Protokół nr XVIII/08 sesji Rady Gminy Święta Katarzyna z dnia 5 czerwca 2008 roku

 


Protokół nr XVIII/08

sesji Rady Gminy Święta Katarzyna

z dnia 5 czerwca 2008 roku

 

Przed sesją dzieci i młodzież szkolna zaprezentowała  osiągnięcia Dziecięcej i Młodzieżowej Rady Gminy  i poszczególnych szkół gminnych z okazji 10-lecia istnienia Dziecięcej i Młodzieżowej Rady Gminy.

Po sprawdzeniu quorum, XVIII sesję otworzył i obrady prowadził przewodniczący Rady Gminy Jerzy Woźniak. W sesji wzięło udział 12 radnych ( lista obecności w zał.), wójt Jerzy Fitek, zastępca wójta Stanisław Łopatowski. Obecni byli przedstawiciele jednostek pomocniczych gminy, mieszkańcy gminy i pracownicy samorządowi. Nieobecni byli radni Alfred Bedryjowski i Roman Kasprowicz.

 

            Ad.1. Radna Barbara Grabarz zgłosiła wniosek o zdjęcie z porządku obrad projektu uchwały w sprawie przeprowadzenia konsultacji wśród mieszkańców Gminy Święta Katarzyna w sprawie przeniesienia siedziby władz gminy do miasta Siechnice. Uzasadnienie wniosku zawiera pismo Rady Osiedla Święta Katarzyna w tej sprawie skierowane do przewodniczącego Rady Gminy

( w zał.).

Wójt Jerzy Fitek zaproponował by nie zdejmować projektu uchwały z porządku obrad. Okres konsultacji obejmuje prawie 4 miesiące, w tym terminie nie zdarzy się wyjazd większości mieszkańców na urlop. W dużych miejscowościach odbędą się co najmniej 2 zebrania. Następna sesja planowana jest na początek lipca dlatego zdjęcie projektu uchwały skróci okres konsultacji i spowoduje, że zebrania będą odbywać się codziennie. Im szybciej podejmie się uchwałę, tym dłuższy będzie okres konsultacji.

Radna Elżbieta Rzewuska poinformowała, że na spotkaniu zespołu na początku kwietnia od razu  powiedziała, że termin wakacji i żniw nie jest dobry do przeprowadzenia konsultacji. Wójt  wtedy powiedział, że ma projekt uchwały w sprawie konsultacji i zdąży na sesję w kwietniu. Na spotkaniu także ustalono, że każdy mieszkaniec ma być zawiadomiony o terminie konsultacji i otrzyma krótką informację dlaczego przenosi się siedzibę gminy i jakie to ma skutki dla mieszkańców. Radni też chcą uczestniczyć w spotkaniach mieszkańców. Radna uznała, że przeniesienie tego punktu obrad jest logiczne.

Wójt Jerzy Fitek stwierdził, że zdjęcie tego punktu z porządku sesji niczego nie rozwiązuje i zgodził się że można przesunąć termin konsultacji do końca października.

Za wnioskiem radnej Barbary Grabarz głosowało 3 radnych, przeciw głosowało 7 radnych, 1 radny wstrzymał się.

 

Przewodniczący Rady Gminy Jerzy Woźniak prowadził sesję według następującego porządku:

1.Wnioski do porządku obrad.

2. Informacje i komunikaty przewodniczącego Rady Gminy i przewodniczących  

    komisji.

3. Informacja Wójta Gminy o działaniach w okresie od poprzedniej sesji.

4.  Projekt uchwały zmieniającej uchwałę Rady Gminy Święta Katarzyna z dnia 12 września 2006 r. w sprawie nadania statutu Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Świętej Katarzynie z siedzibą w Siechnicach.

5. Projekt uchwały zmieniającej uchwałę Nr XLV/341/06 Rady Gminy Święta Katarzyna z dnia 12 września 2006 r. w sprawie określenia zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowe warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat jak również tryb ich pobierania.

 6.Projekt uchwały Rady Gminy w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego w pierwszej kategorii zaszeregowania oraz  wartości jednego punktu w złotych w tabeli miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Świętej Katarzynie.

