Burmistrz Siechnic ogłasza nabór na członków w komisji konkursowej

Burmistrz Siechnic ogłasza nabór na członków w komisji konkursowej:

 1. Ogłasza się nabór na członków  komisji konkursowej.
 2. Komisja konkursowa powoływana jest w celu opiniowania ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe w 2018 r.
 3. W skład komisji konkursowej wchodzi do 9 osób z prawem głosu:
 1. przewodniczący komisji – przedstawiciel komórki realizującej, odpowiedzialnej za dany konkurs,
 2. do czterech przedstawicieli komórki realizującej, w tym zastępca przewodniczącego,
 3. do czterech osób wskazanych przez organizacje pozarządowe.
 1. Do prac komisji konkursowej przewodniczący komisji może zaprosić z głosem doradczym osoby posiadające specjalistyczną wiedzę w dziedzinie, obejmującej zakres zadań publicznych, których konkurs dotyczy.
 2. W skład komisji konkursowej nie mogą wchodzić osoby wskazane przez organizacje pozarządowe, biorące udział w konkursie.
 3. Komisja konkursowa powoływana jest przez Burmistrza Siechnic w drodze zarządzenia.
 4. Burmistrz Siechnic wybiera do komisji przedstawicieli organizacji pozarządowych
  i innych podmiotów spośród zgłoszonych wcześniej kandydatur, kierując się przy tym posiadaną przez nich specjalistyczną wiedzą w dziedzinie obejmującej zakres zadania publicznego, którego dotyczy konkurs ofert.
 5. Kandydaci muszą spełniać łącznie następujące kryteria:
 1. są obywatelami RP i korzystają w pełni z praw publicznych,
 2. nie reprezentują organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych
  w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1817 z późn. zm.) biorących udział w konkursie,
 3. nie podlegają wyłączeniu określonemu w art. 24 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1257),
 4. wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie
  z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. 2016 poz. 922),
 5. zgłoszenia należy dokonać w formie pisemnej, która poza powyższymi oświadczeniami będzie zawierała dane osobowe, adresowe i kontaktowe kandydata, nazwę organizacji pozarządowej wskazującej kandydata, krótkie uzasadnienie kandydatury.
 1. Udział w pracach komisji konkursowej jest nieodpłatny i za udział w posiedzeniach jej członkom nie przysługuje zwrot kosztów podróży.
 2. Termin zgłaszania kandydatów upływa z dniem 31 stycznia 2018 roku. Zgłoszenia należy składać w Kancelarii Urzędu Miejskiego w Siechnicach, ul. Jana Pawła II 12, 55-011 Siechnice (decyduje data wpływu oferty do Urzędu).

 

 

Krystyna Siwek

Zastępca Kierownika

Wydział Spraw Społcznych

Urząd Miejski w Siechnicach

Ul. Jana Pawła II 12

55-011 Siechnice

Tel. 71786 09 75

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Burmistrz Siechnic ogłasza nabór na członków w komisji konkursowej
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Aleksandra Chlebosz
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:10.01.2018 11:52

Rejestr zmian dokumentu

pokaż