Protokół nr XIV/07 sesji Rady Gminy Święta Katarzyna z dnia 20 grudnia 2007 roku

 


Protokół nr XIV/07

sesji Rady Gminy Święta Katarzyna

z dnia 20 grudnia 2007 roku

 

Po sprawdzeniu quorum, XIV sesję otworzył i obrady prowadził przewodniczący Rady Gminy Jerzy Woźniak. W sesji wzięło udział 13 radnych ( lista obecności w zał.), wójt Jerzy Fitek i zastępca wójta Stanisław Łopatowski. Obecni byli przedstawiciele jednostek pomocniczych gminy, mieszkańcy gminy i pracownicy samorządowi. Nieobecni byli radni Wojciech Szydełko i Krzysztof Rudziks.

Ad.1. Przewodniczący Rady Gminy Jerzy Woźniak zgłosił wniosek o rozszerzenie porządku obrad o punkt 16. Projekt uchwały Rady Gminy w sprawie upoważnienia Wójta Gminy Święta Katarzyna do wskazania osób do składów Gminnej Komisji ds. Referendum i Obwodowych Komisji ds. Referendum. Termin referendum został ustalony na dzień 3 lutego 2008 r. Do 4.01 2008 r. należy zgłosić komisarzowi wyborczemu kandydatów do komisji wyborczych. Jest to okres zbyt krótki na zebranie kandydatur i zwołanie sesji by podjąć uchwałę w tej sprawie dlatego przewodniczący Rady Gminy zaproponował upoważnienie wójta do wskazania osób do składów komisji ds. referendum.

Za wnioskiem przewodniczącego Rady Gminy głosowało 13 radnych (jednomyślnie)

Przewodniczący Rady Gminy Jerzy Woźniak prowadził sesję według następującego porządku:

1.Wnioski do porządku obrad.

2. Informacje i komunikaty przewodniczącego Rady Gminy i przewodniczących komisji.

3. Informacja Wójta Gminy o działaniach w okresie od poprzedniej sesji.

4. Informacja o działalności Biura Pełnomocnika Wójta Gminy Święta Katarzyna do spraw Funduszy Europejskich.

5. Projekt uchwały Rady Gminy w sprawie rozpatrzenie skargi Wojewody Dolnośląskiego na uchwałę Nr XI/72/07 Rady Gminy Święta Katarzyna  z dnia 23 sierpnia 2007 r. w sprawie ustanowienia symboli miejscowości Smardzów.

6. Projekt uchwały Rady Gminy w sprawie oddania w dzierżawę na okres dłuższy niż 3 lata nieruchomości lokalowej położonej w budynku ZOZ-u przy ul. Żeromskiego 1 w Świętej Katarzynie.

7.Projekt uchwały Rady Gminy zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu gminy na rok 2007.

8. Projekt uchwały Rady Gminy w sprawie wydatków budżetu gminy, które w 2007 roku nie wygasają z upływem roku budżetowego.

9.Projekt uchwały Rady Gminy w sprawie powołania komisji inwentaryzacyjnej.

10.Projekt uchwały Rady Gminy w sprawie nadania nazwy ulicy w Iwinach.

11.Projekt uchwały Rady Gminy w sprawie nadania nazwy ulicy w Kotowicach.

12.Projekt uchwały Rady Gminy w sprawie nadania nazwy ulicy w Zacharzycach.

13.Projekt uchwały Rady Gminy w sprawie nadania nazwy ulicy w Smardzowie.

14.Projekt uchwały Rady Gminy w sprawie rozpatrzenia skargi Eugeniusza Kostka na działalność Wójta Gminy Święta Katarzyna.

15.Projekt uchwały Rady Gminy w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2008 rok.

16. Projekt uchwały Rady Gminy w sprawie upoważnienia Wójta Gminy Święta Katarzyna do wskazania osób do składów Gminnej Komisji ds. Referendum i Obwodowych Komisji ds. Referendum.

17. Przyjęcie protokołu XIII sesji Rady Gminy.

18. Interpelacje i zapytania.

19. Wolne wnioski.

Ad.2. Przewodniczący Rady Gminy Jerzy Woźniak przekazał Radzie Gminy podziękowanie OSP Siechnice za pomoc w zakupie samochodu bojowego oraz życzenia świąteczne i noworoczne od Rady Osiedla Święta Katarzyna, Gminnego Centrum Kultury, dyrekcji gimnazjum i przewodniczącego Rady Gminy Kobierzyce. Przewodniczący Rady Gminy Jerzy Woźniak poinformował o postanowieniu komisarza wyborczego w sprawie terminu referendum, które wyznaczono na 3.02.2008 r .i zapoznał z informacją dotyczącą przeprowadzenia referendum przekazaną przez Krajowe Biuro Wyborcze.

