Protokół nr XV/08 sesji Rady Gminy Święta Katarzyna z dnia 24 stycznia 2008 roku

 


Protokół nr XV/08

sesji Rady Gminy Święta Katarzyna

z dnia 24 stycznia 2008 roku

 

Po sprawdzeniu quorum, XV sesję otworzył i obrady prowadził przewodniczący Rady Gminy Jerzy Woźniak. W sesji wzięło udział 12 radnych ( lista obecności w zał.), wójt Jerzy Fitek, zastępca wójta Stanisław Łopatowski, Adam Pęcak - komendant Komisariatu Wrocław Rakowiec, Katarzyna Winter- jego zastępca, Dariusz Kogut – kierownik Posterunku Policji w Siechnicach  wraz z współpracownikami i Dariusz Wasiak komendant Straży Gminnej . Obecni byli przedstawiciele jednostek pomocniczych gminy, mieszkańcy gminy i pracownicy samorządowi. Nieobecni byli radni Wojciech Szydełko i   Anna Mazurek.

 

            Ad.1. Przewodnicząca Komisji Oświaty, Kultury i Opieki Społecznej Halina Zdęba  zgłosiła wniosek o rozszerzenie porządku obrad o punkt 14. Projekt uchwały Rady Gminy w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Oświaty, Kultury i Opieki Społecznej na 2008 rok. Za wnioskiem głosowało 12 radnych.

Przewodniczący Rady Gminy Jerzy Woźniak prowadził sesję według następującego porządku:

1.Wnioski do porządku obrad.

2. Informacje i komunikaty przewodniczącego Rady Gminy i przewodniczących komisji.

3. Informacja Wójta Gminy o działaniach w okresie od poprzedniej sesji.

4. Informacja o działaniach w zakresie bezpieczeństwa mieszkańców w 2007 roku oraz planach działania policji i straży gminnej na 2008 rok.

5.Projekt uchwały Rady Gminy w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego Gminy Święta Katarzyna.

6. Projekt uchwały Rady Gminy w sprawie budżetu gminy na rok 2008

 l) przedstawienie projektu uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem wójta,

2) przedstawienie opinii komisji,

3) przedstawienie wniosków radnych,

4) odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej,

5) przedstawienie stanowiska Wójta Gminy w sprawie opinii komisji i wniosków radnych,

6) dyskusję nad wniesionymi wnioskami i ich przegłosowanie,

7) głosowanie nad projektem budżetu.

7. Projekt uchwały Rady Gminy w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Święta Katarzyna na rok 2008.

8. Projekt uchwały Rady Gminy w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Święta Katarzyna na rok 2008.

9. Projekt uchwały Rady Gminy w sprawie określenia na rok 2008 górnych stawek opłat za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.

10. Projekt uchwały Rady Gminy w sprawie zmian w statucie związku gmin pod nazwą Związek Międzygminny Ślęza- Oława.

11. Projekt uchwały Rady Gminy w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy Gminy Święta Katarzyna z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego.

12.Projekt uchwały Rady Gminy w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Budżetu i Finansów na 2008 rok.

13.Projekt uchwały Rady Gminy w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Gospodarczej i Rozwoju Gminy na 2008 rok.

14.Projekt uchwały Rady Gminy w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Oświaty, Kultury i Opieki Społecznej na 2008 rok

15. Projekt uchwały Rady Gminy w sprawie zaciągnięcia przez Gminę Święta Katarzyna pożyczki długoterminowej na realizację zadań inwestycyjnych w roku 2008.

16. Projekt uchwały Rady Gminy w sprawie zaciągnięcia przez Gminę Święta Katarzyna kredytu długoterminowego na realizację zadań inwestycyjnych w roku 2008.

17. Przyjęcie protokołu XIV sesji Rady Gminy.

18. Interpelacje i zapytania.

19. Wolne wnioski.

 

Ad.2. Przewodniczący Rady Gminy Jerzy Woźniak:

- przypomniał o konieczności złożenia oświadczeń lustracyjnych,

- poinformował o skardze złożonej przez Krzysztofa Żygadło i przesłanej z NIK do rozpatrzenia przez Radę Gminy,

- poinformował, że GCK złożyło plan pracy na 2008 rok, który jest do wglądu w biurze Rady,

- przypomniał o zakazie głosowania przez radnych, jeżeli głosowanie dotyczy jego interesu prawnego.

