ZAMELDOWANIE NA POBYT STAŁY OBYWATELA RP

Kto może wystąpić z wnioskiem/zainicjować sprawę:
Osoba zobowiązana do zameldowania się na pobyt stały.
Za osobę nieposiadającą zdolności do czynności prawnych lub posiadającą ograniczoną zdolność do czynności prawnych obowiązek meldunkowy wykonuje jej przedstawiciel ustawowy, opiekun prawny lub inna osoba sprawująca nad nią faktyczną opiekę w miejscu ich wspólnego pobytu.
Potwierdzenia pobytu stałego osoby zgłaszającej pobyt stały dokonuje właściciel lub inny podmiot dysponujący tytułem prawnym do lokalu na formularzu zgłoszenia pobytu stałego.

Uwagi:
Obywatel polski przebywający na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest obowiązany zameldować się w miejscu pobytu stałego lub czasowego najpóźniej w 30 dniu, licząc od dnia przybycia do tego miejsca.
Obywatel polski dokonuje zameldowania się na pobyt stały lub czasowy w formie pisemnej na formularzu w organie gminy właściwym ze względu na położenie nieruchomości, w której zamieszkuje, przedstawiając do wglądu dowód osobisty lub paszport.
Organ dokonujący zameldowania na pobyt stały wydaje z urzędu osobie zaświadczenie o zameldowaniu na pobyt stały.

Opłaty:
Czynność zameldowania jest bezpłatna.

Termin i sposób załatwienia sprawy:
Niezwłocznie, z chwilą przyjęcia zgłoszenia meldunkowego.

Tryb odwoławczy:
Nie przysługuje

Podstawa prawna:
•    Ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (Dz.U. z 2010 r., Nr 217, poz. 1427 z późn. zm.)
•    Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 września 2011 r. w sprawie określenia wzorów i sposobu wypełniania formularzy stosowanych przy wykonywaniu obowiązku meldunkowego (Dz.U z 2011 r. Nr 220, poz.1306)
 Wymagane wnioski i dokumenty do wglądu:
•    formularz „zgłoszenie pobytu stałego”
•    dowód osobisty lub paszport
•    dokument potwierdzający tytuł prawny do lokalu /do wglądu /. Tytułem prawnym może być w szczególności: umowa cywilno-prawna, wypis z księgi wieczystej, decyzja administracyjna lub orzeczenie sądu

Powrót

Ukryj komentarz

Komentarz
­

Data wytworzenia informacji: 25.03.2015 r.
Osoba odpowiedzialna za treść: Elżbieta Łuczak  (eluczak@umsiechnice.pl, tel. 71/786 09 20)
Osoba odpowiedzialna za treść: Mariusz RóżnowiczMetryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:ZAMELDOWANIE NA POBYT STAŁY OBYWATELA RP
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Mariusz Różnowicz
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:25.03.2015 12:16

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
28.05.2020 09:40 Dodano załącznik "Zgłoszenie pobytu stałego.pdf"
(Aleksandra Chlebosz)
28.05.2020 09:39 Usunięto załącznik Zgłoszenie pobytu stałego.pdf
(Aleksandra Chlebosz)
12.05.2020 09:51 Dodano załącznik "Wzór pełnomocnictwa.pdf"
(Aleksandra Chlebosz)
12.05.2020 09:48 Dodano załącznik "Wniosek o wydanie zaświadczenia o
zameldowaniu.pdf"

(Aleksandra Chlebosz)
17.09.2019 11:19 Dodano załącznik "szczegółowe informacje dot.
przetwarzania danych osobowych - ewidencja ludności.pdf"

(Aleksandra Chlebosz)
17.09.2019 11:19 Usunięto załącznik szczegolowe informacje dot.
przetwarzania danych osobowych - ewidencja ludności.docx

(Aleksandra Chlebosz)
10.01.2019 14:27 Dodano załącznik "szczegolowe informacje dot.
przetwarzania danych osobowych - ewidencja ludności.docx"

(Aleksandra Chlebosz)
10.01.2019 14:26 Usunięto załącznik szczegolowe informacje dot.
przetwarzania danych osobowych - ewidencja ludności.pdf

(Aleksandra Chlebosz)
26.06.2018 10:53 Dodano załącznik "szczegolowe informacje dot.
przetwarzania danych osobowych - ewidencja ludności.pdf"

(Aleksandra Chlebosz)
26.06.2018 10:53 Usunięto załącznik szczegolowe informacje
dot.przetwarzania danych osobowych.pdf

(Aleksandra Chlebosz)
29.05.2018 12:01 Dodano załącznik "szczegolowe informacje dot.przetwarzania
danych osobowych.pdf"

(Aleksandra Chlebosz)
02.01.2018 12:32 Usunięto załącznik + (Aleksandra Chlebosz)
02.01.2018 12:32 Dodano załącznik "Zgłoszenie pobytu stałego.pdf"
(Aleksandra Chlebosz)
25.03.2015 12:16 Utworzenie dokumentu. (Mariusz Różnowicz)