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Alfred Bedryjowski  poinformował, że komisja zakończyła kontrolę inwestycji pod nazwą „Budowa szkoły w Żernikach Wrocławskich”. Wyniki kontroli przedstawiła przewodnicząca zespołu kontrolnego Barbara Grabarz.

Ad.3. Wójt Jerzy Fitek poinformował o wizycie w gminie partnerskiej w Sin le Noble 7-osobowej naszej delegacji. Była to promocją gminy i Polski, która została dobrze odebrana tak przez Polaków z pochodzenia jak i Francuzów.

W styczniu lub lutym na sesji spotkamy się z komendantem policji, który przedstawi sprawozdanie z działalności w 2007 roku oraz plany na 2008 rok wspólne ze strażą gminną.

Ad.4.  Informację o działalności Biura Pełnomocnika Wójta Gminy Święta Katarzyna do spraw Funduszy Europejskich przedstawił pełnomocnik wójta Grzegorz Salwa (w zał.).

Radny Marek Oczak zapytał pełnomocnika czy jest wyposażony w potrzebne narzędzia i czy ma zapewnioną pomoc służb wójta by móc skutecznie występować z wnioskami i pozyskiwać środki.

Pełnomocnik wójta Grzegorz Salwa poinformował, że jest wsparcie pracowników Wydziału Inwestycyjno-Technicznego, służb finansowych i wójta ale ostateczną decyzję podejmuje Zarząd Województwa. Na decyzję ma również wpływ ocena polityczna oraz fakt, że gmina nasza jest postrzegana jako dobrze zarządzana i jedna z bogatszych.

Wójt Jerzy Fitek przedstawił informację o realizacji projektu E-urząd. Obecnie trwa wdrażanie oprogramowania i dostawa sprzętu. Koszt programu to 800 tys. zł, z tego ¾ to dotacja. Program kanalizacji gmin w zlewni rzek Oławy i Ślęzy, po wydaniu 2 mln zł i 3 latach pracy, rozpadł się. Potrzebną dokumentację mamy, będziemy składali wnioski o środki na rozbudowę kanalizacji ze wszystkich możliwych źródeł. Współpracujemy z biurem związku międzygminnego w ramach projektów unijnych a także finansowanych ze środków własnych jak np. budowa schroniska dla zwierząt koło Strzelina gdzie jesteśmy głównym koordynatorem.

Ad.5. Wnioskodawcą podjęcia uchwały Rady Gminy w sprawie rozpatrzenie skargi Wojewody Dolnośląskiego na uchwałę Nr XI/72/07 Rady Gminy Święta Katarzyna z dnia 23 sierpnia 2007 r. w sprawie ustanowienia symboli miejscowości Smardzów ( projekt w zał.) jest wójt.

Wójt Jerzy Fitek poinformował, że wojewoda uważa iż Rada Gminy może podejmować uchwały w sprawach własnych herbów, flag, insygniów, emblematów i innych symboli. Radca prawny twierdzi, że nie należy się odwoływać. Mamy przykład, że miasto Siechnice taki symbol uzyskało. Sąd rozstrzygnie czy Rada Gminy miała prawo czy nie miała prawa te symbole Smardzowa uchwalić.

Przewodniczący Komisji Gospodarczej i Rozwoju Gminy Mariusz Teodorowicz przedstawił pozytywną opinię o projekcie uchwały.

Przewodniczący Rady przypomniał o zakazie głosowania przez radnych w przypadku gdy  głosowanie dotyczy interesu prawnego radnego.

Za przyjęciem uchwały Rady Gminy Nr XIV/91/07 w sprawie rozpatrzenie skargi Wojewody Dolnośląskiego na uchwałę Nr XI/72/07 Rady Gminy Święta Katarzyna z dnia 23 sierpnia 2007 r. w sprawie ustanowienia symboli miejscowości Smardzów głosowało 13 radnych.

