Protokół nr XVII/08 sesji Rady Gminy Święta Katarzyna z dnia 24 kwietnia 2008 roku

 


Protokół nr XVII/08

sesji Rady Gminy Święta Katarzyna

z dnia 24 kwietnia 2008 roku

 

Przed sesją radni uczcili minutą ciszy śmierć radnego czterech poprzednich kadencji  Jana Mroczkowskiego. Następnie radni złożyli życzenia imieninowe i wręczyli kwiaty wójtowi Jerzemu Fitkowi.

Po sprawdzeniu quorum, XVII sesję otworzył i obrady prowadził przewodniczący Rady Gminy Jerzy Woźniak. W sesji wzięło udział 12 radnych ( lista obecności w zał.), wójt Jerzy Fitek, zastępca wójta Stanisław Łopatowski. Obecni byli przedstawiciele jednostek pomocniczych gminy, mieszkańcy gminy i pracownicy samorządowi. Nieobecni byli radni Alfred Bedryjowski i Roman Kasprowicz.

           

Ad.1. Na prośbę Jolanty Olczak i obecnych mieszkańców Radwanic, przewodniczący Rady Gminy Jerzy Woźniak zgłosił wniosek o zmianę porządku obrad i rozpatrzenie punktu 14 w punkcie 5 porządku sesji. Za wnioskiem głosowało 12 radnych.

Przewodniczący Rady Gminy Jerzy Woźniak prowadził sesję według następującego porządku:

1.Wnioski do porządku obrad.

2. Informacje i komunikaty przewodniczącego Rady Gminy i przewodniczących komisji.

3. Informacja Wójta Gminy o działaniach w okresie od poprzedniej sesji.

4. Informacja o realizacji zadań inwestycyjnych za I kwartał 2008 roku.

5. Projekt uchwały Rady Gminy w sprawie rozpatrzenia skargi złożonej w imieniu mieszkańców Radwanic przez Jolantę Olczak na bezprawne działanie i prowadzenie procedury z pominięciem przepisów prawa przez Wójta Gminy Święta Katarzyna, który pomimo podstaw prawnych nie wydał decyzji negatywnej o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pod nazwą ”Powstanie Parku Pamięci Akropolis o specyfice pogrzebowej i kremacyjnej” na działce nr 842 w Radwanicach.

 6.Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2007 rok i projekt uchwały Rady Gminy w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Święta Katarzyna  z tytułu wykonania  budżetu Gminy za 2007 rok.

7. Projekt uchwały Rady Gminy w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego i wartości jednego punktu w złotych w tabeli miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego pracowników samorządowych nie będących nauczycielami, zatrudnionych w szkołach, przedszkolach oraz Jednostce Obsługi Szkół.

8.Projekt uchwały Rady Gminy w sprawie przystąpienia Gminy Święta Katarzyna do Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania i opracowania Lokalnej Strategii Rozwoju w ramach Osi Leader.

9.Projekt uchwały Rady Gminy w sprawie przystąpienia Gminy Święta Katarzyna w ramach Związku Międzygminnego Ślęza – Oława do realizacji przedsięwzięcia pod nazwą ”System gospodarki odpadami Ślęza – Oława” i udziału w finansowaniu dokumentacji.

10. Projekt uchwały Rady Gminy w sprawie odwołania przewodniczącego  Komisji Budżetu i Finansów Krzysztofa Rudziksa.

11.Projekt uchwały Rady Gminy w sprawie powołania przewodniczącego  Komisji. Budżetu i Finansów.

12.Projekt uchwały Rady Gminy w sprawie nadania nazwy ulicy w Iwinach.

13.Projekt uchwały Rady Gminy w sprawie nadania nazwy ulicy w Kotowicach.

14. Projekt uchwały Rady Gminy w sprawie nadania nazw ulic w Siechnicach.

15. Przyjęcie protokołu XVI sesji Rady Gminy.

16. Interpelacje i zapytania.

17. Wolne wnioski.

 

Ad.2. Przewodniczący Rady Gminy Jerzy Woźniak przypomniał radnym, że termin składania oświadczeń majątkowych mija 30.04.2008 r. i poinformował że ceny wody i ścieków komunalnych, jak wynika z pism prezesa ZGK i wójta,  pozostają na dotychczasowym poziomie.

