Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
24.05.2018 12:47 Uchwała Nr L/414/18 Rady Miejskiej w Siechnicach z dnia 17 maja 2018 roku w sprawie przyjęcia planu nadzoru nad żłobkami, klubami dziecięcymi, dziennymi opiekunami oraz podmiotami zatrudniającymi dziennych opiekunów
24.05.2018 12:35 Uchwała Nr L/413/18 Rady Miejskiej w Siechnicach z dnia 17 maja 2018 roku zmieniajaca uchwałę w sprawie uchwalenia Ragulaminu targowiska "Mój Rynek" w Siechnicach
24.05.2018 12:32 Uchwała Nr L/412/18 Rady Miejskiej w Siechnicach z dnia 17 maja 2018 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru działki nr 52/7 obręb Biestrzyków, gmina Siechnice
24.05.2018 12:30 Uchwała Nr L/411/18 Rady Miejskiej w Siechnicach z dnia 17 maja 2018 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego dla obszaru działki nr 52/7 obręb Biestrzyków, gmina Siechnice
24.05.2018 12:25 Uchwała Nr L/410/18 Rady Miejskiej w Siechnicach z dnia 17 maja 2018 roku w sprawie upoważnienia Burmistrza Siechnic do złożenia wzniosku o dofinansowanie, a w przypadku jego otrzymania realizacji projektu pn. "Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 - poprawa jakości środowiska miejskiego w Siechnicach w ramach działania 2.5 PO IiŚ"
24.05.2018 11:21 Uchwała Nr L/408/18 Rady Miejskiej w Siechnicach z dnia 17 maja 2018 roku zmieniająca uchwałę budżetową na rok 2018 Gminy Siechnice
24.04.2018 10:24 Uchwała Nr XLIX/407/18 Rady Miejskiej w Siechnicach z dnia 19 kwietnia 2018 roku w sprawie nadania nazwy ulicy w Iwinach
24.04.2018 10:23 Uchwała Nr XLIX/406/18 Rady Miejskiej w Siechnicach z dnia 19 kwietnia 2018 roku w sprawie nadania nazwy ulicy w Siechnicach
24.04.2018 10:19 Uchwała Nr XLIX/405/18 Rady Miejskiej w Siechnicach z dnia 19 kwietnia 2018 roku w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy działek nr 580/2 i 580/3 o łącznej powierzchni 0,35 ha, obręb Radwanice, gmina Siechnice
24.04.2018 10:18 Uchwała Nr XLIX/404/18 Rady Miejskiej w Siechnicach z dnia 19 kwietnia 2018 roku w sprawie wykazu kąpielisk na terenie Gminy Siechnice na rok 2018
24.04.2018 10:17 Uchwała Nr XLIX/403/18 Rady Miejskiej w Siechnicach z dnia 19 kwietnia 2018 roku w sprawie sezonu kąpielowego na terenie Gminy Siechnice w roku 2018
24.04.2018 10:16 Uchwała Nr XLIX/402/18 Rady Miejskiej w Siechnicach z dnia 19 kwietnia 2018 roku w sprawie uchwalenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Siechnice w 2018 roku
24.04.2018 10:13 Uchwała Nr XLIX/401/18 Rady Miejskiej w Siechnicach z dnia 19 kwietnia 2018 roku w sprawie zmiany uchwały nr IX/81/11 Rady Miejskiej w Siechnicach z dnia 30 czerwca 2011 r. w sprawie udzielania dotacji celowych na realizację zadań własnych gminy wynikających z ustawy Prawo ochrony środowiska - dofinansowanie działań polegających na usuwaniu z terenu gminy Siechnice odpadów zawierajacych azbest
24.04.2018 10:11 Uchwała Nr XLIX/400/18 Rady Miejskiej w Siechnicach z dnia 19 kwietnia 2018 roku zmieniająca uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru obejmującego część obrębu Prawocin, gmina Siechnice
24.04.2018 10:09 Uchwała Nr XLIX/399/18 Rady Miejskiej w Siechnicach z dnia 19 kwietnia 2018 roku w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości budynków mieszkalnych, w których zastosowano nieskoemisyjne źródła ogrzewania oraz określania warunków korzystania ze zwolnienia
24.04.2018 10:07 Uchwała Nr XLIX/398/18 Rady Miejskiej w Siechnicach z dnia 19 kwietnia 2018 roku zmieniająca uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru zlokalizowanego we wsi Iwiny - oznaczonego symbolem "A", gmina Siechnice
