Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
22.11.2012 09:10 Zarządzenie Burmistrza Siechnic 39-2012 - w sprawie ogłoszenia uzupełniającego otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Siechnice w 2012 roku przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego
22.11.2012 09:08 Zarządzenie Burmistrza Siechnic 38-2012 - w sprawie utworzenia funduszu nagród dla pracowników Urzędu Miejskiego w Siechnicach
22.11.2012 09:05 Zarządzenie Burmistrza Siechnic 37-2012 - w sprawie ustalenia zakładowego planu kont dla projektu "Rozbudowa systemu selektywnej zbiórki odpadów w Gminie Siechnice" współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rolnego realizowanego w budżecie Gminy Siechnice przez Urząd Miejski w Siechnicach
22.11.2012 09:01 Zarządzenie Burmistrza Siechnic 36-2012 - w sprawie ustalenia zakładowego planu kont dla projektu "Wyposażenie świetlicy wiejskiej położonej w miejscowości Święta Katarzyna" współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rolnego realizowanego w budżecie Gminy Siechnice przez Urząd Miejski w siechnicach
22.11.2012 08:58 Zarządzenie Burmistrza Siechnic 35-2012 - w sprawie ustalenia zakładowego planu kont dla projektu "Wyposażenie i remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Ozorzyce" współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rolnego realizowanego w budżecie Gminy Siechnice przez Urząd Miejski w Siechnicach
22.11.2012 08:52 Zarządzenie Burmistrza Siechnic 34-2012 - W związku z pozyskaniem dofinansowania dla projektu "Wyposażenie i remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Ozorzyce" w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju objętego PROW 2007-2013, w nawiązaniu do Zarządzenia Wójta Gminy Święta Katarzyna nr 29/2009 z dnia 07.05.2009 roku ustalam listę pracowników Urzędu Miejskiego w Siechnicach zaangażowanych w realizację ww. zadania wraz z wyszczególnieniem zakresu obowiązków
22.11.2012 08:38 Zarządzenie Burmistrza Siechnic 33-2012 - w związku z pozyskaniem dofinansowania dla projektu "Wyposażenie świetlicy wiejskiej położonej w miejscowości Święta Katarzyna" w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju objętego PROW 2007-2013, w nawiązaniu do Zarządzenia Wójta Gminy Święta Katarzyna nr 29 /2009 z dnia 07.05.2009 ustalam listę pracowników Urzędu Miejskiego
22.11.2012 08:14 Zarządzenie Burmistrza Siechnic 32-2012 - W związku z pozyskaniem dofinansowania dla projektu "Rozbudowa systemu selektywnej zbiórki odpadów w gminie Siechnice" w ramach działania 321 "Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, w nawiązaniu do Zarządzenia Wójta Gminy Święta Katarzyna nr 29/2009 z dnia 07.05.2009 roku ustalam listę pracowników Urzędu Miejskiego w Siechnicach zaangażowanych w realizację ww. zadania wraz z wyszczególnieniem zakresu o
22.11.2012 08:10 Zarządzenie Burmistrza Siechnic 31-2012 - w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargów i rokowań na zbycie, najem lub wydzierżawienie nieruchomości stanowiących własność Gminy
22.11.2012 08:06 Zarządzenie Burmistrza Siechnic 30-2012 - w sprawie udzielania dofinansowania kosztów kształcenia pracodawcom, którzy zawarli z młodocianymi pracownikami umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego
22.11.2012 07:53 Zarządzenie Burmistrza Siechnic 29-2012 - zmieniające uchwałę budżetową na rok 2012 Gminy Siechnice
22.11.2012 07:51 Zarządzenie Burmistrza Siechnic 28-2012 - w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej niezabudowanej połozonej w obrębie Kotowice, gmina Siechnice
22.11.2012 07:46 Zarządzenie Burmistrza Siechnic 27-2012 - w sprawie ustalenia procedury zatwierdzania arkuszy organizacji szkół i placówek Gminy Siechnice na rok szkolny 2012/2013
22.11.2012 07:45 Zarządzenie Burmistrza Siechnic 26-2012 - zmieniające zarządzenie w sprawie polityki rachunkowści
22.11.2012 07:44 Zarządzenie Burmistrza Siechnic 25-2012 - w sprawie instrukcji obiegu dokumentów dla projektu "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Żerniki Wrocławskie I i II" realizowanego w budżecie Gminy Siechnice przez Urząd Miejski
22.11.2012 07:43 Zarządzenie Burmistrza Siechnic 24-2012 - w sprawie ustalenia zakładowego planu kont dla projektu "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Żerniki Wrocławskie - etap I i II" realizowanego w budżecie Gminy Siechnice przez Urząd Miejski w Siechnicach
22.11.2012 07:40 Zarządzenie Burmistrza Siechnic 23-2012 - w sprawie powołania Stałej Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówień publicznych
22.11.2012 07:40 Zarządzenie Burmistrza Siechnic 22-2012 - zmieniające zarządzenie w sprawie polityki rachunkowości
22.11.2012 07:39 Zarządzenie Burmistrza Siechnic 21-2012 - w sprawie zmiany Zarządzenia Burmistrza Siechnic NR 3/2012 z dnia 18.01.2012 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowej
22.11.2012 07:38 Zarządzenie Burmistrza Siechnic 19-2012 - BRAK
22.11.2012 07:38 Zarządzenie Burmistrza Siechnic 20-2012 - BRAK
22.11.2012 07:35 Zarządzenie Burmistrza Siechnic 18-2012 - w sprawie Regulaminu pracy komisji przetargowej
22.11.2012 07:33 Zarządzenie Burmistrza Siechnic 17-2012 - w sprawie Regulaminu zamówień publicznych udzielanych w Urzędzie Miejskim w Siechnicach, których równowartość nie przekracza wyrażonej w złotych kwoty 14 000 euro
19.11.2012 10:02 Zarządzenie Burmistrza Siechnic 16-2012 - w sprawie Regulaminu zamówień publicznych udzielanych w Urzędzie Miejskim w Siechnicach
19.11.2012 10:01 Zarządzenie Burmistrza Siechnic 15-2012 - w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych gminy Siechnice w 2012 roku przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowa
19.11.2012 10:00 Zarządzenie Burmistrza Siechnic 14-2012 - w sprawie wykonania zadań zleconych i dochodów związanych z realizacją tych zadań, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa
19.11.2012 09:59 Zarządzenie Burmistrza Siechnic 13-2012 - w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Świętej Katarzynie
19.11.2012 09:58 Zarządzenie Burmistrza Siechnic 11-2012 - w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w obrębie Sulęcin-Szostakowice, gmina Siechnice
19.11.2012 09:58 Zarządzenie Burmistrza Siechnic 12-2012 - w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w obrębie Groblice, gmina Siechnice
19.11.2012 09:57 Zarządzenie Burmistrza Siechnic 9-2012 - w sprawie wyjaśnienia różnic inwentaryzacji środków trwałych Gminy Siechnice ujawnionych na dzień 30.11.2011 r.

poprzednia 1 2 3 4 następna