Przewodnicząca Komisji Komisji Oświaty, Kultury i Opieki Społecznej  Halina Zdęba poinformowała, że  posiedzeniu komisji w dniu 28.04.2008 r. będzie poświęcone koncepcji rozbudowy przedszkoli i budownictwu socjalnemu w gminie.

 

Ad.3. W związku z informacją o postanowieniach i zarządzeniach pojętych przez wójta w okresie od 19.03.2008 r. do 9.04.2008 r. ( w zał.), radny Mariusz Teodorowacz zapytał o położenie placówki handlowej w Iwinach, która otrzymała zgodę wójta na sprzedaż napojów alkoholowych do spożycia poza miejscem sprzedaży.

Wójt Jerzy Fitek wyjaśnił, że firma ta zajmuje się handlem hurtowym,  wjazd do niej jest od ulicy Strzelińskiej.

 

Ad.4. O dodatkowe wyjaśnienia do informacji o realizacji zadań inwestycyjnych za I kwartał 2008 roku ( w zał.) poprosili radni: Jacek Madej, Bogdan Kaleta i Małgorzata Mokrowska.

Radny Jacek Madej zapytał o prace na ulicach Ogrodniczej i Osiedlowej w Siechnicach.

Wójt Jerzy Fitek poinformował, że parking na ulicy Osiedlowej na razie nie będzie realizowany, aż do rozstrzygnięcia trasy przebiegu kanalizacji deszczowej  przez parking. Na końcu ulicy Ogrodniczej potrzebne jest miejsce do zawracania, właściciele gruntów nie wyrazili zgody na takie rozwiązanie dlatego projektant musi do zmienić projekt.

Radny Bogdan Kaleta zapytał o inwestycję drogową w Radwanicach na ulicy Kościelnej. Wójt Jerzy Fitek poinformował, że jeszcze nie ma pozwolenia na budowę. Jesteśmy w trakcie uzgodnień, przetarg będzie przygotowywany. Na ulicy Kościelnej są problemy z odwodnieniem.

Radna Małgorzata Mokrowska zapytała o prace na ulicy Spacerowej w Kotowicach.

Wójt Jerzy Fitek wyjaśnił, że jest już pozwolenie na budowę i przygotowywany jest przetarg.

 

Ad.5. Wnioskodawcą podjęcia uchwały Rady Gminy w sprawie rozpatrzenia skargi złożonej w imieniu mieszkańców Radwanic przez Jolantę Olczak na bezprawne działanie i prowadzenie procedury z pominięciem przepisów prawa przez Wójta Gminy Święta Katarzyna, który pomimo podstaw prawnych nie wydał decyzji negatywnej o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pod nazwą ”Powstanie Parku Pamięci Akropolis o specyfice pogrzebowej i kremacyjnej” na działce nr 842 w Radwanicach ( projekt w zał.) jest przewodniczący Rady Gminy.

Wiceprzewodniczący Komisji Rewizyjnej Marek Olczak poinformował, że komisja trzykrotnie spotykała się w sprawie skargi. Na jednym z posiedzeń byli obecni, na zaproszenie członków komisji, Jolanta Olczak, wójt i Witold Warczewski – kierownik Wydziału Gospodarki Przestrzennej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska. Na ostatnim posiedzeniu skarga została uznana  za niezasadną,  uchwałę Komisji Rewizyjnej w tej sprawie radni otrzymali ( w zał.).

Radny Mariusz Teodorowicz zapytał czy wójt wydał już decyzję w sprawie środowiskowych uwarunkowań tej inwestycji.

Wójt Jerzy Fitek przeczytał projekt  decyzji o umorzeniu postępowania w sprawie środowiskowych uwarunkowań inwestycji Park Pamięci Akropolis i poinformował, że czeka z jej wydaniem na zwrotne poświadczenia otrzymania przez strony zawiadomienia o możliwości wnoszenia uwag i zastrzeżeń oraz o możliwości zapoznania się z całością materiałów.