Ad.6. Wnioskodawcą podjęcia uchwały Rady Gminy w sprawie oddania w dzierżawę na okres dłuższy niż 3 lata nieruchomości lokalowej położonej w budynku ZOZ-u przy ul. Żeromskiego 1 w Świętej Katarzynie ( projekt w zał.) jest wójt.

Wójt Jerzy Fitek wyjaśnił, że majątek gminy można wydzierżawić na okres powyżej 3 lat za zgodą  Rady Gminy. Dzierżawca wystąpił z wnioskiem o wydłużenie okresu dzierżawy bo koszty adaptacji lokalu są większe niż dochody uzyskane z apteki w ciągu 3 lat.

Przewodniczący Komisji Gospodarczej i Rozwoju Gminy Mariusz Teodorowicz przedstawił pozytywną opinię o projekcie uchwały.

Za przyjęciem uchwały Rady Gminy Nr XIV/92/07 w sprawie oddania w dzierżawę na okres dłuższy niż 3 lata nieruchomości lokalowej położonej w budynku ZOZ-u przy ul. Żeromskiego 1 w Świętej Katarzynie głosowało 13 radnych.

Ad.7. Wnioskodawcą podjęcia uchwały Rady Gminy zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu gminy na rok 2007 ( projekt I w zał.) jest wójt.

Wójt Jerzy Fitek zgłosił autopoprawki, o których była mowa na posiedzeniu Komisji Budżetu i Finansów i przedstawił projekt zmiany budżetu po wprowadzeniu autopoprawek (projekt II w zał.)

Pozytywną opinię Komisji Budżetu i Finansów o projekcie uchwały przedstawił  wiceprzewodniczący komisji  Marek Olczak.

 Za przyjęciem uchwały Rady Gminy Nr XIV/93/07 zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu gminy na rok 2007głosowało 12 radnych, 1 radny wstrzymał się.

Ad.8. Wnioskodawcą podjęcia uchwały Rady Gminy w sprawie wydatków budżetu gminy, które w 2007 roku nie wygasają z upływem roku budżetowego ( projekt I w zał.) jest wójt.

Wójt Jerzy Fitek poinformował, że projekt uchwały wynika z faktu, że część inwestycji jest w trakcie robót i są środki z budżetu na 2007 rok na ich dokończenie. Wójt zgłosił autopoprawkę dotyczącą ujęcia środków na zakup mikrobusa bo już wiemy, że transakcja nastąpi w styczniu 2008 r. Łączna kwota niewygasających wydatków wzrośnie i wyniesie

2 253 000 zł ( projekt II w zał.).

Pozytywną opinię Komisji Budżetu i Finansów o projekcie uchwały przedstawił  wiceprzewodniczący komisji  Marek Olczak.

Radny Bogdan Kaleta zapytał dlaczego w załączniku  nr 1 do projektu uchwały, termin realizacji 31.XI.2008 r. jest jednakowy dla wszystkich inwestycji.

Wójt Jerzy Fitek wyjaśnił, że sposób rozliczenia i wymagane procedury mogą się przeciągnąć i wyznaczenie krótszego terminu np. w przypadku konieczności usunięcia usterek może spowodować, że trzeba będzie zmieniać uchwałę, by te środki podjąć. Jest to termin ostatecznego rozliczenia, faktycznie może on być krótszy.

Radna Małgorzata Mokrowska zapytała czy wśród  wydatków niewygasających nie powinny znaleźć się środki na chodnik w Kotowicach.

Wójt Jerzy Fitek poinformował, że chodnik jest w budżecie gminy na 2008 rok bo jeszcze trwają prace projektowe i nie ma rozstrzygniętego przetargu.

 Za przyjęciem uchwały Rady Gminy Nr XIV/94/07 w sprawie wydatków budżetu gminy, które w 2007 roku  nie wygasają z upływem roku budżetowego głosowało 13 radnych.

Ad.9. Wnioskodawcą podjęcia uchwały Rady Gminy w sprawie w sprawie powołania komisji inwentaryzacyjnej ( projekt w zał.) jest wójt.

Wójt Jerzy Fitek przedstawił uzasadnienie ( w zał.).

Przewodniczący Komisji Gospodarczej i Rozwoju Gminy Mariusz Teodorowicz przedstawił  pozytywną opinię o projekcie uchwały.

Za przyjęciem uchwały Rady Gminy Nr XIV/95/07 w sprawie w sprawie powołania komisji inwentaryzacyjnej głosowało 13 radnych.

