Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
19.10.2017 09:10 Zawiadomienie o konsultacjach społecznych projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia zasad wyznaczenia składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji
19.10.2017 07:19 Obwieszczenie Burmistrza Siechnic o ponownym (szóstym) wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru zlokalizowanego we wsi Iwiny – oznaczonego symbolem ‘A’, gmina Siechnice;
04.09.2017 10:21 Obwieszczenie Burmistrza Siechnic w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie ulicy Zacisze i ulicy ks. Stanisława Danickiego w Siechnicach, gmina Siechnice oraz miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie ulicy Miodowej w Iwinach, gmina Siechnice
21.07.2017 11:37 Obwieszczenie Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 10 lipca 2017 r. o przystąpieniu do sporządzenia uchwał Sejmiku Województwa Dolnośląskiego w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa dolnośląskiego ograniczeń w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw
20.07.2017 14:35 Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego "Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 395 na odcinku od ul. Bardzkiej do granic Wrocławia w ramach zadania: "Przebudowa ul. Buforowej w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 395 we Wrocławiu - Etap I"
30.05.2017 11:02 Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego o wydaniu postanowienia uzupełniającego decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej
11.05.2017 14:28 Obwieszczenie o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej – Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 395 na odcinku od ul. Bardzkiej do granic Wrocławia w ramach zadania: „Przebudowa ul. Buforowej w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 395 we Wrocławiu – Etap I”.
06.05.2017 09:26 Obwieszczenie Burmistrza Siechnic o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla całego obrębu Święta Katarzyna, gmina Siechnice
06.05.2017 09:22 Obwieszczenie Burmistrza Siechnic o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu obejmującego część obrębu Sulimów, miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu usług sportu obejmującego działkę nr 35/2 położoną w obrębie Groblice, miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru obejmującego część obrębu Prawocin, gmina Siechnice
31.03.2017 14:36 Obwieszczenie Nr WPR.6220.5.27.2016.2017.JG o podaniu do publicznej wiadomości informacji o wydaniu decyzji o środowiskowej dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa centrum logistycznego HE Wroclaw 3 budowa 2 hal produkcyjno-magazynowych z częściami socjalno-biurowymi wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną”
31.03.2017 14:35 Obwieszczenia Nr WPR.6220.5.26.2016.2017.JG o wydaniu decyzji o środowiskowej dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa centrum logistycznego HE Wroclaw 3 budowa 2 hal produkcyjno-magazynowych z częściami socjalno-biurowymi wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną”
31.03.2017 07:50 Obwieszczenie Nr WPR.6220.5.16.2016.2017.JG o podaniu do publicznej wiadomości informacji o wydaniu decyzji o środowiskowej dla przedsięwzięcia pn.: "Budowa budynku produkcyjno-biurowego wraz z zagospodarowaniem terenu, niezbędną infrastrukturą techniczną i zjazdami, z etapowaniem: Etap I: dz. nr 545/77 i część dz. nr 545/82, Etap II: część dz. nr 545/82, 545/163 i 545/164"
31.03.2017 07:47 Obwieszczenie Nr WPR.6220.5.15.2016.2017.JG o wydaniu decyzji o środowiskowej dla przedsięwzięcia pn.: "Budowa budynku produkcyjno-biurowego wraz z zagospodarowaniem terenu, niezbędną infrastrukturą techniczną i zjazdami, z etapowaniem: Etap I: dz. nr 545/77 i część dz. nr 545/82, Etap II: część dz. nr 545/82, 545/163 i 545/164"
07.03.2017 10:37 Obwieszczenie Nr WPR.6220.10.12.2016.2017.JG o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
07.03.2017 10:35 Obwieszczenie Nr WPR.6220.10.10.2016.2017.JG o wydaniu postanowienia o odstąpieniu od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko
02.03.2017 11:45 Obwieszczeni Burmistrza Siechnic o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
22.02.2017 08:41 Obwieszczenia nr WPR.6220.10.7.2016 o niewydaniu w terminie postanowienia w sprawie obowiązku lub braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pod nazwą „Budowa budynku produkcyjno-biurowego wraz z zagospodarowaniem terenu, niezbędną infrastrukturą techniczną i zjazdami, z etapowaniem: Etap I: dz. nr 545/77 i część dz. nr 545/82, Etap II: część dz. nr 545/82, 545/163 i 545/164”
14.02.2017 09:16 Obwieszczenie Burmistrza Siechnic w sprawie wyłożenia do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Żerniki Wrocławskie: teren „B” dla obszaru położonego w rejonie ulicy Parkowej i Wrocławskiej
10.02.2017 14:05 Obwieszczenie Burmistrza Siechnic w sprawie wyłożenia do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego przestrzennego obszaru zlokalizowanego we wsi Iwiny – oznaczonego symbolem „A” – CZĘŚĆ I, gmina Siechnice
09.02.2017 09:18 Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego z dnia 26.01.2017 r. o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia odszkodowania na rzecz spadkobierców po zmarłej Urszuli Wojnarowicz, w udziale 6/64 części, z tytułu nabycia z mocy prawa przez Województwo Dolnośląskie, prawa własności nieruchomości położonej w gminie Siechnice: dz. nr 234/2 i 234/4 obręb Iwiny
03.02.2017 11:34 Nr WPR.6220.8.14.2016.JG o podaniu do publicznej wiadomości informacji o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko pn.: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami, przepompownią ścieków i WLZ”
03.02.2017 11:32 Nr WPR.6220.8.13.2016.JG o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami, przepompownią ścieków i WLZ”
30.01.2017 12:39 Obwieszczenia nr WPR.6220.5.19.2016.JG z dn. 25.01.2017 r. o odmowie dopuszczenia organizacji społecznej do udziału w postępowaniu administracyjnym w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pod nazwą: „Budowa centrum logistycznego HE Wrocław 3 budowa 2 hal produkcyjno-magazynowych z częściami socjalno-biurowymi wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną”
30.01.2017 09:05 Projekt uchwały w sprawie określenia zasad wyznaczenia składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji – konsultacje społeczne
26.01.2017 09:24 : Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 395 na odcinku od ul. Bardzkiej do granic Wrocławia w ramach zadania: „Przebudowa ul. Buforowej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 395 we Wrocławiu – Etap I”
24.01.2017 13:23 Obwieszczenie nr WPR.6220.4.18.2016.JG z dnia 23.01.2017 r. o wydaniu decyzji odmawiającej wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Zespół 88 budynków mieszkalnych wielorodzinnych z garażami podziemnymi i parkingami w poziomie terenu oraz z układem pieszo – jezdnym i instalacjami wewnętrznymi wraz z infrastrukturą techniczną, zlokalizowany na działkach nr 92, 93, 97, 98 oraz 100/1 w miejscowości Zacharzyce, gm. Siechnice”.
24.01.2017 11:01 Obwieszczenie Burmistrza Siechnic nr WPR.6220.7.7.2015 o wydaniu decyzji o środowiskowej dla przedsięwzięcia pn.: „Przebudowa instalacji dozowania dezynfektantów, neutralizacji z przebudową budynków, teren Zakładu Produkcji Wody Mokry Dwór”
23.01.2017 14:29 Zawiadomienie o konsultacjach społecznych projektu uchwały w sprawie określenia zasad wyznaczenia składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji
21.12.2016 12:45 Obwieszczenie Burmistrza Siechnic o zakończeniu postepowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami, przepompownią ścieków i WLZ”
21.12.2016 12:34 Obwieszczenie Burmistrza Siechnic - o wydaniu postanowienia o odstąpieniu od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami, przepompownią ścieków i WLZ” na środowisko

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 następna