x 
Drukuj
Mariusz Różnowicz 11.09.2008 12:22

Uchwała Nr XLVII/363/06 - w sprawie ustalenia warunków odpłatności za pomoc w formie posiłku

­

 


 

Uchwała Nr XLVII/363/06

Rady Gminy Święta Katarzyna

z dnia 26 października 2006 roku

 

w sprawie ustalenia warunków odpłatności za pomoc w formie posiłku

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. samorządzie gminnym (Dz.U. 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 29 grudnia 2005 r. o ustanowieniu programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” (Dz.U. 2005 r. Nr 267, poz. 2259) Rada Gminy Święta Katarzyna uchwala, co następuje:

 

§ 1

Pomoc w formie posiłku może być przyznawana osobom lub rodzinom, o których mowa w art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 29 grudnia 2005 r. o ustanowieniu programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”, których dochód na osobę w rodzinie przekracza kryterium, o którym mowa w art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.

 

§ 2

Wysokość odpłatności za posiłek przedstawia tabela:

 

Wysokość dochodu osoby samotnie gospodarującej lub dochód na osobę w rodzinie zgodnie z art. 8 ustawy o pomocy społecznej

 

% zwrotu wydatków na pomoc w postaci posiłku

 

do 150 %

 

nieodpłatnie

 

od 151 % do 200 %

 

50 %

 

powyżej 200 %

 

100 %

 

§ 3

Zwrotu części lub całości wydatków dokonuje się poprzez wpłatę na konto Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Świętej Katarzynie z siedzibą w Siechnicach w terminie do 5-go dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym świadczenie było zrealizowane.

 

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Święta Katarzyna.

 

§ 5

Traci moc uchwała Nr XXII/184/04 Rady Gminy Święta Katarzyna z dnia 6 października 2004 r. w sprawie ustalenia zasad zwrotu wydatków przeznaczonych na świadczenia w ramach zadań własnych gminy w odniesieniu do dożywiania dzieci.

 

§ 6

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

 

 

Przewodnicząca Rady

Barbara Kosterska

 

Załączniki

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:Uchwała Nr XLVII/363/06 - w sprawie ustalenia warunków odpłatności za pomoc w formie posiłku
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Mariusz Różnowicz
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:11.09.2008 12:22

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
16.07.2009 13:53 Edycja dokumentu (Mariusz Różnowicz)
16.07.2009 13:53 Dodano załącznik "+ " (Mariusz Różnowicz)
11.09.2008 14:22 Utworzenie dokumentu. (Mariusz Różnowicz)