OBWIESZCZENIE BURMISTRZA SIECHNIC o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębu Radomierzyce w rejonie ulicy Różanej, gmina Siechnice, projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu szkoły podstawowej w Radwanicach, gmina Siechnice, projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu obejmującego część obrębu Żerniki Wrocławskie w rejonie centrum miejscowości, gmina Siechnice – etap II, wraz z prognozami oddziaływania na środowisko

Siechnice, dnia 7 lipca 2020 r.

 

 

OBWIESZCZENIE

BURMISTRZA SIECHNIC

o wyłożeniu do publicznego wglądu

projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębu Radomierzyce w rejonie ulicy Różanej, gmina Siechnice,

projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu szkoły podstawowej w Radwanicach, gmina Siechnice,

projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu obejmującego część obrębu Żerniki Wrocławskie w rejonie centrum miejscowości, gmina Siechnice – etap II,

wraz z prognozami oddziaływania na środowisko

 

Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 293 ze zm.), w związku z uchwałą nr VII/74/19 Rady Miejskiej w Siechnicach z dnia 28 marca 2019 r., uchwałą nr VI/60/19 Rady Miejskiej w Siechnicach z dnia 21 lutego 2019 r. oraz uchwałą nr XVI/133/12 Rady Miejskiej w Siechnicach z dnia 30 stycznia 2012 r., zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu:

 • projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębu Radomierzyce w rejonie ulicy Różanej, gmina Siechnice, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko,
 • projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu szkoły podstawowej w Radwanicach, gmina Siechnice, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko,
 • projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu obejmującego część obrębu Żerniki Wrocławskie w rejonie centrum miejscowości, gmina Siechnice – etap II, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko,

w dniach od 15 lipca 2020 r. do 6 sierpnia 2020 r. w Urzędzie Miejskim w Siechnicach, ul. Jana Pawła II 12, (w pokoju nr 215) w godzinach pracy urzędu oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Siechnice pod adresem: http://bip.siechnice.dolnyslask.pl/, a także na stronie internetowej Gminy Siechnice pod adresem: http://www.siechnice.gmina.pl [w zakładce „Plany Zagospodarowania (MPZP)”].

Dyskusja publiczna nad przyjętymi rozwiązaniami w:

 • projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębu Radomierzyce w rejonie ulicy Różanej, gmina Siechnice, odbędzie się w dniu 28 lipca 2020 r. o godz. 13.00,
 • projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu szkoły podstawowej w Radwanicach, gmina Siechnice, odbędzie się w dniu 28 lipca 2020 r. o godz. 14.00,
 • projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu obejmującego część obrębu Żerniki Wrocławskie w rejonie centrum miejscowości, gmina Siechnice – etap II, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, odbędzie się w dniu 30 lipca 2020 r. o godz. 14.00.

Wszystkie w/w dyskusje publiczne odbędą się w Urzędzie Miejski w Siechnicach, ul. Jana Pawła II 12, na III piętrze w Sali Sesyjnej (pokój nr 301).

Informuję, że podczas wizyty w Urzędzie Miejskim w Siechnicach należy stosować się do obowiązku zakrywania ust i nosa, nałożonego przepisami § 19 ust. 1 pkt 2 lit. c rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 czerwca 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. 2020 r., poz. 1066). Podczas wizyty w Urzędzie należy zachowywać co najmniej dwumetrowy dystans społeczny i korzystać ze środków do dezynfekcji rąk, które dostępne są przy drzwiach do windy na każdym piętrze Urzędu.

Jednocześnie informuję, że istnieje możliwość wzięcia udziału w w/w dyskusji publicznej za pomocą środków komunikacji elektronicznej. W celu uczestnictwa w dyskusji publicznej w formie elektronicznej należy z co naj mniej jednodniowym wyprzedzeniem przesłać, za pomocą poczty elektronicznej zgłoszenie, na adres: biuro@umsiechnice.pl, podając w treści imię i nazwisko oraz adres zamieszkania, a także adres poczty elektronicznej, na który ma zostać wysłany link z możliwością dołączenia do spotkania (jeżeli będzie to adres poczty elektronicznej inny niż adres, z którego zostało wysłane zgłoszenie). Uczestnictwo w dyskusji publicznej możliwe będzie poprzez program Microsoft Teams, który należy zainstalować na swoim komputerze lub skorzystać z przeglądarki EDGE lub Chrome.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi.