Przewodnicząca Komisji Oświaty, Kultury i Opieki Społecznej  Halina Zdęba poinformowała o posiedzeniu komisji w dniu 31.01.2008 r.

 

Ad.3.Wójt Jerzy Fitek poinformował że:

- od 1.01.2008 r. gmina przejęła zarządzanie Zakładem Utylizacji i Recyklingu Odpadów Komunalnych w Sulęcinie i wyraził przekonanie, że uwagi do poprzedniego zarządcy uda się wyjaśnić i nie będzie ich do pracy ZUiROK,

- wdrażamy system elektronicznego obiegu dokumentów w urzędzie,

- odbywają się zebrania sprawozdawczo-wyborcze w OSP.

Ad.4. Informację o działaniach w zakresie bezpieczeństwa mieszkańców w 2007 roku oraz planach działania policji na 2008 rok przedstawił komendant Komisariatu Wrocław Rakowiec Adam Pęcak. Komisariat Wrocław Rakowiec jest jednym z najlepszych w Komendzie Miejskiej Policji. W 2007 roku było 1025 przestępstw przeciw zdrowiu, życiu i mieniu. Wykrywalność ogólna przestępstw wyniosła 51,5 %, z tego 38% - przeciw zdrowiu, życiu i mieniu, 33% - wykrywalność kradzieży, 40% - wykrywalność kradzieży samochodów.

W gminie odnotowano 82 przestępstwa ( w 2006 r. było ich 91), z tym było 19 kradzieży samochodów, 15 włamań, 20 kradzieży, 9 przestępstw przeciw zdrowiu, 6 pobić i 2 rozboje. Najwięcej przestępstw popełniono w rejonie Siechnic – 39, w rejonie Żernik Wrocławskich popełniono 27 przestępstw a w rejonie Świętej Katarzyny – 16.  Najlepsze osiągnięcia uzyskano w ściganiu przestępstw rozbojów i pobić, wykrywalność wyniosła tu 100 % dzięki temu, że napastnicy i poszkodowani znali się. Komendant wyraził zadowolenie z utworzenia straży gminnej i możliwości jej współdziałania z policją. Komendant Straży Gminnej Dariusz Wasiak poinformował, że od 1 listopada 2007 r. funkcjonuje straż gminna. Komendant zajął się pozyskaniem pracowników, ich umundurowaniem oraz przygotowaniem siedziby straży w Siechnicach. W 2008 r. straż przystąpi do realizacji programu na rzecz poprawy bezpieczeństwa i porządku publicznego pod nazwą „Bezpieczna Gmina 2008-2010”. Projekt uchwały w tej sprawie radni już otrzymali. Program opiera się na współpracy straży gminnej z policją i przedstawicielami mieszkańców poszczególnych miejscowości gminy. Już wytypowano w gminie 24 miejsca, które będą cyklicznie monitorowane. Program monitoringu wizyjnego będzie rejestrował zdarzenia, na tej podstawie straż będzie docierała do sprawców. Straż będzie kontrolowała m.in.: punkty handlowe pod katem zakazu zakupu papierosów i alkoholu przez nieletnich, sposób pozbywania się odpadów, szczególnie  niebezpiecznych, z gospodarstw domowych, miejsca potęgujące powstanie czynu niedozwolonego lub popełnienia przestępstwa, dbałość mieszkańców o środowisko naturalne, o zwierzęta, o zieleń i tereny wodonośne.

Straż gminna posiada bloczki mandatowe ale będzie z nich korzystała w ostateczności tj. wtedy, gdy mieszkańcy nie zastosują się do wcześniejszych pouczeń i nakazów.

Radny Tomasz Jastrzębski zapytał czy utworzenie patroli mieszanych straży gminnej z policją zwiększy ich ilość w godzinach wieczornych, kiedy jest najwięcej przestępstw.

Wójt Jerzy Fitek poinformował, że od marca będą 4 etaty strażników co pozwoli stworzyć 4 patrole. Znacznym ułatwieniem w ich działaniach będzie fakt, że siedziby posterunku policji i straży gminnej znajdują się w jednym budynku w Siechnicach przy ulicy Wiosennej i będą miały połączenie telefoniczne i komputerowe. Przedmiotem kontroli będzie porządek na nieruchomościach, realizacja uchwały o porządku i czystości na terenie gminy, przestrzeganie przepisów koło sklepów gdzie sprzedawany jest alkohol. Pozwoli to w pierwszej kolejności zwiększyć poczucie bezpieczeństwa u mieszkańców gminy.