 7. Projekt uchwały Rady Gminy w sprawie przeprowadzenia konsultacji wśród mieszkańców Gminy Święta Katarzyna w sprawie przeniesienia siedziby władz gminy do miasta Siechnice.

 8.Projekt uchwały Rady Gminy w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi zasoby komunalne Gminy Święta Katarzyna.

9.Projekt uchwały Rady Gminy zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu gminy na rok 2007.

10.Projekt uchwały Rady Gminy w sprawie nadania nazwy ulicy w Iwinach.

11.Projekt uchwały Rady Gminy w sprawie nadania nazwy ulicy w Łukaszowicach.

12.Projekt uchwały Rady Gminy w sprawie nadania nazw ulic w Siechnicach.

13. Przyjęcie protokołu XVII sesji Rady Gminy.

14. Interpelacje i zapytania.

15. Wolne wnioski.

 

Ad. 2. Przewodniczący Rady Gminy Jerzy Woźniak poinformował, że wszyscy radni złożyli w ustawowym terminie poprawne oświadczenia majątkowe.

Przewodnicząca Komisji Oświaty, Kultury i Opieki społecznej Halina Zdęba poinformowała o  posiedzeniu komisji zaplanowanym na dzień 9.06.2008 r.

Przewodniczący Rady Gminy Jerzy Woźniak poinformował, że w dniu 23.06.2008 r. odbędzie się spotkanie Komisji Budżetu i Finansów poświęcone pozyskiwaniu środków zewnętrznych. Dodatkowych informacji w tej sprawie udziela radny Tomasz Jastrzębski.

 

Ad.3.Wójt Jerzy Fitek poinformował, że:

-          odbyło się spotkanie  przedstawicieli związków międzygminnych EKOGOK i Ślęza –Oława w sprawie wspólnej realizacji projektu gospodarki odpadami. Jest zainteresowanych 18 gmin, nasza gmina też. Koszt projektu to 80 mln zł. Obejmuje on również przekształcenie naszego wysypiska;

-          trwają prace nad założeniem stowarzyszenia Leader w celu przygotowania wniosku. Dla mieszkańców naszej gminy na małe projekty  możemy pozyskać ok. 2 mln zl;

-          przygotowywany jest projekt związany z rozwojem turystyki po obu stronach Odry. W tym roku zostanie sporządzone studium wykonalności;

-          odbyło się spotkanie z przedstawicielami Kogeneracji, która planuje rozwój sieci CO. W tym roku planuje się wykonanie sieci do Świętej Katarzyny, docelowo przez Żerniki Wrocławskie i Iwiny ciepło zostanie dostarczone do Wrocławia;

-          nasze zespoły dobrze spisały się na zawodach OSP w Oławie i Marcinkowicach;

-          w gminie partnerskiej Sin le Noble  przebywali nasi koszykarze i wiceprzewodniczący Rady Gminy Bogdan Kaleta, który przedstawił wyniki sportowców,

-          w końcu czerwca na zaproszenie mera do Sin le Noble  wyjedzie delegacja naszej gminy w składzie: radni- Jerzy Woźniak, Marek olczak, Tomasz Jastrzębski i wójt Jerzy Fitek.

 

Ad.4. Wnioskodawcą podjęcia uchwały Rady Gminy zmieniającej uchwałę Rady Gminy Święta Katarzyna z dnia 12 września 2006 r. w sprawie nadania statutu Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Świętej Katarzynie z siedzibą w Siechnicach  ( projekt w zał.) jest wójt.

Wójt Jerzy Fitek przedstawił uzasadnienie projektu uchwały ( w zał.).

Pozytywną opinię Komisji Oświaty, Kultury i Opieki Społecznej o projekcie uchwały przedstawiła przewodnicząca komisji Halina Zdęba.

Przewodniczący Rady Gminy Jerzy Woźniak przypomniał radnym o ustawowym zakazie głosowania jeżeli dotyczy ono interesu prawnego radnego.

