Protokół nr XVI/08 sesji Rady Gminy Święta Katarzyna z dnia 25 marca 2008 roku

 


Protokół nr XVI/08 sesji

Rady Gminy Święta Katarzyna

z dnia 25 marca 2008 roku

 

Po sprawdzeniu quorum, XVI sesję otworzył i obrady prowadził przewodniczący Rady Gminy Jerzy Woźniak. W sesji wzięło udział 12 radnych ( lista obecności w zał.), wójt Jerzy Fitek, zastępca wójta Stanisław Łopatowski. Obecni byli przedstawiciele jednostek pomocniczych gminy, mieszkańcy gminy i pracownicy samorządowi. Nieobecni byli radni Alfred Bedryjowski i Mariusz Teodorowicz.

 

            Ad.1.Przewodniczący Rady Gminy Jerzy Woźniak prowadził sesję według niezmienionego, następującego porządku:

1.Wnioski do porządku obrad.

2. Informacje i komunikaty przewodniczącego Rady Gminy i przewodniczących komisji.

3. Informacja Wójta Gminy o działaniach w okresie od poprzedniej sesji.

4. Projekt uchwały Rady Gminy w sprawie programu na rzecz poprawy poczucia bezpieczeństwa i porządku publicznego pod nazwą „Bezpieczna Gmina 2008- 2010”.

5.Projekt uchwały Rady Gminy zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu gminy na rok 2008.

6. Projekt uchwały Rady Gminy zmieniającej uchwałę Nr XXVII/229/05 Rady Gminy Święta Katarzyna z dnia 3 marca 2005 roku w sprawie określenia  gminnych jednostek budżetowych mogących gromadzić na rachunku dochodów własnych dochody własne, ustalenia źródeł dochodów własnych oraz ich przeznaczenia.

7. Projekt uchwały Rady Gminy w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli oraz kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Święta Katarzyna.

8. Projekt uchwały Rady Gminy w sprawie rozpatrzenia skargi Krzysztofa Żygadło na Wójta Gminy Święta Katarzyna za złą organizację pracy w Urzędzie Gminy Święta Katarzyna.

9. Przyjęcie protokołu XV sesji Rady Gminy.

10. Interpelacje i zapytania.

11. Wolne wnioski.

 

Ad.2. Przewodniczący Rady Gminy Jerzy Woźniak poinformował:

- o skardze Jolanty Olczak w imieniu mieszkańców Radwanic na wójta, którą przekazał Komisji Rewizyjnej,

- o treści  pisma mieszkańców Żernik Wrocławskich w sprawie poparcia ich wniosku do planu województwa dotyczącego zmiany przebiegu drogi nr 395 i przekazał sprawę Komisji Gospodarczej i Rozwoju Gminy,

- o życzeniach świątecznych przekazanych Radzie Gminy przez GOPS, GCK, dyrekcje szkół i Radę Miejską Wrocławia,

- o zakazie głosowania radnych w przypadkach, gdy głosowanie dotyczy ich interesu prawnego.

 

Ad.3. Wójt nie miał informacji do przekazania radnym.

 

Ad.4.Wnioskodawcą podjęcia  uchwały Rady Gminy w sprawie programu na rzecz poprawy poczucia bezpieczeństwa i porządku publicznego pod nazwą „Bezpieczna Gmina 2008- 2010” ( projekt w załączeniu) jest wójt.

Wójt Jerzy Fitek przedstawił uzasadnienie projektu uchwały ( w zał.).

Komendant Straży Gminnej Dariusz Wasiak przedstawił program „Bezpieczna Gmina 2008-2010” ( w zał.).

Pozytywną opinię Komisji Gospodarczej i Rozwoju Gminy o projekcie uchwały przedstawił wiceprzewodniczący komisji  Bogdan Kaleta.

Radna Elżbieta Rzewuska zapytała o monitoring wizyjny, rolę patroli i czy, będący na wyposażeniu straży, fotoradar jest urządzeniem przenośnym.

Dariusz Wasiak wyjaśnił, że monitoring to system kamer, który rejestruje zdarzenia bo strażnicy nie mogą być wszędzie tam gdzie coś się wydarzy. Założeniem jest, że patrol przekaże nieodpłatnie informacje strażnikom lub policji. Zakładamy, że fotoradar będzie ustawiony na stojaku, jego usytuowanie musi być uzgodnione z Wydziałem Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji.

Za przyjęciem uchwały Rady Gminy Nr XV/115/08 w sprawie programu na rzecz poprawy poczucia bezpieczeństwa i porządku publicznego pod nazwą „Bezpieczna Gmina 2008- 2010”głosowało 12 radnych (jednogłośnie).

 

Ad.5. Wnioskodawcą podjęcia  uchwały Rady Gminy zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu gminy na rok 2007 ( projekt w załączeniu) jest wójt.