Ad.10. Wnioskodawcą podjęcia uchwały Rady Gminy w sprawie nadania nazwy ulicy w Iwinach ( projekt w zał.) jest wójt.

Wójt Jerzy Fitek poinformował, że w związku z koniecznością nadania numeracji porządkowej trzeba nadać nazwę ulicom. Propozycja nazw ulic: Pogodna, Magnoliowa i zmiana Miodowej była konsultowana z Radą Sołecką Iwin.

Przewodniczący Komisji Gospodarczej i Rozwoju Gminy Mariusz Teodorowicz przedstawił  pozytywną opinię o projekcie uchwały.

 Za przyjęciem uchwały Rady Gminy Nr XIV/96/07 w sprawie nadania nazwy ulicy w Iwinach głosowało 13 radnych.

Ad.11. Wnioskodawcą podjęcia uchwały Rady Gminy w sprawie nadania nazwy ulicy w Kotowicach ( projekt w zał.) jest wójt.

Wójt Jerzy Fitek poinformował, że w związku z koniecznością nadania numeracji porządkowej też trzeba  nazwać ulicę Dębową w Kotowicach. Propozycja nazwy była konsultowana z Radą Sołecką Kotowic.

Przewodniczący Komisji Gospodarczej i Rozwoju Gminy Mariusz Teodorowicz przedstawił  pozytywną opinię o projekcie uchwały.

Za przyjęciem uchwały Rady Gminy Nr XIV/97/07 w sprawie nadania nazwy ulicy w Kotowicach głosowało 13 radnych.

Ad.12. Wnioskodawcą podjęcia uchwały Rady Gminy w sprawie nadania nazwy ulicy w Zacharzycach ( projekt w zał.) jest wójt.

Wójt Jerzy Fitek poinformował, że w związku z rozbudową miejscowości, mieszkańcy wnioskują o nazwanie ulicy „ Kalinowa”. Rada Sołecka pozytywnie zaopiniowała tę propozycję.

Przewodniczący Komisji Gospodarczej i Rozwoju Gminy Mariusz Teodorowicz przedstawił  pozytywną opinię o projekcie uchwały.

Za przyjęciem uchwały Rady Gminy Nr XIV/98/07 w sprawie nadania nazwy ulicy w Zacharzycach głosowało 13 radnych.

Ad.13. Wnioskodawcą podjęcia uchwały Rady Gminy w sprawie nadania nazwy ulicy w Smardzowie ( projekt w zał.) jest wójt.

Wójt Jerzy Fitek poinformował, że w związku z rozbudową miejscowości i koniecznością nadania numeracji posesjom, na wniosek mieszkańców zaopiniowany przez Radę Sołecką proponuje dla ulicy nazwę „Morelowa”.

Przewodniczący Komisji Gospodarczej i Rozwoju Gminy Mariusz Teodorowicz przedstawił  pozytywną opinię o projekcie uchwały.

Za przyjęciem uchwały Rady Gminy Nr XIV/99/07 w sprawie nadania nazwy ulicy w Smardzowie głosowało 13 radnych.

Ad.14 Wnioskodawcą podjęcia uchwały Rady Gminy w sprawie rozpatrzenia skargi Eugeniusza Kostka na działalność Wójta Gminy Święta Katarzyna ( projekt w zał.) jest przewodniczący Rady Gminy.

Przewodniczący Rady Gminy Jerzy Woźniak poinformował, że jest to druga skarga  Eugeniusza Kostka na wójta ( w zał.). Zajmowała się nią Komisja Rewizyjna.

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Alfred Bedryjowski  przedstawił wyniki pracy komisji zebrane w uchwale komisji Nr 24/12/07  ( w zał.).

Za przyjęciem uchwały Rady Gminy Nr XIV/100/07 w sprawie rozpatrzenia skargi Eugeniusza Kostka na działalność Wójta Gminy Święta Katarzyna głosowało 13 radnych.

Ad.15. Wnioskodawcą podjęcia uchwały Rady Gminy w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2008 rok ( projekt w zał.) jest przewodniczący Rady Gminy.

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Alfred Bedryjowski  przedstawił uchwałę Nr 24/14/07Komisji Rewizyjne w sprawie planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2008 rok ( w zał.).

Wójt Jerzy Fitek zapytał o jaki budżet chodzi w punkcie 13 planu pracy. Członkowie komisji wyjaśnili, że zapis ten dotyczy kwoty przekazanej w budżecie na 2008 rok na remonty i realizację chodników.

