Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
21.08.2018 11:04 Obwieszczenie Starosty Powiatu Wrocławskiego z dnia 20.08.2018 r. w sprawie udzielenia decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. „Budowa i przebudowa ul. Św. Krzyża w Siechnicach"
16.08.2018 12:35 Obwieszczenie Starosty Powiatu Wrocławskiego ws. wszczęscia postępowania administracyjnego w sprawie wydania zezwolenia na realizację inwestycji drogowej pn. "Budowa drogi dojazdowej do przystanku kolejowego iwiny w ramach zadania: Dostosowanie linii kolejowej nr 276 do obsługi przewozów pasażerskich we WrOF poprzez budowę przystanku kolejowego Iwiny, Gm. Siechnice
03.08.2018 17:48 Obwieszczenie o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
11.07.2018 12:37 Obwieszczenie Starosty Powiatu Wrocławskiego o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej
05.07.2018 11:48 Obwieszczenie Starosty Powiatu Wrocławskiego z dn. 18.06.2018 r. w sprawie udzielenia decyzją nr 531/2018 z dnia 18.06.2018r. zezwolenia na realizację inwestycji drogowej pn. „Budowa ul. Fieldorfa w Siechnicach Etap 2”
04.07.2018 14:52 Obwieszczenie o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej
19.06.2018 11:41 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego
02.05.2018 16:15 Obwieszczenie Burmistrza Siechnic w sprawie wyłożenia do publicznego wglądu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie ulicy Zacisze i ulicy Kasztanowej w Groblicach, gmina Siechnice
27.04.2018 13:47 Obwieszczenie Burmistrza Siechnic w sprawie wyłożenia do publicznego wglądu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru obejmującego część obrębu Prawocin, gmina Siechnice – Etap I
27.04.2018 12:26 Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na budowę urządzeń wodnych oraz szczególne korzystanie wód, poprzez wprowadzenie wód opadowych i roztopowych do rowu Z.5 i cieku Zielona, w ramach zadania „Wielobranżowa dokumentacja projektowa budowy i przebudowy ul. Św. Krzyża w Siechnicach”
26.04.2018 15:08 Obwieszczenie regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu z dnia 26 kwietnia 2018 r., znak: WOOŚ.4210.23.2012.KC.118
26.04.2018 15:06 Obwieszczenie regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu z dnia 26 kwietnia 2018 r., znak: WOOŚ.4210.23.2012.KC.117
25.04.2018 15:46 Obwieszczenie Burmistrza Siechnic w sprawie wyłożenia do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru zlokalizowanego we wsi Iwiny – oznaczonego symbolem ‘A’, gmina Siechnice
25.04.2018 08:44 Obwieszczenie Starosty Powiatu Wrocławskiego z dn. 16.04.2018 r. o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. „Rozbudowa ul. Wiosennej W Żernikach Wrocławskich”
05.04.2018 11:34 Obwieszczenie Starosty Powiatu Wrocławskiego z dn. 04.03.2018 r. w sprawie wszczęcia postępowania administracyjnego o wydanie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej pn. „Budowa ul. Fieldorfa w Siechnicach Etap 1”
05.04.2018 11:33 Obwieszczenie Starosty Powiatu Wrocławskiego z dn. 04.03.2018 r. w sprawie wszczęcia postępowania administracyjnego o wydanie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej pn. „Rozbudowa ul. Osiedlowej w Siechnicach wraz z uzyskaniem ZRID”
05.04.2018 11:33 Obwieszczenie Starosty Powiatu Wrocławskiego z dn. 03.04.2018 r. w sprawie wszczęcia postępowania administracyjnego o wydanie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej pn. „Budowa ul. Fieldorfa w Siechnicach Etap 2”
02.03.2018 12:37 Obwieszczenie Starosty Powiatu Wrocławskiego z dn. 20.02.2018 r. w sprawie wszczęcia postępowania administracyjnego o wydanie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej pn. "Rozbudowa ulicy Wiosennej w Żernikach Wrocławskich”
01.03.2018 09:06 Obwieszczenie Ministra Inwestycji i Rozwoju dotycząca wydania decyzji dot. Rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 395
12.02.2018 11:44 Obwieszczenie Burmistrza Siechnic w sprawie wyłożenia do publicznego wglądu projektu: 1. zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Siechnice dla terenu obejmującego część obrębu Kotowice, 2. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Kotowice, gmina Siechnice.
09.02.2018 14:23 Obwieszczenie Burmistrza Siechnic w sprawie wyłożenia do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru obejmującego część obrębu Prawocin, gmina Siechnice
06.02.2018 13:53 Burmistrz Siechnic podaje do publicznej wiadomości projekt uchwały Rady Miejskiej w Siechnicach w sprawie wykazu kąpielisk na terenie Gminy Siechnice na rok 2018
30.01.2018 13:04 SPROSTOWANIE OBWIESZCZENIA BURMISTRZA SIECHNIC Z DNIA 08.12.2017 R. o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gminy Siechnice oraz zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Siechnice w zakresie zmiany terminu składania uwag do projektów: 1. zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Siechnice dla terenu obejmującego części obrębów Radwanice, Siechnice, Prawocin, Zębice i Grodziszów, 2. zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Siechnice dla terenu obejmującego części obrębów Sulęcin – Szostakowice, Zębice
16.01.2018 12:54 Obwieszczenie Burmistrza Siechnic w sprawie wyłożenia do publicznego wglądu projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego wsi Radomierzyce - teren „A”
08.12.2017 13:18 Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gminy Siechnice oraz zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Siechnice
05.12.2017 10:57 Obwieszczenie Burmistrza Siechnic w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko
05.12.2017 10:56 Zarząd Województwa Dolnośląskiego zawiadamia o przyjęciu przez Sejmik Województwa Dolnośląskiego niżej wymienionych uchwał oraz o możliwości zapoznania się z ich treścią
24.11.2017 14:01 Obwieszczenie Burmistrza Siechnic w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów zlokalizowanych w południowej części obrębu Ozorzyce, gmina Siechnice, oraz uchwały nr XXXIX/302/17 Rady Miejskiej w Siechnicach z dnia 22 czerwca 2017r. w sprawie zmiany załącznika graficznego do uchwały nr XLI/262/13 z dnia 21 marca 2017r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów zlokalizowanych w południowej części obrębu Ozorzyce, gmina Siechnice
30.10.2017 08:09 Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia zasad wyznaczenia składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji – konsultacje społeczne
20.10.2017 14:40 Obwieszczenie Burmistrza Siechnic z 10.10.2017 r. w sprawie przedsięwzięcia pod nazwą zespół 88 budynków mieszkalnych wielorodzinnych

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 następna