Informacja o otwartym i konkurencyjnym naborze kandydatów na rachmistrzów terenowych

Informacja

o otwartym i konkurencyjnym naborze kandydatów na rachmistrzów terenowych

Na podstawie art. 20 Ustawy z dnia 31 lipca 2019 r. o Powszechnym Spisie Rolnym w 2020 r. (Dz. U. z 2019 r. poz. 1728)

 

 

Gminny Komisarz Spisowy -

Burmistrz Siechnic
 

ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór kandydatów na rachmistrzów terenowych, wykonujących czynności w ramach prac spisowych związanych z przeprowadzeniem Powszechnego Spisu Rolnego w 2020 r., którzy wykonywać będą zadania spisowe na terenie gminy Siechnice.

 1. Kandydat na rachmistrza terenowego winien spełniać następujące wymagania:
  1. być osobą pełnoletnią,
  2. zamieszkiwać na terenie gminy Siechnice (wymóg na stan publikacji ogłoszenia o naborze),
  3. posiadać co najmniej średnie wykształcenie,
  4. posługiwać się językiem polskim w mowie i piśmie,
  5. nie być skazanym prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.
 2. Kandydat na rachmistrza terenowego:
  1. zobligowany jest do wzięcia udziału w szkoleniu, w ramach którego uzyska informacje o statystyce publicznej, w tym tajemnicy statystycznej; o zakresie podmiotowym i przedmiotowym spisu rolnego; o sposobie wykonywania poszczególnych czynności w ramach bezpośredniego wywiadu z użytkownikiem gospodarstwa rolnego, w tym sposobie obsługi urządzenia mobilnego wyposażonego w oprogramowanie dedykowane do przeprowadzenia spisu rolnego;
  2. po zakończeniu szkolenia kandydat przystępuje do egzaminu realizowanego przy pomocy aplikacji e/m-larning. Kandydat, który nie weźmie udziału w całości szkolenia, nie może przystąpić do egzaminu kończącego szkolenie;
  3. po ukończeniu szkolenia oraz uzyskaniu pozytywnego wyniku egzaminu kandydat zostaje wpisany na listę rachmistrzów spisowych, zgodnie z kolejnością liczby uzyskanych punktów podczas egzaminu.
 3. Rachmistrza terenowego powołuje zastępca właściwego Wojewódzkiego Komisarza Spisowego spośród osób, które uzyskały najwyższą liczbę punktów z egzaminu testowego, kierując się kolejnością na liście kandydatów na rachmistrzów terenowych.

 

 1. Oferta kandydata na rachmistrza terenowego powinna zawierać:
  1. Zgłoszenie kandydata na rachmistrza terenowego (zał. 1);
  2. Kserokopię dokumentu potwierdzającego ukończenie, co najmniej szkoły średniej;
  3. Oświadczenie o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie, w tym przestępstwo skarbowe (zał. 2);
  4. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych - Informacja dotycząca RODO (zał. 3).
 2. Ofertę należy złożyć w formie pisemnej za pośrednictwem poczty lub osobiście w godzinach pracy Urzędu, w kopercie z napisem

 

„Nabór kandydata na rachmistrza terenowego do PSR 2020 r.”

 

w terminie od  15 czerwca 2020 r. do 8 lipca 2020 r.

 

Dokumenty, które wpłyną do Urzędu po wyżej wskazanym terminie lub będą niekompletne nie będą rozpatrywane.

 

Adres do doręczeń:

Urząd Miejski w Siechnicach, ul. Jana Pawła II 12, 55-011 Siechnice

 

 1. Dodatkowych informacji w sprawie naboru można uzyskać pod tel. 71 786 09 01, 71 786 09 04.

Powrót

Ukryj komentarz

Komentarz
­

Osoba odpowiedzialna za treść: Barbara Kosterska

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Informacja o otwartym i konkurencyjnym naborze kandydatów na rachmistrzów terenowych
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Mariusz Różnowicz
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:15.06.2020 22:06

Rejestr zmian dokumentu

pokaż