Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
16.09.2008 13:21 Uchwała Nr XXXVII/290/05 - w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości
16.09.2008 13:20 Uchwała Nr XXXVII/289/05 - w sprawie rozpatrzenia skargi pani Władysławy Tomoń i mieszkańców Iwin na brak skuteczności wójta Gminy Święta Katarzyna dotyczącej usunięcia odpadów z działki Barbary Sobeckiej
16.09.2008 13:19 Uchwała Nr XXXVII/288/05 - w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Gospodarczej i Rozwoju Gminy Rady Gminy Święta Katarzyna na 2006 rok
16.09.2008 12:52 Uchwała Nr XXXVII/287/05 - w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Oświaty, Kultury i Opieki Społecznej Rady Gminy Święta Katarzyna na 2006 rok
16.09.2008 12:51 Uchwała Nr XXXVII/286/2005 - w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii i Przemocy w Rodzinie w Gminie Święta Katarzyna na rok 2006
16.09.2008 12:39 Uchwała Nr XXXVII/285/05 - zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu gminy na rok 2005
16.09.2008 12:34 Uchwała Nr XXXVII/284/05 - zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Święta Katarzyna
16.09.2008 12:33 Uchwała Nr XXXVII/283/05 - w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu Prawocin w obszarze planowanego przebiegu napowietrznej linii elektroenergetycznej 400 kV
16.09.2008 12:27 Uchwała Nr XXXVII/282/05 - w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu Święta Katarzyna w obszarze planowanego przebiegu napowietrznej linii elektroenergetycznej 400 kV
16.09.2008 12:22 Uchwała Nr XXXVII/281/05 - w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Święta Katarzyna dla terenu położonego w rejonie ulic Żernickiej i Zacharzyckiej
16.09.2008 12:21 Uchwała Nr XXXVII/280/05 - w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Święta Katarzyna dla terenu położonego w centrum miejscowości
16.09.2008 12:20 Uchwała Nr XXXVII/279/05 - w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Żerniki Wrocławskie: Teren „B” dla terenu szkolnego położonego w rejonie ulicy Kolejowej
16.09.2008 12:19 Uchwała Nr XXXVI/278/05 - zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu gminy na rok 2005
16.09.2008 12:18 Uchwała Nr XXXVI/277/05 - w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Święta Katarzyna na 2006 rok
16.09.2008 12:17 Uchwała nr XXXVI/276/05 - w sprawie realizacji projektu inwestycyjnego pn. „Program ochrony wód zlewni rzek Ślęzy i Oławy”
16.09.2008 12:16 Uchwała Nr XXXVI/275/05 - w sprawie określenia wysokości stawki podatku od posiadania psów na 2006 rok
16.09.2008 12:14 Uchwała Nr XXXVI/274/05 - w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2006 rok
16.09.2008 12:12 Uchwała Nr XXXV/272/05 - w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2006 rok
16.09.2008 12:12 Uchwała nr XXXVI/273/05 - w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2006 rok oraz zwolnień od tego podatku
16.09.2008 12:10 Uchwała Nr XXXV/271/05 -
16.09.2008 12:07 Uchwała Nr XXXV/270/05 - zmieniająca uchwałę w sprawie zarządzenia poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso
05.09.2008 09:22 Uchwała Nr XXXV/269/05 - w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na realizację zadań inwestycyjnych w roku 2005
05.09.2008 09:21 Uchwała Nr XXXV/268/05 - zmieniająca uchwałę w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na realizację zadań inwestycyjnych w roku 2005
05.09.2008 09:17 Uchwała Nr XXXV/267/05 - w sprawie przyjęcia Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2005-2010
03.09.2008 14:56 Uchwała Nr XXXIV/266/05 - w sprawie zawarcia porozumienia partnerskiego pomiędzy Gminą Święta Katarzyna i Gminą Cecina
03.09.2008 14:50 Uchwała Nr XXXIV/265/05 - w sprawie zawarcia porozumienia partnerskiego pomiędzy Gminą Święta Katarzyna i Gminą Sin-le-Noble
03.09.2008 14:47 Uchwała Nr XXXIII/264/0 - w sprawie nadania nazwy ulicy w Iwinach
03.09.2008 14:45 Uchwała Nr XXXIII/263/05 - w sprawie nadania nazwy ulicy w Iwinach
03.09.2008 14:38 Uchwała Nr XXXIII/262/05 - w sprawie powołania kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Świętej Katarzynie
03.09.2008 14:35 Uchwała Nr XXXIII/261/05 - w sprawie powołania kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Świętej Katarzynie

1 2 3 następna