x 
Drukuj
Mariusz Różnowicz 30.09.2008 12:23

Protokół nr XXIV/04 sesji Rady Gminy Święta Katarzyna z 25 listopada 2004 roku

­

 


Protokół nr XXIV/04

sesji Rady Gminy Święta Katarzyna

z 25 listopada 2004 roku

 

Po sprawdzeniu quorum, XXIV sesję Rady Gminy Święta Katarzyna otworzył
i obrady prowadził przewodniczący Rady Gminy Leopold Gomułkiewicz.

W sesji uczestniczyło 15 radnych (lista obecności w zał.), wójt Jerzy Fitek, zastępca wójta Edward Bielec, pracownicy samorządowi, przedstawiciele gminnych spółek i rad jednostek pomocniczych gminy oraz  mieszkańcy gminy.

Ad.1. Wójt Jerzy Fitek zgłosił wniosek o rozszerzenie porządku obrad o projekt uchwały (w punkcie 11) w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych. Za wnioskiem głosowało 14 radnych (jednogłośnie).

Przewodniczący Rady Gminy Leopold Gomułkiewicz prowadził obrady według następującego porządku:

1. Przyjęcie porządku obrad.

2. Informacje i komunikaty Przewodniczącego Rady i Wójta Gminy.

3. Informacja o postanowieniach i zarządzeniach Wójta Gminy Święta Katarzyna
wydanych w okresie od 21.10. 2004 r. do 15.11.2004 r.

4. Sprawozdanie Przewodniczącego Rady Gminy z działalności jednostek pomocniczych gminy.

5. Projekt uchwały Rady Gminy w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Radwanice – tereny aktywności gospodarczej.

6. Projekt uchwały Rady Gminy w sprawie utworzenia Spółki Agencja Rozwoju Aglomeracji Wrocławskiej Spółka Akcyjna.
7. Projekt uchwały Rady Gminy w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2005 rok oraz zwolnień od tego podatku.

8. Projekt uchwały Rady Gminy w sprawie określenia wysokości stawki podatku od posiadania psów na 2005 rok.

9. Projekt uchwały Rady Gminy w sprawie określenia wysokości stawek podatku od

 środków transportowych na 2005 rok.

10. Projekt uchwały Rady Gminy w sprawie obniżenia ceny skupu żyta dla celów podatku rolnego na 2005 rok.

11. Projekt uchwały Rady Gminy w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych.

12. Projekt uchwały Rady Gminy w sprawie przystąpienia do zadania pod nazwą „Budowa Zintegrowanego Systemu Informatycznego dla Zrównoważonego Rozwoju Regionu Dolnego Śląska”.

13. Projekt uchwały Rady Gminy zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu gminy na rok 2004.

14. Projekt uchwały Rady Gminy w sprawie  zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Święta Katarzyna na 2005 rok.

15. Zatwierdzenie protokołu XXIII sesji Rady Gminy.

16. Interpelacje i zapytania radnych.

17. Wolne wnioski.

Ad.2. Przewodniczący Rady Gminy Leopold Gomułkiewicz:

1)     poinformował, że z NSA wpłynęły skargi W. i W. Siarkowskich, H. Kędzi i J. Radziwińskiego na uchwały w sprawie odrzucenia ich protestów do planu zagospodarowania wsi Sulimów. Skargi te wrócą do NSA po uzupełnieniu dokumentacji przez wójta;

 

-       2 –

2)     przedstawił pismo mieszkańców ulicy Wyspiańskiego w Radwanicach i odpowiedź wójta dotyczące przywrócenia nawierzchni drogi do stanu używalności;

3)     podał terminy posiedzeń komisji.

Wójt Jerzy Fitek poinformował o:

1)     obchodach setnej rocznicy urodzin mieszkanki Siechnic Zofii Dolaty,

2)     konferencji zorganizowanej wspólnie z Kogeneracją S.A., Dolnośląską Izbą Gospodarczą i Izbą Gospodarczą Alzacji i nawiązaniu współpracy między firmami naszymi i niemieckimi;

3)     rozpoczęciu przez 4 inspektorów Regionalnej Izby Obrachunkowej kompleksowej kontroli gospodarki finansowej gminy.

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Lesław Kubik przedstawił opinię komisji pozytywną z uwagami o sprawozdaniu z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2004 roku.

Ad.3. Dodatkowe pytania do informacji o postanowieniach i zarządzeniach Wójta Gminy Święta Katarzyna wydanych w okresie od 25.09. 2004 r. do 20.10.2004 r.(w zał.) miał  radny Lesław Kubik, który zapytał na jakiej podstawie wójt może decydować o rozbudowie sieci wodociągowej i modernizacji dróg oraz jaki jest stan realizacji zadania pod nazwą Modernizacja SUW w Świętej Katarzynie.