Wójt Jerzy Fitek poinformował, że zmiana budżetu dotyczy wzrostu dochodów gminy w wyniku otrzymanych dotacji i subwencji.

Skarbnik Krystyna Chmura  przedstawiła uzasadnienie ( w zał.) i podkreśliła, że w projekcie uchwały rozwiązuje się rezerwę celową przeznaczoną na inicjatywy społeczne.

Pozytywną opinię Komisji Budżetu i Finansów przedstawił wiceprzewodniczący komisji Marek Olczak.

Za przyjęciem uchwały Rady Gminy Nr XV/116/08 zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu gminy na rok 2008 głosowało 12 radnych (jednogłośnie).

 

Ad.6. Wnioskodawcą podjęcia  uchwały Rady Gminy zmieniającej uchwałę Nr XXVII/229/05 Rady Gminy Święta Katarzyna z dnia 3 marca 2005 roku w sprawie określenia  gminnych jednostek budżetowych mogących gromadzić na rachunku dochodów własnych dochody własne, ustalenia źródeł dochodów własnych oraz ich przeznaczenia ( projekt w załączeniu) jest wójt.

Wicewójt Stanisław Łopatowski wyjaśnił, że uchwała jest konsekwencją kontroli Regionalnej Izby Obrachunkowej w Jednostce Obsługi Szkół. Uchwała pozwoli gromadzić środki z odpłatności za organizację zajęć rekreacyjno-wypoczynkowych i przekazywania ich organizatorom zajęć.

Pozytywną opinię Komisji Budżetu i Finansów o projekcie uchwały przedstawił wiceprzewodniczący komisji Marek Olczak.

Za przyjęciem uchwały Rady Gminy Nr XV/117/08 zmieniającej uchwałę  Nr XXVII/229/05 Rady Gminy Święta Katarzyna z dnia 3 marca 2005 roku w sprawie określenia  gminnych jednostek budżetowych mogących gromadzić na rachunku dochodów własnych dochody własne, ustalenia źródeł dochodów własnych oraz ich przeznaczenia głosowało 12 radnych (jednogłośnie).

 

Ad.7. Wnioskodawcą podjęcia  uchwały Rady Gminy w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli oraz kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Święta Katarzyna ( projekt w załączeniu) jest wójt.

Wicewójt Stanisław Łopatowski przedstawił uzasadnienie (w zał.) a także zaproponował autopoprawki polegające na wykreśleniu wyrazu „dla” i zastosowaniu poprawnej odmiany wyrazów w tytule uchwały oraz w   § 6 ust.2 i 4.

Pozytywną opinię Komisji Oświaty, Kultury i Opieki Społecznej przedstawiła przewodnicząca komisji Halina Zdęba.

Także pozytywną opinię Komisji Budżetu i Finansów o projekcie uchwały przedstawił wiceprzewodniczący komisji Marek Olczak.

Radny Tomasz Jastrzębski zgłosił uwagę, by na przyszłość zmodyfikować tę uchwałę w zakresie nagród bo np. za promocję uczniów nauczyciel otrzymuje pensję a nie nagrodę.

Wójt Jerzy Fitek  wyjaśnił, że nauczyciel nie otrzyma nagrody, jeżeli nie osiągnie dobrych wyników nauczania i zapewnił, że wniosek radnego będzie wzięty pod uwagę.

Za przyjęciem uchwały Rady Gminy Nr XV/118/08 w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli oraz kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Święta Katarzyna głosowało 8 radnych, 4 radnych wstrzymało się.

 

Ad.8. Wnioskodawcą podjęcia  uchwały Rady Gminy w sprawie rozpatrzenia skargi Krzysztofa Żygadło na Wójta Gminy Święta Katarzyna za złą organizację pracy w Urzędzie Gminy Święta Katarzyna  ( projekt w załączeniu) jest przewodniczący Rady Gminy.

Wiceprzewodniczący Komisji  Rewizyjnej  przedstawił uchwałę komisji w sprawie skargi Krzysztofa Żygadło (w zał.). Komisja Rewizyjna uznała ją za niezasadną.

Za przyjęciem uchwały Rady Gminy Nr XV/119/08 w sprawie rozpatrzenia skargi Krzysztofa Żygadło na Wójta Gminy Święta Katarzyna za złą organizację pracy w Urzędzie Gminy Święta Katarzyna głosowało 12 radnych.

 

Ad.9. Za przyjęciem protokołu XV sesji głosowało 11 radnych, 1 radny wstrzymał się.

 

Ad.10.Radna Halina Zdęba złożyła interpelację w sprawie budowy pawilonu handlowego na skrzyżowaniu ulic Opolskiej i Zacisze w Siechnicach, związanego z tym wzrostu natężenia ruchu drogowego na ulicy Zacisze i problemem z włączeniem się do ruchu na ul. Opolskiej.