Radny Bogdan Kaleta zapytał o monitoring, czy już znany jest sprawca porysowania samochodów w Radwanicach na ul. Gwiaździstej i czy na terenie gminy są „dziuple”.

Komendant Dariusz Wasiak poinformował, że monitoring wizyjny jest na etapie wdrażania. Będzie miała do niego podgląd policja i będzie on stosowany do rejestracji zdarzeń także w nocy.

Komendant Komisariatu Wrocław Rakowiec Adam Pęcak poinformował, że sprawcami porysowania samochodów są mieszkańcy Siechnic, „dziuple” są położone zazwyczaj poza miastem, w gminie średnio raz na kwartał likwiduje się jedna lub dwie.

Radny Tomasz Jastrzębski zapytał jak duże jest zagrożenie koło miejsc sprzedaży alkoholu.

Komendant Dariusz Wasiak poinformował, że problem ten rozpoznał ( w cywilnym stroju ) i stwierdził, że sprzedawcy nie prosili osoby młode o dowód osobisty, w pobliżu miejsc sprzedaży osoby gromadzą się i spożywają alkohol. Do rozwiązania tego problemu potrzebne będzie dobre udokumentowanie powyższych zdarzeń.

Radny Tomasz Jastrzębski zapytał czy straż gminna ma prawo nałożyć mandat na kierujących pojazdami przekraczającymi szybkość i jakie działania planuje się podjąć w miejscach gdzie nieprawidłowo zaparkowano samochody.

Komendant Dariusz Wasiak wyjaśnił, że straż może rejestrować łamanie przepisów i nakładać mandaty. Nieprawidłowo zaparkowano samochody na drogach publicznych to łamanie kodeksu drogowego, na drogach wewnętrznych także dewastacja zieleni i potencjalne zagrożenie dla mieszkańców osiedli. Nasze działania chcemy ukierunkować na współprace z mieszkańcami.

Radny Tomasz Jastrzębski zapytał czy są częste zdarzenia z udziałem nieletnich.

Komendant  Adam Pęcak stwierdził, że nieletni nie są problemem, policja ma dobry kontakt z dyrektorami szkół.

Ad.5. Wnioskodawcą podjęcia uchwały Rady Gminy w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego Gminy Święta Katarzyna ( projekt w zał.) jest przewodniczący Rady Gminy, który poinformował, że radny Krzysztof Rudziks złożył w dniu 31grudnia 2007 roku mandat. Obowiązkiem Rady Gminy jest stwierdzenie wygaśnięcia mandatu najpóźniej w terminie 3 miesięcy od daty zrzeczenia.

Za przyjęciem uchwały Rady Gminy Nr XV/103/08 w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego Gminy Święta Katarzyna głosowało 12 radnych.

 

Ad.6. Wnioskodawcą podjęcia uchwały Rady Gminy w sprawie budżetu gminy na rok 2008 jest wójt.

Ad.6.1. Wójt Jerzy Fitek poinformował, że projekt przedstawiony radnym w listopadzie 2007 r. ( w zał.) został zmieniony w wyniku uwzględnienia uwag komisji  Rady Gminy i Regionalnej Izby Obrachunkowej a także uzyskania  dokładniejszych informacji o wydatkach wynikających z rozstrzygniętych przetargów i dochodach wynikających z ich realizacji szczególnie w listopadzie i grudniu 2007 r.  Druga wersja projektu budżetu gminy sporządzona w styczniu 2008 r., którą wójt przedstawił, stanowi załącznik do protokołu ( w zał.). Dochody gminy wzrastają do 54 521582 zł, dochody własne do 42 065 904 zł, wydatki ogółem wynoszą 67 803 582 zł, z tego wydatki bieżące planowane są w wysokości 33 533 582  a wydatki majątkowe w wysokości  34 270 000 zł. By zrealizować zaplanowane wydatki trzeba wykonać zaplanowane dochody i zaciągnąć pożyczkę na finansowanie zadań inwestycyjnych w wysokości  2,5 mln zł , kredyt na finansowanie zadań inwestycyjnych w wysokości  6,482 mln zł oraz kredyt na prefinansowanie zadań inwestycyjnych w wysokości  4,3  mln. Zadłużenie gminy w końcu 2007 roku zbliżyło się do 20%, gdyby zrealizować wszystkie zaplanowane wydatki,  zadłużenie wyniesie ok. 40%. W 2008 roku tworzy się w budżecie rezerwę ogólną w wysokości 200 tys. zł, rezerwę celową w wysokości 150 tys. zł i rezerwę na inicjatywy społeczne w wysokości 300 tys. zł.

