Zarządzenia Wójta - 2007 rok

 


Rejestr zarządzeń Wójta Gminy Święta Katarzyna:

Nr zarządzenia

Data

Tytuł

01/2007

15.01.2007

Zarządzenie w sprawie sprzedaży w trybie przetargowym nieruchomości gruntowej, zabudowanej, położonej w obrębie Sulimów. 

02/2007

15.01.2007

Zarządzenie w sprawie zmiany zarządzenia w sprawie wyposażania pracowników Urzędu Gminy w okulary przeznaczone do korekcji wzroku podczas pracy przy obsłudze monitora ekranowego.

03/2007

05.02.2007

Zarządzenie w sprawie zasad refundacji rozbudowy gminnej sieci wodociągowej w Gminie Święta Katarzyna przez inwestorów prywatnych.

04/2007

08.02.2007

Zarządzenie w sprawie wprowadzenia Instrukcji Kasowej w Urzędzie Gminy Święta Katarzyna.

05/2007

15.02.2007

Zarządzenie w sprawie powołania Komisji Wyborczej do przeprowadzenia wyborów do Rady Miejskiej Siechnic, zarządzonych na dzień 4 marca 2007 r.

06/2007

15.02.2007

Zarządzenie w sprawie wprowadzenia Polityki Bezpieczeństwa Informacji i Regulaminu korzystania z Infrastruktury Teleinformatycznej.

07/2007

15.02.2007

Zarządzenie w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w obrębie Groblice.

08/2007

01.03.2007

Zarządzenie w sprawie powołania Zastępcy Wójta Gminy Święta Katarzyna.

09/2007

01.03.2007

Zarządzenie w sprawie unieważnienia wyborów przewodniczącego Rady Osiedla.

10/2007

02.03.2007

Zarządzenie w sprawie zmian w składzie Komisji Wyborczej w Siechnicach, powołanej do przeprowadzenia wyborów do Rady Miejskiej Siechnic zarządzonych na dzień 4 marca 2007 r.

11/2007

02.03.2007

Zarządzenie w sprawie opracowania układu wykonawczego budżetu gminy na rok 2007 oraz planu finansowego zadań zleconych i dochodów związanych z realizacją tych zadań podlegających przekazaniu do budżetu państwa.

12/2007

13.03.2007

Zarządzenie w sprawie powołania pełnomocnika do spraw ochrony informacji niejawnych.

13/2007

14.03.2007

Zarządzenie w sprawie powołania komisji ds. przeglądu realizacji umowy dzierżawy nr 96/2005 z dnia 31.03.2005 roku oraz przekazania obiektów kompleksu sportowego nowemu Zarządcy - pełnomocnikowi ds. sportu.

14/2007

15.03.2007

Zarządzenie w sprawie zamiany nieruchomości gruntowych niezabudowanych.

15/2007

19.03.2007

Zarządzenie w sprawie powierzenia obowiązków Zastępcy Wójta Gminy Święta Katarzyna.

16/2007

28.03.2007

Zarządzenie w sprawie sprzedaży w trybie bezprzetargowym nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w obrębie Iwiny.

17/2007

30.03.2007

Zarządzenie w sprawie budżetu gminy na rok 2007.

18/2007

02.04.2007

Zarządzenie w sprawie wyznaczenia kierownika kancelarii tajnej w Urzędzie Gminy Święta Katarzyna

19/2007

05.04.2007

Zarządzenie w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzania przetargów i rokowań na zbywanie, najem lub wydzierżawianie nieruchomości stanowiących własność gminy.

20/2007

05.04.2007

Zarządzenie w sprawie sprzedaży w trybie bezprzetargowym nieruchomości gruntowych położonych w obrębie Siechnice.

21/2007

12.04.2007

Zarządzenie w sprawie powołania Stałej Komisji Przetargowej do przygotowywania i przeprowadzania postępowania o udzielenie zamówień publicznych.

22/2007

12.04.2007

Zarządzenie w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w obrębie Siechnice.

23/2007

10.05.2007

Zarządzenie w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2007.

24/2007

23.05.2007

Zarządzenie w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Kierownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Świętej Katarzynie.

25/2007

04.06.2007

Zarządzenie w sprawie powierzenie obowiązków dyrektorom szkół i przedszkola w gminie Święta Katarzyna.

26/2007

01.06.2007

Zarządzenie w sprawie ustalenia zasad podziału środków finansowych w 2007 roku na wspieranie doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych gminy Święta Katarzyna.

27/2007

04.06.2007

Zarządzenie w sprawie zmiany zarządzenia w sprawie powołania Dyrektora Zespołu Opieki Zdrowotnej w Świętej Katarzynie.

28/2007

15.06.2007

Zarządzenie w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnego Centrum Kultury w Świętej Katarzynie z siedzibą w Siechnicach za rok 2006.

