x 
Drukuj
Mariusz Różnowicz 26.09.2008 11:38

Uchwała Nr XV/126/2003

­

 


Uchwała Nr XV/126/2003

Rady Gminy Święta Katarzyna

z dnia 30 grudnia 2003 roku

 

w sprawie uchwalenia Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Święta Katarzyna na rok 2004.

 

Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz.1591 ze zmianami) w związku z art. 4 ust 2 i ust 5 ustawy z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tj. Dz. U. z 2002 r. Nr 147 poz. 1231 ze zmianami) Rada Gminy Święta Katarzy­na uchwala, co następuje:

 

§ 1

Uchwala się Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Święta Katarzyna na rok 2004 o następującej treści:

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH NA ROK 2004

Liczba mieszkańców: 12 445

Gmina Święta Katarzyna jest gminą rolniczą liczącą 22 miejscowości (w tym jedno miasto),

ukierunkowaną na świadczenie usług ogrodniczo - rolniczych.

I.

Podstawowy cel Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych realizowany przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej oraz Pełno­mocnika Wójta ds. Profilaktyki i Uzależnień.

Zapobieganie powstawaniu problemów związanych z uzależnieniami i rozwiązywanie już istniejących w porozumieniu z Wójtem Gminy.

II.

Dla zmniejszenia problemów związanych ze spożyciem napojów alkoholowych i środków psychoaktywnych ustala się następujące zadania do realizacji w 2004 r.

1. W drażanie do realizacji w szkołach nowoczesnych programów profilaktycznych.

2. Rozwój edukacji publicznej i szkolenie przedstawicieli różnych grup zawodowych w zakresie profilaktyki uzależnień.

3. Szkolenie członków gminnej komisji w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów związanych z uzależnieniami.

4. Wspieranie programów profilaktycznych i terapeutycznych, realizowanych przez instytucje, stowarzyszenia i indywidualne osoby.

            5. Wspieranie programów profilaktycznych, w zakresie organizacji czasu wolnego dzieci

            i młodzieży, stanowiących alternatywę wobec picia alkoholu i zażywania środków

            psychoaktywnych.

6. Kontrola przestrzegania przepisów ustawy o wychowaniu w trzeźwości.

7. Analiza stanów zagrożenia chorobą alkoholową i uzależnieniami od środków psychoaktywnych na terenie gminy.

8. Usługi terapeutyczne, socjotechniczne, doradztwo pedagogiczno - psychologiczne.

9. Kierowanie na leczenie osób uzależnionych od alkoholu.

10. Dofinansowanie zakupu materiałów i wyposażenia do realizacji programów profilaktycznych.

11. Ograniczanie dostępności do środków psychoaktywnych, w szczególności dzieci i młodzieży.

III.

Podstawowe strategie programu.

1. Kontrolowanie dostępności do alkoholu poprzez wykorzystywanie regulacji prawnych, zgodnie z zasadami wydawania i cofania zezwoleń na sprzedaż i wyszynk alkoholu.

2. Realizowanie skutecznych form kontroli prawnej i społecznej nad uciążliwymi forma mi zachowania się osób nadużywających alkoholu.

3. Wprowadzenie do realizacji, w szerokim wymiarze, programów profilaktycznych i psychoedukacyjnych wpływających na postawy ważne dla zdrowia i trzeźwości, w szczególności wobec dzieci i młodzieży oraz grup podwyższonego ryzyka.

4. Wspieranie działalności stowarzyszeń prowadzących programy profilaktyczne, terapeutyczne i rehabilitacyjne ukierunkowane na osoby uzależnione, ich rodziny oraz ofiary przemocy.

5. Szkolenie przedstawicieli grup zawodowych współpracujących przy realizacji programu w zakresie nowoczesnych strategii i metod rozwiązywania problemów alkoholowych.

6. Wdrażanie procedur kierowania na badania stopnia uzależnienia i leczenia osób uzależnionych od alkoholu.

7. Tworzenie i wspieranie działalności środowisk samopomocowych zrzeszających osoby z problemami alkoholowymi.

IV.

Współpraca realizatora programu.

1. Współpraca z Wójtem Gminy oraz Radą Gminy.

2. Współpraca z Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

3. Współpraca merytoryczna ze szkołami, Kościołem, Służbą Zdrowia, Policją, Ośrodkiem Kultury, Klubami Sportowymi, Stowarzyszeniami Profilaktycznymi i Trzeźwościowymi.

4. Współpraca z lokalnymi mediami.

5. Współpraca z Pełnomocnikiem Wojewody ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień oraz Służbami Samorządu Województwa.

V. Zasady wynagradzania członków gminnych komisji rozwiązywania problemów alkoholowych w 2004 r.

1. Przewodniczący Komisji, bez względu na pełnioną funkcję w samorządzie gminnym, za organizowanie i przewodniczenie pracy Komisji otrzymuje wynagrodzenie w wysokości 15 % najniższego wynagrodzenia ustalonego przez Ministra Pracy i Polityki Socjalnej.

2. Członek Komisji, bez względu na pełnioną funkcję w samorządzie gminnym, za przygotowa­nie i udział w posiedzeniu Komisji otrzymuje wynagrodzenie w wysokości 10 % najniższego wynagrodzenia ustalonego przez Ministra Pracy i Polityki Socjalnej.

3. Członek zespołu przeprowadzającego z upoważnienia Wójta Gminy kontrolę placówki prowadzącej sprzedaż napojów alkoholowych otrzymuje wynagrodzenie w wysokości 10 % najniższego wynagrodzenia ustalonego przez Ministra Pracy i Polityki Socjalnej za przepro­wadzenie kontroli w jednym dniu w co najmniej 3 placówkach oraz zwrot kosztów podróży przy dokonywaniu kontroli z użyciem własnego środka transportu.

VI.

Kalkulacja kosztów realizacji programu.

Zgodnie z art. 111 ust. 1 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholi­zmowi kwota na działalność profilaktyczną Gminy Święta Katarzyna - pochodzi z wpły­wów z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych - przeznaczona na realizację Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych wynosi wg planu dochodu w 2004 roku ok. 160000 zł.

Planowane wydatki:

L.p.

Wyszczególnienie

§

Plan

Uwagi

I.

tan na początek roku

 

 

 

 

Środki pieniężne

 

O

 

II.

Przychody

 

 

 

 

Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

 

160 000

 

III.

Wydatki

 

 

 

 

 

 

160 000

 

1.

Pozostałe dotacje

263

25 000

 

2.

Różne wydatki na rzecz osób fIzycznych

303

7000

 

 

Wynagrodzenie członków GKRP A zgodnie z umową

 

 

 

3.

Zakup materiałów i wyposażenia

421

24 000

 

4.

Zakup usług pozostałych

430

100 000

 

5.

Różne opłaty

443

2000

 

6.

Podróże krajowe

441

2000

 

 

Ryczałt samochodowy

 

 

 

 

Razem

 

160 000

 

IV.

Stan na koniec roku

 

O

 

 

§2

Zobowiązuje się Wójta Gminy do przedstawienia Radzie Gminy Święta Katarzyna informacji o sposobie realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholo­wych wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy.

§3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§4

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2004 r.

 

 

Załączniki

    Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:Uchwała Nr XV/126/2003
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Mariusz Różnowicz
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:26.09.2008 11:38

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
26.09.2008 13:38 Utworzenie dokumentu. (Mariusz Różnowicz)