Umorzenie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległości podatkowej; Rozłożenie na raty podatku lub odroczenie terminu płatności

Umorzenia, odroczenia i rozłożenia na raty zaległości podatkowych oraz podatku
od nieruchomości, rolnego, leśnego i podatku od środków transportowych (os. fizyczne
i os. prawne) – ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2020 r.
poz. 1325 ze zm.)

 

Podstawa prawna:

Art. 67a § 1., art. 67b § 1 oraz art. 207 ustawy z dnia 29.08.1997r. Ordynacja podatkowa
(Dz.U. z 2020 poz. 1325 ze zm.).

 

Ustawa z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej

(Dz.U. z 2020 r. poz. 708).

 

Opłata skarbowa:

Wolne od opłaty.

Termin odpowiedzi:

Jeden miesiąc, w sprawach szczególnie skomplikowanych do 2 miesięcy od dnia wszczęcia  postępowania.

Miejsce załatwiania sprawy:

Wydział Podatków i Opłat.

Tryb odwoławczy:

Odwołanie od decyzji wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego we Wrocławiu             Pl. Powstańców Warszawy 1, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji za pośrednictwem tutejszego organu podatkowego.

 

Dokumenty wymagane przy składaniu wniosku:

 

1. Wniosek w sprawie odroczenia terminu zapłaty podatku lub odroczenia zapłaty zaległości podatkowej,

2. Wniosek w sprawie rozłożenia na raty zapłaty podatku lub zaległości podatkowej,

3. Wniosek w sprawie umorzenia zaległości podatkowej.

 

dla osób fizycznych:

 1. W przypadku, gdy podatnik jest przedsiębiorcą a wnioskowana pomoc jest pomocą de minimis należy dołączyć zaświadczenia lub oświadczenia oraz informacje, o których mowa w art. 37 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej - (Dz. U. z 2020 r. poz. 708),
 2. Zaświadczenie o dochodach podatnika (współmałżonka i osób pozostających
  we wspólnym gospodarstwie domowym),
 3. Kopie deklaracji podatkowych PIT opatrzone datownikiem z urzędu skarbowego,
 4. Zaświadczenie z Powiatowego Urzędu Pracy (w przypadku osób bezrobotnych),
 5. Potwierdzenie ewentualnych kosztów leczenia (wypis ze szpitala, kopie rachunków za leki itp.),
 6. Udokumentowane wydatki ponoszone na utrzymanie mieszkania,
 7. Kopie ewentualnych umów w sprawie spłaty zaciągniętych kredytów bankowych, leasingowych,
 8. Inne dokumenty składane na żądanie organu podatkowego w trakcie prowadzonego postępowania,
 9. Wypełniony formularz informacji o stanie majątkowym.

dla przedsiębiorców:

 1. Zaświadczenia lub oświadczenia oraz informacje o których mowa w art. 37 ustawy z dnia
  30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej
  - (Dz. U. z 2020 r. poz. 708),
 2. Sprawozdania finansowe za okres trzech ostatnich lat obrotowych sporządzone zgodnie
  z przepisami o rachunkowości,
 3. Zestawienie obrotów sald z miesiąca poprzedzającego miesiąc złożenia wniosku,
 4. Kopie deklaracji podatkowych CIT opatrzone datownikiem wpływu urzędu skarbowego,
 5. Kopie ewentualnych decyzji o spłacie zobowiązań publiczno - prawnych,
 6. Kopie umów dotyczących spłaty zaciągniętych kredytów bankowych, leasingowych,
 7. W przypadku toczących się postępowań układowych, kopia postanowienia o otwarciu postępowania układowego oraz kopia zgłoszonych wierzytelności,
 8. Kopia ewentualnych programów naprawczych,
 9. Inne dokumenty składane na żądanie organu podatkowego w trakcie prowadzonego postępowania.