Radna Elżbieta Rzewuska zapytała czy nie można było na początku postępowania wystąpić o opinię urbanistyczną. Wynika z niej, że na wskazanym terenie nie można budować spalarni. W ten sposób można było uniknąć denerwowania mieszkańców gminy.

Wójt Jerzy Fitek wyjaśnił, że inwestor miał udowodnić czy przedsięwzięcie to oddziałuje na środowisko ( i wtedy nie może być tam realizowane) czy nie oddziałuje i wtedy może być realizowane ale tego nie udowodnił, więc decyzja może zostać wydana. Równolegle trwają prace nad  planem zagospodarowania i szczegółowym zapisem funkcji dla tego terenu co pozwoli wykluczyć taką działalność.

Radny Bogdan Kaleta brał udział w uchwalaniu  obowiązującego obecnie planu zagospodarowania przestrzennego i według niego chodziło o aktywność gospodarczą i usługi typu hurtownia na tym terenie. W opinii urbanistycznej jest inny zakres funkcji  jak np. sport i wypoczynek, co zdaniem radnego nie wchodzi w zakres aktywności gospodarczej i jest powodem braku przekonania do samej opinii.

Wójt Jerzy Fitek wyjaśnił, że w opinii są wymienione inwestycje, które nie  oddziałują na środowisko. W naszym planie jest mowa o dopuszczeniu działalności, które nie wpływają uciążliwie na środowisko. Powoduje to konieczność  opracowania przez inwestora raportu. Jeżeli z raportu wynika, że przedsięwzięcie  może oddziaływać na środowisko, to nasz plan nie pozwala na jego realizację.

Skarżąca Jolanta Olczak , za zgodą Rady Gminy dopuszczona do głosu, poinformowała, że skarga została złożona, bo procedura była niepotrzebnie nadmiernie wydłużona (biegły został powołany po 9 miesiącach ), była prowadzona błędnie. Z tego względu skarga, jej zdaniem, jest zasadna.

Wójt Jerzy Fitek poinformował, że inwestycje wzbudzające kontrowersje ciągną się latami. To nie jest postępowanie w trybie KPA, które kończy się w ciągu 30 dni. Wójt podał terminy poszczególnych czynności wójta, starosty i wojewódzkiego inspektora sanitarnego.

Jolanta Olczak zauważyła, że organem prowadzącym w tej sprawie jest wójt.

Wójt Jerzy Fitek podkreslił, że wójt nie ma prawa wydać decyzji bez opinii starosty i wojewódzkiego inspektora sanitarnego a żaden z nich nie wydał dokumentu, od którego można się odwołać.

Przewodniczący Rady Gminy Jerzy Woźniak przypomniał radnym o zakazie głosowania gdy dotyczy ono interesu prawnego radnego.

Za przyjęciem uchwały Rady Gminy Nr XVII/120/08 w sprawie rozpatrzenia skargi złożonej w imieniu mieszkańców Radwanic przez Jolantę Olczak na bezprawne działanie i prowadzenie procedury z pominięciem przepisów prawa przez Wójta Gminy Święta Katarzyna, który pomimo podstaw prawnych nie wydał decyzji negatywnej o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pod nazwą ”Powstanie Parku Pamięci Akropolis o specyfice pogrzebowej i kremacyjnej” na działce nr 842 w Radwanicach głosowało 8 radnych, 4 radnych wstrzymało się.

 

Ad.6. Wnioskodawcą podjęcia uchwały Rady Gminy w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Święta Katarzyna  z tytułu wykonania  budżetu Gminy za 2007 rok ( projekt w zał.) jest przewodniczący Rady Gminy.

Przedstawiając sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2007 rok, wójt Jerzy Fitek podkreślił, że wykonanie planowanych dochodów gminy zostało przekroczone o 5%, wydatki zostały wykonane w 90%. Inwestycje zostały wykonane na kwotę 13 170 895 zł co stanowi 83,60 % planu. Większość zadań inwestycyjnych została wykonana i zakończona, niewiele z nich przeszło na rok 2008. Na koniec roku 2007 budżet gminy zamknął się nadwyżką w wysokości 3 636 749,75 zł. Kwota zaciągniętych pożyczek na koniec roku wyniosła  3 187 800 zł a kwota kredytów – 4 414 808 zł. Relacja długu do dochodów wyniosła 16,85 %.

Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2007 rok pozytywnie zaopiniowała Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu.

Wiceprzewodniczący Komisji Rewizyjnej Marek Olczak poinformował, że komisja pozytywnie zaopiniowała realizację budżetu gminy za 2007 rok. Uchwałę Nr 31/15/08 w tej sprawie radni otrzymali ( w zał.). Na tej podstawie Komisja Rewizyjna wystąpiła do Rady Gminy z wnioskiem o udzielenie absolutorium wójtowi za 2007 rok ( uchwała Nr 31/16 /08 w sprawie wniosku Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium Wójtowi  Gminy Święta Katarzyna za 2007 rok w załączeniu).

Przewodniczący Rady Gminy Jerzy Woźniak poinformował, że wniosek Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium pozytywnie zaopiniowała Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu.

Ponieważ radni nie zgłosili uwag do wykonania budżetu gminy za 2007 rok, przewodniczący Rady Gminy Jerzy Woźniak poddał projekt uchwały pod głosowanie.

Za przyjęciem uchwały Rady Gminy Nr XVII/121/08 w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Święta Katarzyna  z tytułu wykonania  budżetu Gminy za 2007 rok głosowało 12 radnych.

Przewodniczący Rady Gminy Jerzy Woźniak złożył gratulacje wójtowi i życzył by budżet 2008 roku został wykonany w 120%.

Wójt Jerzy Fitek podziękował za udzielone absolutorium a fakt , że zostało one udzielone jednomyślnie potraktował jako zobowiązanie na przyszłość.

 

Ad.7. Wnioskodawcą podjęcia uchwały Rady Gminy w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego i wartości jednego punktu w złotych w tabeli miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego pracowników samorządowych nie będących nauczycielami, zatrudnionych w szkołach, przedszkolach oraz Jednostce Obsługi Szkół

( projekt w zał.) jest wójt.

Waleria Hasik – dyrektor Jednostki Obsługi Szkół – przedstawiła projekt uchwały, uzasadnienie  i załącznik do uchwały ( w zał.), z którego wynika propozycja wzrostu wynagrodzenia o 100 zł w każdej kategorii zaszeregowania.

Wiceprzewodniczący Komisji. Budżetu i Finansów Marek Olczak przedstawił pozytywną opinię komisji o projekcie uchwały.

Radny Tomasz Jastrzębski zwrócił uwagę, że najniższe wynagrodzenie zasadnicze  w I i II kategorii zaszeregowania jest niższe niż kwota 1126 zł określona w rozporządzeniu Rady Ministrów jako minimalna od 1.01.2008 roku..

Wójt i radca prawny wyjaśnili, że najniższe wynagrodzenie zasadnicze  w I i II kategorii zaszeregowania nie jest jedynym składnikiem wynagrodzenia pracownika za pracę. Wraz z pozostałymi składnikami wynagrodzenia pracownik otrzyma nie mniej niż kwota minimalnego wynagrodzenia za pracę  określona w rozporządzeniu Rady Ministrów tj. 1126 zł.

 Za przyjęciem uchwały Rady Gminy Nr XVII/122/08 w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego i wartości jednego punktu w złotych w tabeli miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego pracowników samorządowych nie będących nauczycielami, zatrudnionych w szkołach, przedszkolach oraz Jednostce Obsługi Szkół głosowało 10 radnych, 2 radnych wstrzymało się.

 

Ad.8. Wnioskodawcą podjęcia uchwały Rady Gminy w sprawie przystąpienia Gminy Święta Katarzyna do Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania i opracowania Lokalnej Strategii Rozwoju w ramach Osi Leader ( projekt w zał.) jest wójt.

Grzegorz Salwa - pełnomocnik wójta ds. funduszy europejskich przedstawił uzasadnienie

( w zał.) i  poinformował, że środki w wysokości 169 zł na jednego  zameldowanego mieszkańca gminy będą dostępne  bez konkursu dla stowarzyszeń i fundacji do 2013 roku. Są to środki pewne. W stowarzyszeniu znajdzie się po 5 członków z gmin Kąty Wrocławskie, Kobierzyce. Święta Katarzyna i Żórawina. Naszą gminę będą reprezentować m.in. przedstawiciele gminnej kultury, oświaty, służby zdrowia.

