Ogłoszenie o naborze na stanowisko ds. umów drogowych i przeglądów gwarancyjnych w Wydziale Inwestycyjnym

URZĄD MIEJSKI W SIECHNICACH

ul. Jana Pawła II 12, 55-011 Siechnice

ogłasza nabór

NA STANOWISKO DS. UMÓW DROGOWYCH I PRZEGLĄDÓW GWARANCYJNYCH

W WYDZIALE INWESTYCYJNYM

 

Wymiar czasu pracy: pełny etat.

 

Do zadań na wyżej wymienionym stanowisku należy m. in.:

 1. nadzorowanie i koordynacja procesu projektowania i realizacji zadań inwestycyjnych drogowych,
 2. odbiór i opiniowanie dokumentacji technicznej dla przygotowywanych do realizacji zadań inwestycyjnych - drogowych,
 3. koordynacja procesów realizacji zadań inwestycyjnych - drogowych,
 4. odbiór obiektów od wykonawcy i przekazanie użytkownikowi,
 5. sporządzanie dokumentów OT dla zakończonych zadań,
 6. uzyskiwanie decyzji o pozwoleniu na budowę, uzgodnień i opinii, niezbędnych do prawidłowej realizacji zadania,
 7. przygotowywanie wniosków o przeprowadzenie postępowań o zamówienie publiczne i zawarcie umów na opracowywanie dokumentacji projektowej oraz realizacji robót budowlanych oraz kontrola ich realizacji,
 8. przygotowywanie zleceń, do których nie stosuje się ustawy prawo zamówień publicznych zgodnie z wewnętrznym regulaminem oraz kontrola ich realizacji,
 9. przygotowanie dokumentów do rozliczenia wynagrodzenia uczestników procesu inwestycyjnego,
 10. koordynacja oraz przeprowadzanie przeglądów technicznych w okresie gwarancji oddanych do użytku obiektów.

 

Warunki pracy:

Praca administracyjno-biurowa wykonywana w systemie jednozmianowym, ośmiogodzinnym, w tym praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin dziennie oraz praca w terenie. Użytkowanie sprzętu biurowego (komputer, drukarka, kserokopiarka, niszczarka dokumentów). Wymagana dyspozycyjność  w zakresie krajowych wyjazdów służbowych.

Budynek, w którym wykonywana będzie praca jest dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich.

 

Wymagania niezbędne:

 1. wykształcenie minimum: średnie techniczne na kierunku budownictwo, preferowana specjalność drogowa
 2. obywatelstwo polskie (o stanowisko mogą ubiegać się obywatele Unii Europejskiej oraz obywatele innych państw, którym na podstawie  umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na zasadach określonych w art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych,
 3. co najmniej roczny staż pracy na stanowisku związanym z projektowaniem lub realizacją robót budowlanych, bądź co najmniej roczne doświadczenie w pracy w jednostce samorządu terytorialnego o podobnym charakterze,
 4. znajomość przepisów z zakresu prawa budowlanego,
 5. biegła obsługa komputera (pakiet MS Office),
 6. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na ww. stanowisku,
 7. prawo jazdy, kat. B, oraz samochód do celów służbowych,
 8. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie  z pełni praw publicznych,
 9. niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe

 

Wymagania dodatkowe:

 1. doświadczenie zawodowe w zakresie nadzorowania realizacji robót drogowych inwestycyjnych lub remontowych,
 2. wiedza z zakresu prawa zamówień publicznych,
 3. umiejętność poszukiwania i pozyskiwania informacji,
 4. znajomość zasad realizacji inwestycji ze środków publicznych i zasad ich rozliczania,
 5. samodzielność

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 

 1. Curriculum Vitae zawierające dane, o których mowa w art. 221 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy, tj. imię (imiona) i nazwisko, dane kontaktowe oraz pozostałe informacje wynikające z wymagań określonych w ogłoszeniu o naborze;
 2. list motywacyjny;
 3. kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie;
 4. oświadczenie o posiadaniu prawa jazdy kat. B;
 5. oświadczenie o posiadanym obywatelstwie;
 6. kopia dokumentu potwierdzająca znajomość języka polskiego (dot. osób nieposiadających obywatelstwa polskiego),
 7. oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych;
 8. oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych;
 9. oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 10. oświadczenie o treści: Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy do celów rekrutacji w zakresie wykraczającym poza wymagania określone w ogłoszeniu o naborze”;
 11. oświadczenie o niepełnosprawności, opatrzone własnoręcznym podpisem; kandydat, który  korzysta z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z dnia                      21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych, na rozmowie kwalifikacyjnej zobowiązany jest okazać oryginał dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.

 

Curriculum Vitae, list motywacyjny oraz wymagane w ogłoszeniu oświadczenia muszą być opatrzone datą i podpisane własnoręcznie przez kandydata.

 

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia niniejszego ogłoszenia o naborze, jest niższy niż 6%.

 

W przypadku przedstawienia dokumentów w języku obcym należy dołączyć również ich tłumaczenie na język polski dokonane przez tłumacza przysięgłego, na koszt własny kandydata.

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy przesyłać pocztą na adres: Urząd Miejski w Siechnicach ul. Jana Pawła II 12, 55–011 Siechnice z dopiskiem na kopercie: „Nabór na stanowisko ds. umów drogowych i przeglądów gwarancyjnych” lub na adres e-mail: biuro@umsiechnice.pl w terminie do dnia 23.09.2020 r.

 

O zachowaniu terminu decyduje data wpływu do Urzędu. Aplikacje wniesione po terminie nie będą rozpatrywane. Aplikacje niezawierające wszystkich wymaganych elementów nie będą rozpatrywane.

 

Do dalszej rekrutacji zapraszani będą telefonicznie lub drogą elektroniczną kandydaci, którzy spełnili wymagania niezbędne określone w ogłoszeniu o naborze oraz złożyli najlepsze z punktu widzenia kryteriów oferty.

 

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Siechnicach.                         

 

 

Siechnice, 19.08.2020 r.

Powrót

Ukryj komentarz

Komentarz
­

Osoba odpowiedzialna za treść: Anna Zielonka

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Ogłoszenie o naborze na stanowisko ds. umów drogowych i przeglądów gwarancyjnych w Wydziale Inwestycyjnym
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Aleksandra Chlebosz
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:24.08.2020 07:41

Rejestr zmian dokumentu

pokaż