Wójt Jerzy Fitek wyjaśnił, że rozwinięcie sieci wodociągowej i modernizacja dróg jest przewidziana w budżecie gminy i na tej podstawie jest wykonywana. Zadanie Modernizacja SUW jest realizowane. Firma, z którą podpisana jest umowa przygotowała  projekt. Ponieważ nie mamy specjalistów z tego zakresu, zleciliśmy opracowanie koreferatu a wynikające z koreferatu wnioski zostały uwzględnione w projekcie.

Ad.4. Przewodniczący Rady Gminy Leopold Gomułkiewicz złożył sprawozdanie z działalności jednostek pomocniczych gminy w 2003 roku (w zał.).

Przewodniczący Rady Gminy przypomniał  zapis statutu nakładający na jednostki pomocnicze obowiązek składania sprawozdania. Na podstawie otrzymanych sprawozdań trudno mu ocenić pracę jednostek pomocniczych gminy. W ubiegłym roku odbyło się zebranie w tej sprawie, sołtysi i  przewodniczący Rad Osiedli otrzymali materiały i nic się nie zmieniło. Ci, którzy ignorowali zapisy statutu, ignorują je nadal. Z tego względu powinni zostać odwołani przez Radę Gminy. Na 7 grudnia  przewodniczący zwołał posiedzenie Komisji Koordynacyjnej, na której  zostanie wypracowany sposób sprawowania nadzoru nad jednostkami pomocniczymi gminy lub przekazania im wiedzy o przestrzeganiu statutu.

Za udzieleniem głosu osobom spoza Rady Gminy głosowało 14 radnych, 1 radny wstrzymał się.

Tadeusz Proburzański – sołtys z Groblic zapytał co przewodniczy Rady Gminy chce widzieć w sprawozdaniu, czy ktoś nie może tego powiedzieć sołtysom.

Przewodniczący Rady Gminy Leopold Gomułkiewicz zwrócił uwagę, że sprawozdanie jest wymagane przez statut, nie przez przewodniczącego. Należy w nim podać wszystko to co Rada Sołecka lub Osiedla robiła w ciągu roku.

Radny Michał Młyńczak zauważył, że przewodniczący Rady Gminy może wysłać do jednostek pomocniczych list z wyciągiem ze statutu i swoimi oczekiwaniami.

Radna Halina Zdęba zaproponowała by opracować schemat sprawozdania.

Wójt Jerzy Fitek poprosił radcę o opinię czy  brak sprawozdania jest naruszeniem prawa , które pozwala Radzie Gminy rozwiązać Radę Sołecką lub Radę Osiedla nie czekając na mieszkańców wsi lub osiedla.

Andrzej Woźniak potwierdził, że nieprzestrzeganie statutu – aktu prawa miejscowego – jest naruszeniem prawa. Zapewnił, że przyjrzy się aspektom działania jednostek pomocniczych i wtedy powie jak tę kwestię rozwiązać, przy czym jest przeciwny rozwiązaniom siłowym.

 

- 3 -

Przewodniczący Rady Gminy Leopold Gomułkiewicz stwierdził, że problemowi należy się przyjrzeć. Prawo mają przestrzegać wszyscy, nieprzestrzeganie prawa jest demoralizujące.

Ad.5. Wnioskodawcą podjęcia uchwały Rady Gminy w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Radwanice – tereny aktywności  gospodarczej (projekt w zał.) jest wójt.

Wójt Jerzy Fitek wyjaśnił, że w projekcie uchwały znaczne tereny są przeznaczone na działalność gospodarczą i usługi, niewiele na budownictwo mieszkaniowe.

Urbanistka Romualda Stopyra wskazała na niektóre elementy planu. Plan wyznacza obwodnicę dla Radwanic i kontynuację obwodnicy wytyczonej na Księżu, co obniża wartość ziemi; z kolei przeznaczenie gruntów na tereny aktywności gospodarczej podnosi ich wartość. Zespół zabudowy mieszkaniowej jest kontynuacją zaplanowanego osiedla. Dla planowanych dróg zastosowano ekrany akustyczne i tereny zieleni. Przewidziana jest  droga klasy zbiorczej z drogami dojazdowymi, które mogą ulec zmianie z wyjątkiem usytuowania skrzyżowań z drogą wojewódzką.

