Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
06.06.2014 14:06 Uchwała Nr LXI/374/14 Rady Miejskiej w Siechnicach z dnia 27 maja 2014 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Siechnice, dla terenu obejmującego część obrębu Iwiny, gmina Siechnice
06.06.2014 14:04 Uchwała Nr LXI/373/14 Rady Miejskiej w Siechnicach z dnia 27 maja 2014 roku w sprawie uchwalenia miejscowego zagospodarowania przestrzennego obszaru zlokalizowanego we wsi Iwiny - oznaczonego symbolem "B", gmina Siechnice
06.06.2014 13:45 Uchwała Nr LXI/372/14 Rady Miejskiej w Siechnicach z dnia 27 maja 2014 roku zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Siechnice
06.06.2014 13:44 Uchwała Nr LXI/371/14 Rady Miejskiej w Siechnicach z dnia 27 maja 2014 roku zmieniająca uchwałę budżetową na rok 2014 Giny Siechnice
19.04.2016 13:40 Uchwała Nr LIX/370/14 Rady Miejskiej w Siechnicach z dnia 24 kwietnia 2014 roku w sprawie uchwalenia Statutu Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Świętej Katarzynie
19.04.2016 13:39 Uchwała Nr LX/369/14 Rady Miejskiej w Siechnicach z dnia 24 kwietnia 2014 roku zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia Samorządowego Żłobka w Siechnicach i nadania statutu
06.06.2014 13:32 Uchwała Nr LX/367/14 Rady Miejskiej w Siechnicach z dnia 24 kwietnia 2014 roku zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Siechnice
06.06.2014 13:30 Uchwała Nr LIX/366/14 Rady Miejskiej w Siechnicach z dnia
06.02.2014 12:47 Uchwała Nr LVI/354/14 Rady Miejskiej w Siechnicach w sprawie planu pracy Komisji Budżetu i Finansów na 2014 rok
06.06.2014 13:38 Uchwała Nr LVIII/358/14 Rady Miejskiej w Siechnicach w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020.
16.04.2014 11:35 Uchwała Nr LIX/365/14 Rady Miejskiej w Siechnicach z dnia 10 kwietnia 2014 roku w sprawie nadania nazwy ulicy w Iwinach
11.08.2014 08:15 Uchwała Nr LVIII/360/14 Rady Miejskiej w Siechnicach w sprawie nadania ulicy w Siechnicach
11.08.2014 08:09 Uchwała Nr LVIII/359/14 Rady Miejskiej w Siechnicach w sprawie nadania ulicy w Groblicach
11.08.2014 07:57 Uchwała Nr LVII/357/14 Rady Miejskiej w Siechnicach w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do uzyskanie nieodpłatnej pomocy w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020
11.08.2014 07:51 Uchwała Nr LVII/356/14 Rady Miejskiej w Siechnicach w sprawie zmiany uchwały nr XLIII/274/13 Rady Miejskiej w Siechnicach z dnia 16 maja 2013 roku w sprawie ustalenia cen i opłat za usługi przewozowe, uprawnień do przejazdów ulowych oraz przepisów taryfowych w komunikacji gminej na terenie Gminy Siechnice
11.08.2014 07:25 Uchwała Nr LVII/355/14 Rady Miejskiej w Siechnicach w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego
16.04.2014 11:33 Uchwała Nr LIX/364/14 Rady Miejskiej w Siechnicach z dnia 10 kwietnia 2014 roku w sprawie zaciągnięcia przez Gminę Siechnice w roku 2014 kredytu długoterminowego na sfinansowanie spłaty rat otrzymanych kredytów i pożyczek
16.04.2014 11:34 Uchwała Nr LIX/363/14 Rady Miejskiej w Siechnicach z dnia 10 kwietnia 2014 roku w sprawie zaciągnięcia przez Gminę Siechnice w roku 2014 kredytu długoterminowego na sfinansowanie planowanego deficytu
16.04.2014 11:32 Uchwała Nr LIX/362/14 Rady Miejskiej w Siechnicach z dnia 10 kwietnia 2014 roku zmieniająca uchwałę w sprawie podziału Gminy siechnice na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
16.04.2014 11:30 Uchwała Nr LIX/361/14 Rady Miejskiej w Siechnicach z dnia 10 kwietnia 2014 roku w sprawie utworzenia Samorządowego Żłobka w Siechnicach i nadania statutu
06.02.2014 12:43 Uchwała Nr LVI/353/14 Rady Miejskiej w Siechnicach w sprawie planu pracy Komisji Gospodarczej i Rozwoju Gminy na 2014 rok
06.02.2014 12:40 Uchwała Nr LVI/352/14 Rady Miejskiej w Siechnicach w sprawie planu pracy Komisji Oświaty, Kultury i Pomocy Społecznej na 2014 rok
06.02.2014 12:36 Uchwała Nr LVI/351/14 Rady Miejskiej w Siechnicach w sprawie nadania nazwy ulicy w Iwinach
06.02.2014 12:34 Uchwała Nr LVI/350/14 Rady Miejskiej w Siechnicach zmieniająca uchwałę nr LIII/334/13 Rady Miejskiej w Siechnicach z dnia 28 listopada 2013 roku w sprawie przyjęcia rocznego Programu współpracy Gminy Siechnice z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2014 r.
06.02.2014 12:31 Uchwała Nr LVI/349/14 Rady Miejskiej w Siechnicach w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Siechnicach do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej
06.02.2014 12:27 Uchwała Nr LVI/348/14 Rady Miejskiej w Siechnicach w sprawie zmiany uchwały Nr XLIX/304/13 r. Rady Miejskiej w Siechnicach z dnia 19 września 2013 r. w sprawie nadania Statutu Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Siechnicach
06.02.2014 12:24 Uchwała Nr LVI/347/14 Rady Miejskiej w Siechnicach w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego w Siechnicach oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania
06.02.2014 12:14 Uchwała Nr LVI/346/14 Rady Miejskiej w Siechnicach w sprawie zmiany Statutu Związku Międzygminnego Ślęza-Oława
06.02.2014 09:56 Uchwała Nr LVI/345/14 Rady Miejskiej w Siechnicach w sprawie uchwalenia Programu Profilaktyki i rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Siechnice na rok 2014

poprzednia 1 2