 4,5 mln zł. W budżecie mamy 3,5 mln zł na to zadanie. Wójt porówna  ofertę z poprzednią, którą anulował i podejmie decyzję. Jeżeli będzie pozytywna, w budżecie trzeba zwiększyć środki tylko nie wiadomo skąd je wziąć. Jak negatywna, trzeba poluzować wymagania w następnym przetargu. Wójt zawiadomi, jak coś się ruszy w tej sprawie, Radę Osiedla i radnych.

Radna Małgorzata Mokrowska poinformowała, że sołtys Smardzowa Edward Skiba organizował we  wrześniu spotkanie sołtysów. Wójtowie, mimo zaproszenia, na spotkanie nie przybyli. Radna zapytała czy to nie było błędem z ich strony.

Wójt Jerzy Fitek przeprosił i zapewnił, że nieobecność nie wynikła z lekceważenia. Wójt sprawdzi w kalendarzu i poinformuje sołtysa Smardzowa o przyczynie nieobecności na spotkaniu.

Radna Małgorzata Mokrowska zapytała czy wyniki ekspertyzy wysypiska, zleconej przez mieszkańców, przyjdą do gminy.

Wójt Jerzy Fitek poinformował, że decyzję gmina otrzyma, opinia może nie przyjść.

Radny Alfred Bedryjowski zapytał na jakim etapie jest zmiana planu zagospodarowania strefy aktywności gospodarczej w Radwanicach.

Wójt Jerzy Fitek poinformował, że trwa zbieranie wniosków do planu. Dotąd wpłynęło kilkadziesiąt wniosków o jednakowej treści i kilka indywidualnych. Zakończenie procedury i prac nad zmianą planu przewidujemy, o ile nie zajdzie konieczność wydłużenia,  na I półrocze 2008 r. A uchwalenie planu nastąpi ok.IV-V.2008.

Radna Barbara Grabarz poinformowała, że na posiedzeniu Komisji Rewizyjnej ustalono, że będziemy wnioskować do wójta by udzielał krótkiej odpowiedzi, nawet gdy nie jest ona wymagana, ze szacunku dla piszących i  po to by ludzie nie czuli się zlekceważeni.

Wójt Jerzy Fitek wyjaśnił, że uczestniczył w zebraniach mieszkańców i zapewniał, że jest to wstępny projekt i wnioski do studium będzie można składać jeszcze w październiku i listopadzie. Wójt informował, że nie jest to jeszcze wyłożenie studium wynikające z procedury jego uchwalania, przedstawiał co ze zgłoszonych wniosków będzie uwzględnione a co nie będzie. Wójt informował też, że odpowiedzi  nie będzie bo wnioski uwzględnimy na pewno lub prawdopodobnie. Udzielanie odpowiedzi na każdy wniosek zgłoszony do planu jest niemożliwe bo w gminie są zatrudnione 2 osoby w planowaniu , a rocznie wpływa 2 tysiące wniosków do planów. W sprawie studium wpłynęło 1000 pism, wszystkich spraw mamy w gminie 17 tysięcy w ciągu roku. Wójt obiecał, że będzie się starać udzielać odpowiedzi w miarę posiadanych możliwości.

Radna Małgorzata Mokrowska wskazała na przypadki braku odpowiedzi na wnioski i pisma Rad Sołeckich. Rady te nadal oczekują na odpowiedzi.

Wójt Jerzy Fitek zapewnił, że zwróci uwagę pracownikom na ten problem.

Radny Marek Olczak był na spotkaniach w sprawie studium w Świętej Katarzynie i Żernikach Wrocławskich gdzie były zgłaszane wnioski do studium. Radny zapytał czy te wnioski zostały zaprotokołowane i czy można otrzymać kopie tych wniosków bo mieszkańcy uważają, że wnioski wnieśli.

Wójt Jerzy Fitek wyjaśnił, że dyskusje były nagrywane na dyktafon. W najbliższym czasie zostanie sporządzone zestawienie zgłoszonych wniosków do studium i zastanowimy się, które z nich można uwzględnić jeszcze przed wyłożeniem.

Ad.16. Radny Marek Olczak zapytał jak wygląda pozyskiwanie środków unijnych, na jakim jest etapie.

Wójt Jerzy Fitek poinformował, że nie złożono wniosków na lata 2007-2012 bo  nie ogłoszono jeszcze naboru. Na następną sesję informację o pozyskiwanie środków unijnych przez naszą gminę przedstawi sekretarz gminy.

Po wyczerpaniu porządku obrad, przewodniczący Rady Gminy Jerzy Woźniak zamknął obrady. Sesja trwała od godz. 17 do godz.2100.

Protokołowała

H. Demska

 

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Protokół nr XIII/07 sesji Rady Gminy Święta Katarzyna z dnia 25 października 2007 roku
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Mariusz Różnowicz
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:01.10.2008 10:32

Rejestr zmian dokumentu

pokaż