Ogłoszenie o naborze na stanowisko ds. wycinki drzew i gospodarowania zielenią

URZĄD MIEJSKI W SIECHNICACH

ul. Jana Pawła II 12, 55-011 Siechnice

ogłasza nabór

na stanowisko ds. wycinki drzew i gospodarowania zielenią

Rodzaj umowy: umowa o pracę  na zastępstwo-pełny etat

Do zadań na wyżej wymienionym stanowisku należy m. in.:

 1. prowadzenie spraw w zakresie urządzania i utrzymania terenów zieleni,
 2. kontrola stanu zieleni na terenie gminy,
 3. sporządzanie i prowadzenie wykazu terenów zieleni na obszarze gminy,
 4. przygotowywanie postępowań o udzielenie zamówień publicznych na dostawy i usług
  w zakresie urządzania terenów zieleni, ich utrzymania i pielęgnacji,
 5. zlecanie dostaw i usług w zakresie urządzania terenów zieleni, ich utrzymania i pielęgnacji, kontrola jakości ich wykonania oraz dokonywanie odbiorów prac,
 6. opiniowanie projektów zagospodarowania zieleni na terenie gminy,
 7. powierzanie zadań z zakresu utrzymania gminnych terenów zieleni oraz kontrola jakości wykonania powierzonych zadań,
 8. prowadzenie spraw w zakresie pomników przyrody i innych form ochrony przyrody,
 9. rozpatrywanie wniosków o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów oraz przygotowywanie decyzji w tych sprawach,
 10. sporządzanie wniosków do Starosty Powiatu Wrocławskiego w sprawie wycinki drzew
  na działkach gminnych,
 11. prowadzenie postępowań administracyjnych w sprawie zniszczenia terenów zieleni, drzew
  lub krzewów oraz usuwania drzew lub krzewów bez wymaganego zezwolenia.

Warunki pracy:

Praca administracyjno-biurowa wykonywana w systemie jednozmianowym, ośmiogodzinnym, w tym praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin dziennie. Użytkowanie sprzętu biurowego (komputer, drukarka, kserokopiarka, niszczarka dokumentów). Budynek, w którym wykonywana będzie praca jest dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich.

Wymagania niezbędne:

      - Wykształcenie  wyższe: o preferowanym kierunku: ogrodnictwo, architektura krajobrazu, leśnictwo lub

          pokrewne,

 • Doświadczenie w zakresie urządzania, utrzymania i pielęgnacji zieleni udokumentowane minimum
  3-letnim stażem pracy,
 • Obywatelstwo polskie (o stanowisko mogą ubiegać się obywatele Unii Europejskiej oraz obywatele innych państw, którym na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, na zasadach określonych w art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych),
 • Znajomość przepisów z zakresu ustawy o ochronie przyrody, prawa ochrony środowiska, kodeksu postępowania administracyjnego i innych branżowych,
 • Umiejętność obsługi aplikacji i urządzeń biurowych,
 • Prawo jazdy kategorii B,
 • Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 • niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Wymagania dodatkowe:

 1. samodzielność,
 2. umiejętność pracy w zespole,
 3. umiejętność poszukiwania i pozyskiwania informacji,
 4. kreatywność.

Wymagane- niezbędne  dokumenty i oświadczenia:

 1. CV z przebiegiem nauki i pracy zawodowej,
 2. list motywacyjny,
 3. kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
 4. oświadczenie o posiadanym obywatelstwie - opatrzone własnoręcznym podpisem,
 5. oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych - opatrzone własnoręcznym podpisem,
 6. oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych - opatrzone własnoręcznym podpisem,
 7. oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe – opatrzone własnoręcznym podpisem,
 8. oświadczenie o treści: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych”  - opatrzone własnoręcznym podpisem,
 9. oświadczenie o niepełnosprawności, opatrzone własnoręcznym podpisem; kandydat, który  korzysta z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych, na rozmowie kwalifikacyjnej zobowiązany jest okazać oryginał dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.

 

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia niniejszego ogłoszenia o naborze, jest niższy niż 6%.

 

W przypadku przedstawienia dokumentów w języku obcym należy dołączyć również ich tłumaczenie na język polski dokonane przez tłumacza przysięgłego, na koszt własny kandydata.

 

Wymagane  kompletne dokumenty aplikacyjne należy wrzucić do urny stojącej przed Urzędem Miejskim w Siechnicach, przesłać pocztą na adres: Urząd Miejski w Siechnicach ul. Jana Pawła II 12, 55–011 Siechnice z dopiskiem na kopercie: „Nabór na stanowisko ds. wycinki drzew i gospodarowania zielenią” lub wysłać mailem na adres biuro@umsiechnice.pl - w terminie do dnia 14 marca  2021 r.

 

O zachowaniu terminu decyduje data wpływu do Urzędu. Aplikacje niekompletne oraz wniesione po terminie nie będą rozpatrywane.

 

Do dalszej rekrutacji zapraszani będą telefonicznie lub drogą elektroniczną kandydaci, którzy spełnili wymagania niezbędne określone w ogłoszeniu o naborze oraz złożyli najlepsze z punktu widzenia kryteriów oferty.

 

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Siechnicach.

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Ogłoszenie o naborze na stanowisko ds. wycinki drzew i gospodarowania zielenią
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Aleksandra Chlebosz
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:25.02.2021 14:25

Rejestr zmian dokumentu

pokaż