Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
30.01.2017 14:56 Zarządzenie nr 131/2016 Burmistrza Siechnic z dnia 30.12.2016 r. w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Siechnicach
30.01.2017 14:53 Zarządzenie nr 130/2016 z dnia 31.12.2016 r. w sprawie powołania i zasad funkcjonowania zespołu koordynującego realizację Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego dla Gminy Siechnice na lata 2016 - 2020
30.01.2017 14:51 Zarządzenie nr 129/2016 Burmistrza Siechnic z dnia 31.12.2016 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji składników majątkowych Szkół Podstawowych i Gimnazjum na dzień 31.12.2016 r.
30.01.2017 14:48 Zarządzenie nr 128/2016 Burmistrza Siechnic z dnia 30.12.2016 r. zmieniające uchwałę budżetową na rok 2016 Gminy Siechnice
30.01.2017 14:47 Zarządzenie nr 127/2016 Burmistrza Siechnic z dnia 27 grudnia 2016 w sprawie powierzenia zadań oraz ustalenia zasad zlecania i rozliczania z realizacji zadań powierzonych do wykonania spółce Siechnicka Inwestycyjna Spółka Komunalna Sp. z. o. o. z siedzibą w Siechnicach
30.01.2017 14:45 Zarządzenie nr 126/2016 Burmistrza Siechnic z dnia 28.12.2016 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Siechnice w 2017 r. oraz organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego
30.01.2017 14:41 Zarządzenie nr 125/2016 Burmistrza Siechnic z dnia 28.12.2016 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu przeciwdziałania patologiom społecznym w 2017 roku przez organizacje pozarządowe i inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego.
30.01.2017 14:36 Zarządzenia nr 124/2016 Burmistrza Siechnic z dnia 21.12.2016 r. Rozstrzygnięcie w sposobie rozpatrzenia uwag złożonych do wyłożonego do publicznej wglądu, w dniach od 31 października do 21 listopada 2016 roku projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu obejmującego część obrębu Żerniki Wrocławskie w rejonie centrum miejscowości, gmina Siechnice - etap I
30.01.2017 14:30 Zarządzenie nr 123/2016 Burmistrza Siechnic z dnia 21.12.2016 r. w sprawie powołania międzywydziałowego zespołu pod nazwą Jednostka Realizująca Projekt (JRP) dla projektu "Promowanie strategii niskoemisyjnej na terenie gminy Siechnice - budowa multimodalnych centów przesiadkowych"
30.01.2017 14:28 Zarządzenie nr 122/2016 Burmistrza Siechnic z dnia 16.12.2016 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Centrum Kultury w Siechnicach.
30.01.2017 14:16 Zarządzenie nr 121/2016 Burmistrza Siechnic z dnia 15.12.2016 r. w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie organizacji opieki nad dziećmi w wieku lat 3 w formie żłobka lub klubu dziecięcego na terenie Gminy Siechnice w okresie od 01.07.2017 r. do 31.08.2018 r.
15.12.2016 13:14 Zarządzenie Burmistrza Siechnic Nr 120/2016 z dnia 15 grudnia 2016 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 25/2011 Burmistrza Siechnic z dnia 19 kwietnia 2011 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek czynszu dzierżawnego za grunty, lokale użytkowe stanowiące własność Gminy Siechnice oraz zasad ustalenia odpłatności w przypadku obciążania nieruchomości ograniczonymi prawami rzeczowymi
08.12.2016 11:17 Zarządzenie Burmistrza Siechnic nr 108/2016 r. w sprawie centralizacji rozliczeń podatku od towarów i usług w Gminie Siechnice
02.12.2016 07:30 Zarządzenie nr 114/2016 Burmistrza Siechnic z dnia 01.12.2016 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizacje zadania publicznego w zakresie organizacji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w formie żłobka lub klubu dziecięcego na terenie Gminy Siechnice w okresie od 01.01.2017 r. do 31.08.2018 r.
18.11.2016 09:12 Zarządzenie nr 106/2016 Burmistrza Siechnic z dnia 16.11.2016 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na nauczyciela mianowanego
20.09.2016 13:36 Zarządzenie Nr 93/2016 Burmistrza Siechnic z dnia 19.09.2016 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia wysokości i ilości stypendiów naukowych, artystycznych i sportowych szczególnie uzdolnionym uczniom w ramach Programu Wspierania Szczególnie Uzdolnionych Uczniów Gminy Siechnice
09.09.2016 13:59 Zarządzenie nr K/58/2016 Burmistrza Siechnic z dnia 8.09.2016 r. w sprawie opracowania materiałów planistycznych dla projektu uchwały budżetowej Gminy Siechnice na 2017 rok
09.09.2016 13:50 Zarządzenie nr 70/2016 Burmistrza Siechnic z dnia 5.07.2016 r. w sprawie zasad zwrotu kosztów przejazdu uczniów niepełnosprawnych oraz ich rodziców lub opiekunów prawnych z miejsca zamieszkania do placówki umożliwiającej realizację obowiązku szkolnego i obowiązku nauki w przypadku zapewnienia dowozu i opieki przez rodziców lib opiekunów prawnych
09.08.2016 14:47 Zarządzenie nr 69/2016 z dnia 30.06.2016 r. zmieniające uchwałę budżetową na rok 2016 Gminy Siechnice
09.08.2016 14:43 Zarządzenie nr 68/2016 z dnia 4.07.2016 r. w sprawie powołania Komisji opiniującej wnioski o udzielenie dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku oraz ustalenie regulaminu pracy komisji
09.08.2016 14:40 Zarządzenie nr 67/2016 z dnia 4.07.2016 r. w sprawie ogłoszenia terminu składania wniosków o udzielenie dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków
09.08.2016 13:38 Zarządzenie Nr 65/2016 z dnia 24.06.2016 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Świętej Katarzynie za 2015 rok
09.08.2016 13:36 Zarządzenie Nr 64/2016 z dnia 15.05.2016 r. zmieniające uchwałę budżetową na rok 2016 Gminy Siechnice
09.08.2016 13:34 Zarządzenie Nr 63/2016 z dnia 31.05.2016 r. zmieniające uchwałę budżetową na rok 2016 Gminy Siechnice
09.08.2016 13:29 Zarządzenie nr 62/2016 z dnia 30.05.2016 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do wynajmu garażu położonego w Siechnicach
09.08.2016 13:24 Zarządzenie Nr 61/2016 z dnia 30.05.2016 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy
09.08.2016 13:19 Zarządzenie Nr 60/2016 z dnia 30.05.2016 r. w sprawie powołania laureatów nagrody Burmistrza Siechnic dla zawodników za szczególne osiągnięcia sportowe w międzynarodowym lub krajowym współzawodnictwie sportowym
09.08.2016 13:16 Zarządzenie Nr 59/2016 z dnia 18.05.2016 r. zmieniające Zarządzenie nr 4/2014 z dnia 10.01.2014 r. w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
09.08.2016 13:12 Zarządzenie Nr 58/2016 z dnia 18.05.2016 r. zmieniając Zarządzenie nr 27/2014 z dnia 14.04.2014 r. w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego
09.08.2016 13:10 Zarządzenie Nr 57/2016 z dnia 16.05.2016 r. w sprawie zasad potwierdzania sprawowania opieki faktycznej nad osobą uprawnioną do renty socjalnej

1 2 3 następna