Za przyjęciem uchwały Rady Gminy Nr XVIII/130/08 zmieniającej uchwałę Rady Gminy Święta Katarzyna z dnia 12 września 2006 r. w sprawie nadania statutu Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Świętej Katarzynie z siedzibą w Siechnicach  głosowało 11 radnych ( jednomyślnie).

 

Ad.5. Wnioskodawcą podjęcia uchwały Rady Gminy zmieniającej uchwałę Nr XLV/341/06 Rady Gminy Święta Katarzyna z dnia 12 września 2006 r. w sprawie określenia zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowe warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat jak również tryb ich pobierania w sprawie ( projekt w zał.) jest wójt.

Wójt Jerzy Fitek przedstawił uzasadnienie projektu uchwały ( w zał.) i rozwiał wątpliwości radnych odnośnie prawidłowości  zastosowanej numeracji w paragrafie 2. projektu.

Pozytywną opinię Komisji Oświaty, Kultury i Opieki Społecznej o projekcie uchwały przedstawiła przewodnicząca komisji Halina Zdęba.

Również pozytywną opinię Komisji Budżetu i Finansów przedstawił przewodniczący komisji Marek Olczak.

Za przyjęciem uchwały Rady Gminy Nr XVIII/131/08 zmieniającej uchwałę Nr XLV/341/06 Rady Gminy Święta Katarzyna z dnia 12 września 2006 r. w sprawie określenia zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowe warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat jak również tryb ich pobierania głosowało 11 radnych.

 

Ad.6. Wnioskodawcą podjęcia uchwały Rady Gminy w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego w pierwszej kategorii zaszeregowania oraz  wartości jednego punktu w złotych w tabeli miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Świętej Katarzynie ( projekt w zał.) jest wójt.

Wójt Jerzy Fitek poinformował, że dotąd najniższe wynagrodzenie w GOPS wynosi 800 zł i 4 zł za 1 punkt. W projekcie zwiększamy tylko najniższe wynagrodzenie  do kwoty 1000 zł. Pozwoli to wdrożyć od 1.07.2007 r. wzrost płac na poziomie założonym w budżecie gminy na 2008 rok. Powyższe zmiany pozytywnie zaopiniowały organizacje związkowe.

Pozytywną opinię Komisji Budżetu i Finansów przedstawił przewodniczący komisji Marek Olczak.

Za przyjęciem uchwały Rady Gminy Nr XVIII/13208 w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego w pierwszej kategorii zaszeregowania oraz  wartości jednego punktu w złotych w tabeli miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Świętej Katarzynie głosowało 11 radnych.

 

Ad.7. Wnioskodawcą podjęcia uchwały Rady Gminy w sprawie przeprowadzenia konsultacji wśród mieszkańców Gminy Święta Katarzyna w sprawie przeniesienia siedziby władz gminy do miasta Siechnice  ( projekt w zał.) jest wójt.

Wójt Jerzy Fitek poinformował, że zaproponowana uchwała jest wymagana przepisami prawa przy składaniu wniosku do ministerstwa o przeniesienie siedziby gminy ze wsi Święta Katarzyna do miasta Siechnice. Należy przeprowadzić konsultacje ze wszystkimi mieszkańcami gminy. W październiku zostanie przedstawiony projekt uchwały Rady Gminy w sprawie przeniesienia siedziby gminy.

Radna Elżbieta Rzewuska zapytała czy nie należy zachować trochę pozorów uczciwych konsultacji, czy nie jest właściwe by dołączyć do uchwały załącznik o sposobie konsultacji.

Radca prawny wyjaśniła, że metoda przeprowadzenia konsultacji należy do  wójta, który ma wykonać uchwałę.

Radna Elżbieta Rzewuska wskazała na trudności jakie napotkamy przy kontroli czy ktoś nie głosuje trzykrotnie w trakcie konsultacji..

Wójt Jerzy Fitek wyjaśnił, że  będzie zachowana kontrola by nikt nie głosował więcej niż raz. Osoby, które przyjdą na spotkanie  otrzymają kartkę z pytaniem zawartym w paragrafie 1 uchwały. Każdy uczestnik zebrania poda imię , nazwisko i miejscowość i to można odnotować w spisie wyborców. Terminy zebrań będziemy uzgadniać z przedstawicielami poszczególnych wsi. Jak będzie trzeba, to zrobimy więcej zebrań w każdej miejscowości, nie będziemy ograniczać możliwości konsultacji.

