Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
29.09.2010 12:01 Uchwała nr XLI/303/10 zmieniająca uchwałę budżetową na rok 2010 Gminy Siechnice
29.09.2010 11:49 Uchwała nr XLI/302/10 w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Bogatynia
29.09.2010 11:46 Uchwała nr XLI/301/10 zmieniająca uchwałę nr XXXIX/283/10 Rady Miejskiej w Siechnicach z dnia 5 sierpnia 2010 r. w sprawie rozwiązania Zespołu Przedszkoli Publicznych w Żernikach Wrocławskich i utworzenia przedszkoli publicznych w Świętej Katarzynie i w Żernikach Wrocławskich
29.09.2010 11:42 Uchwała nr XLI/300/10 w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania aktów prawa miejscowego z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi
29.09.2010 11:26 Uchwała nr XLI/299/10 w sprawie przystąpienia Gminy Siechnice do realizacji projektu konkursowego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 pn.”Podniesienie kwalifikacji językowych mieszkańców Gminy Siechnice”
29.09.2010 11:20 Uchwała nr XLI/298/10 w sprawie przystąpienia Gminy Siechnice do realizacji projektu konkursowego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 pn.”Kuźnia aktorska”
29.09.2010 11:17 Uchwała nr XLI/297/10 w sprawie przystąpienia Gminy Siechnice do realizacji projektu konkursowego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 pn.”Integracja społeczna na rzecz rozwiązywania problemów rodzin w gminie Siechnice"
29.09.2010 11:07 Uchwała nr XLI/296/10 w sprawie trybu i sposobu powoływania oraz szczegółowych zasad funkcjonowania Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Gminie Siechnice
07.09.2010 14:45 Uchwała nr XXXIX/295/10 - w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu obejmującego części obrębów Siechnice, Kotowice i Groblice w gminie Siechnice
07.09.2010 14:40 Uchwała XXXIX-294-10 - w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Radwanice – teren aktywności gospodarczej, obejmujący obszar położony w południowej części wsi Radwanice
07.09.2010 14:39 Uchwała nr XXXIX-293-10 - w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu obejmującego działki o następujących numerach ewidencyjnych 49/5 i 49/6 zlokalizowanego w Radomierzycach, gmina Siechnice
07.09.2010 14:31 Uchwała nr XXXIX-292-10 - w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Święta Katarzyna dla terenu położonego w centrum miejscowości
07.09.2010 14:18 Uchwała nr XXXIX/291/10 w sprawie uchwalenia Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Siechnice
29.09.2010 11:02 Uchwała nr XXXIX/290/10 w sprawie rozpatrzenia skargi złożonej przez radnego Milana Usaka na niewykonywanie przez Burmistrza Siechnice obowiązków wynikających z ustawy o drogach publicznych
08.09.2010 08:32 Uchwała nr XXXIX-289-10 - w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących statutu sołectwa w gminie Siechnice
29.09.2010 10:07 XXXIX/288/10 w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących statutów osiedli gminy Siechnice: Radwanice, Święta Katarzyna i Żerniki Wrocławskie
29.09.2010 09:53 XXXIX/287/10 w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących statutu miasta Siechnice
29.09.2010 13:09 XXXIX/286/10 .............................
29.09.2010 09:49 XXXIX/285/10 w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej
29.09.2010 09:23 Uchwała nr XXXIX/284/10 w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Siechnice
29.09.2010 13:14 XXXIX/283/10 .............................
29.09.2010 13:17 XXXIX/282/10 .............................
08.09.2010 09:52 Uchwała Nr XL / 281 / 10 zmieniająca uchwałę budżetową na rok 2010 Gminy Siechnice
16.06.2010 14:38 Uchwała XXXVIII/280/10 - w sprawie nadania nazwy ulicy w Ozorzycach
16.06.2010 14:34 Uchwała nr XXXVIII/279/10 - w sprawie rozwiązania Zespołu Przedszkoli Publicznych w Żernikach Wrocławskich
16.06.2010 14:29 Uchwała nr XXXVIII/278/10 - w sprawie przyjęcia Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Siechnice na lata 2010 - 2015
16.06.2010 14:26 Uchwała Nr XXXVIII/277/10 - zmieniająca uchwałę budżetową na rok 2010 Gminy Siechnice
16.06.2010 14:22 Uchwała nr XXVIII/276/10 w sprawie zatwierdzenia taryfy zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Siechnice
29.09.2010 09:13 XXXVII/275/10 w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Siechnic z tytułu wykonania budżetu Gminy Święta Katarzyna za 2009 rok
29.09.2010 08:55 Uchwała nr XXXVI/274/10 w sprawie procedury uchwalania budżetu gminy oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu

poprzednia 1 2 3 4 następna