24.04.2018 10:06 Uchwała Nr XLIX/397/18 Rady Miejskiej w Siechnicach z dnia 19 kwietnia 2018 roku w sprawie ustalenia regulaminu określajacego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków oraz innych składników wynagrodzenia dla nauczycieli zatrudnionych w planówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Siechnice
24.04.2018 10:03 Uchwała Nr XLIX/396/18 Rady Miejskiej w Siechnicach z dnia 19 kwietnia 2018 roku w sprawie podziału Gminy Siechnice na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
11.04.2018 12:51 Uchwała Nr XLVIII/395/18 Rady Miejskiej w Siechnicach z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniego Planu Modernizacji i Rozwoju Urządzeń Wodociągowych i Kanalizacyjnych na lata 2018-2021 w Gminie Siechnice
11.04.2018 12:50 Uchwała Nr XLVIII/394/18 Rady Miejskiej w Siechnicach z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie nadania nazw ulic w Siechnicach
11.04.2018 12:46 Uchwała Nr XLVIII/393/18 Rady Miejskiej w Siechnicach z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej z budżetu gminy na likwidację niskiej emisji w gminie Siechnice poprzez wymianę dotychczasowych źródeł ciepła na ekologiczne urządzenia grzewcze
11.04.2018 12:43 Uchwała Nr XLVIII/392/18 Rady Miejskiej w Siechnicach z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie uchylenia Uchwały nr XXXIX/301/17 Rady Miejskiej w Siechnicach z dnia 22 czerwca 2017 r., zmienionej Uchwałą nr XLI/329/17 z dnia 21 września 2017 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej z budżetu gminy na likwidację niskiej emisji w gminie Siechnice
11.04.2018 12:35 Uchwała Nr XLVIII/391/18 Rady Miejskiej w Siechnicach z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie uchwalenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Siechnice dla terenu obejmującego części obrębów Radwanice, Siechnice, Prawocin, Zębice i Grodziszów
11.04.2018 12:25 Uchwała Nr XLVIII/390/18 Rady Miejskiej w Siechnicach z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Siechnice na stałe okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu
11.04.2018 11:00 Uchwała Nr XLVIII/389/18 Rady Miejskiej w Siechnicach z dnia 1 marca 2018 roku zmieniająca uchwałę budżetową na rok 2018 Gminy Siechnice
01.03.2018 11:31 Uchwała Nr XLVI/388/18 Rady Miejskiej w Siechnicach z dnia 22 lutego 2018 roku w sprawie skargi złożonej przez panią (...) na biurokratyczne i niemerytoryczne załatwianie sprawy skarżącej Burmistrza Siechnic, dotyczącej progu spowalniajacego wybudowanego na wysokości budynku jednorodzinnego przy ul. Szkolnej w Siechnicach
01.03.2018 11:29 Uchwała Nr XLVI/386/18 Rady Miejskiej w Siechnicach z dnia 22 lutego 2018 roku zmieniająca uchwałę w sprawie nadania statutu Centrum Kultury w Siechnicach
01.03.2018 11:29 Uchwała Nr XLVI/387/18 Rady Miejskiej w Siechnicach z dnia 22 lutego 2018 roku zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Stowarzyszenia "Rzeczpospolita Samorządna"
01.03.2018 11:26 Uchwała Nr XLVI/385/18 Rady Miejskiej w Siechnicach z dnia 22 lutego 2018 roku w spraiw uchwalnia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie ulicy Zacisze i ulicy ks. Stanisława Danickiego w Siechnicach, gmina Siechnice
01.03.2018 11:24 Uchwała Nr XLVI/384/18 Rady Miejskiej w Siechnicach z dnia 22 lutego 2018 roku w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu usług sportu obejmującego działkę nr 35/2 położoną w obrębie Groblice, gmina Siechnice

poprzednia 1 2 3 4 5 następna