Radna Barbara Grabarz zgłosiła wniosek, by na spotkanie Komisji Gospodarczej i Rozwoju Gminy z koreferentem projektu studium zagospodarowania przestrzennego gminy zaprosić wszystkich radnych bo sprawa ta dotyczy całej gminy oraz zapytała czy można radnym udostępnić ten koreferat przez posiedzeniem komisji.

Wójt Jerzy Fitek poinformował, że spotkanie z koreferentem planuje się na 3 lub 4-tego kwietnia, dokładny termin zostanie podany radnym. Na spotkanie może przyjść każdy zainteresowany. Koreferat będzie dostępny w biurze Rady Gminy.

Radna Małgorzata Mokrowska przypomniała, że od 10 marca czeka na protokół z posiedzenia Komisji Gospodarczej i Rozwoju Gminy, gdzie były rozpatrywane wnioski do studium i kierunków zagospodarowania tej części gminy, w której znajduje się jej okręg wyborczy.

Przewodniczący Rady Gminy Jerzy Woźniak poinformował, że komisja jeszcze nie rozpatrzyła wszystkich spraw dotyczących tych wsi.. Protokół zostanie udostępniony po rozpatrzeniu wszystkich wniosków do studium zagospodarowania tej części gminy.

Radna Małgorzata Mokrowska złożyła interpelacje:

1)     w sprawie przeznaczenia w budżecie gminy na 2007 r. środków na inwestycje w Kotowicach, Groblicach, Zębicach, Sulimowie, Sulęcinie, Grodziszowie, Ozorzycach i Szostakowicach oraz wysokości środków na zadania bieżące w tych wsiach w 2008 roku i planu inwestycji w 2008 roku wraz z terminami wykonania tych inwestycji,

2)     w sprawie przeznaczenia gruntów w Kotowicach i przyległych do Kotowic w projekcie studium na polder zalewowy i rezerwę na wały opaskowe oraz w sprawie terminu zmiany planu zagospodarowania Kotowic, który nie odzwierciedla stanu faktycznego i blokuje rozwój wsi.

Wójt Jerzy Fitek powiedział, że zmiana planu zagospodarowania Kotowic nastąpi później niż uchwalenie studium. Z wytycznych do planu, jakie otrzymaliśmy, wynikało że polder będzie, z innych informacji wynika, że go nie będzie. Plan zagospodarowania przestrzennego Kotowic przewiduje czterokrotny wzrost ilości mieszkańców czyli nie ma ograniczenia rozwoju Kotowic.

Radna Małgorzata Mokrowska stwierdziła, że potencjalni nabywcy działek są informowani w Urzędzie Gminy o terenach zalewowych w Kotowicach i dlatego rezygnują z kupna i zapytała o kiedy zacznie się budowa chodnika przy ulicy Spacerowej.

Wójt Jerzy Fitek zapewnił, że pouczy pracowników, że tereny w Kotowicach są zagrożone wodą 1% a nie są to tereny zalewowe. Wójt wyjaśnił też, że obecnie nie da się sporządzić wykazu wydatków na 2008 rok na wsie będące przedmiotem zainteresowania radnej, wykaz za 2007 rok radna otrzyma. W sprawie  chodnika niedługo otrzymamy dokumentację, pozwoli to ogłosić przetarg na jego wykonanie.

Radna Elżbieta Rzewuska zapytała dlaczego nie świecą się lampy w parku w Świętej Katarzynie.

Wójt Jerzy Fitek poinformował, że sprawdzi jakie są tego przyczyny.

 

Ad.11. Radna Elżbieta Rzewuska przedstawiła zakres remontu pomieszczenia zastępczego  biblioteki w Świętej Katarzynie , którego koszt wyniósł 29 tys. zł , tego ogrodzenie ( 30 elementów na kwotę  7 500zł) będziemy mogli wykorzystać w innym miejscu np. na placach zabaw i zaapelowała do radnych by dementowali sygnały mieszkańców o ogromnych kosztach remontu pomieszczenia zastępczego biblioteki.  

Wójt Jerzy Fitek wyjaśnił, że prosiliśmy księdza o udostępnienie tego lokalu, na jego dostosowanie do potrzeb biblioteki wydatkowaliśmy środki najniższe z możliwych.

Wójt Jerzy Fitek zaprosił radnych na uroczyste otwarcie świetlicy w Żernikach Wrocławskich i zabawę taneczną.

 

Po wyczerpaniu porządku obrad, przewodniczący Rady Gminy Jerzy Woźniak zamknął obrady. Sesja trwała od godz. 17 do godz.1820.

 

Protokołowała

H. Demska

 

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Protokół nr XVI/08 sesji Rady Gminy Święta Katarzyna z dnia 25 marca 2008 roku
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Mariusz Różnowicz
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:25.08.2008 18:38

Rejestr zmian dokumentu

pokaż