Ad.6.2.Opinię Komisji Gospodarczej i Rozwoju Gminy  (w zał.) przedstawił przewodniczący komisji Mariusz Teodorowicz.

Opinię Komisji Oświaty, Kultury i Opieki Społecznej (w zał.) przedstawiła przewodnicząca komisji Halina Zdęba.

Opinię Komisji Rewizyjnej  (w zał.) przedstawił przewodniczący komisji Alfred Bedryjowski.

Opinię Komisji Budżetu i Finansów (w zał.) przedstawił wiceprzewodniczący komisji Marek Olczak.

Ad.6.3. Radni nie zgłosili wniosków.

Ad.6.4.Opinię składu orzekającego RIO przedstawiła ( w zał.)  skarbnik Krystyna Chmura. Wójt Jerzy Fitek poinformował, że RIO również wydała pozytywną opinię o deficycie ( w zał.).

Ad.6.5. Wójt Jerzy Fitek poinformował, że wszystkie wnioski komisji zostały uwzględnione w skorygowanym projekcie budżetu.

Ad.6.6. Dyskusji nad wniesionymi wnioskami nie było.

Ad.6.7.Za przyjęciem uchwały Rady Gminy Nr XV/104/08 w sprawie budżetu gminy na rok 2008 głosowało 12 radnych.

 

Ad.7. Wnioskodawcą podjęcia uchwały Rady Gminy w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Święta Katarzyna na rok 200 8 ( projekt w zał.) jest wójt.

Joanna Bryłkowska-Hehn przedstawiła program przeciwdziałania alkoholizmowi:

- główny nacisk został położony w programie na 2008 rok na profilaktykę,

- projekty profilaktyki dla dzieci przygotują szkoły, wezmą w nich udział nauczyciele i rodzice,

- w projektach profilaktyki będzie określone jakie programy, jakie wyjazdy będą realizowane,

- najlepszy projekt będzie nagrodzony środkami na profilaktykę,

- punkt profilaktyki działa w Siechnicach przy ul. Wiosennej gdzie próbują pracować z rodzinami alkoholików, wysyła się osoby uzależnione na leczenie odwykowe ( z różnym skutkiem) i do specjalistów, planuje się utworzenie grupy wsparcia,

- zostanie zorganizowana akcja promocyjna na terenie gminy, jest pomysł by była to impreza plenerowa z ulotkami,

- realizowana jest na terenie gminy współpraca z instytucjami i pedagogami, ciężko pracuje się z sądami rodzinnymi,

- planuje się uruchomienie 2 świetlic środowiskowych w Świętej Katarzynie i w Siechnicach na osiedlu,

- w innych wsiach świetlice środowiskowe powstaną jeżeli uda  się pozyskać środki unijne na.

ten cel,

- w budżecie gminy jest kwota 10 tys. zł  na zadania gminy zlecone organizacjom pozarządowym ale w ub. roku dwa razy był ogłaszany konkurs i nikt się nie zgłosił,

- świetlica GCK prowadzona przez p. Piątkowską spełnia  swoje zadanie, planuje się zatrudnienie jeszcze jednej osoby,

-  w zakresie kontroli spożycia napojów alkoholowych będzie nawiązana współpraca  ze strażą gminną,

- w 2007 r. przeprowadzono 16 kontroli punktów sprzedaży napojów alkoholowych zlokalizowanych w Radwanicach, Świętej Katarzynie, Siechnicach, Sulimowie i Ozorzycach,

- GKRPA rozprowadziła tabliczki, które pomogą sprzedawcom odmówić sprzedaży alkoholu nieletnim, pozostali sprzedawcy otrzymają je w tym roku,

- raz  w roku będą organizowane szkolenia dla sprzedawców,

- ilość punktów sprzedaży napojów alkoholowych nie osiągnęła, dopuszczonej uchwałą Rady Gminy ilości, 60 szt.,

- w tym roku w budżecie jest 200 tys. zł na przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomanii,

- ze względu na powstawanie świetlic, powyższe  środki nie będą wykorzystywane na wyposażenie placów zabaw i zakup innych środków trwałych.