Za przyjęciem uchwały Rady Gminy Nr XIV/101/07 w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2008 rok głosowało 13 radnych.

Ad.16. Wnioskodawcą podjęcia uchwały Rady Gminy w sprawie upoważnienia Wójta Gminy Święta Katarzyna do wskazania osób do składów Gminnej Komisji ds. Referendum i Obwodowych Komisji ds. Referendum ( projekt w zał.) jest przewodniczący Rady Gminy.

Przewodniczący Rady Gminy Jerzy Woźniak przedstawił uzasadnienie ( w zał.). Okres zgłaszania kandydatur jest krótki, zwołanie kolejnej sesji pociągnie za sobą dodatkowe koszty. By ułatwić pracę, Rada Gminy może upoważnić wójta do wskazania osób do składów komisji ds. referendum.

Wójt Jerzy Fitek poinformował, że w 2005 r. nie było takiej uchwały bo w ustawie jest mowa o organie wykonawczym. Teraz Krajowa Komisja Wyborcza podtrzymała swoje stanowisko o podziale miejsc w komisjach między organ wykonawczy i uchwałodawczy po połowie. Wójt zaapelował o niezwłoczne zgłaszanie kandydatów do komisji bo termin jest krótki. Druki zgłoszeń są dostępne u sekretarza gminy.

Za przyjęciem uchwały Rady Gminy Nr XIV/102/07 w sprawie upoważnienia Wójta Gminy Święta Katarzyna do wskazania osób do składów Gminnej Komisji ds. Referendum i Obwodowych Komisji ds. Referendum głosowało 13 radnych.

Ad.17. Za przyjęciem protokołu XIII sesji Rady Gminy głosowało 12 radnych, 1 radny wstrzymał się.

Ad.18. Radna Małgorzata Mokrowska odczytała i złożyła zapytania w sprawie umorzeń zaległości podatkowych i  ewidencji danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku  naturalnym i jego ochronie.

Radny Bogdan Kaleta zapytał o obiecane spotkanie z komendantem straży gminnej.

Wójt Jerzy Fitek poinformował, że komendant będzie jutro na spotkaniu z jednostkami pomocniczymi. W wyniku pomyłki, dzisiaj jest nieobecny ale będzie na następnej sesji. Wójt zaprosił radnych do wzięcia udziału w jutrzejszym spotkaniu.

Radny Alfred Bedryjowski zapytał czy jest już do wglądu zmiana planu zagospodarowania przestrzennego Radwanic, jeżeli nie, to kiedy to nastąpi, czy wójt wydał decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach krematorium i jaka to decyzja.

Wójt Jerzy Fitek poinformował, że zmiana planu Radwanic nie jest jeszcze gotowa do wyłożenia bo wpłynęło b. dużo wniosków sprzecznych z aktualnym planem i studium zagospodarowania gminy. Projektanci maja termin na opracowanie koncepcji do końca stycznia 2008 r. Decyzja środowiskowa nie została jeszcze wydana, przygotowywana jest decyzja odmowna ale jeszcze musimy zaczekać na decyzje starosty i inspektora sanitarnego.

Ad.19. Przewodniczący Rady Gminy Jerzy Woźniak podziękował radnym za właściwe podejście do pracy nad projektem budżetu gminy na 2008 rok i wyraził przekonanie, że wójt bez zwłoki przedstawi projekt do uchwalenia.

Wójt Jerzy Fitek  wyjaśnił, że czeka na faktyczną realizację budżetu za 2007 rok i do 10.01.2008 r. projekt będzie gotowy.

 Przewodniczący Rady Gminy Jerzy Woźniak podziękował radnym za pracę w 2007 r. i złożył życzenia świąteczne i noworoczne.

Wójt Jerzy Fitek   dołączył się do podziękowań i także złożył życzenia świąteczne i noworoczne radnym i ich rodzinom.

Po wyczerpaniu porządku obrad, przewodniczący Rady Gminy Jerzy Woźniak zamknął obrady. Sesja trwała od godz. 17 do godz.1930.

Protokołowała

H. Demska

 

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Protokół nr XIV/07 sesji Rady Gminy Święta Katarzyna z dnia 20 grudnia 2007 roku
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Mariusz Różnowicz
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:01.10.2008 10:33

Rejestr zmian dokumentu

pokaż