x 
Drukuj
Aleksandra Chlebosz 17.06.2020 13:41

Nabór na członków Komitetu Rewitalizacji – sektor społeczny i prywatny

­

Zapraszamy przedstawicieli sektora społecznego i prywatnego do przesyłania zgłoszeń kandydatów na członków Komitetu Rewitalizacji.

 

W związku z rezygnacją przedstawiciela podmiotów prowadzących działalność gospodarczą oraz przedstawiciela organizacji pozarządowych i grup nieformalnych, Burmistrz Siechnic ogłasza nabór członków Komitetu Rewitalizacji zgodnie z procedurą zawartą w Regulaminie przyjętym Uchwałą nr XLIV/362/17 Rady Miejskiej w Siechnicach z dnia 28 grudnia 2017 roku zmieniającą uchwałę w sprawie określenia zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji.

 

Komitet Rewitalizacji stanowi forum współpracy i dialogu interesariuszy z organami gminy w sprawach dotyczących przygotowania, prowadzenia i oceny rewitalizacji oraz pełni funkcję opiniodawczo-doradczą Burmistrza Siechnic. Kadencja Komitetu upływa z momentem zakończenia prac związanych z Gminnym Programem Rewitalizacji dla Gminy Siechnice na lata 2016-2023. Komitet powołuje Burmistrz w drodze zarządzenia.

 

W skład Komitetu Rewitalizacji wejdzie od 8 do 16 osób reprezentujących interesariuszy rewitalizacji, tj. przedstawicieli mieszkańców gminy, organizacji pozarządowych i grup nieformalnych, przedsiębiorców, jednostek organizacyjnych gminy oraz innych grup społecznych, w tym:

a) od 1 do 2 przedstawicieli Urzędu Miejskiego w Siechnicach i jednostek organizacyjnych wskazanych przez Burmistrza Siechnic,

b) od 1 do 2 przedstawicieli Rady Miejskiej w Siechnicach wskazanych przez Radę,

c) od 1 do 2 przedstawicieli każdego obszaru zdegradowanego delegowanych przez organy stanowiące jednostek pomocniczych wchodzących w skład danego obszaru zdegradowanego,

d) od 1 do 2 przedstawicieli sektora społecznego (organizacji pozarządowych i grup nieformalnych, działających na terenie gminy Siechnice),

e) od 1 do 2 przedstawicieli podmiotów prywatnych (prowadzących działalność gospodarczą na obszarze zdegradowanym).

 

Obszarem zdegradowanym zostały objęte miejscowości Radwanice, Siechnice, Święta Katarzyna i Żerniki Wrocławskie.

 

Otwarty nabór ma na celu wyłonienie po jednym przedstawicielu grup wskazanych w pkt. d) – e). Uczestnictwo w Komitecie ma charakter społeczny. Za udział w posiedzeniach i pracach Komitetu nie przysługuje wynagrodzenie ani dieta.

 

Nabór członków Komitetu Rewitalizacji prowadzony będzie od 18.06.2020 r. do 02.07.2020 r. Zgłoszenia kandydatów należy dokonać poprzez czytelne wypełnienie Formularza zgłoszeniowego (do pobrania w załącznikach) oraz dostarczenie go w następujący sposób:

- drogą elektroniczną w formie skanu na adres e-mail: kfudali@umsiechnice.pl, w tytule wpisując: „Nabór na członków Komitetu Rewitalizacji",

- drogą korespondencyjną na adres Urzędu Miejskiego w Siechnicach, ul. Jana Pawła II 12, 55-011 Siechnice, z dopiskiem: „Nabór na członków Komitetu Rewitalizacji" lub

- bezpośrednio na dziennik podawczy Urzędu.

 

Formularze zgłoszeniowe niepodpisane czytelnie imieniem i nazwiskiem, złożone w innej formie niż na wzorze formularza lub po upływie wyznaczonego powyżej terminu pozostaną bez rozpatrzenia.

 

Gminny Program Rewitalizacji dla Gminy Siechnice na lata 2016-2023 dostępny jest tutaj: http://www.siechnice.gmina.pl/strona-2291-uchwalony_gminny_program_rewitalizacji.html

 

Informacje dotyczące obszaru rewitalizacji dostępne są tutaj: http://www.siechnice.gmina.pl/strona-2181-obszar_rewitalizacji_w_gminie_siechnice.html

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:Nabór na członków Komitetu Rewitalizacji – sektor społeczny i prywatny
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Aleksandra Chlebosz
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:17.06.2020 13:41

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
15.07.2020 10:16 Dodano załącznik "Zarządzenie zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Komitetu Rewitalizacji Gminy Siechnice z dnia 13.07.2020.pdf" (Aleksandra Chlebosz)
17.06.2020 13:55 Usunięto załącznik załączniki do ogłoszenia.zip (Aleksandra Chlebosz)
17.06.2020 13:55 Dodano załącznik "Formularz zgłoszeniowy na członka Komitetu Rewitalizacji.docx" (Aleksandra Chlebosz)
17.06.2020 13:55 Dodano załącznik "Ogłoszenie o naborze do Komitetu Rewitalizacji 3.pdf" (Aleksandra Chlebosz)
17.06.2020 13:55 Dodano załącznik "Regulamin Komitetu Rewitalizacji Gminy Siechnice.pdf" (Aleksandra Chlebosz)
17.06.2020 13:55 Dodano załącznik "Uchwała nr XLIV362_362_17 z dnia 28.12.2017 r..pdf" (Aleksandra Chlebosz)
17.06.2020 13:41 Utworzenie dokumentu. (Aleksandra Chlebosz)