Pozytywną opinię Komisji Oświaty, Kultury i Opieki Społecznej o projekcie uchwały przedstawiła przewodnicząca komisji Halina Zdęba.

Radny Tomasz Jastrzębski zapytał czym spowodowany jest podział środków tak, że na przeciwdziałanie alkoholizmowi przeznacza się 96% a na przeciwdziałanie narkomanii tylko 4%.

Joanna Bryłkowska-Hehn – kierownik GOPS wyjaśniła, że problem narkomanii nie występuje w takim zakresie jak problem alkoholizmu. On jest, ale jest trudniejszy do stwierdzenia dlatego  działania zostawiamy policji ze względu na powiązania ze światem przestępczym.

Za przyjęciem uchwały Rady Gminy Nr XV/105/08 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Święta Katarzyna na rok 2008 głosowało 12 radnych.

 

Ad.8. Wnioskodawcą podjęcia uchwały Rady Gminy w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Święta Katarzyna na rok 2008

( projekt w zał.) jest wójt.

Joanna Bryłkowska-Hehn – kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej przedstawiając program przeciwdziałania narkomanii podkreśliła, że jest to głównie profilaktyka. Nauczycielom, pedagogom i rodzicom potrzebna jest wiedza by mogli stwierdzić kontakt dzieci z narkotykami i dlatego na tym skupiliśmy się przygotowując program.

Pozytywną opinię Komisji Oświaty, Kultury i Opieki Społecznej o projekcie uchwały przedstawiła przewodnicząca komisji Halina Zdęba.

Radny Tomasz Jastrzębski zapytał o współpracę z organizacjami pozarządowymi na polu przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii.

Joanna Bryłkowska-Hehn poinformowała, że współpracy nie było. Konkurs na realizację zadań profilaktycznych był ogłaszany dwa razy i nikt się nie zgłosił.

Wójt Jerzy Fitek przedstawił współpracę gminy z ośrodkiem Monaru w Krajkowie. Przebywają tam, pod opieką Monaru  3-4 osoby uzależnione z naszej gminy. Oni wykonują proste prace na rzecz naszej gminy np. wspomagają nas przy melioracji, sprzątaniu, oczyszczaniu. W Mokrym Dworze jest udostępniony im budynek , który stowarzyszenie wyremontowało i tam pod nadzorem rodziny, uzależnieni samodzielnie wychodzą z nałogu.

Radny Tomasz Jastrzębski zapytał czy nie jest zasadne by te programy przedstawiali radnym przewodniczący komisji , które mają przeciwdziałać alkoholizmowi i narkomanii.

Wójt Jerzy Fitek wyjaśnił, że programy przedstawia wójt. Pani Joanna Bryłkowska-Hehn jest pełnomocnikiem wójta do spraw uzależnień dlatego referuje założenia programów. Przewodniczący Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Artur Kaliszczak następnym razem  weźmie udział w sesji.

Joanna Bryłkowska-Hehn poinformowała, że realizatorem programu jest GOPS bo ma na to środki w budżecie, komisja opiniuje wydatki a zatwierdza je wójt.

Za przyjęciem uchwały Rady Gminy Nr XV/106/08 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Święta Katarzyna na rok 2008 głosowało 12 radnych.

 

Ad.9. Wnioskodawcą podjęcia uchwały Rady Gminy w sprawie określenia na rok 2008 górnych stawek opłat za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości ( projekt w zał.) jest wójt.

Wójt Jerzy Fitek przedstawił projekt uchwały i uzasadnienie ( w zał.).

Pozytywną opinię o projekcie uchwały przedstawił przewodniczący Komisji Gospodarczej i Rozwoju Gminy Mariusz Teodorowicz.

Radny Tomasz Jastrzębski zapytał czy osoba, które selektywnie gromadzi odpady może żądać od firmy wywożącej odpady niższej ceny za wywóz.

