Wydanie decyzji ustalającej warunki zabudowy i zagospodarowania terenu: decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego lub decyzji o warunkach zabudowy

 

 


Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717)

Opłaty:

Opłata skarbowa:
-decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu oraz decyzję celu publicznego - 107 zł
-przeniesienie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu - 56 zł


Opłatę skarbową należy uiścić w kasie Urzędu Gminy lub na rachunek bankowy Urzędu:
Bank Spółdzielczy w Oleśnicy o/Święta Katarzyna
nr 89 9584 1092 2010 10000101 0004

 

Termin odpowiedzi:
Do czterech miesięcy; w sprawach szczególnie skomplikowanych (przy inwestycjach mogących znacząco oddziaływać na środowisko) do sześciu miesięcy


Jednostka odpowiadająca:
Urząd Miejski, tel. (71) 786 09 38


Tryb odwoławczy:
Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji do Samorządowego Kolegium Odwoławczego.


Dokumenty:
Wniosek o ustalenie warunków zabudowy lub
wniosek o lokalizacji inwestycji celu publicznego.  

 

Wniosek powinien zawierać:
1) określenie granic terenu objętego wnioskiem, przedstawionych na kopii mapy zasadniczej lub, w przypadku jej braku, na kopii mapy katastralnej, przyjętych do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, obejmujących teren, którego wniosek dotyczy, i obszaru, na który ta inwestycja będzie oddziaływać, w skali 1:500 lub 1:1000, a w stosunku do inwestycji liniowych również w skali 1:2000,
2) charakterystykę inwestycji obejmującą:
a) określenie zapotrzebowania na wodę, energię oraz sposobu odprowadzania ścieków, a także innych potrzeb w zakresie infrastruktury technicznej, a w razie potrzeby również sposobu unieszkodliwiania odpadów,
b) określenie planowanego sposobu zagospodarowania terenu oraz charakterystyki zabudowy i zagospodarowania terenu, w tym przeznaczenia i gabarytów projektowanych obiektów budowlanych, przedstawione w formie opisowej i graficznej,
c) określenie charakterystycznych parametrów technicznych inwestycji oraz, w przypadku braku obowiązku przeprowadzenia postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko, dane charakteryzujące jej wpływ na środowisko,
3) uproszczony wypis z rejestru gruntów dotyczący terenu inwestycji i działek sąsiednich i położonych w obszarze oddziaływania inwestycji,

4) w przypadku lokalizacji budynku w granicy działki pisemna zgoda sąsiada

 

Wydanie warunków zabudowy możliwe jest jedynie w przypadku łącznego spełnienia następujących warunków:
1)    co najmniej jedna działka sąsiednia, dostępna z tej samej drogi publicznej, jest zabudowana w sposób pozwalający na określenie wymagań dotyczących nowej zabudowy w zakresie kontynuacji funkcji, parametrów, cech i wskaźników kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, w tym gabarytów i formy architektonicznej obiektów budowlanych, linii zabudowy oraz intensywności wykorzystania terenu;
2)    teren ma dostęp do drogi publicznej;
3)    istniejące lub projektowane uzbrojenie terenu, z uwzględnieniem ust. 5 jest wystarczające dla zamierzenia budowlanego,
4)    teren nie wymaga uzyskania zgody na zmianę przeznaczenia gruntów rolnych i leśnych na cele nierolnicze i nieleśne albo jest objęty zgodą uzyskaną przy sporządzaniu miejscowych planów, które utraciły moc na podstawie art. 67 ustawy, o której mowa w art. 88 ust. 1 (tj. ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 7 lipca 1994 r.).
Zgodnie z art.7ust.1 i  4 ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego dowodem potwierdzającym osobiste prowadzenie gospodarstwa rolnego jest oświadczenie prowadzącego to gospodarstwo, poświadczone przez wójta (burmistrza, prezydenta miasta) .
5)    decyzja jest zgodna z przepisami odrębnymi.
Zgodnie z art. 61 ust. 5 cyt. ustawy warunek określony w art. 61 ust. 1 pkt. 3 uznaje się za spełniony jeżeli wykonanie uzbrojenia terenu zostanie zagwarantowane w drodze umowy zawartej między właściwą jednostką a inwestorem.

 

Powrót

Ukryj komentarz

Komentarz
­


Osoba odpowiedzialna za treść: Anna Szutowicz
Osoba udostępniająca informację: Mariusz Różnowicz

 

 


 

 

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Wydanie decyzji ustalającej warunki zabudowy i zagospodarowania terenu: decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego lub decyzji o warunkach zabudowy
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Mariusz Różnowicz
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:26.08.2008 13:18