Ogłoszenie o naborze na członków komisji konkursowej opiniującej oferty złożone do otwartego konkursu ofert na realizację w 2020 roku zadania publicznego pt. „Opieka wytchnieniowa w miejscu zamieszkania osób z niepełnosprawnością”

 

Siechnice, dnia 6 sierpnia 2020 roku

WSS.524.5.2020

 

 

Burmistrz Siechnic ogłasza nabór na członków komisji konkursowej

opiniującej oferty złożone do otwartego konkursu ofert

na realizację w 2020 roku zadania publicznego

pt. „Opieka wytchnieniowa w miejscu zamieszkania osób z niepełnosprawnością”

 

1. Na podstawie art. 15 ust. 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057) – zwana dalej ustawą, Burmistrz Siechnic zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy do zgłaszania swoich kandydatur na członków komisji konkursowej.

2. Komisja konkursowa zostanie powołana w celu opiniowania ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert na realizację w 2020 roku zadania publicznego pt. „Opieka wytchnieniowa w miejscu zamieszkania osób z niepełnosprawnością”.

3. W skład komisji konkursowej nie mogą wchodzić osoby wskazane przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy, biorące udział w konkursie.

4. Komisja konkursowa zostanie powołana przez Burmistrza Siechnic w drodze zarządzenia.
5. Ze zgłoszonych kandydatów Burmistrz Siechnic wybiera do komisji maksymalnie czterech przedstawicieli organizacji pozarządowych i innych podmiotów, kierując się przy tym posiadaną przez nich specjalistyczną wiedzą w dziedzinie obejmującej zakres konkursu, a także spełnianiem przez zgłoszonych kandydatów warunków niniejszego ogłoszenia.

6. Kandydaci muszą spełniać łącznie następujące kryteria:

a.    są obywatelami RP i korzystają w pełni z praw publicznych,

b.    nie reprezentują organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy, biorących udział w konkursie,

c.    nie podlegają wyłączeniu określonemu w art. 24 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256 z późn. zm.).

7. Udział w pracach komisji konkursowej jest nieodpłatny oraz nie przysługuje zwrot kosztów podróży.

8. W przypadku, gdy żadna organizacja lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy nie wskażą osób do składu komisji konkursowej lub wskazane osoby nie wezmą udziału w pracach komisji lub też wszystkie powołane w skład komisji konkursowej osoby będą podlegały wyłączeniu na podstawie art. 15 ust. 2d lub art. 15 ust. 2f ustawy, komisja konkursowa, zgodnie z art. 15 ust. 2da ustawy, będzie działać bez ich udziału.

9. Termin zgłaszania kandydatów upływa z dniem 20 sierpnia 2020 roku. Zgłoszenia należy składać na formularzu zgłoszeniowym zgodnym z załącznikiem do niniejszego ogłoszenia w Kancelarii Urzędu Miejskiego w Siechnicach, ul. Jana Pawła II 12, 55-011 Siechnice (decyduje data wpływu formularza do Urzędu).

 

Powrót

Ukryj komentarz

Komentarz
­

Osoba odpowiedzialna za treść: Katarzyna Łysak

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Ogłoszenie o naborze na członków komisji konkursowej opiniującej oferty złożone do otwartego konkursu ofert na realizację w 2020 roku zadania publicznego pt. „Opieka wytchnieniowa w miejscu zamieszkania osób z niepełnosprawnością”
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Aleksandra Chlebosz
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:07.08.2020 07:50

Rejestr zmian dokumentu

pokaż