Wójt Jerzy Fitek potwierdził,  że uchwała tak zakłada i wywóz 1 m3  odpadów selektywnie gromadzonych jest o 10 zł tańszy i kosztuje 85 zł.

Za przyjęciem uchwały Rady Gminy Nr XV/107/08 w sprawie określenia na rok 2008 górnych stawek opłat za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości głosowało 10 radnych, 2 radnych wstrzymało się.

 

Ad.10. Wnioskodawcą podjęcia uchwały Rady Gminy w sprawie zmian w statucie związku gmin pod nazwą Związek Międzygminny Ślęza- Oława ( projekt w zał.) jest wójt.

Wójt Jerzy Fitek zgłosił autopoprawkę: w par.1 po wyrazie Jordanów” dodaje się wyraz „Śląski” a następnie przedstawił uzasadnienie ( w zał.) i podkreślił, że zmiana statutu następuje z powodu zmiany ilości gmin tworzących związek, rozszerzenia zakresu działania związku i uznania za trafne uwag organu nadzoru do wcześniej uchwalonego statutu.

Przewodniczący Komisji Gospodarczej i Rozwoju Gminy Mariusz Teodorowicz  przedstawił

pozytywną opinię o projekcie uchwały.

Za przyjęciem uchwały Rady Gminy Nr XV/108/08 w sprawie zmian w statucie związku gmin pod nazwą Związek Międzygminny Ślęza - Oława głosowało 12 radnych.

 

Ad.11. Wnioskodawcą podjęcia uchwały Rady Gminy w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy Gminy Święta Katarzyna z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego ( projekt w zał.) jest wójt.

Wójt Jerzy Fitek poinformował, że roczny program współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego Rada Gminy uchwala co roku. Stanowi on załącznik do uchwały.

Współpraca z organizacjami pozarządowymi dotyczy zadań własnych gminy z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa kulturowego, kultury fizycznej i sportu, profilaktyki i rehabilitacji uzależnień, ochrony zdrowia, opieki społecznej i działań na rzecz osób niepełnosprawnych oraz oświaty i wychowania. Sposób zlecania zadań, udzielania dotacji i ich rozliczania określone są w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Pozytywną opinię o projekcie uchwały przedstawiła  przewodnicząca Komisji Oświaty, Kultury i Opieki Społecznej Halina Zdęba.

Radny Bogdan Kaleta zapytał czy Narodowe Stowarzyszenie Aktywności z siedzibą w Groblicach należy do podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego, jak wygląda ich współpraca z gminą i czy były już wydane pieniądze z budżetu na tę działalność.

Wójt Jerzy Fitek poinformował, że stowarzyszenie ma status organizacji pożytku publicznego, środków z gminy dotąd nie otrzymało bo nie startowało w konkursach ani naborach.

Za przyjęciem uchwały Rady Gminy Nr XV/109/08 w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy Gminy Święta Katarzyna z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego głosowało 12 radnych.

 

Ad.12. Wnioskodawcą podjęcia uchwały Rady Gminy w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Budżetu i Finansów na 2008 rok ( projekt w zał.) jest przewodniczący Rady Gminy.

Plan pracy Komisji Budżetu i Finansów na 2008 r. przedstawił wiceprzewodniczący  komisji Marek Olczak.

Na wniosek radnego Bogdana Kalety Rada Gminy zmieniła zapis paragrafu 3 uchwały na: „Uchwała wchodzi w życie  z dniem podjęcia”. Za wnioskiem głosowało 12 radnych.

Za przyjęciem uchwały Rady Gminy Nr XV/110/08 w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Budżetu i Finansów na 2008 rok wraz z poprawką głosowało 12 radnych.

 

Ad.13. Wnioskodawcą podjęcia uchwały Rady Gminy w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Gospodarczej i Rozwoju Gminy na 2008 rok ( projekt w zał.) jest przewodniczący Rady Gminy.

Plan pracy Komisji Gospodarczej i Rozwoju Gminy  na 2008 r. przedstawił przewodniczący  komisji Mariusz Teodorowicz. Wobec ujęcia w planie pracy Komisji Budżetu i Finansów punktu 7 – „zapoznanie się z efektami pracy straży gminnej”, radny zgłosił wniosek o wykreślenie z planu  pracy Komisji Gospodarczej i Rozwoju Gminy   punktu 9 - analiza funkcjonowania straży gminnej. Za wnioskiem radnego Mariusza Teodorowicza głosowało 7 radnych, przeciw było 3 radnych, wstrzymało się 2 radnych.

