Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
07.08.2020 07:21 OBWIESZCZNIE BURMISTRZA SIECHNIC o zmianie terminu wyłożenia do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru obejmującego część obrębu Prawocin, gmina Siechnice - Etap II, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko
03.08.2020 07:28 Obwieszczenie UMWD we Wrocławiu w sprawie przyjęcia uchwały Sejmiku Województwa
27.07.2020 13:13 Obwieszczenie Starosty Powiatu Wrocławskiego o wydaniu decyzji ZRID dla budowy ul. Polnej w Iwinach
21.07.2020 13:36 Obwieszczenia Burmistrza Siechnic o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO Prawocin, GMINA SIECHNICE – ETAP II
14.07.2020 08:52 Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego ws. budowy przystanku kolejowego na linii kolejowej Nr 276 Wrocław Główny-Międzylesie
13.07.2020 12:00 Obwieszczenie o wydaniu postanowieniu o powołaniu biegłego w sprawie wydania decyzji środowiskowej dla masztu telefonii P4 w Iwinach
07.07.2020 10:28 OBWIESZCZENIE BURMISTRZA SIECHNIC o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębu Radomierzyce w rejonie ulicy Różanej, gmina Siechnice, projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu szkoły podstawowej w Radwanicach, gmina Siechnice, projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu obejmującego część obrębu Żerniki Wrocławskie w rejonie centrum miejscowości, gmina Siechnice – etap II, wraz z prognozami oddziaływania na środowisko
22.06.2020 12:49 Obwieszczenie RDOŚ we Wrocławiu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, znak: WOOŚ.420.11.2020.AMA.13 dla przedsięwzięcia pn.: „Przyłączenie do sieci przesyłowej EC Czechnica - w m. Siechnice w ramach budowy przyłączy i gazociągów służących do przyłączenia do systemu przesyłowego gazowego podmiotów przyłączanych wraz z infrastrukturą niezbędną do ich obsługi”
15.06.2020 11:22 Obwieszczenie GDOŚ we Wrocławiu w sprawie wyznaczenia nowego terminu na rozpatrzenie odwołania od decyzji środowiskowej RDOŚ z dnia 28.12.2018 r. „Budowa drogi wojewódzkiej od węzła A4 Bielany Wrocławskie do drogi wojewódzkiej nr 395 do granicy Wrocławia ul. Buforowa”
28.05.2020 11:55 Obwieszczenie RDOŚ we Wrocławiu w sprawie udziału społeczeństwa przed wydaniem decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia pn. Budowa nowego, kogeneracyjnego źródła ciepła w Siechnicach
26.05.2020 08:14 Obwieszczenie Burmistrza Siechnic o przystąpieniu do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego: obrębu Biestrzyków; dla części obrębu Zębice zlokalizowanego przy ulicy Opolskiej
21.05.2020 08:54 Zawiadomienie RDOŚ w Opolu w sprawie decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia pn. Prace na linii kolejowej C-E30 na odcinku Opole Groszowice – Jelcz-Wrocław Brochów
19.05.2020 12:15 Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego z dnia 11.05.2020 r. o wszczęciu , postępowania administracyjnego w sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę przystanku kolejowego na linii kolejowej Nr 276 Wrocław Główny – Międzylesie w km 5+490 do 6+490 w ramach zadania: „Opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych w ramach projektu pn:” Dostosowanie linii kolejowej nr 276 do obsługi przewozów pasażerskich we WrOF poprzez budowę przystanku kolejowego Iwiny”
05.05.2020 12:17 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wszczęcia postępowania dotyczącego decyzji środowiskowej dla masztu telefoni P4 w Iwinach
30.04.2020 12:12 Obwieszczenie Marszałka Województwa Dolnośląskiego w sprawie uchwalenia programu ochrony powietrza dla stref w województwie dolnośląskim
29.04.2020 12:03 Obwieszczenie Starosty Powiatu Wrocławskiego z dnia 17.04.2020 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania zezwolenia na realizację inwestycji drogowej pn. „Budowa ulicy Polnej w Iwinach”
08.04.2020 14:22 Obwieszczenie o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dokumentu „Program ochrony powietrza dla stref w województwie dolnośląskim, w których w 2018 r. zostały przekroczone poziomy dopuszczalne i docelowe substancji w powietrzu wraz z planem działań krótkoterminowych”
03.04.2020 13:51 Obwieszczenie o wydaniu decyzji o pozwoleniu na realizację inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych
11.03.2020 14:43 Obwieszczenie Starosty Powiatu Wrocławskiego z dnia 28.02.2020 r. o nadaniu rygoru natychmiastowej wykonalności decyzji Starosty Powiatu Wrocławskiego nr 125/2020 z dnia 17.02.2020 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. "Budowa drogi 6KDD wraz z infrastrukturą techniczną, obręb Radomierzyce, gmina Siechnice"
10.03.2020 07:26 Obwieszczenia Burmistrza Siechnic o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO DLA TERENU OBEJMUJĄCEGO CZĘŚĆ OBRĘBU ŻERNIKI WROCŁAWSKIE W REJONIE CENTRUM MIEJSCOWOŚCI, GMINA SIECHNICE – ETAP II
28.02.2020 19:41 Obwieszczenie Starosty Powiatu Wrocławskiego z dnia 17.02.2020 r. o wydaniu decyzji zezwolenia na realizację inwestycji drogowej pn. "Budowa drogi 6KDD wraz z infrastrukturą techniczną, obręb Radomierzyce, gmina Siechnice"
20.02.2020 10:27 Informacja - konsultacje w sprawie projektu dokumentu pn.: „Strategiczne Studium Lokalizacyjne Inwestycji Centralnego Portu Komunikacyjnego”
19.02.2020 10:05 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie zmiany pozwolenia zintegrowanego dla Elektrociepłowni Czechnica
07.02.2020 14:22 Obwieszczenie wyłożeniu do publicznego wglądu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu obejmującego część obrębu Sulimów
05.02.2020 12:29 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie zmiany pozwolenia zintegrowanego dla Elektrociepłowni Czechnica
03.02.2020 14:40 Obwieszczenie Burmistrza Siechnic o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Iwiny– oznaczonego symbolem A, gmina Siechnice – ETAP II i III
03.02.2020 09:35 Obwieszczenie o przyjęciu projektu uchwały Sejmiku Województwa Dolnośląskiego w sprawie uchwalenia programu ochrony powietrza dla stref w województwie dolnośląskim, w których w 2018 r. zostały przekroczone poziomy dopuszczalne i docelowe substancji w powietrzu wraz z planem działań krótkoterminowych
28.01.2020 10:34 Obwieszczenie o uchyleniu przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia pn.: „Stacja bazowa telefonii komórkowej sieci P4 nr WRO1234, działka nr 473/1 obręb Iwiny, gmina Siechnice”
24.01.2020 12:53 Obwieszczenie o podaniu do publicznej wiadomości projektu uchwały Rady Miejskiej w Siechnicach w sprawie wykazu kąpielisk na terenie Gminy Siechnice na rok 2020
10.01.2020 14:57 Rozbudowa drogi powiatowej nr 1939D na odcinku od ul. Wrocławskiej w Radomierzycach (granica miasta Wrocławia) do skrzyżowania ul. Żernickiej z ul. Parkową w Biestrzykowie, gmina Siechnice”

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 następna