INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO: 2005, 2006, 2007

 


INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO
wg stanu na dzień 30.09.2007 r.

1. Prawa własności przysługujące Gminie:

1. Grunty tworzące zasób gruntów komunalnych, w tym:     I     385, 5571 ha
- grunty własne     354,5571  ha
- nieruchomości będące  przedmiotem użytkowania wieczystego     31 ha
 
2. Grunty własne Gminy przekazane w użytkowanie wieczyste         
    nie tworzące zasobu nieruchomości, w tym:     690 ha
 - dla MPWiK     679 ha
 - dla osób fizycznych     2 ha
 - dla Pracowniczych Ogrodów Działkowych     9 ha
Ogółem grunty Gminy Święta Katarzyna     1 075, 5571 ha

2. Zmiany w stanie mienia komunalnego w okresie od 01.10.2006r. do 30.09.2007r.:

               
Grunty tworzące zasób ubyło (ha)  7,8   przybyło (ha) 1,9
Grunty komunalne w zarządzie lub w posiadaniu jednostek organizacyjnych Gminy    - -
Pozostałe grunty Gminy     - -
Grunty Gminy przekazane w użytkowanie wieczyste     - -
Ogółem zmiany ubyło (ha) 7,8  przybyło (ha) 1,9

3. Dochody uzyskane z tytułu wykonywania prawa własności
i innych praw majątkowych, w tym :                 6 184 995  zł 
                                                                                                 
           1)  z tytułu wykonywania prawa,  w  tym:     5 741 504  zł                                        
              a) użytkowania wieczystego     155 307  zł                                   
              b) własności,  z czego:     5 586 197  zł
        -  z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego
           przysługującego osobom fizycznym w prawo własności    23 760   zł
                   -  z tytułu  sprzedaży składników majątkowych     5 562 437   zł.
   
           2)  z tytułu dzierżawy i najmu     443 491  zł.
                       
4. Aktywa trwałe wg stanu na 31.12.2006 r. , w tym:     79 815 435,82 zł

     - wartości niematerialne i prawne     37 046,41 zł
     - grunty     6 760 832,37 zł
     - budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej     61 034 755,00 zł
     - urządzenia techniczne i maszyny     1 819 989,81 zł
     - środki transportu     51 858,23 zł
     - inne środki trwałe    198 169,32 zł
     - inwestycje rozpoczęte( środki trwałe w budowie)     9 491 784,16 zł
     - należności długoterminowe     338 000,52 zł
     - akcje i udziały w spółkach  83 000,00 zł     


Informacja o stanie mienia komunalnego
wg stanu na dzień 30.09.2006

1.Prawa własności przysługujące Gminie:     
- grunty tworzące zasób gruntów komunalnych - 392 ha  
- pozostałe grunty - 392 ha
Grunty własne  Gminy przekazane w użytkowanie wieczyste, w tym: 690 ha
- dla MPWiK - 679 ha
- dla osób fizycznych - 2 ha 
- dla Pracowniczych Ogrodów Działkowych - 9 ha
Razem grunty Gminy Święta Katarzyna - 1 082 ha

2. Inne prawa majątkowe Gminy - udziały w spółkach - 125 174 zł

3. Zmiany w stanie mienia komunalnego w okresie od 01.10.2005 r. do 30.09.2006 r.:
- grunty tworzące zasób: przybyło (ha) 9, ubyło (ha) 28
- grunty komunalne w zarządzie lub w posiadaniu jednostek organizacyjnych Gminy: przybyło (ha) -, ubyło (ha) -
- pozostałe grunty Gminy: przybyło (ha) -, ubyło (ha) -
- grunty Gminy przekazane w użytkowanie wieczyste: przybyło (ha) -, ubyło (ha) -
Ogółem zmiany: przybyło (ha) 9, ubyło (ha) 28

4. Dochody uzyskane z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych: 6 894 956  zł 
1)  z tytułu wykonywania prawa, w  tym: 6 459 862  zł
a) użytkowania wieczystego: 196 744  zł                                   
b) własności, z czego: :6 263 118 zł
-  z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności: 4 869   zł
- z tytułu  sprzedaży składników majątkowych: 6 258 249  zł 
2) z tytułu dzierżawy, najmu: 435 094  zł
                       
5. Pozostałe środki trwałe wg stanu na 31.12.2005 (wartość księgowa): 65 059 121 zł
- budynki, lokale i  obiekty inżynierii lądowej i wodnej: 62 796 029 zł                                                     
- pozostałe środki trwałe: 2 263 092 zł   


Informacja o stanie mienia komunalnego
wg stanu na dzień 30.09.2005

1.  Prawa własności przysługujące Gminie:
- grunty tworzące zasób gruntów komunalnych - 411 ha
- grunty komunalne w zarządzie lub posiadaniu jednostek organizacyjnych Gminy
- pozostałe grunty -
Razem grunty Gminy z wyłączeniem gruntów przekazanych w użytkowanie wieczyste: 411 ha
- grunty Gminy przekazane w użytkowanie wieczyste - 690 ha
w tym:
dla MPWiK - 679 ha
dla osób fizycznych - 2 ha 
dla Pracowniczych Ogrodów Działkowych - 9 ha
Razem grunty Gminy Święta Katarzyna - 1 101 ha

2. Inne prawa majątkowe Gminy 
- Udziały w spółkach - 90 000 zł

3.  Zmiany w stanie mienia komunalnego w okresie od 01.10.2004 r. do 30.09.2005 r.:
W okresie roku budżetowego zaszły następujące zmiany w stanie mienia komunalnego:
                                                                            przybyło (ha)               ubyło (ha)
- grunty tworzące zasób                                             23                               4 
w tym: drogi
- grunty komunalne w zarządzie
lub w posiadaniu jednostek organizacyjnych Gminy     -                                  -
- pozostałe grunty Gminy                                            -                                  -
- grunty Gminy przekazane w użytkowanie wieczyste  -                                  -
Ogółem zmiany                                                         23                                 4                          

4.  Dochody uzyskane z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych: 1 447 790 zł 
                                                                                                     
1) z tytułu wykonywania prawa: 1 032 962  zł
w tym:                                                   
a) użytkowania wieczystego (raty roczne osób fizycznych, prawnych oraz opłata trybu pzetargowego i bezprzetargowego): 110 208  zł                                   
b) własności: 922 754 zł
z czego:
- z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności: 5 954 zł
- z tytułu  sprzedaży składników majątkowych (nieruchomości niezabudowane, zabudowane, lokale mieszkalne, użytkowe): 916 800  zł 
2) z tytułu dzierżawy, najmu: 414 828 zł

 


 

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO: 2005, 2006, 2007
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Mariusz Różnowicz
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:01.10.2008 12:11

Rejestr zmian dokumentu

pokaż