Na wniosek radnego Bogdana Kalety Rada Gminy zmieniła zapis paragrafu 3 uchwały na: „Uchwała wchodzi w życie  z dniem podjęcia”. Za wnioskiem głosowało 12 radnych. 

Za przyjęciem uchwały Rady Gminy Nr XV/111/08 w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Gospodarczej i Rozwoju Gminy na 2008 rok wraz z poprawkami głosowało 12 radnych.

 

Ad.14. Wnioskodawcą podjęcia uchwały Rady Gminy w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Oświaty, Kultury i Opieki Społecznej na 2008 rok ( projekt w zał.) jest przewodniczący Rady Gminy.

Przewodnicząca Komisji Oświaty, Kultury i Opieki Społecznej Halina Zdęba przedstawiła plan pracy i zgłosiła autopoprawkę polegającą na zmianie treści paragrafu 3 na” „Uchwała wchodzi w życie  z dniem podjęcia” i zmianie treści paragrafu 2 na:” Wykonanie uchwały powierza się przewodniczącej  Komisji Oświaty, Kultury i Opieki Społecznej”.

Za przyjęciem uchwały Rady Gminy Nr XV/103/08 w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Oświaty, Kultury i Opieki Społecznej na 2008 rok głosowało 12 radnych.

 

Ad.15. Wnioskodawcą podjęcia uchwały Rady Gminy w sprawie zaciągnięcia przez Gminę Święta Katarzyna pożyczki długoterminowej na realizację zadań inwestycyjnych w roku 2008 ( projekt w zał.) jest wójt.

Wójt Jerzy Fitek przypomniał, że projekt uchwały wynika z uchwalonego budżetu gminy na 2008 rok,  jej podjęcie pozwoli realizować budżet.

Pozytywną opinię Komisji Budżetu i Finansów o projekcie uchwały przedstawił wiceprzewodniczący komisji Marek Olczak.

Za przyjęciem uchwały Rady Gminy Nr XV/113/08 w sprawie zaciągnięcia przez Gminę Święta Katarzyna pożyczki długoterminowej na realizację zadań inwestycyjnych w roku 2008 głosowało 12 radnych.

 

Ad.16. Wnioskodawcą podjęcia uchwały Rady Gminy w sprawie zaciągnięcia przez Gminę Święta Katarzyna kredytu długoterminowego na realizację zadań inwestycyjnych w roku 2008 ( projekt w zał.) jest wójt.

Wójt Jerzy Fitek poinformował, że projekt uchwały w sprawie zaciągnięcie kredytu długoterminowego w wysokości 6,482 mln zł na sfinansowanie zadań inwestycyjnych wynika z uchwalonego budżetu gminy.

Pozytywną opinię Komisji Budżetu i Finansów o projekcie uchwały przedstawił wiceprzewodniczący komisji Marek Olczak.

 Za przyjęciem uchwały Rady Gminy Nr XV/114/08 w sprawie zaciągnięcia przez Gminę Święta Katarzyna kredytu długoterminowego na realizację zadań inwestycyjnych w roku 2008 głosowało 12 radnych.

 

Ad.17. Za przyjęciem protokołu XIV sesji Rady Gminy głosowało 12 radnych.

 

Ad.18. Radna Małgorzata Mokrowska poinformowała, że nie otrzymała odpowiedzi na zapytanie w sprawie umorzeń zaległości podatkowych.

Radna Halina Zdęba zapytała czy przetarg na wywóz odpadów z plastiku został rozstrzygnięty.

Wójt Jerzy Fitek poinformował, że przetarg jest już rozstrzygnięty, od 1.02.2008 r. nowa firma będzie realizować to zadanie i wciągu 2 tygodni sytuacja się unormuje. W styczniu wywóz odpadów był doraźnie zlecany.

Radny Bogdan Kaleta zwrócił uwagę na nieobecności radnego Wojciecha Szydełki na sesjach,  zapytał przewodniczącego Rady Gminy czy radny usprawiedliwiał się, zaproponował by radny Szydełko - jak nie ma ochoty pracować - złożył mandat i poprosił przewodniczącego o zmobilizowanie radnego lub wyjaśnienie przyczyn takiego postępowania.

