Zarządzenia Wójta - 2005 rok

 


Rejestr zarządzeń Wójta Gminy Święta Katarzyna: 

Nr zarządzenia

Data 

Tytuł 

1/2005

05.01.2005

Zarządzenie w sprawie wykupu nieruchomości gruntowej (dz. 128) położonej w obrębie Święta Katarzyna.

2/2005

10.01.2005

Zarządzenie w sprawie powołania komisji ds. przeglądu gwarancyjnego obiektów Zakładu Utylizacji i Rekultywacji Odpadów Komunalnych w Sulęcinie.

3/2005

12.01.2005

Zarządzenie w sprawie wykupu nieruchomości gruntowej położonej w obrębie Żerniki Wrocławskie.

4/2005

17.01.2005

Zarządzenie w sprawie opracowania układu wykonawczego budżetu gminy na 2005 rok oraz planu finansowego zadań zleconych i dochodów związanych z realizacją tych zadań podlegających przekazaniu do budżetu państwa.

5/2005

17.01.2005

Zarządzenie w sprawie pobierania opłat za umieszczenie tablic reklamowych na obiektach komunalnych oraz na terenie działek gminnych.

6/2005

15.02.2005

Zarządzenie w sprawie nieodpłatnego nabycia od Skarbu Państwa, prawa własności nieruchomości gruntowych położonych w obrębie Siechnice.

7/2005

08.03.2005

Zarządzenie w sprawie wykupu nieruchomości gruntowych będących w użytkowaniu wieczystym Gminy Święta Katarzyna.

8/2005

21.03.2005

Zarządzenie w sprawie przyznania stypendiów dla uczniów szkół z terenu Gminy Święta Katarzyna.

9/2005

24.03.2005

Zarządzenie w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2005.

10/2005

30.03.2005

Zarządzenie w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2004 rok.

11/2005

31.03.2005

Zarządzenie w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2005.

12/2005

01.04.2005

Zarządzenie w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy dla pracowników Urzędu Gminy Święta Katarzyna.

13/2005

05.04.2005

Zarządzenie w sprawie sprzedaży w trybie przetargowym prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych położonych w obrębie Siechnice.

14/2005

06.04.2005

Zarządzenie w sprawie sprzedaży w trybie przetargowym nieruchomości gruntowych niezabudowanych położonych w obrębie Siechnice.

15/2005

06.04.2005

Zarządzenie w sprawie sprzedaży w trybie przetargowym nieruchomości gruntowych niezabudowanych położonych w obrębie Groblice.

16/2005

06.04.2005

Zarządzenie w sprawie podziału wyniku finansowego wykazanego w pasywach bilansu Gminnego Centrum Kultury w Świętej Katarzynie z siedzibą w Siechnicach, na dzień 31 grudnia 2004 roku.

17/2005

06.04.2005

Zarządzenie w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnego Centrum Kultury w Świętej Katarzynie z siedzibą w Siechnicach, na dzień 31 grudnia 2004 roku.

18/2005

12.04.2005

Zarządzenie w sprawie odwołania członka Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

19/2005

12.04.2005

Zarządzenie w sprawie powołania członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

20/2005

12.04.2005

Zarządzenie w sprawie zmiany zarządzenia w sprawie wyposażenia pracowników Urzędu Gminy w okulary przeznaczone do korekcji wzroku podczas pracy przy obsłudze monitora ekranowego.

21/2005

16.04.2005

Zarządzenie w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2005.

22/2005

20.04.2005

Zarządzenie w sprawie sprzedaży w trybie bezprzetargowym nieruchomości gruntowej położonej w obrębie Radwanice.

23/2005

23.04.2005

Zarządzenie w sprawie szczegółowych zasad i trybu przyznawania nagród osobom kierującym niektórymi podmiotami.

24/2005

31.04.2005

Zarządzenie w sprawie powołania Sztabu Kryzysowego w gminie Święta Katarzyna.

25/2005

31.04.2005

Zarządzenie w sprawie wprowadzenia dokumentacji opisującej przyjęte zasady rachunkowości.

26/2005

01.06.2005

Zarządzenie w sprawie sprzedaży w trybie bezprzetargowym nieruchomości gruntowej położonej w obrębie Biestrzyków.

27/2005

01.06.2005

Zarządzenie w sprawie sprzedaży w trybie przetargowym nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w obrębie Siechnice.

28/2005

02.06.2005

Zarządzenie w sprawie powołania komisji odbioru robót zadania inwestycyjnego: włączenie ul. Gałczyńskiego do drogi krajowej nr. 94 w Radwanicach.

29/2005

13.06.2005

Zarządzenie w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2005.

30/2005

21.06.2005

Zarządzenie w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczycieli kontraktowych ubiegających się w sesji letniej 2005 roku o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

31/2005

21.06.2005

Zarządzenie w sprawie powołania Dyrektora Zespołu Opieki Zdrowotnej w Świętej Katarzynie.

32/2005

21.06.2005

Zarządzenie w sprawie sprzedaży w trybie bezprzetargowym nieruchomości gruntowej (działki numer 552/44), położonej w obrębie Siechnice.

33/2005

30.06.2005

Zarządzenie w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2005.

34/2005

30.06.2005

Zarządzenie w sprawie sprzedaży w trybie przetargowym nieruchomości gruntowych niezabudowanych (działek 124/2, 139/4 i 662/1), położonych w obrębie Siechnice.

