Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
31.12.2019 11:46 Uchwała Nr XVIII/170/2019 Rady Miejskiej w Siechnicach z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie wydatków budżetu gminy, które w 2019 roku nie wygasają z uplywem roku budżetowego
31.12.2019 11:45 Uchwała Nr XVII/169/2019 Rady Miejskiej w Siechnicach z dnia 19 grudnia 2019 roku zmieniająca uchwałę w sprawie zasad odpłatności i wysokości opłat za usługi przewozowe świadczone środkami publicznego transportu zbiorowego organizowanego przez Gminę Siechnice oraz sposobu ustalania wysokości opłat dodatkowych
31.12.2019 11:43 Uchwała Nr XVII/168/2019 Rady Miejskiej w Siechnicach z dnia 19 grudnia 2019 roku zmieniająca uchwałę w sprawie przystapienia do sporządzenia planu zagospodarowania przestrzennego części obrębu Siechnice - Centrum III, gmina Siechnice
31.12.2019 11:42 Uchwała Nr XVII/167/2019 Rady Miejskiej w Siechnicach z dnia 19 grudnia 2019 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębu Biestrzyków, gmina Siechnice
31.12.2019 11:41 Uchwała Nr XVII/166/2019 Rady Miejskiej w Siechnicach z dnia 19 grudnia 2019 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu Zębice, zlokalizowanego przy ul. Opolskiej, gmina Siechnice
31.12.2019 11:40 Uchwała Nr XVII/165/2019 Rady Miejskiej w Siechnicach z dnia 19 grudnia 2019 roku w sprawie ustalenia wstępnej lokalizacji nowych przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Siechnice dla zaspokojenia potrzeb mieszkańców
31.12.2019 11:39 Uchwała Nr XVII/164/2019 Rady Miejskiej w Siechnicach z dnia 19 grudnia 2019 roku w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gmninie Siechnice na rok szkolny 2019/2020
31.12.2019 11:38 Uchwała Nr XVII/163/2019 Rady Miejskiej w Siechnicach z dnia 19 grudnia 2019 roku w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie dotacji dla publicznych przedszkoli niebędących przedszkolami specjalnymi, prowadzonych w Gminie Siechnice przez osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego oraz osby fizyczne, w wysookości wyższej niż określona w art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych
31.12.2019 11:35 Uchwała Nr XVII/162/2019 Rady Miejskiej w Siechnicach z dnia 19 grudnia 2019 roku zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania oraz trybu przeprowadzenia kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji udzielanych z budżetu Gminy Siechnice dla publicznych przedszkoli oraz niepublicznych: szkół, przedszkoli, oddzialow przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz innych form wychowania przedszkolnego, prowadzonych przez osoby fizyczne i osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego
31.12.2019 11:34 Uchwała Nr XVII/161/2019 Rady Miejskiej w Siechnicach z dnia 19 grudnia 2019 roku zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Siechnice
31.12.2019 11:31 Uchwała Nr XVII/160/2019 Rady Miejskiej w Siechnicach z dnia 19 grudnia 2019 roku zmieniająca uchwałę budżetową na rok 2019 Gminy Siechnice
26.11.2019 13:19 Uchwała Nr XVI/159/19 Rady Miejskiej w Siechnicach z dnia 21 listopada 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad udzielania bonifikaty od opłaty jednorazowej z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe
26.11.2019 13:18 Uchwała Nr XVI/158/19 Rady Miejskiej w Siechnicach z dnia 21listopada 2019 r. w sprawie rezygnacji z członkowstwa w Stowarzyszeniu Dolnośląska Organizacja Turystyczna
26.11.2019 13:17 Uchwała Nr XVI/157/19 Rady Miejskiej w Siechnicach z dnia 21listopada 2019 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w Świętej Katarzynie
26.11.2019 13:16 Uchwała Nr XVI/156/19 Rady Miejskiej w Siechnicach z dnia 21listopada 2019 r. w sprawie organizacji wyborów uzupełniających do Rady Osiedla Radwanice
26.11.2019 13:14 Uchwała Nr XVI/155/19 Rady Miejskiej w Siechnicach z dnia 21listopada 2019 r. w sprawie upoważnienia Dyrektora Przedszkola Publicznego w Żernikach Wrocławskich do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej
26.11.2019 13:12 Uchwała Nr XVI/154/19 Rady Miejskiej w Siechnicach z dnia 21listopada 2019 r. w sprawie upoważnienia Dyrektora Przedszkola Publicznego im. Św. Jana Pawła II w Siechnicach do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej
26.11.2019 13:10 Uchwała Nr XVI/153/19 Rady Miejskiej w Siechnicach z dnia 21 listopada 2019 r. w sprawie upoważnienia Dyrektora Przedszkola Publicznego „Układanka” w Świętej Katarzynie do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej
26.11.2019 13:09 Uchwała Nr XVI/152/19 Rady Miejskiej w Siechnicach z dnia 21listopada 2019 r. w sprawie przyjęcia rocznego Programu Współpracy Gminy Siechnice z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2020 rok
26.11.2019 13:07 Uchwała Nr XVI/151/19 Rady Miejskiej w Siechnicach z dnia 21listopada 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy na czas oznaczony do 3 lat, których przedmiotem jest ta sama nieruchomość
26.11.2019 13:05 Uchwała Nr XVI/150/19 Rady Miejskiej w Siechnicach z dnia 21listopada 2019 r. zmieniająca w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego
26.11.2019 13:02 Uchwała Nr XVI/149/19 Rady Miejskiej w Siechnicach z dnia 21 listopada 2019 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2020 rok
26.11.2019 13:00 Uchwała Nr XVI/148/19 Rady Miejskiej w Siechnicach z dnia 21listopada 2019 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2020 rok
26.11.2019 12:57 Uchwała Nr XVI/147/19 Rady Miejskiej w Siechnicach z dnia 21listopada 2019 r. w sprawie uchwalenia Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Siechnice na rok 2020
26.11.2019 12:56 Uchwała Nr XVI/146/19 Rady Miejskiej w Siechnicach z dnia 21 listopada 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Siechnice
26.11.2019 12:55 Uchwała Nr XVI/145/19 Rady Miejskiej w Siechnicach z dnia 21listopada 2019 r. zmieniająca uchwałę budżetową na rok 2019 Gminy Siechnice
31.10.2019 13:54 Uchwała nr XV/144/19 Rady Miejskiej w Siechnicach z dnia 28 października 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wprowadzenia regulaminów korzystania z placów zabaw, siłowni plenerowych, placów rekreacyjnych, parków oraz terenów zieleni urządzonej stanowiących własność Gminy Siechncie
31.10.2019 13:53 Uchwała nr XV/143/19 Rady Miejskiej w Siechnicach z dnia 28 października 2019 r. w sprawie uchwalenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Siechnice w 2019 roku
31.10.2019 13:51 Uchwała nr XV/142/19 Rady Miejskiej w Siechnicach z dnia 28 października 2019 r. w sprawie ustalenia wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego
31.10.2019 13:50 Uchwała nr XV/141/19 Rady Miejskiej w Siechnicach z dnia 28 października 2019 r. w sprawie podjęcia przez Gminę Siechnice działalności w zakresie telekomunikacji

1 2 3 4 5 następna