Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
11.01.2012 09:44 Uchwała nr XIV/128/11 Rady Miejskiej w Siechnicach z dnia 15 grudnia 2011 roku w sprawie uchwalenia Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Gminie Siechnice na lata 2012-2014
13.01.2012 09:57 Uchwała nr XIV/127/11 Rady Miejskiej w Siechnicach z dnia 15 grudnia 2011 roku w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gmnie Siechnice na rok 2012
11.01.2012 09:42 Uchwała nr XIV/126/11 Rady Miejskiej w Siechnicach z dnia 15 grudnia 2011 roku w sprawie planu pracy Komisji Gospodarczej i Rozwoju Gminy na 2012 rok
21.02.2012 11:22 Uchwała nr XIV/125/11 Rady Miejskiej w Siechnicach w sprawie nadania nazwy ulicy w Iwinach
21.02.2012 11:18 Uchwała nr XIV/124/11 Rady Miejskiej w Siechnicach w sprawie nadania nazw ulic w Iwinach
21.02.2012 11:16 Uchwała nr XIV/123/11 Rady Miejskiej w Siechnicach w sprawie nadania nazw ulic w Smardzowie
21.02.2012 11:13 Uchwała nr XIV/122/11 Rady Miejskiej w Siechnicach w sprawie nadania nazw ulic w Sulęcinie
21.02.2012 11:06 Uchwała nr XIV/121/11 Rady Miejskiej w Siechnicach w sprawie Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2012 rok
21.02.2012 10:45 Uchwała nr XIV/120/11 Rady Miejskiej w Siechnicach w sprawie wydatków budżetu gminy, które w 2011 roku nie wygasają z upływem roku budżetowego
21.02.2012 10:37 Uchwała nr XIV/119/11 Rady Miejskiej w Siechnicach zmieniająca uchwałę budżetową na rok 2011 Gminy Siechnice
12.12.2011 09:35 Uchwała nr XIII/118/11 Rady Miejskiej w Siechnicach zmieniająca uchwałę budżetową an rok 2011 Gminy Siechnice
12.12.2011 09:31 Uchwała nr XIII/117/11 Rady Miejskiej w Siechnicach zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Siechnice
12.12.2011 09:29 Uchwała nr XIII/116/11 Rady Miejskiej w Siechnicach zmieniająca uchwałę w sprawie zaciągnięcia przez Gminę Siechnice w roku 2011 pożyczki długoterminowej na sfinansowanie deficytu w związku z realizacją zadan inwestycyjnych w roku 2011
12.12.2011 09:27 Uchwała nr XIII/115/11 Rady Miejskiej w Siechnicach w sprawie zmiany uchwały nr X z dnia 25 sierpnia 2011 roku w sprawie określenia szczegółowych zasad udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Siechnice lub jej jednostkom organizacyjnym
12.12.2011 09:22 Uchwała nr XIII/114/11 Rady Miejskiej w Siechnicach w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
12.12.2011 09:21 Uchwała nr XIII/113/11 Rady Miejskiej w Siechnicach w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów podatku rolnego na 2012 rok
12.12.2011 09:19 Uchwała nr XIII/112/11 Rady Miejskiej w Siechnicach w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2012 rok
12.12.2011 09:17 Uchwała nr XIII/111/11 Rady Miejskiej w Siechnicach w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2012 rok
12.12.2011 09:16 Uchwała nr XII/110/11 Rady Miejskiej w Siechnicach zmieniająca uchwałę w sprawie zarządzenia poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso
12.12.2011 09:14 Uchwała nr XII/108/11 Rady Miejskiej w Siechnicach w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego
12.12.2011 09:13 Uchwała nr XII/107/11 Rady Miejskiej w Siechnicach w sprawie nadania nazw ulic w Świętej Katarzynie
13.10.2011 10:46 Uchwała nr XI/102/11 Rady Miejskiej w Siechnicach w sprawie wyboru przewodniczącego Komisji ds. wdrożenia zmian wynikających z ustawy o utrzymaniu porządku i czystości w gminach
13.10.2011 10:44 Uchwała nr XI/101/11 Rady Miejskiej w Siechnicach w sprawie powołania komisji doraźnej ds. wdrożenia zmian wynikających z ustawy o utrzymaniu porządku i czystości w gminach
13.10.2011 10:41 Uchwała nr XI/100/11 Rady Miejskiej w Siechnicach w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Radomierzyce - teren "C", gmina Siechnice
13.10.2011 10:40 Uchwała nr XI/99/11 Rady Miejskiej w Siechnicach w sprawie wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Oławie
13.10.2011 10:29 Uchwała nr XI/98/11 Rady Miejskiej w Siechnicach w sprawie rozpatrzenia skargi złożonej przez Tadeusza Sikorę na niewykonanie przez Burmistrza Siechnic obowiązków w zakresie naprawy drogi gminnej - ulicy Sadowej w Radomierzycach
13.10.2011 10:24 Uchwała nr XI/97/11 Rady Miejskiej w Siechnicach zmieniającą uchwałę w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Siechnice
13.10.2011 10:22 Uchwała nr XI/96/11 Rady Miejskiej w Siechnicach zmieniającą uchwałę budżetową na rok 2011 Gminy Siechnice
13.10.2011 10:20 Uchwała nr XI/95/11 Rady Miejskiej w Siechnicach w sprawie stypendium Burmistrza Siechnic za wybitne osiągnięcia w różnych sferach działalności edukacyjnej, artystycznej, sportowej dla szczególnie uzdolnionych uczniów publicznych i niepublicznych szkół podstawowych i gimnazjum
13.10.2011 10:17 Uchwała nr XI/94/11 Rady Miejskiej w Siechnicach w sprawie przyjęcia planu nadzoru nad żłobkami, klubami dziecięcymi oraz dziennymi opiekunami

1 2 3 4 następna