Ogłoszenie o naborze na stanowisko ds. inwestycji kubaturowych w wydziale inwestycyjnym

UWAGA: termin składania dokumentów aplikacyjnych został przedłużony do dnia 9.08.2020 r.

 

URZĄD MIEJSKI W SIECHNICACH

ul. Jana Pawła II 12, 55-011 Siechnice

ogłasza nabór

NA STANOWISKO DS. INWESTYCJI KUBATUROWYCH

W WYDZIALE INWESTYCYJNYM

 

 

Wymiar czasu pracy: pełny etat.

 

Do zadań na wyżej wymienionym stanowisku należy m. in.:

 1. nadzorowanie i koordynacja procesu projektowania i realizacji zadań z zakresu   inwestycji kubaturowych, tj. w szczególności szkół, przedszkoli, żłobków, terenów rekreacyjnych,
 2. odbiór i opiniowanie dokumentacji technicznej dla przygotowywanych do realizacji zadań  z zakresu inwestycji kubaturowych,
 3. koordynacja procesów realizacji zadań dot. inwestycji kubaturowych,
 4. odbiór obiektów od wykonawcy i przekazanie ich użytkownikowi,
 5. sporządzanie dokumentów OT dla zakończonych zadań,
 6. uzyskiwanie decyzji o pozwoleniu na budowę, uzgodnień i opinii, niezbędnych do prawidłowej realizacji zadania,
 7. przygotowywanie wniosków o przeprowadzenie postępowań o zamówienie publiczne i zawarcie umów na opracowywanie dokumentacji projektowej oraz realizacji robót budowlanych oraz kontrola ich realizacji,
 8. przygotowywanie zleceń, do których nie stosuje się ustawy prawo zamówień publicznych zgodnie z wewnętrznym regulaminem oraz kontrola ich realizacji,
 9. przygotowanie dokumentów do rozliczenia wynagrodzenia wykonawcy.

 

Warunki pracy:

Praca administracyjno-biurowa wykonywana w systemie jednozmianowym, ośmiogodzinnym, w tym praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin dziennie oraz praca w terenie. Użytkowanie sprzętu biurowego (komputer, drukarka, kserokopiarka, niszczarka dokumentów). Wymagana dyspozycyjność  w zakresie krajowych wyjazdów służbowych.

Budynek, w którym wykonywana będzie praca jest dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich.

 

Wymagania niezbędne:

 1. wykształcenie: wyższe techniczne na kierunku budownictwo lub architektura, lub inne pokrewne;
 2. obywatelstwo polskie (o stanowisko mogą ubiegać się obywatele Unii Europejskiej oraz obywatele innych państw, którym na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na zasadach określonych w art. 11 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych);
 3. biegła obsługa komputera (pakiet MS Office);
 4. prawo jazdy kat. B oraz samochód do celów służbowych;
 5. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 6. niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 7. znajomość ustawy - Prawo zamówień publicznych, ustawy - Prawo budowlane oraz ustawy o samorządzie gminnym.

 

Wymagania dodatkowe:

 

 1. znajomość zasad realizacji inwestycji ze środków publicznych oraz zasad ich rozliczania;
 2. umiejętność poszukiwania i pozyskiwania informacji;
 3. umiejętność rzeczowego udzielania informacji;
 4. odporność na stres;
 5. komunikatywność;
 6. skuteczność  w działaniu;
 7. sumienność;
 8. samodzielność.

 

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 1. Curriculum Vitae zawierające dane, o których mowa w art. 221 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy, tj. imię (imiona) i nazwisko, dane kontaktowe oraz pozostałe informacje wynikające z wymagań określonych w ogłoszeniu o naborze
 2. list motywacyjny;
 3. kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie;
 4. oświadczenie o posiadaniu prawa jazdy kat. B;
 5. oświadczenie o posiadanym obywatelstwie;
 6. kopia dokumentu potwierdzająca znajomość języka polskiego (dot. osób nieposiadających obywatelstwa polskiego),
 7. oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych;
 8. oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych;
 9. oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 10. oświadczenie o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy do celów rekrutacji w zakresie wykraczającym poza wymagania określone w ogłoszeniu o naborze”;
 11. oświadczenie o niepełnosprawności, opatrzone własnoręcznym podpisem; kandydat, który  korzysta z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z dnia                      21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych, na rozmowie kwalifikacyjnej zobowiązany jest okazać oryginał dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.

 

Curriculum Vitae, list motywacyjny oraz wymagane w ogłoszeniu oświadczenia muszą być opatrzone datą i podpisane własnoręcznie przez kandydata.

 

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia niniejszego ogłoszenia o naborze, jest niższy niż 6%.

 

W przypadku przedstawienia dokumentów w języku obcym należy dołączyć również ich tłumaczenie na język polski dokonane przez tłumacza przysięgłego, na koszt własny kandydata.

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy przesyłać pocztą na adres: Urząd Miejski w Siechnicach ul. Jana Pawła II 12, 55–011 Siechnice z dopiskiem na kopercie: „Nabór na stanowisko ds. inwestycji kubaturowych” lub na adres e-mail: biuro@umsiechnice.pl w terminie do dnia 09.08. 2020 r.

 

O zachowaniu terminu decyduje data wpływu do Urzędu. Aplikacje wniesione po terminie nie będą rozpatrywane. Aplikacje niezawierające wszystkich wymaganych elementów nie będą rozpatrywane.

 

Do dalszej rekrutacji zapraszani będą telefonicznie lub drogą elektroniczną kandydaci, którzy spełnili wymagania niezbędne określone w ogłoszeniu o naborze oraz złożyli najlepsze z punktu widzenia kryteriów oferty.

 

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Siechnicach.                         

 

Siechnice, 03.07.2020 r.

Powrót

Ukryj komentarz

Komentarz
­

osoba odpowiedzialna za treść: Anna Zielonka

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Ogłoszenie o naborze na stanowisko ds. inwestycji kubaturowych w wydziale inwestycyjnym
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Aleksandra Chlebosz
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:06.07.2020 12:48