Pozytywną opinię Komisji Gospodarczej i Rozwoju Gminy o projekcie uchwały przedstawił przewodniczący komisji Mariusz Teodorowicz.

Za przyjęciem uchwały Rady Gminy Nr XVII/123/08 w sprawie przystąpienia Gminy Święta Katarzyna do Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania i opracowania Lokalnej Strategii Rozwoju w ramach Osi Leader głosowało 12 radnych.

 

Ad.9. Wnioskodawcą podjęcia uchwały Rady Gminy w sprawie przystąpienia Gminy Święta Katarzyna w ramach Związku Międzygminnego Ślęza – Oława do realizacji przedsięwzięcia pod nazwą ”System gospodarki odpadami Ślęza – Oława” i udziału w finansowaniu dokumentacji ( projekt w zał.) jest wójt.

Wójt Jerzy Fitek przedstawił uzasadnienie ( w zał.) i poinformował, że zadanie powyższe już było na liście indykatywnej ale lista ta uległa zmianom. Koszt  przedsięwzięcia wyniesie ok. 30 mln euro, orientacyjny koszt dokumentacji to 900-1 000 zł.

Pozytywną opinię Komisji Gospodarczej i Rozwoju Gminy przedstawił przewodniczący komisji Mariusz Teodorowicz.

Także pozytywną opinię Komisji Budżetu i Finansów przedstawił  wiceprzewodniczący komisji Marek Olczak.

Radna Małgorzata Mokrowska zapytała co konkretnie będzie się działo na terenie zakładu utylizacji odpadów w Sulęcinie po przystąpieniu gminy Święta Katarzyna do realizacji programu ”System gospodarki odpadami Ślęza – Oława”.

Wójt Jerzy Fitek poinformował, że nastąpi zdecydowane ograniczenie składowania odpadów w Sulęcinie. Odpady będą składowane w Gaci i w Wąwolnicy koło Strzelina. Nasz  zakład będzie miejscem pośredniczącym i  miejscem recyklingu ale funkcje te zostaną określone w sporządzonej  dokumentacji.

Za przyjęciem uchwały Rady Gminy Nr XVII/124/08 w sprawie przystąpienia Gminy Święta Katarzyna w ramach Związku Międzygminnego Ślęza – Oława do realizacji przedsięwzięcia pod nazwą ”System gospodarki odpadami Ślęza – Oława” i udziału w finansowaniu dokumentacji głosowało 9 radnych, 3 radnych wstrzymało się.

 

Ad.10. Wnioskodawcą podjęcia uchwały Rady Gminy w sprawie odwołania przewodniczącego  Komisji Budżetu i Finansów Krzysztofa Rudziksa ( projekt w zał.) jest przewodniczący Rady Gminy.

Przewodniczący Rady Gminy Jerzy Woźniak przedstawił uzasadnienie projektu uchwały ( w zał.).

Za przyjęciem uchwały Rady Gminy Nr XVII/125/08 w sprawie odwołania przewodniczącego  Komisji Budżetu i Finansów Krzysztofa Rudziksa głosowało 11 radnych.

 

Ad.11. Wnioskodawcą podjęcia uchwały Rady Gminy w sprawie powołania przewodniczącego  Komisji. Budżetu i Finansów ( projekt w zał.) jest przewodniczący Rady Gminy.

Przewodniczący Rady Gminy Jerzy Woźniak przedstawił uzasadnienie i poinformował, że pracami  Komisji. Budżetu i Finansów kieruje wiceprzewodniczący Marek Olczak. Na ostatnim posiedzeniu przeszedł wniosek komisji o powołanie radnego  Marka Olczaka na przewodniczącego. Przewodniczący Rady Gminy zwrócił uwagę, że radny Marek Olczak kierował komisją pod nieobecność Krzysztofa Rudziksa i dobrze sobie radzi.

Radna Halina Zdęba zgłosiła wniosek o wybór radnego Tomasza Jastrzębskiego na przewodniczącego komisji ale zgłoszenie było niezgodne ze statutem gminy (wniosek może zgłosić komisja lub ¼ ustawowego składu Rady Gminy).

