Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów zlokalizowanych w południowej części obrębu Ozorzyce, gmina Siechnice

Wyłożenie do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania dla terenów zlokalizowanych w południowej części obrębu Ozorzyce, gmina Siechnice, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w terminie od 7 kwietnia 2021 r. do 30 kwietnia 2021 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Siechnicach, - Wydział Gospodarki Przestrzennej i Nieruchomości, ul. Jana Pawła II 12, 55-011 Siechnice, w godzinach pracy urzędu po wcześniejszym umówieniu się telefonicznym pod nr tel. 71 7860 954, 983, 938, lub mailowym na adres planowanie@umsiechnice.pl

W związku z wprowadzonym stanem epidemii, dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami, zgodnie z art. 8d ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, zostanie przeprowadzona w dniu 20 kwietnia 2021 r. o godz. 14ºº, za pomocą środków komunikacji elektronicznej, przy wykorzystaniu aplikacji Microsoft Teams, zapewniającej zabieranie głosu, zadawanie pytań i składanie uwag. Chęć udziału w dyskusji należy zgłosić na adres planowanie@umsiechnice.pl do dnia 19 kwietnia 2021 r. Link do spotkania zostanie przesłany w mailu zwrotnym.

Uwagi należy składać do Burmistrza Siechnic w nieprzekraczalnym terminie do dnia
17 maja 2021 r. w formie papierowej lub elektronicznej, w tym za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej na adres: planowanie@umsiechnice.pl,a także ustnie do protokołu, z podaniem imienia i nazwiska albo nazwy oraz adresu zamieszkania albo siedziby, a także oznaczenia nieruchomości, której uwaga lub wniosek dotyczy.

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów zlokalizowanych w południowej części obrębu Ozorzyce, gmina Siechnice
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Aleksandra Chlebosz
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:07.04.2021 11:16