Wójt Jerzy Fitek złożył oświadczenie, że rozwiązania projektu miejscowego planu zagospo-darowania przestrzennego obrębu Blizanowice - Trestno oraz części obrębu Siechnice są spójne z polityką gminną określoną w Studium  uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Święta Katarzyna przyjętego uchwałą Nr XLIV/230/97 z dnia 16.XII.1997 r.

Przewodniczący Komisji Gospodarczej i Rozwoju Gminy Jerzy Woźniak poinformował, że komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.

Za przyjęciem uchwały Rady Gminy Nr XXIV/199/04 w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Radwanice – tereny aktywności  gospodarczej głosowało 14 radnych (jednogłośnie)

Ad.6.Wnioskodawcą podjęcia uchwały Rady Gminy w sprawie utworzenia Spółki Agencja Rozwoju Aglomeracji Wrocławskiej Spółka Akcyjna (projekt w zał.) jest wójt.

Wójt Jerzy Fitek przedstawił uzasadnienie (w zał.).

Przewodnicząca Komisji Budżetu i Finansów Barbara Kosterska poinformowała, że komisja pozytywnie zaopiniowała przedłożony projekt uchwały. Za pozytywną opinią głosowało 3 członków komisji, 1 był przeciw, 3 wstrzymało się.

Przewodniczący Komisji Gospodarczej i Rozwoju Gminy Jerzy Woźniak poinformował, że komisja też pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. Za pozytywną opinią głosowało 5 członków komisji, 3 wstrzymało się.

Radny Lesław Kubik zapytał czy w związku z wejściem gminy do Agencji Rozwoju Aglomeracji Wrocławskiej S.A., wójt zamierza wystąpić o likwidację Gminnej Strefy Aktywności Gospodarczej S.A., jeżeli nie, to na jakiej zasadzie będzie ona działać i czy gmina będzie w nią inwestować.

Wójt Jerzy Fitek wyjaśnił, że dzisiaj nie przewiduje likwidacji GSAG, widzi możliwość współpracy z Agencją Rozwoju  Aglomeracji i zwiększenia jej aktywności. W GSAG pracuje 1 osoba. Jeżeli nie znajdą się  środki na pokrycie kosztów utrzymania spółki, to po zakończeniu tego roku będzie zmuszony wystąpić do Rady Gminy o rozwiązanie spółki.

Za przyjęciem uchwały Rady Gminy Nr XXIV/200/04 w sprawie utworzenia Spółki Agencja Rozwoju Aglomeracji Wrocławskiej Spółka Akcyjna głosowało 8 radnych, przeciw był 1 radny, 5 radnych wstrzymało się.

Ad.7.Wnioskodawcą podjęcia uchwały Rady Gminy w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2005 rok oraz zwolnień od tego podatku (projekt w zał.) jest wójt.

Wójt Jerzy Fitek  przypomniał o obowiązku podjęcia uchwał podatkowych na 2005 rok przez Radę Gminy, obowiązku ogłoszenia ich w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolno-

 

- 4 -

śląskiego, przedstawił uzasadnienie ( w zał.) oraz podał proponowany wzrost stawek podatku ( w zał.).

Przewodnicząca Komisji Budżetu i Finansów Barbara Kosterska poinformowała , że komisja pozytywnie i jednogłośnie zaopiniowała przedłożony projekt uchwały.

Za przyjęciem uchwały Rady Gminy Nr XXIV/201/04 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2005 rok oraz zwolnień od tego podatku głosowało 13 radnych, 1 radny wstrzymał się.

Ad.8.Wnioskodawcą podjęcia uchwały Rady Gminy w sprawie określenia wysokości stawki podatku od posiadania psów na 2005 rok (projekt w zał.) jest wójt.

Wójt Jerzy Fitek wyjaśnił, że projekt nie zmienia obowiązującej stawki. Zwalnia się od podatku psy nierasowe i psy rasowe w wieku do 3 miesięcy.

Przewodnicząca Komisji Budżetu i Finansów Barbara Kosterska poinformowała, że komisja pozytywnie zaopiniowała przedłożony projekt uchwały.

Za przyjęciem uchwały Rady Gminy Nr XXIV/202/04 w sprawie określenia wysokości stawki podatku od posiadania psów na 2005 rok głosowało 12 radnych, 2 radnych wstrzymało się.

Ad. 9. Wnioskodawcą podjęcia uchwały Rady Gminy w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2005 rok (projekt w zał.) jest wójt.

Wójt Jerzy Fitek poinformował, że projekt uchwały dostosowuje wielkość stawek podatku do obowiązujących we Wrocławiu, przedstawił uzasadnienie (w zał.) i zgłosił autopoprawkę polegającą na dopisaniu dwóch zer w stawce podatku podanej w pozycji 28.