Należymy do nielicznych gmin w kraju gdzie siedziba władz nie znajduje się w mieście. Konsultacje pozwolą przedstawić mieszkańcom  co będzie gdyby gmina się podzieliła. Wójt przypomniał, że od kilkunastu lat jest przeciwnikiem podziału gminy i w kampanii wyborczej obiecał, że postara się doprowadzić do rozstrzygnięcia kwestii siedziby gminy przez ministra. W tym roku w planie jest przystąpienie do budowy ratusza w Siechnicach. Najwcześniejszy termin przeniesienia siedziby gminy to 1.01.2010 r. Podjęcie uchwały Rady Gminy pozwoli na złożenie do 31.XII.2008 r. wniosku do ministra. Wniosek zostanie rozpatrzony do 30.06.2009 r. i do końca 2009 r. minister może wydać rozporządzenie o przeniesieniu siedziby gminy z dniem 1.01.2010 r.

Radny Marek Olczak  zapytał kto i w jaki sposób powołał zespół do spraw konsultacji.

Wójt Jerzy Fitek odpowiedział, że zespół taki nie jest wymagany. Wójt zaprosił do zespołu przedstawicieli większych miejscowości gminy i radnych Są to: Elżbieta Rzewuska,  Grzegorz Roman, Jerzy Woźniak, Zbigniew Sieja, Milan Uśak, Mariusz Teodorowicz i Bogdan Kaleta.

Radny Marek Olczak  uznał, że mieszkańcom Siechnic należy się szacunek,

nic się nie stanie jak przesuniemy termin konsultacji bo przeniesienie siedziby gminy będzie decyzją historyczną. Radny chciałby żeby konsultacje miały charakter poważny i zgłosił wnioski: 1) o przedłużenie terminu konsultacji do 31.XI.2008 r. i 2) o zobowiązaniu wójta do przedstawienia do 15.07.2008 r.  szczegółowego planu konsultacji z mieszkańcami.

Wójt Jerzy Fitek uznał, że jest to za krótki termin by ustalić w porozumieniu z radami sołeckimi i osiedlowymi szczegółowy terminarz spotkań. Wydłużenie terminu konsultacji do 30 listopada  spowoduje tylko rozwleczenie sprawy, nie zostanie dotrzymamy termin wymagany do złożenia wniosku i procedura przeniesienia siedziby gminy zostanie wydłużona do 2011 roku..

Wojt Jerzy Fitek zapewnił, że jak zostaną ustalone  z jednostkami pomocniczymi terminy konsultacji, do mieszkańców zostaną wysłane ulotki m. in. z datą spotkań.. W miarę uzgodnień o terminach będzie informowany przewodniczący Rady Gminy.

Radna Elżbieta Rzewuska uznała, że ustalenie terminów spotkań nie jest bardzo pracochłonne i zobowiązała się do uzgodnienia terminu konsultacji we wsiach na południu gminy. Radna wyraziła przypuszczenie, że radni z Siechnic też chętnie pomogą.

Przewodniczący Rady Osiedla Święta Katarzyna zwrócił uwagę, że niezbędne jest by elementem uchwały była procedura przeprowadzenia konsultacji i zobowiązania wójta do przedstawienia harmonogramu zebrań. Termin 30.06.2008 jest dobry. Według przewodniczącego wszystkim mieszkańcom gminy należy się poważanie a  ogłoszenie konsultacji bez podania jak  będą przeprowadzone,  bez podania argumentów za i przeciw na pewno nie świadczy o tym. Przewodniczący Rady Osiedla Święta Katarzyna przedstawił artykuł z Gazety Polskiej i zacytował wypowiedź wójta o przeniesieniu siedziby gminy.

Wójt Jerzy Fitek odciął się od podanych tam informacji i zaproponował żeby, skoro nikt nikomu nie wierzy, zostawić tę sprawę do rozpatrzenia przez mieszkańców gminy. Sprawa przeniesienia jest dyskutowana od 15 lat i najwyższy czas ją załatwić.

