Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
03.09.2008 14:26 Uchwała Nr XXXII/260/05/05 - w sprawie zamiany nazwy ulicy w Siechnicach
03.09.2008 14:14 Uchwała Nr XXXII/259/05 - w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Gminnej Strefy Aktywności Gospodarczej w rejonie miejscowości Siechnice oraz zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wydzielonego obszaru Siechnice-Centrum obejmującej teren działek nr 102/1-102/4, 105/1-105/14 i części działek nr 584/2 i 738.
03.09.2008 14:05 Uchwała Nr XXXII/258/05 - w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wydzielonego obszaru Siechnice-Centrum dla terenu położonego w okolicach ulicy Modrzewiowej w Siechnicach
03.09.2008 13:51 Uchwała Nr XXXI/257/05 - zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniego Programu Inwestycyjnego Gminy Święta Katarzyna
03.09.2008 13:48 Uchwała Nr XXXI/256/05 - zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu gminy na rok 2005
03.09.2008 13:47 Uchwała Nr XXX/254/05 - w sprawie nadania nazwy ulicom w Siechnicach
03.09.2008 13:45 Uchwała Nr XXX/255/05 - w sprawie nadania nazwy ulicy w Radomierzycach
03.09.2008 13:42 Uchwała Nr XXX/253/05 - w sprawie rozwiązania spółki prawa handlowego pod nazwą: „GSAG Siechnice” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Siechnicach
03.09.2008 13:41 Uchwała Nr XXX/252/05 - w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wydzielonego obszaru Siechnice-Centrum dla terenu położonego przy ulicy Kościelnej w Siechnicach
03.09.2008 13:39 Uchwała Nr XXX/251/05 - zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu gminy na rok 2005
03.09.2008 13:35 Uchwała Nr XXX/250/05 - w sprawie: zatwierdzenia taryfy zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Święta Katarzyna
03.09.2008 13:13 Uchwała Nr XXX/249/05 - w sprawie zaskarżenia rozstrzygnięcia nadzorczego Wojewody Dolnośląskiego numer PN.II.0911-7/314/05
03.09.2008 13:12 Uchwała Nr XXX/248/05 - w sprawie odwołania kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Świętej Katarzynie
03.09.2008 13:07 Uchwała Nr XXIX/247/05 - w sprawie przyjęcia rezygnacji i odwołania przewodniczącej Komisji Budżetu i Finansów
03.09.2008 12:55 Uchwała Nr XXIX/246/05 - w sprawie przyjęcia rezygnacji i odwołania przewodniczącej Komisji Budżetu i Finansów
03.09.2008 12:54 Uchwała Nr XXIX/245/05 - zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu gminy na rok 2005
03.09.2008 12:52 Uchwała Nr XXIX/244/05 - w sprawie nadania nazwy ulicy w Radomierzycach
03.09.2008 12:50 Uchwała Nr XXIX/243/05 - w sprawie nadania nazwy ulicom w Biestrzykowie
03.09.2008 12:47 Uchwała Nr XXIX/242/05 - w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Święta Katarzyna z tytułu wykonania budżetu Gminy za 2004 rok
03.09.2008 12:45 Uchwała Nr XXVIII/241/05 - w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania wierzytelności jednostek organizacyjnych gminy z tytułu należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy - Ordynacja podatkowa, udzielania innych ulg w spłacaniu tych należności oraz wskazania organów do tego uprawnionych
03.09.2008 12:43 Uchwała Nr XXVIII/240/05 - w sprawie rozpatrzenia skargi firmy Reico-Polska sp z o. o. na nienależyte działanie Wójta Gminy Święta Katarzyna naruszające obowiązujące prawo
03.09.2008 12:41 Uchwała Nr XXVIII/239/05 - w sprawie odpowiedzi Panu Henrykowi Kędzia na wezwanie w trybie art. 101 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym
03.09.2008 12:40 Uchwała Nr XXVIII/238/05 - w sprawie odpowiedzi panu Janowi Radziwińskiemu na wezwanie w trybie art. 101 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym
03.09.2008 12:30 Uchwała Nr XXVIII/237/05 - w sprawie odpowiedzi państwu Wioletcie i Wojciechowi Siarkowskim na wezwanie w trybie art. 101 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym
03.09.2008 12:27 Uchwała Nr XXVIII/236/05 - w sprawie wyboru wiceprzewodniczącego Rady Gminy Święta Katarzyna
03.09.2008 12:19 Uchwała nr XXVIII/235/05 - w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Gminy Święta Katarzyna
03.09.2008 12:18 Uchwała Nr XXVIII/234/05 - w sprawie przyjęcia rezygnacji z funkcji wiceprzewodniczącej Rady Gminy Święta Katarzyna
03.09.2008 12:16 Uchwała Nr XXVIII/233/05 - w sprawie przyjęcia rezygnacji i odwołania przewodniczącego Rady Gminy Święta Katarzyna
03.09.2008 12:14 Uchwała Nr XXVII/232/05 - w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy Gminy Święta Katarzyna z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego
03.09.2008 12:12 Uchwała Nr XXVII/231/05 - w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Święta Katarzyna

poprzednia 1 2 3 następna