Uwagi mogą być wnoszone w formie papierowej lub elektronicznej, w tym za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej – na adres: biuro@umsiechnice.pl, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 20 sierpnia 2020 r.

Jednocześnie na podstawie art. 39 ust. 1 pkt 2, art. 46 pkt 1 w związku z art. 54 ust. 2 ustawy
z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 283 ze zm.), zwaną dalej ustawą o udostępnianiu informacji o środowisku, informuję o możliwości zapoznania się z niezbędną dokumentacją związaną z przeprowadzeniem strategicznych ocen oddziaływania na środowisko ww. projektów planów, w terminie i miejscu podanym powyżej oraz o możliwości złożenia uwag i wniosków.

Zgodnie z art. 40 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku uwagi z zakresu ochrony środowiska mogą być wnoszone w formie pisemnej, ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej (bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym), w tym poczty elektronicznej – na adres: biuro@umsiechnice.pl, do dnia 27 sierpnia 2020 r.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag z zakresu ochrony środowiska jest Burmistrz Siechnic.

Uwagi złożone po upływie określonego wyżej terminu pozostaną bez rozpatrzenia.

Wnoszący uwagi podaje swoje imię i nazwisko albo nazwę oraz adres zamieszkania albo siedziby, a także oznaczenie nieruchomości, której uwagi dotyczą.

 

 

 

 

 

 

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych w procedurze sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

 

Zgodnie art. 17a oraz art. 8a ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, wykonując obowiązek o którym mowa w art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – zwanego dalej RODO, informuje, że w przypadku danych osobowych zawartych we wnioskach, o których mowa wyżej:

 1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Miejskim w Siechnicach jest Gmina Siechnice – dane kontaktowe: ul. Jana Pawła II 12,55-011 Siechnice, tel. 71 786 09 01, biuro@umsiechnice.pl. Administrator Danych Osobowych wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się kontaktować za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem: iod@umsiechnice.pl .
 2. Dane osobowe będą przetwarzane w związku z realizacją obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) oraz na podstawie art. 17 pkt 1 i pkt 12 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym i art. 42 pkt 1 ustawy  o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa  w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, realizowanych w celach związanych z udziałem społeczeństwa w opracowywaniu miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, o których mowa w niniejszym obwieszczeniu, oraz strategicznej oceny oddziaływania na środowisko wyżej wymienionych planów.
 3. W związku z przetwarzaniem danych odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa, a także inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Gminą Siechnice przetwarzają dane osobowe, dla których Administratorem jest Burmistrz Siechnic.
 4. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu dla jakiego zostały zebrane oraz zgodnie z okresem archiwizacji określonymi przez obowiązujące przepisy.
 5. Przysługuje prawo żądania dostępu do treści swoich danych osobowych oraz uzyskania ich kopii, prawo do sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 6. Jeżeli dane osobowe nie zostały zebrane od osoby, której dane dotyczą – osobie tej przysługuje prawo dostępu do wszelkich informacji o ich źródle pod warunkiem, że nie wpływa to na ochronę praw i wolności osoby, od której dane te pozyskano.
 7. Podanie danych osobowych jest wymagane, zgodnie z art. 8c ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
 8. Zbierane i przetwarzane dane osobowe nie są poddane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu. Dane nie są przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

 

Burmistrz Siechnic

Milan Ušák

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:OBWIESZCZENIE BURMISTRZA SIECHNIC o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębu Radomierzyce w rejonie ulicy Różanej, gmina Siechnice, projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu szkoły podstawowej w Radwanicach, gmina Siechnice, projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu obejmującego część obrębu Żerniki Wrocławskie w rejonie centrum miejscowości, gmina Siechnice – etap II, wraz z prognozami oddziaływania na środowisko
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Aleksandra Chlebosz
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:07.07.2020 10:28

Rejestr zmian dokumentu

pokaż