Radny Marek Olczak stwierdził, że sprawa jest z 2006 roku i można było zająć się nią już w styczniu. Tak ważna informacja o konsultacjach powinna być zamieszczona również w naszej Gazecie Gminnej a w ostatnim numerze nic o tym nie ma.

Za wnioskiem radnego Marka Olczaka by w § 3 zmienić termin konsultacji do 31.XI.2008 r. głosowało 4 radnych, przeciw było 6 radnych.

Radny Tomasz Jastrzębski zgłosił wniosek by termin ten ustalić do 31.X.2008 r. Za wnioskiem głosowało 8 radnych, przeciw było 2 radnych, 1 radny wstrzymał się.

Za wnioskiem radnego Marka Olczaka by zobowiązać wójta do przedstawienia do 15.07.2008 r.  szczegółowego planu konsultacji z mieszkańcami głosowało 4 radnych, przeciw było 6 radnych, 1 radny wstrzymał się.

Radny Tomasz Jastrzębski zgłosił wniosek by w § 3   dopisać na końcu zdania: „w terminach i na zasadach skonsultowanych z poszczególnymi jednostkami pomocniczymi”. Za wnioskiem głosowało 9 radnych, 2 radnych wstrzymało się.

Radny Tomasz Jastrzębski zgłosił wniosek by dodać  § 4  w brzmieniu: ”Terminy konsultacji w poszczególnych miejscowościach zostaną podane do publicznej wiadomości w terminie nie krótszym niż 3 tygodnie”. Za  wnioskiem głosowało 8 radnych, 3 radnych wstrzymało się.

Za przyjęciem uchwały Rady Gminy Nr XVIII/133/08 w sprawie przeprowadzenia konsultacji wśród mieszkańców Gminy Święta Katarzyna w sprawie przeniesienia siedziby władz gminy do miasta Siechnice  głosowało 8 radnych, 3 radnych wstrzymało się.

 

Ad.8. Wnioskodawcą podjęcia uchwały Rady Gminy w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi zasoby komunalne Gminy Święta Katarzyna  ( projekt w zał.) jest wójt.

Wójt Jerzy Fitek poinformował, że projekt wynika z dostosowania zasad gospodarowania nieruchomościami do aktualnych przepisów prawa i ustala zasady nabywania,  zbywania, obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania i wynajmowania na czas dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony. W przypadku sprzedaży mieszkań komunalnych proponuje się bonifikaty od 85 do 95 % ceny lokalu.

Pozytywną opinię Komisji Gospodarczej i Rozwoju Gminy o projekcie uchwały przedstawił przewodniczący komisji Mariusz Teodorowicz.

Za przyjęciem uchwały Rady Gminy Nr XVIII/134/08 w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi zasoby komunalne Gminy Święta Katarzyna  głosowało 9 radnych, 1 radny wstrzymał się.

 

Ad.9. Wnioskodawcą podjęcia uchwały Rady Gminy zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu gminy na rok 2007  ( projekt w zał.) jest wójt.

Wójt Jerzy Fitek poinformował, że po zweryfikowaniu wydatków na adaptację świetlicy w Żernikach Wrocławskich potrzeba dodatkowo 30 tys. zł na zakończenie inwestycji i zgłosił autopoprawkę polegającą na zwiększeniu środków na ten cel do 100 tys. zł. W ślad za tą poprawką, zmianie ulegają kwoty w uchwale budżetowej i w załącznikach, które wójt podyktował radnym.

Pozytywną opinię Komisji Budżetu i Finansów o zmienionym projekcie uchwały przedstawił przewodniczący komisji Marek Olczak. Na wniosek komisji w punkcie 14 uzasadnienia wykreślono zapis po wyrazach: „w roku bieżącym”. Za wnioskiem komisji głosowało 10 radnych  (jednogłośnie).

Za przyjęciem uchwały Rady Gminy Nr XVIII/135/08 zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu gminy na rok 2007  głosowało 10 radnych..

 

 Ad.10 Wnioskodawcą podjęcia uchwały Rady Gminy w sprawie nadania nazwy ulicy w Iwinach  ( projekt w zał.) jest wójt.

