x 
Drukuj
Mariusz Różnowicz 24.03.2015 08:10

Rejestr instytucji kultury

­

Rejestr instytucji kultury, dla których organizatorem jest Gmina Siechnice prowadzony jest na podstawie art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2012 r. poz. 406), zgodnie z rozporządzeniem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 26 stycznia 2012 r. w sprawie sposobu prowadzenia i udostępniania rejestru instytucji kultury (Dz.U. z 2012 r. poz. 189).
 
Informacja o rejestrze instytucji kultury oraz sposobie udostępniania danych w nim zawartych publikowane i udostępnianie są na podstawie Rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 26 stycznia 2012 r. w sprawie sposobu prowadzenia i udostępniania rejestru instytucji kultury (Dz. U. z 2012 r., poz. 189):
1. Rejestr instytucji kultury jest prowadzony w postaci elektronicznej.
2. Niezależnie od prowadzonego rejestru, dla każdej instytucji kultury zakłada się
i prowadzi oddzielnie elektroniczną księgę rejestrową.
3. Zmiany wpisu w rejestrze dokonuje się z urzędu albo na wniosek dyrektora instytucji kultury lub osoby przez niego upoważnionej.
4. Wniosek o dokonanie zmiany wpisu w rejestrze składa się w postaci papierowej,
w jednym egzemplarzu, albo w postaci elektronicznej w rozumieniu przepisów ustawy
z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. Nr 64, poz. 565 z późn. zm.).
5. Do wniosku dołącza się dokumenty stanowiące podstawę dokonania zmiany wpisu
w rejestrze.
6. Dane zawarte w rejestrze udostępnia się przez: otwarty dostęp do zawartości rejestru, w tym publikację w Biuletynie Informacji Publicznej organizatora, wydanie odpisu
z rejestru albo rejestru lub księgi rejestrowej.
7. Organizator prowadzący rejestr instytucji kultury wydaje urzędowo poświadczony odpis każdemu, kto zwróci się z wnioskiem o jego wydanie.
8. Odpis z rejestru instytucji kultury może być pełny lub skrócony.
9. Odpis pełny zawiera treść wszystkich wpisów dokonanych w księdze rejestrowej.
10. Odpis skrócony zawiera treść aktualnych wpisów dokonanych w rejestrze.
11. Odpis przesyła się wnioskodawcy w terminie 14 dni od dnia otrzymania wniosku, na adres wskazany we wniosku, przesyłką poleconą lub przekazuje się osobiści wnioskodawcy albo osobie przez niego upoważnionej, za pisemnym potwierdzeniem odbioru.
12. Odpis może być przesłany również w postaci dokumentu elektronicznego.

Komentarz

­

Data wytworzenia informacji: 25.03.2015 r.
Osoba odpowiedzialna za treść: Barbara Kosterska
Osoba odpowiedzialna za treść: Mariusz Różnowicz


 

 

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:Rejestr instytucji kultury
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Mariusz Różnowicz
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:24.03.2015
Data publikacji:24.03.2015 08:10

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
10.02.2016 20:20 Dodano załącznik "+" (Mariusz Różnowicz)
10.02.2016 20:19 Usunięto załącznik + (Mariusz Różnowicz)
28.05.2015 08:54 Edycja dokumentu (Mariusz Różnowicz)
28.05.2015 08:53 Edycja dokumentu (Mariusz Różnowicz)
25.03.2015 08:09 Dodano załącznik "+" (Mariusz Różnowicz)
25.03.2015 08:09 Dodano załącznik "+" (Mariusz Różnowicz)
25.03.2015 08:09 Dodano załącznik "+" (Mariusz Różnowicz)
25.03.2015 08:09 Dodano załącznik "+" (Mariusz Różnowicz)
25.03.2015 08:09 Dodano załącznik "+" (Mariusz Różnowicz)
25.03.2015 08:09 Dodano załącznik "+" (Mariusz Różnowicz)
25.03.2015 08:05 Usunięto załącznik + (Mariusz Różnowicz)
25.03.2015 08:05 Edycja dokumentu (Mariusz Różnowicz)
03.04.2014 08:10 Utworzenie dokumentu. (Mariusz Różnowicz)