Przewodnicząca Komisji Budżetu i Finansów Barbara Kosterska poinformowała, że komisja pozytywnie zaopiniowała przedłożony projekt uchwały.

Za przyjęciem uchwały Rady Gminy Nr XXIV/203/04 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2005 rok głosowało 14 radnych

(jednogłośnie).

Ad.10. Wnioskodawcą podjęcia uchwały Rady Gminy w sprawie obniżenia ceny skupu żyta dla celów podatku rolnego na 2005 rok (projekt w zał.) jest wójt.

Wójt Jerzy Fitek poinformował, że proponowane obniżenie ceny żyta z 37,67 zł/q do 37,50 zł/q  spowoduje wzrost podatku rolnego o 7,33 zł/ha w porównaniu z rokiem 2004.

Przewodnicząca Komisji Budżetu i Finansów Barbara Kosterska poinformowała, że komisja pozytywnie zaopiniowała przedłożony projekt uchwały.

Za przyjęciem uchwały Rady Gminy Nr XXIV/204/04 w sprawie obniżenia ceny skupu żyta dla celów podatku rolnego na 2005 rok głosowało 13 radnych, 1 radny wstrzymał się.

Ad.11.Wnioskodawcą podjęcia uchwały Rady Gminy w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych (projekt w zał.) jest wójt.

Zastępca skarbnika Agata Drobnica poinformowała, że zmieniły się przepisy ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, które wprowadzają obowiązek prowadzenia ewidencji nieruchomości i określają minimalne standardy tej ewidencji. Ewidencja musi zawierać identyfikator działki, adres nieruchomości, księgę wieczystą i sąd, który ją prowadzi. Wzory formularzy zawierają powyższe informacje, w porównaniu z propozycjami Ministra Finansów są trochę uproszczone.

Przewodnicząca Komisji Budżetu i Finansów Barbara Kosterska poinformowała, że komisja zapoznała się z drukami, z samą uchwałą nie zapoznała się.

Za przyjęciem uchwały Rady Gminy Nr XXIV/205/04 w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych głosowało 12 radnych, 2 radnych wstrzymało się.

Radny Lesław Kubik zapytał co by było gdyby Rada Gminy nie przyjęła wzorów formularzy.

 

- 5 -

Wójt Jerzy Fitek poinformował, że zgłosiłby następny projekt uchwały, gdyby nadal nie została podjęta zgłosiłby ten fakt wojewodzie.

Ad.12.Wnioskodawcą podjęcia uchwały Rady Gminy w sprawie przystąpienia do zadania pod nazwą „Budowa Zintegrowanego Systemu Informatycznego dla Zrównoważonego Rozwoju Regionu Dolnego Śląska” (projekt w zał.) jest wójt.

Wójt Jerzy Fitek przedstawił uzasadnienie (w zał.) i podkreślił, że realizacja programu pozwoli na zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania, które umożliwią realizację zadań ustawowych nałożonych na jednostki samorządu gminnego.

Przewodnicząca Komisji Budżetu i Finansów Barbara Kosterska poinformowała, że komisja pozytywnie zaopiniowała przedłożony projekt uchwały.

Przewodniczący Komisji Gospodarczej i Rozwoju Gminy Jerzy Woźniak poinformował, że komisja również pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.

Za przyjęciem uchwały Rady Gminy Nr XXIV/206/04 w sprawie przystąpienia do zadania pod nazwą „Budowa Zintegrowanego Systemu Informatycznego dla Zrównoważonego Rozwoju Regionu Dolnego Śląska” głosowało 14 radnych (jednogłośnie).

Ad.13. Wnioskodawcą podjęcia uchwały Rady Gminy zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu gminy na rok 2004 (projekt w zał.) jest wójt.

Wójt Jerzy Fitek wyjaśnił, że projekt uchwały porządkuje budżet gminy, w uzasadnieniu podano szczegółowo przyczyny korekty.

Przewodnicząca Komisji Budżetu i Finansów Barbara Kosterska poinformowała, że komisja pozytywnie zaopiniowała przedłożony projekt uchwały.

Za przyjęciem uchwały Rady Gminy Nr XXIV/207/04 zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu gminy na rok 2004 głosowało 14 radnych (jednogłośnie).

