Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
06.12.2016 13:05 Obwieszczenie o wydaniu postanowienia przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze we Wrocławiu uchylającego zaskarżone postanowienie Burmistrza Siechnic o odmowie dopuszczenia stowarzyszenia do udziału w postępowaniu administracyjnym w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pod nazwą: „Budowa centrum logistycznego HE Wroclaw 3 budowa 2 hal produkcyjno-magazynowych z częściami socjalno-biurowymi wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną”
29.11.2016 10:27 Obwieszczenie Burmistrza Siechnic - zawiadomienie stron o zebranych dokumentach i materiałach przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
25.11.2016 14:04 Obwieszczenie Burmistrza Siechnic o wyłożeniu do publicznego wglądu dokumentu pn. „Aktualizacja projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Siechnice”
25.11.2016 12:36 Raport z konsultacji społecznych projektu Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Siechnice na lata 2016-2023
18.11.2016 14:09 Obwieszczenie Burmistrza Siechnic o wszczęciu postępowania administracyjnego
15.11.2016 08:31 Zawiadomienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu
21.10.2016 13:26 Obwieszczenie Burmistrza Siechnic w sprawie wyłożenia do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu obejmującego część obrębu Żerniki Wrocławskie w rejonie centrum miejscowości, gmina Siechnice – część I.
14.10.2016 13:12 Projekt Gminnego Programu Rewitalizacji – konsultacje społeczne
07.10.2016 12:51 Zawiadomienie o konsultacjach społecznych projektu Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Siechnice na lata 2016-2023”
29.09.2016 09:30 Informacja Zarządu Województwa Dolnośląskiego o przystąpieniu do opracowania projektu uchwały w sprawie Programu ochrony powietrza dla strefy dolnośląskiej z uwagi na stwierdzone przekroczenia poziomu dopuszczalnego pyłu zawieszonego PM 2,5.
27.09.2016 14:28 Obwieszczenie Burmistrza Siechnic w sprawie wyłożenia do publicznego wglądu projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego: 1.wsi Święta Katarzyna – rejon ulicy Łąkowej 2.wsi Radomierzyce - teren „A”
21.09.2016 14:42 Burmistrza Siechnic Nr WPR.6220.5.11.2016.JG o odmowie dopuszczenia organizacji ekologicznej do udziału w postępowaniu administracyjnym w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pod nazwą: „Budowa centrum logistycznego HE Wroclaw 3 budowa 2 hal produkcyjno-magazynowych z częściami socjalno-biurowymi wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną”
21.09.2016 13:26 Burmistrza Siechnic Nr WPR.6220.4.10.2016.JG o wydaniu postanowienia o nałożeniu obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko i sporządzenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia pod nazwą: „Zespół 88 budynków mieszkalnych wielorodzinnych z garażami podziemnymi i parkingami w poziomie terenu oraz układem pieszo-jezdnym i instalacjami wewnętrznymi wraz z infrastrukturą techniczną, zlokalizowany na działkach nr 92, 93, 97, 98 oraz 100/1 w miejscowości Zacharzyce, gm. Siechnice”
14.09.2016 11:18 Obwieszczenie Starosty Powiatu Wrocławskiego
07.09.2016 16:04 Zawiadomienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu
02.09.2016 11:39 Zawiadomienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska o wydaniu postanowienia o utrzymaniu w mocy postanowienia RDOŚ we Wrocławiu z dn. 10.12.2015 r., znak: WOOŚ.4210.23.2012.KC.58, dot. przedsięwzięcia polegającego na „budowie drogi wojewódzkiej od węzła A4 Bielany Wr. (ul. Karkonoska) do drogi wojewódzkiej nr 395 (rondo Żerniki Wr.) i do granicy Wrocławia (ul. Buforowa)”
02.09.2016 11:38 Burmistrza Siechnic Nr WPR.6220.5.8. 2016.JG o wydaniu postanowienia o odstąpieniu od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pn.: „Budowa centrum logistycznego HE Wroclaw 3 budowa 2 hal produkcyjno-magazynowych z częściami socjalno-biurowymi wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną” oraz zebranych dokumentach i materiałach przed wydaniem decyzji