 

 

 

Powrót

Ukryj komentarz

Komentarz
­

Osoba odpowiedzialna za treść: Agata Zawadziło-Drobnica (71/786 09 16, adrobnica@umsiechnice.pl)
Osoba zamieszczająca informację: Mariusz Różnowicz

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Umorzenie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległości podatkowej; Rozłożenie na raty podatku lub odroczenie terminu płatności
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Mariusz Różnowicz
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:12.01.2016
Data publikacji:12.01.2016 12:56

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
29.01.2021 13:39 Edycja dokumentu (Bernadeta Kruszyk-Obratańska )
13.01.2021 14:37 Edycja dokumentu (Bernadeta Kruszyk-Obratańska )
13.01.2021 14:37 Dodano załącznik
"Oswiadczenie_podatnika_o_jego_stanie_majatkowym.doc"

(Bernadeta Kruszyk-Obratańska )
13.01.2021 14:37 Usunięto załącznik +
(Bernadeta Kruszyk-Obratańska )
13.01.2021 14:34 Edycja dokumentu (Bernadeta Kruszyk-Obratańska )
10.01.2019 14:49 Dodano załącznik "klauzula informacyjna o przetwarzaniu
danych w zw. z ustaleniem podatku.docx"

(Aleksandra Chlebosz)
10.01.2019 14:37 Usunięto załącznik klauzula informacyjna o przetwarzaniu
danych w zw. z ustaleniem podatku.docx

(Aleksandra Chlebosz)
10.01.2019 14:35 Dodano załącznik "klauzula informacyjna o przetwarzaniu
danych w zw. z ustaleniem podatku.docx"

(Aleksandra Chlebosz)
10.01.2019 14:34 Usunięto załącznik klauzula informacyjna o przetwarzaniu
danych w zw. z ustaleniem podatku.docx

(Aleksandra Chlebosz)
10.01.2019 14:30 Dodano załącznik "klauzula informacyjna o przetwarzaniu
danych w zw. z ustaleniem podatku.docx"

(Aleksandra Chlebosz)
10.01.2019 14:30 Usunięto załącznik klauzula informacyjna o przetwarzaniu
danych w zw. z ustaleniem podatku.docx

(Aleksandra Chlebosz)
22.06.2018 10:48 Dodano załącznik "klauzula informacyjna o przetwarzaniu
danych w zw. z ustaleniem podatku.docx"

(Aleksandra Chlebosz)
21.12.2017 10:16 Edycja dokumentu (Aleksandra Chlebosz)
09.03.2017 13:38 Edycja dokumentu (Paulina Klujew)
12.01.2016 11:36 Dodano załącznik "+" (Mariusz Różnowicz)
12.01.2016 11:36 Dodano załącznik "+" (Mariusz Różnowicz)
12.01.2016 11:36 Dodano załącznik "+" (Mariusz Różnowicz)
12.01.2016 11:36 Dodano załącznik "+" (Mariusz Różnowicz)
12.01.2016 11:36 Usunięto załącznik + (Mariusz Różnowicz)
12.01.2016 11:35 Edycja dokumentu (Mariusz Różnowicz)
12.01.2016 11:35 Edycja dokumentu (Mariusz Różnowicz)
13.08.2014 10:42 Edycja dokumentu (Mariusz Różnowicz)
13.08.2014 10:41 Edycja dokumentu (Mariusz Różnowicz)
26.04.2013 10:37 Edycja dokumentu (Mariusz Różnowicz)
26.04.2013 10:25 Dodano załącznik "+" (Mariusz Różnowicz)
26.04.2013 10:25 Dodano załącznik "+" (Mariusz Różnowicz)
26.04.2013 10:24 Edycja dokumentu (Mariusz Różnowicz)
26.04.2013 10:24 Usunięto załącznik DRUK - (Mariusz Różnowicz)
26.04.2013 10:24 Usunięto załącznik DRUK - (Mariusz Różnowicz)
26.04.2013 10:24 Edycja dokumentu (Mariusz Różnowicz)
26.04.2013 10:08 Edycja dokumentu (Mariusz Różnowicz)
26.08.2008 12:56 Utworzenie dokumentu. (Mariusz Różnowicz)