Wójt Jerzy Fitek poinformował, że proponowana nazwa ulicy – Wiosenna – wynika z wniosku  złożonego przez Radę Sołecką Iwin.

Pozytywną opinię Komisji Gospodarczej i Rozwoju Gminy o projekcie uchwały przedstawił przewodniczący komisji Mariusz Teodorowicz.

Za przyjęciem uchwały Rady Gminy Nr XVIII/136/08 w sprawie nadania nazwy ulicy w Iwinach  głosowało 10 radnych.(jednomyślnie).

 

Ad.11. Wnioskodawcą podjęcia uchwały Rady Gminy w sprawie nadania nazwy ulicy w Łukaszowicach ( projekt w zał.) jest wójt.

Wójt Jerzy Fitek poinformował, że proponowana nazwa ulicy – Wiosenna – została skonsultowana z Radę Sołecką wsi Łukaszowice.

Pozytywną opinię Komisji Gospodarczej i Rozwoju Gminy o projekcie uchwały przedstawił przewodniczący komisji Mariusz Teodorowicz.

Za przyjęciem uchwały Rady Gminy Nr XVIII/137/08 w sprawie nadania nazwy ulicy w Łukaszowicach głosowało 10 radnych .(jednomyślnie).

 

Ad.12 Wnioskodawcą podjęcia uchwały Rady Gminy w sprawie nadania nazw ulic w Siechnicach ( projekt w zał.) jest wójt.

Wójt Jerzy Fitek poinformował, że proponowane nazwy ulic: Ignacego Kraszewskiego, Stanisława Lema, Juliana Tuwima, Bolesława Leśmiana i Marii Konopnickiej były konsultowane z Radą Miasta. Konieczność nadania nazw wynika z potrzeby nadania numeracji porządkowej posesjom wybudowanym przy nich.

Pozytywną opinię Komisji Gospodarczej i Rozwoju Gminy o projekcie uchwały przedstawił przewodniczący komisji Mariusz Teodorowicz.

Za przyjęciem uchwały Rady Gminy Nr XVIII/138/08 w sprawie nadania nazw ulic w Siechnicach  głosowało 10 radnych (jednomyślnie).

 

Ad.13. Za przyjęciem protokołu z XVII sesji Rady Gminy głosowało 10 radnych (jednomyślnie).

 

Ad.14.Radna Małgorzata Mokrowska poinformowała, że  przewodniczący Komisji Gospodarczej i Rozwoju Gminy przekazał jej niepodpisany protokół komisji dotyczący projektu studium zagospodarowania przestrzennego wsi  położonych w jej okręgu wyborczym.

Przewodniczący komisji Mariusz Teodorowicz zapewnił, że na najbliższym posiedzeniu komisji ten brak zostanie uzupełniony.

 

Ad.15.Radna Małgorzata Mokrowska zapytała czy ktoś kontroluje jak zostały wykonane opryski, na które zostały przeznaczone  zwiększone środki z budżetu  na utrzymanie zieleni w gminie.

Wójt Jerzy Fitek poinformował, że każde zadanie jest kontrolowane. W przypadku oprysków kontroluje się ich efekt, który jest widoczny po 2-3 tygodniach. Wójt zaapelował by  tego  typu uwagi zgłaszać pracownikom urzędu, bo nie mogą oni być wszędzie jednocześnie a mamy ok. 1,5 mln m2 powierzchni.

Radna Małgorzata Mokrowska zauważyła, że sołtys zgłasza usterki  kilka razy ale efektu nie ma.

Wójt Jerzy Fitek zapewnił, że porozmawia o tym problemie z pracownikami.

 

Po wyczerpaniu porządku obrad, przewodniczący Rady Gminy Jerzy Woźniak zamknął obrady. Sesja trwała od godz. 17 do godz.21.

 

Protokołowała

H. Demska

 

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Protokół nr XVIII/08 sesji Rady Gminy Święta Katarzyna z dnia 5 czerwca 2008 roku
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Mariusz Różnowicz
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:25.08.2008 16:47

Rejestr zmian dokumentu

pokaż