Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
02.03.2018 12:37 Obwieszczenie Starosty Powiatu Wrocławskiego z dn. 20.02.2018 r. w sprawie wszczęcia postępowania administracyjnego o wydanie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej pn. "Rozbudowa ulicy Wiosennej w Żernikach Wrocławskich”
01.03.2018 09:06 Obwieszczenie Ministra Inwestycji i Rozwoju dotycząca wydania decyzji dot. Rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 395
12.02.2018 11:44 Obwieszczenie Burmistrza Siechnic w sprawie wyłożenia do publicznego wglądu projektu: 1. zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Siechnice dla terenu obejmującego część obrębu Kotowice, 2. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Kotowice, gmina Siechnice.
09.02.2018 14:23 Obwieszczenie Burmistrza Siechnic w sprawie wyłożenia do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru obejmującego część obrębu Prawocin, gmina Siechnice
06.02.2018 13:53 Burmistrz Siechnic podaje do publicznej wiadomości projekt uchwały Rady Miejskiej w Siechnicach w sprawie wykazu kąpielisk na terenie Gminy Siechnice na rok 2018
30.01.2018 13:04 SPROSTOWANIE OBWIESZCZENIA BURMISTRZA SIECHNIC Z DNIA 08.12.2017 R. o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gminy Siechnice oraz zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Siechnice w zakresie zmiany terminu składania uwag do projektów: 1. zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Siechnice dla terenu obejmującego części obrębów Radwanice, Siechnice, Prawocin, Zębice i Grodziszów, 2. zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Siechnice dla terenu obejmującego części obrębów Sulęcin – Szostakowice, Zębice
16.01.2018 12:54 Obwieszczenie Burmistrza Siechnic w sprawie wyłożenia do publicznego wglądu projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego wsi Radomierzyce - teren „A”
08.12.2017 13:18 Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gminy Siechnice oraz zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Siechnice
05.12.2017 10:57 Obwieszczenie Burmistrza Siechnic w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko
05.12.2017 10:56 Zarząd Województwa Dolnośląskiego zawiadamia o przyjęciu przez Sejmik Województwa Dolnośląskiego niżej wymienionych uchwał oraz o możliwości zapoznania się z ich treścią
24.11.2017 14:01 Obwieszczenie Burmistrza Siechnic w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów zlokalizowanych w południowej części obrębu Ozorzyce, gmina Siechnice, oraz uchwały nr XXXIX/302/17 Rady Miejskiej w Siechnicach z dnia 22 czerwca 2017r. w sprawie zmiany załącznika graficznego do uchwały nr XLI/262/13 z dnia 21 marca 2017r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów zlokalizowanych w południowej części obrębu Ozorzyce, gmina Siechnice
30.10.2017 08:09 Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia zasad wyznaczenia składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji – konsultacje społeczne
20.10.2017 14:40 Obwieszczenie Burmistrza Siechnic z 10.10.2017 r. w sprawie przedsięwzięcia pod nazwą zespół 88 budynków mieszkalnych wielorodzinnych
19.10.2017 09:10 Zawiadomienie o konsultacjach społecznych projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia zasad wyznaczenia składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji
19.10.2017 07:19 Obwieszczenie Burmistrza Siechnic o ponownym (szóstym) wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru zlokalizowanego we wsi Iwiny – oznaczonego symbolem ‘A’, gmina Siechnice;
04.09.2017 10:21 Obwieszczenie Burmistrza Siechnic w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie ulicy Zacisze i ulicy ks. Stanisława Danickiego w Siechnicach, gmina Siechnice oraz miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie ulicy Miodowej w Iwinach, gmina Siechnice
21.07.2017 11:37 Obwieszczenie Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 10 lipca 2017 r. o przystąpieniu do sporządzenia uchwał Sejmiku Województwa Dolnośląskiego w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa dolnośląskiego ograniczeń w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw
20.07.2017 14:35 Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego "Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 395 na odcinku od ul. Bardzkiej do granic Wrocławia w ramach zadania: "Przebudowa ul. Buforowej w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 395 we Wrocławiu - Etap I"
30.05.2017 11:02 Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego o wydaniu postanowienia uzupełniającego decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej
11.05.2017 14:28 Obwieszczenie o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej – Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 395 na odcinku od ul. Bardzkiej do granic Wrocławia w ramach zadania: „Przebudowa ul. Buforowej w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 395 we Wrocławiu – Etap I”.
06.05.2017 09:26 Obwieszczenie Burmistrza Siechnic o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla całego obrębu Święta Katarzyna, gmina Siechnice
06.05.2017 09:22 Obwieszczenie Burmistrza Siechnic o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu obejmującego część obrębu Sulimów, miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu usług sportu obejmującego działkę nr 35/2 położoną w obrębie Groblice, miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru obejmującego część obrębu Prawocin, gmina Siechnice
31.03.2017 14:36 Obwieszczenie Nr WPR.6220.5.27.2016.2017.JG o podaniu do publicznej wiadomości informacji o wydaniu decyzji o środowiskowej dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa centrum logistycznego HE Wroclaw 3 budowa 2 hal produkcyjno-magazynowych z częściami socjalno-biurowymi wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną”
31.03.2017 14:35 Obwieszczenia Nr WPR.6220.5.26.2016.2017.JG o wydaniu decyzji o środowiskowej dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa centrum logistycznego HE Wroclaw 3 budowa 2 hal produkcyjno-magazynowych z częściami socjalno-biurowymi wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną”
31.03.2017 07:50 Obwieszczenie Nr WPR.6220.5.16.2016.2017.JG o podaniu do publicznej wiadomości informacji o wydaniu decyzji o środowiskowej dla przedsięwzięcia pn.: "Budowa budynku produkcyjno-biurowego wraz z zagospodarowaniem terenu, niezbędną infrastrukturą techniczną i zjazdami, z etapowaniem: Etap I: dz. nr 545/77 i część dz. nr 545/82, Etap II: część dz. nr 545/82, 545/163 i 545/164"
31.03.2017 07:47 Obwieszczenie Nr WPR.6220.5.15.2016.2017.JG o wydaniu decyzji o środowiskowej dla przedsięwzięcia pn.: "Budowa budynku produkcyjno-biurowego wraz z zagospodarowaniem terenu, niezbędną infrastrukturą techniczną i zjazdami, z etapowaniem: Etap I: dz. nr 545/77 i część dz. nr 545/82, Etap II: część dz. nr 545/82, 545/163 i 545/164"
07.03.2017 10:37 Obwieszczenie Nr WPR.6220.10.12.2016.2017.JG o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
07.03.2017 10:35 Obwieszczenie Nr WPR.6220.10.10.2016.2017.JG o wydaniu postanowienia o odstąpieniu od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko
02.03.2017 11:45 Obwieszczeni Burmistrza Siechnic o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
22.02.2017 08:41 Obwieszczenia nr WPR.6220.10.7.2016 o niewydaniu w terminie postanowienia w sprawie obowiązku lub braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pod nazwą „Budowa budynku produkcyjno-biurowego wraz z zagospodarowaniem terenu, niezbędną infrastrukturą techniczną i zjazdami, z etapowaniem: Etap I: dz. nr 545/77 i część dz. nr 545/82, Etap II: część dz. nr 545/82, 545/163 i 545/164”

1 2 3 4 następna