29/2007

15.06.2007

Zarządzenie w sprawie podziału wyniku finansowego Gminnego Centrum Kultury w Świętej Katarzynie z siedzibą w Siechnicach za rok 2006.

30/2007

22.06.2007

Zarządzenie w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Świętej Katarzynie za rok 2006

31/2007

25.06.2007

Zarządzenie w sprawie określenia i podania do publicznej wiadomości wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia

32/2007

29.06.2007

Zarządzenie w sprawie budżetu gminy na rok 2007

33/2007

17.07.2007

Zarządzenie w sprawie powołania zespołu do spraw kontroli prawidłowej eksploatacji ZUiROK w Sulęcinie przez obecnego zarządcę zakładu, VNK Polska sp.z o.o.

34/2007

27.07.2007

Zarządzenie w sprawie założeń do projektu budżetu na rok 2008 

35/2007

27.07.2007

Zarządzenie w sprawie zmiany zarządzenia w sprawie powołania kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

36/2007

31.07.2007

Zarządzenie w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2007

37/2007

17.08.2007

Zarządzenie w sprawie godzin otwarcia Urzędu Gminy w wydziale dowodów osobistych oraz USC

38/2007

31.08.2007

Zarządzenie w sprawie przedstawienia Radzie Gminy Święta Katarzyna informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za okres I półrocza 2007 roku oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej i samorządowych instytucji kultury za I półrocze  

39/2007

31.08.2007

Zarządzenie w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2007

40/2007

05.09.2007

Zarządzenie w sprawie zmiany nieruchomości gruntowych niezabudowanych

41/2007

12.09.2007

Zarządzenie w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

42/2007

21.09.2007

Zarządzenie w sprawie zmiany zarządzenia w sprawie powołania Zespołu Opieki Zdrowotnej w Świętej Katarzynie

43/2007

28.09.2007

Zarządzenie w sprawie budżetu gminy

44/2007

28.09.2007

Zarządzenie w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w Gminie Święta Katarzyna do przeprowadzenia wyborów do Sejmu i Senatu Rzeczpospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 21 października 2007 roku.

45/2007

23.10.2007

Zarządzenie w sprawie budżetu gminy

46/2007

25.10.2007

Zarządzenie w  sprawie nabycia nieruchomości nr. 770 Święta Katarzyna

47/2007

25.10.2007

Zarządzenie w  sprawie trwałego znakowania psów

48/2007

29.10.2007

Zarządzenie w sprawie sprzedaży w trybie przetargowym dz.545/155 Siechnice 

49/2007

30.10.2007

Zarządzenie w sprawie sprzedaży w trybie przetargowym dz.100/3,4,5,6 Groblice 

50/2007

30.10.2007

Zarządzenie sprawie sprzedaży w trybie przetargowym dz. Szostakowice

51/2007

30.10.2007

Zarządzenie w sprawie sprzedaży w trybie przetargowym dz.767/3 w Siechnicach

52/2007

31.10.2007

Zarządzenie w sprawie powołania komendanta Straży Gminnej w Świętej Katarzynie 

53/2007

31.10.2007

Zarządzenie w sprawie zmiany budżetu na rok 2007

54/2007

07.11.2007

Zarządzenie w sprawie sprzedaży w trybie bezprzetargowym dz.344/10 Siechnice

55/2007

21.11.2007

Zarządzenie w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji środków trwałych

56/2007

22.11.2007

Zarządzenie w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji składników majątkowych Świętej Katarzyny

57/2007

22.11.2007

Zarządzenie w sprawie powołania stałej Komisji Inwentaryzacyjnej

58/2007

28.11.2007

Zarządzenie w sprawie budżetu 

59/2007

03.12.2007

Zarządzenie w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w obrębie Święta Katarzyna 

60/2007

03.12.2007

Zarządzenie w sprawie ustalenia zespołów spisowych 

61/2007

.2007

Zarządzenie w sprawie

62/2007

12.12.2007

Zarządzenie w sprawie przekazania do eksploatacji i zarządzania obiektów ZUiROK w Sulęcinie  

63/2007

17.12.2007

Zarządzenie w sprawie wykupu nieruchomości gruntowej 

64/2007

19.12.2007

Zarządzenie w sprawie powołania komisji ds. przeglądu gwarancyjnego 

65/2007

27.11.2007

Zarządzenie w sprawie wprowadzenia regulaminu udzielania zamówień publicznych 

66/2007

.2007

Zarządzenie w sprawie premii dla pracowników fizycznych

67/2007

31.12.2007

Zarządzenie w sprawie budżetu gminy

 


Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenia Wójta - 2007 rok
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Mariusz Różnowicz
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:26.08.2008 08:52

Rejestr zmian dokumentu

pokaż