Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
03.09.2008 12:10 Uchwała Nr XXVII/230/05 - zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu gminy na rok 2005
03.09.2008 12:08 Uchwała Nr XXVII/229/05 - w sprawie określenia gminnych jednostek budżetowych mogących gromadzić na rachunku dochodów własnych dochody własne, ustalenia źródeł dochodów własnych oraz ich przeznaczenia
03.09.2008 12:06 Uchwała nr XXVII/228/05 - w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na realizację zadań inwestycyjnych w roku 2005
03.09.2008 12:03 Uchwała Nr XXVII/227/05 - w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na realizację zadań inwestycyjnych w roku 2005
03.09.2008 12:01 Uchwała Nr XXVII/226/05 - w sprawie zaciągnięcia przez Gminę Święta Katarzyna pożyczki długoterminowej na realizację zadań inwestycyjnych w roku 2005
03.09.2008 11:58 Uchwała Nr XXVII/225/05 - w sprawie: zatwierdzenia regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość i warunki wypłacania nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy nauczycieli w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Święta Katarzyna
03.09.2008 11:56 Uchwała Nr XXVI/223/05 - zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia dla dróg gminnych wysokości opłaty za zajęcie pasa drogowego
03.09.2008 11:33 Uchwała Nr XXVI/224/05 - zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniego Programu Inwestycyjnego Gminy Święta Katarzyna
03.09.2008 11:20 Uchwała Nr XXVI/222/05 - w sprawie skargi mieszkańców osiedla przy ulicy Żernickiej w Świętej Katarzynie na działalność Wójta Gminy Święta Katarzyna
03.09.2008 11:16 Uchwała Nr XXVI/221/05 - w sprawie harmonogramu realizacji zadań inwestycyjnych w 2005 roku
03.09.2008 11:10 Uchwała Nr XXVI/220/05 - zmieniająca uchwałę w sprawie zarządzenia poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso

poprzednia 1 2 3