02.09.2016 11:26 Burmistrza Siechnic Nr WPR.6220.4.7.2016.JG o niezałatwieniu sprawy w terminie w przedmiocie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pod nazwą „Zespół 88 budynków mieszkalnych wielorodzinnych z garażami podziemnymi i parkingami w poziomie terenu oraz układem pieszo-jezdnym i instalacjami wewnętrznymi wraz z infrastrukturą techniczną, zlokalizowany na działkach nr 92, 93, 97, 98 oraz 100/1 w miejscowości Zacharzyce, gm. Siechnice”
25.08.2016 13:26 Obwieszczenie Starosty Powiatu Wrocławskiego
19.08.2016 14:04 Obwieszczenie Starosty Powiatu Wrocławskiego
18.08.2016 13:42 Zawiadomienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu
09.08.2016 11:01 OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów 1. miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gminy Siechnice miejscowości: Radwanice dla obszaru w rejonie ulicy Grafitowej, Radwanice dla obszaru w rejonie ulic Wałowej, Starowiejskiej i Szerokiej, Sulęcin, Radomierzyce – teren „C”, Żerniki Wrocławskie w rejonie centrum miejscowości, gmina Siechnice, Groblice – oznaczonego symbolem "B", gmina Siechnice, wsi Kotowice, gmina Siechnice, 2. studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Siechnice miejscowości: Radwanice, Siechnice, Prawocin, Zębice i Grodziszów, Sulęcin, Kotowice, Groblice w rejonie ulic Łąkowej i Kotowickiej, Żerniki Wrocławskie w rejonie centrum miejscowości,
14.07.2016 14:49 Informacja o rozpoczęciu konsultacji społecznych związanych z opracowaniem Programu Rewitalizacji dla Gminy Siechnice.
06.07.2016 16:18 Obwieszczenie o przystąpieniu do opracowania Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Siechnice na lata 2016-2023
04.07.2016 12:36 Obwieszczenia Burmistrza Siechnic w sprawie wyłożenia do publicznego wglądu projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego: 1. wsi Żerniki Wrocławskie teren „B” dla obszaru położonego w rejonie ulicy Parkowej i Wrocławskiej, 2. wsi Żerniki Wrocławskie: teren „E” - obszar położony w południowo-zachodniej części obrębu Żerniki Wrocławskie, 3. wsi Żerniki Wrocławskie: teren „F” - obszar położony w południowej części obrębu Żerniki Wrocławskie,
28.06.2016 14:53 obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia pn. „Budowa centrum logistycznego HE Wroclaw 3 budowa 2 hal produkcyjno-magazynowych z częściami socjalno-biurowymi wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną”, zlokalizowanego na działkach nr 544/54, 544/55, 544/81, 544/83, 544/58, 544/85, 544/75 w obrębie Siechnice
27.06.2016 15:12 Obwieszczenie Burmistrza Siechnic w sprawie przystąpienia do sporządzenia „miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru obejmującego działki nr 544/47, 544/53, 544/54, 544/55, 544/58, 544/59, 544/60, 544/73, 544/74, 544/75, 544/76, 544/80, 544/81, 544/82, 544/83, 544/84, 544/85 obręb Siechnice, gmina Siechnic
20.06.2016 14:27 Obwieszczenie z 17.06.2016 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie przedsięwzięcia: "Zespół 88 budynków mieszkalnych wielorodzinnych z garażami podziemnymi i parkingami w poziomie terenu oraz układem pieszo-jezdnym i instalacjami wewnętrznymi wraz z infrastrukturą techniczną, zlokalizowany na działkach nr 92, 93, 97, 98 oraz 100/1 w miejscowości Zacharzyce"
25.01.2016 13:24 Obwieszczenie Burmistrza Siechnic z 25 stycznia 2016 r. w sprawie wydania decyzji umarzającej postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia pod nazwą „Remont rowów melioracyjnych Zakładu Produkcji Wody Mokry Dwór”
11.12.2015 14:30 Obwieszczenie Burmistrza Siechnic z 11 grudnia 2015 r. - dotyczy inwestycji MPWiK - Remont rowów melioracyjnych Zakładu Produkcji Wody Mokry Dwór"

poprzednia 2 3 4 5 6 7 8 następna