35/2005

30.06.2005

Zarządzenie w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Zespołu Opieki Zdrowotnej Święta Katarzyna za rok 2004.

36/2005

21.07.2005

Zarządzenie w sprawie powołania Komisji Likwidacyjnej w Urzędzie Gminy Święta Katarzyna.

37/2005

21.07.2005

Zarządzenie w sprawie utworzenia funduszu nagród z przeznaczeniem na nagrody dla pracowników Urzędu Gminy.

38/2005

01.08.2005

Zarządzenie w sprawie założeń do projektu budżetu na 2006 rok.

39/2005

22.08.2005

Zarządzenie w sprawie sprzedaży w trybie bezprzetargowym nieruchomości gruntowej (działki nr 149/7), położonej w obrębie Żerniki Wrocławskie.

40/2005

22.08.2005

Zarządzenie w sprawie sprzedaży w trybie przetargowym nieruchomości gruntowej niezabudowanej (działki nr 128/2), położonej w obrębie Święta Katarzyna.

41/2005

22.08.2005

Zarządzenie w sprawie sprzedaży w trybie bezprzetargowym nieruchomości gruntowej (działki nr 128/1), położonej w obrębie Święta Katarzyna.

42/2005

22.08.2005

Zarządzenie w sprawie sprzedaży trybie przetargowym nieruchomości gruntowej niezabudowanej (działki nr 30/3), położonej w obrębie Sulęcin-Szostakowice.

43/2005

23.08.2005

Zarządzenie w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2005.

44/2005

31.08.2005

Zarządzenie w sprawie przedstawienia Radzie Gminy Święta Katarzyna informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za okres I półrocza 2005 roku.

45/2005

02.09.2005

Zarządzenie w sprawie obwodowych komisji wyborczych w gminie Święta Katarzyna do przeprowadzenia wyborów do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 25 września 2005 roku.

46/2005

19.09.2005

Zarządzenie w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2005.

47/2005

16.09.2005

Zarządzenie w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w gminie Święta Katarzyna do przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 9 października 2005 roku.

48/2005

27.09.2005

Zarządzenie w sprawie zasad refundacji budowy przydomowych oczyszczalni ścieków w gminie Święta Katarzyna.

49/2005

29.09.2005

Zarządzenie w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2005.

50/2005

30.09.2005

Zarządzenie w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej niezabudowanej (działki nr 278), położonej w obrębie Święta Katarzyna.

51/2005

30.09.2005

Zarządzenie w sprawie ustalenia zasad rachunkowości przyjętych w Urzędzie Gminy w Świętej Katarzynie.

52/2005

30.09.2005

Zarządzenie w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w obrębie Groblice.

53/2005

10.10.2005

Zarządzenie w sprawie zmiany budżetu gminy  na rok 2005.

54/2005

18.10.2005

Zarządzenie w sprawie oddania gruntu w użytkowanie wieczyste oraz przeniesienia własności znajdujących się na nim budynków wybudowanych przez Kółko Rolnicze w Żernikach Wrocławskich.

55/2005

18.10.2005

Zarządzenie w sprawie nieodpłatnego nabycia od Skarbu Państwa prawa własności nieruchomości gruntowej (działki nr 375/4), położonej w obrębie Siechnice.

56/2005

21.10.2005

Zarządzenie w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2005.

57/2005

24.10.2005

Zarządzenie w sprawie sprzedaży w trybie przetargowym nieruchomości gruntowej niezabudowanej (działki nr 1104/2), położonej w obrębie Święta Katarzyna.

58/2005

25.10.2005

Zarządzenie w sprawie zasad przekazywania do publicznej wiadomości wykazu podatników będących przedsiębiorcami, którym zostały umorzone zaległości podatkowe oraz podatników podatku rolnego i leśnego, którym umorzono zaległości podatkowe w kwocie wyższej niż 100 zł.

59/2005

27.10.2005

Zarządzenie w sprawie sprzedaży w trybie przetargowym nieruchomości gruntowej niezabudowanej (działki nr 167/5), położonej w obrębie Iwiny.

60/2005

04.11.2005

Zarządzenie w sprawie powołania Komisji Stypendialnej.

61/2005

14.11.2005

Zarządzenie w sprawie przedłożenia Radzie Gminy projektu budżetu na rok 2006.

62/2005

21.11.2005

Zarządzenie w sprawie inwentaryzacji składników majątkowych gminy Święta Katarzyna.

63/2005

30.11.2005

Zarządzenie w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2005.

64/2005

15.12.2005

Zarządzenie w sprawie wprowadzenia jednolitego rzeczowego wykazu akt w placówkach oświatowych gminy Święta Katarzyna.

65/2005

28.12.2005

Zarządzenie w sprawie utworzenia funduszu premiowego dla pracowników Urzędu Gminy Święta Katarzyna, zatrudnionych na stanowiskach pomocniczych i obsługi.

66/2005

28.12.2005

Zarządzenie w sprawie powołania dyrektora Zespołu Opieki Zdrowotnej w Świętej Katarzynie.

67/2005

30.12.2005

Zarządzenie w sprawie nieodpłatnego nabycia od Spółdzielni Produkcji Rolnej "Odrodzenie" w Iwinach nieruchomości gruntowych.

68/2005

30.12.2005

Zarządzenie w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2005.


 

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenia Wójta - 2005 rok
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Mariusz Różnowicz
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:26.08.2008 08:25

Rejestr zmian dokumentu

pokaż