Przewodniczący Rady Gminy Jerzy Woźniak poinformował, że radny nie informuje go o swoich nieobecnościach na posiedzeniach, być może już czuje się odwołany.

Radny Tomasz Jastrzębski poinformował, że otrzymał odpowiedź na swoje pismo, w którym został poinformowany, że na terenie gminy nie ma specjalnej strefy. Radny sprostował mylną, według niego, informację bowiem na terenie gminy mamy Gminna Strefę Aktywności Gospodarczej.

Wójt Jerzy Fitek wyjaśnił, że nie jest to specjalna strefa ekonomiczna, jest to po prostu nazwa. Gmina dysponuje jedynie informacją, kto kupił na tym terenie grunty, innych informacji o które radny prosił, nie posiadamy.

Radna Elżbieta Rzewuska zapytała o konserwację oświetlenia ulicznego, poinformowała że na ul. Głównej i Słonecznej w Świętej Katarzynie lampy nie świecą i uznała, że tablice z nazwami miejscowości są w opłakanym stanie.

Wójt Jerzy Fitek  poinformował, że nadzór nad oświetleniem ma być sprawowany przez Zakłady Energetyczne na bieżąco. Po zgłoszeniu faktu, że lampa nie świeci, maja 2 dni na usunięcie uszkodzenia. Jutro zostanie dokonane zgłoszenie. Tablice z nazwami miejscowości są ustawiane przez powiat.

Radny Bogdan Kaleta zapytał czy mamy stałą umowę na konserwację oświetlenia bo radny zna miejsca w gminie ciemne od wielu dni.

Wójt Jerzy Fitek  wyjaśnił, że jest to stała umowa na całoroczną konserwację oświetlenia. ZE ma kontrolować jego sprawność ale w praktyce jest tak, że jeżdżą od zgłoszenia do zgłoszenia.

Radna Barbara Grabarz zgłosiła potrzebę uruchomienia dodatkowych kursów komunikacji Polbusu w soboty i niedziele rano ze względu na dojazdy mieszkańców do pracy. W godzinach szczytu potrzebne jest zwiększenie częstotliwości.

Wójt Jerzy Fitek  poinformował, że  od pół roku śle pisma do ZDiK w tej sprawie ale bez skutku bo uważają, że nie ma takiej potrzeby ze względu na napełnienie nie przekraczające 60%. Wójt zaproponował, by mieszkańcy zwracali się z pismami także do prezydenta miasta.

Radny Tomasz Jastrzębski poinformował, że działka na rogu ulicy Fabrycznej i 1 Maja w Siechnicach jest nieużywana, zaniedbana i zapytał czy gmina nie może jej przejąć.

Wójt Jerzy Fitek  poinformował, że problem tkwi w zagospodarowaniu działki. Nie ma jak przeprowadzić egzekucji kosztów poniesionych przez gminę na uporządkowanie, bo nie ma ustalonych spadkobierców. Spadkobiercy nie mają ochoty na  uregulowanie stanu prawnego a w tym stanie prawnym, działki nie można wywłaszczyć ani zlicytować.

 

Ad.19. Radny Tomasz Jastrzębski zaproponował by wszcząć prace nad  wieloletnim planem inwestycyjnym gminy bo obowiązujący plan jest nieaktualny, 70-80% prac zostało wykonanych.

Wójt Jerzy Fitek  zapewnił, że zaraz zostaną podjęte prace nad planem, do połowy roku zostanie przygotowany plan inwestycyjny na 5 lub 9 lat.

Radny Roman Kasprowicz zaproponował by przygotować jednakowy wzór uchwały dla wszystkich przygotowujących je wydziałów.

 

Po wyczerpaniu porządku obrad, przewodniczący Rady Gminy Jerzy Woźniak zamknął obrady. Sesja trwała od godz. 17 do godz.2050.

 

Protokołowała

H. Demska

 


 

 

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Protokół nr XV/08 sesji Rady Gminy Święta Katarzyna z dnia 24 stycznia 2008 roku
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Mariusz Różnowicz
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:25.08.2008 16:25

Rejestr zmian dokumentu

pokaż