Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
08.12.2016 14:20 Uchwałą XXI-223-2016 Rady Miejskiej w Siechnicach z dnia 17 listopada 2016 roku
08.12.2016 14:18 Uchwałą XXI-222-2016 Rady Miejskiej w Siechnicach z dnia 17 listopada 2016 roku
02.11.2016 12:57 Uchwała nr XXX/221/2016 Rady Miejskiej w Siechnicach z dnia 20.10.2016 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Złotoryja.
02.11.2016 12:53 Uchwała nr XXX/220/2016 Rady Miejskiej w Siechnicach z dnia 20.10.2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia regulaminu otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego oraz kryteriów wyboru ofert.
02.11.2016 12:47 Uchwała nr XXX/219/2016 Rady Miejskiej w Siechnicach z dnia 20.10.2016 r. zmieniające uchwałę w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Siechnice.
02.11.2016 12:42 Uchwała nr XXX/218/2016 rady Miejskiej w Siechnicach z dnia 20.10.2016 r. zmieniająca uchwałę budżetową na rok 2016 Gminy Siechnice
29.09.2016 12:23 Uchwała nr XXIX/217/16 Rady Miejskiej w Siechnicach z dnia 22.09.2016 roku w sprawie zaliczenia dróg - ulic zlokalizowanych w miejscowościach na terenie Gminy Siechnice do kategorii dróg gminnych
29.09.2016 12:19 Uchwała na XXIX/216/16 Rady Miejskiej w Siechnicach z dnia 22.09.2016 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla całego obrębu Święta Katarzyna, gmina Siechnice
29.09.2016 12:18 Uchwała nr XXIX/215/16 Rady Miejskiej w Siechnicach z dnia 22.09.2016 r. w sprawie wzniesienia pomnika
29.09.2016 12:10 Uchwała nr XXIX/2014/16 Rady Miejskiej w Siechnicach z dnia 22.09.2016 roku zmieniająca załącznik do uchwały w sprawie regulaminu powołania członków oraz organizacji i trybu działania Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego
29.09.2016 12:07 Uchwała nr XXIX/213/16 Rady Miejskiej w Siechnicach z dnia 22.09.2016 r. w sprawie emisji obligacji komunalnych
29.09.2016 12:04 Uchwała XXIX/212/16 Rady Miejskiej w Siechnicach z dnia 22.09.2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Siechnice.
29.09.2016 10:15 Uchwała nr XXIX/211/16 Rady Miejskiej w Siechnicach z dnia 22.09.2016 r. zmieniająca uchwałę budżetową na rok 2016 Gminy Siechnice
07.09.2016 12:12 Uchwała nr XXVIII/210/2016 Rady Miejskiej w Siechnicach z dnia 31.08.2016 r. w sprawie przyznania dotacji dla Rzymskokatolickiej Parafii p.w. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Kotowicach na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków
07.09.2016 11:45 Uchwała nr XXVIII/209/16 Rady Miejskiej w Siechnicach z dnia 31.08.2016 r. zmieniające uchwałę w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Siechnice
07.09.2016 11:43 Uchwała nr XXVIII/208/16 Rady Miejskiej w Siechnicach z dnia 31.08.2016 r. zmieniające uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Wrocławskiemu na realizacje programu "Bezpieczna droga"
07.09.2016 11:40 Uchwała nr XXVIII/207/16 Rady Miejskiej w Siechnicach z dnia 25.08.2016 r. zmieniające uchwałę budżetową na rok 2016 Gminy Siechnice
07.09.2016 11:36 Uchwała nr XXVIII/206/16 Rady Miejskiej w Siechnicach z dnia 25.08.2016 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Siechnice dla obszaru położonego w centrum
07.09.2016 11:27 uchwała nr XXVIII/206/16 Rady Miejskiej w Siechnicach z dnia 25.08.2016 r. w sprawie Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Siechnice
07.09.2016 11:21 Uchwała nr XXVIII/203/ Rady Miejskiej w Siechnicach z dnia 25.08.2016 r. w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu skargi na uchwałę nr XXIII/175/16 Rady Miejskiej w Siechnicach z dnia 17.03.2016 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru zlokalizowanego we wsi Iwiny - oznaczonego symbolem "B", gmina Siechnice oraz udzielenia odpowiedzi na skargę.
07.09.2016 11:17 Uchwała nr XXVIII/202/16 Rady Miejskiej w Siechnicach z dnia 25.08.2016 r. zmieniające uchwałę w sprawie zarządzenia poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso.
07.09.2016 11:13 Uchwała nr XXVIII/201/16Rady Miejskiej w Siechnicach z dnia 25.08.2016 r. w sprawie górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.
06.07.2016 15:36 Uchwała Nr XXVII/199/16 Rady Miejskiej w Siechnicach z dnia 30.06.2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzajów i wysokości nagród lub wyróżnień Burmistrza Siechnic dla zawodników za osiągnięcia sportowe w międzynarodowym lub krajowym współzawodnictwie sportowym.
06.07.2016 15:32 Uchwała nr XXVII/193/16 Rady Miejskiej w Siechnicach z dnia 30 czerwca 2016 roku w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości stanowiących regionalną pomoc inwestycyjną.
06.07.2016 15:30 Uchwała nr XXVII/190/16 Rady Miejskiej w Siechnicach z dnia 30 czerwca 2016 roku w sprawie przystąpienia do opracowania Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Siechnice na lata 2016 - 2023
06.07.2016 15:27 Uchwała nr XXVII/187/16 Rady Miejskiej w Siechnicach z dnia 30 czerwca 2016 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Siechnice sporządzonego na dzień 31 grudnia 2015 roku oraz sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Siechnice za 2015 rok
06.07.2016 15:25 Uchwała nr XXVII/188/16 Rady Miejskiej w Siechnicach z dnia 30 czerwca 2016 roku w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Siechnic za 2015 rok
06.07.2016 14:57 Uchwała Nr XXVII/189/16 Rady Miejskiej w Siechnicach z dnia 30 czerwca 2016 roku w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji w Gminie Siechnice na lata 2016-2023
04.07.2016 10:41 Uchwała nr XXVII/198/16 Rady Miejskiej w Siechnicach z dnia 30 czerwca 2016 roku zmieniająca uchwałę w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Siechnice
04.07.2016 10:39 Uchwała nr XXVII/192/16 Rady Miejskiej w Siechnicach z dnia 30 czerwca 2016 roku zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Siechnice

poprzednia 1 2 3 4 następna