Ad.14. Wnioskodawcą podjęcia uchwały Rady Gminy w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Święta Katarzyna na 2005 rok (projekt w zał.) jest przewodniczący Rady Gminy Leopold Gomułkiewicz

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Lesław Kubik przedstawił projekt uchwały, zapropo-nował rozszerzenie planu pracy komisji o następujące wnioski:

1) badanie sprawozdania z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2005 roku - termin do dnia 10.10. 2005 r. (jako pkt 9),

2) skreślenie kontroli kompleksowej szkół podstawowych i zastąpienie ich kontrolą kompleksową Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej - termin do dnia 30.11. 2005 r. (pkt 10)

Zmiana powyższa pozwoli na dokonanie pełnej kontroli szkół, także gimnazjum, w przysz-łym roku.

Za pierwszym wnioskiem głosowało 14 radnych.

Przewodniczący Rady Gminy Leopold Gomułkiewicz wyraził wątpliwość co do sposobu i potrzeby kontroli kompleksowej GOPS gdzie większość spraw jest niejawna a teraz mamy kontrolę Regionalnej Izby Obrachunkowej.

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Lesław Kubik wskazał na obowiązek przestrzegania statutu, który stanowi, że każda jednostka w ciągu kadencji ma być poddana kontroli. Sposób kontroli GOPS zostanie ustalony gdy Rada Gminy ją uchwali. Na pewno w pierwszej kolejności zespół kontrolny zapozna się z wynikami kontroli organów zewnętrznych. Jeżeli z dokumentów wynikną przesłanki, że należy zwrócić na coś szczególną uwagę, to zostanie to skontrolowane.

Przewodniczący Rady Gminy Leopold Gomułkiewicz zauważył, że statut mówi że kontrola nie musi być tylko powinna być. w związku z tym można ją przeprowadzić w przyszłym roku.

Za drugim wnioskiem radnego Lesława Kubika głosowało 11 radnych, 3 wstrzymało się.

 

- 6 -

Za przyjęciem uchwały Rady Gminy Nr XXIV/208/04 w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Święta Katarzyna na 2005 rok głosowało 14 radnych

(jednogłośnie).

Ad.15. Za przyjęciem protokołu z XXIII sesji Rady Gminy głosowało 13 radnych, 1 radny wstrzymał się.

Ad.16. Przewodniczący Rady Gminy Leopold Gomułkiewicz przedstawił interpelację złożoną przez radnego Lesława Kubika w okresie między sesjami i odpowiedź wójta.

Radny Mariusz Teodorowicz złożył interpelację w sprawie uzupełnienia oświetlenia uliczne-go w Iwinach i Smardzowie.

Radna Barbara Kosterska zapytała czy lista miejscowości położonych na terenie Grądów odrzańskich opublikowana na stronie Ministerstwa Ochrony Środowiska, która obejmuje nasze miejscowości m.in. Kotowice, Siechnice, Radwanice, była przedłożona Radzie Gminy do zaopiniowania., czy ministerstwo zwracało się do nas o opinię.

Wójt Jerzy Fitek poinformował, że jakaś korespondencja była, swoje stanowisko wójt przed-stawił ale więcej nie pamięta. Odpowie na następnej sesji po zapoznaniu się z dokumentami.

Zainteresowanych problemem wójt zaprosił do Wydziału gospodarki przestrzennej, rolnictwa i ochrony środowiska.

Ad.17.Radny Bogdan Kaleta poinformował, że radna Barbara Kosterska wystąpiła z klubu radnych „Na rzecz porozumienia”.

Radny Bogdan Kaleta jaki był temat spotkania Rady Osiedla Święta Katarzyna i Rady Miejs-kiej Siechnic.

Radny Zbigniew Sieja poinformował, że w spotkaniu uczestniczyli radni i sam chętnie poin-formuje radnego Bogdana Kaletę.

Przewodnicząca Rady Miejskiej Siechnic Anna Jerkiewicz poinformowała, że dyskusja dotyczyła naszych obydwu miejscowości a sprawozdanie ze spotkania zostanie przedstawione.

Radny Lesław Kubik zwrócił uwagę, że nadmiar grysu rozsypanego na przystanku autobusu 610 zasypuje studzienkę kanalizacyjną. Radny poprosił o sprzątnięcie.

Wójt Jerzy Fitek zapewnił, że przystanek zostanie posprzątany.

Po wyczerpaniu porządku obrad, Przewodniczący Rady Gminy Leopold Gomułkiewicz zamknął obrady. Sesja trwała od godz.17 do 1950 .

Protokołowała

H. Demska

 

Przewodniczący Rady

 

Leopold Gomułkiewicz

 

Załączniki

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:Protokół nr XXIV/04 sesji Rady Gminy Święta Katarzyna z 25 listopada 2004 roku
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Mariusz Różnowicz
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:30.09.2008 12:23

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
30.09.2008 14:23 Utworzenie dokumentu. (Mariusz Różnowicz)