Za wyborem radnego Marka Olczaka na przewodniczącego Komisji. Budżetu i Finansów głosowało 8 radnych, 4 radnych wstrzymało się. Uchwała Rady Gminy w sprawie powołania przewodniczącego  Komisji. Budżetu i Finansów  otrzymała Nr XVII/126/08.

 

Ad.12. Wnioskodawcą podjęcia uchwały Rady Gminy w sprawie nadania nazwy ulicy w Iwinach ( projekt w zał.) jest wójt.

Wójt Jerzy Fitek poinformował, że nazwa ulicy Zaciszna zostaje nadana  na wniosek Rady Sołeckiej Iwiny. Jest to droga dojazdowa do terenów rekreacyjnych i bazy harcerzy.

Pozytywną opinię Komisji Gospodarczej i Rozwoju Gminy przedstawił przewodniczący komisji Mariusz Teodorowicz.

Za przyjęciem uchwały Rady Gminy Nr XVII/127/08 w sprawie nadania nazwy ulicy w Iwinach głosowało 11 radnych, 1 radny wstrzymał się.

 

Ad.13. Wnioskodawcą podjęcia uchwały Rady Gminy w sprawie nadania nazwy ulicy w Kotowicach ( projekt w zał.) jest wójt.

Wójt Jerzy Fitek poinformował, że konieczność nazwania ulicy wynika z potrzeb budujących przy niej swoje domy. Nazwa jest uzgodniona z Radą Sołecką.

Pozytywną opinię Komisji Gospodarczej i Rozwoju Gminy przedstawił przewodniczący komisji Mariusz Teodorowicz.

Za przyjęciem uchwały Rady Gminy Nr XVII/128/08 w sprawie nadania nazwy ulicy w Kotowicach głosowało 12 radnych.

 

Ad.14. Wnioskodawcą podjęcia uchwały Rady Gminy w sprawie nadania nazw ulic w Siechnicach ( projekt w zał.) jest wójt.

Wójt Jerzy Fitek poinformował, że nazwy ulic Kalinowa, Czeremchowa i Bzowa nadaje się na wniosek Rady Miejskiej Siechnic.

Pozytywną opinię Komisji Gospodarczej i Rozwoju Gminy przedstawił przewodniczący komisji Mariusz Teodorowicz.

Za przyjęciem uchwały Rady Gminy Nr XVII/129/08 w sprawie nadania nazw ulic w Siechnicach głosowało 12 radnych.

 

Ad.15. Za przyjęciem protokołu XVI sesji głosowało 11 radnych, 1 radny wstrzymał się.

 

Ad.16.Radni nie zgłosili interpelacji.

 

Ad.17. Radna Halina Zdęba poinformowała o swoim i wójta udziale w sesji młodzieżowej Rady Gminy. Młodzieżowa Rada Gminy obchodzi w tym roku 10-lecie swego istnienia, stąd została zaproszona na majową sesję Rady Gminy. Na początku maja odbędzie się posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury i Opieki Społecznej w tej sprawie.

Wójt Jerzy Fitek poinformował, że otrzymaliśmy pismo w sprawie polderu Kotowice i wałów wokół wsi. Rejonowy Zarząd informuje nas, że rezygnuje z tych urządzeń, dlatego zostaną one wykreślone z projektu studium zagospodarowania przestrzennego gminy.

Radny Bogdan Kaleta podziękował za informację dotyczącą wykonania zadań inwestycyjnych gminy w I kwartale 2008 roku a wójt Jerzy Fitek zapewnił, że taką informację radni będą otrzymywać co kwartał.

 

Po wyczerpaniu porządku obrad, przewodniczący Rady Gminy Jerzy Woźniak zamknął obrady. Sesja trwała od godz. 17 do godz.1920.

 

Protokołowała

H. Demska

 

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Protokół nr XVII/08 sesji Rady Gminy Święta Katarzyna z dnia 24 kwietnia 2008 roku
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Mariusz Różnowicz
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:25.08.2008 16:43

Rejestr zmian dokumentu

pokaż