Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
06.08.2020 14:18 ZAPYTANIE OFERTOWE - "Remont ogrodzenia stalowego wzdłuż ul. Henryka III i ul. Sportowej - park miejski w Siechnicach"
05.08.2020 10:45 ZAPYTANIE OFERTOWE - Zakup i dostawa oprogramowania antywirusowego z menadżerem haseł na potrzeby Rady Miejskiej w Siechnicach.
30.07.2020 15:00 ZAPYTANIE OFERTOWE - Zakup i dostawa laptopów i oprogramowania. Projekt: „Zdalna Szkoła+ – wsparcie kształcenia zdalnego na terenie Gminy Siechnice”.
30.07.2020 13:15 Wykonanie czyszczenia i kamerowania kanalizacji deszczowej, studni rewizyjnych oraz wpustów ulicznych na terenie gminy Siechnice
30.07.2020 09:04 Zapytanie ofertowe - "Wykonanie audytu bezpieczeństwa ruchu drogowego dla skrzyżowania dróg gminnych ul. Akacjowej z ul. Lipową w miejscowości Biestrzyków, Gmina Siechnice"
29.07.2020 13:17 Wykonanie ekspertyzy/opinii biegłego/specjalisty w zakresie z zakresu telekomunikacji ruchomej (systemy telefonii komórkowej oraz inne systemy oparte na komunikacji bezprzewodowej) dotyczącej obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, w ramach postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji środowiskowej
27.07.2020 12:50 Zapytanie ofertowe - "Wykonanie badań nawierzchni drogi gminnej, działka nr 124, obręb Blizanowice, Gmina Siechnice
27.07.2020 12:33 zapytanie ofertowe - "Remont ogrodzenia stalowego wzdłuż ul. Henryka III i ul. Sportowej - park miejski w Siechnicach"
17.07.2020 14:59 ZAPYTANIE OFERTOWE - Wyświetlacza LCD do smartfona na potrzeby Urzędu Miejskiego w Siechnicach.
17.07.2020 11:24 Wykonanie progów zwalniających wyspowych w ilości 12 szt., oraz progów zwalniajacych płytowych w iloścvi 3 szt. w ciągu dróg gminnych na terenie Gminy Siechnice wraz z oznakowaniem
15.07.2020 13:41 Zapytanie ofertowe Wykonanie ekspertyzy/opinii biegłego/specjalisty w zakresie z zakresu telekomunikacji ruchomej (systemy telefonii komórkowej oraz inne systemy oparte na komunikacji bezprzewodowej) dotyczącej obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, w ramach postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji środowiskowej
13.07.2020 12:04 Zapytanie ofertowe: "Opracowanie Programu Funkcjonalono – Użytkowego dla budowa budynku komunalnego w miejscowości Święta Katarzyna”
10.07.2020 12:09 Renowacja i zabezpieczenie siedzisk drewnianych 14 szt. ławek przy placu miejskim w Siechnicach
09.07.2020 08:05 Remont zjazdów z dróg gminnych: ulica Pogodna, ulica Polna, ulica Słoneczna, ulica Parkowa, ulica Zachodnia, ulica Łąkowa zlokalizowanych w ciągu drogi krajowej nr 94 w miejscowosci Groblice
09.07.2020 08:02 Remont zjazdu, ulica Czeremchowa zlokalizowanego w ciągu drogi krajowej nr 94 wraz z wykonaniem poszerzenia drogi ulicy Czeremchowej na odcinku od obiektu mostowgo o istniejącej nawierzchni z płyt drogowych betonowych w miejscowości Siechnice
08.07.2020 13:37 Opracowanie dokumentacji projektowej i kosztorysowej na budowę, przebudowę oraz remont obiektów budowlanych zlokalizowanych na terenie parku w Siechnicach (dz. nr 795/6 i 545/128 obręb miasto Siechnice)
06.07.2020 07:38 Oczyszczenie z roślinności trzech zbiorników wodnych w Żernikach Wrocławskich oraz zbiornika w Świętej Katarzynie przy ul. Głównej
30.06.2020 13:20 ZAPYTANIE OFERTOWE - Zakup i dostawa telefonu komórkowego na potrzeby Urzędu Miejskiego w Siechnicach.
26.06.2020 12:30 Zapytanie ofertowe - „Wykonanie piłkochwytu przy boisku wielofunkcyjnym zlokalizowanym przy ul. Batorego w Mokrym Dworze”
26.06.2020 11:50 Wykonanie i dostawa 2 sztuk tablic informacyjnych w ramach projektu pn. "Przebudowa ulicy Łąkowej w Świętej Katarzynie oraz budowa I etapu ulicy Świętego Krzyża w Siechnicach w ramach drogi gminnej nr 107039D" realizowanego w ramach Funduszu Dróg Samorządowych
25.06.2020 12:39 Renowacja i zabezpieczenie siedzisk drewnianych 14 szt. ławek przy placu miejskim w Siechnicach
15.06.2020 12:34 Zapytanie Ofertowe - Zakup i dostawa akcesoriów IT na potrzeby Urzędu Miejskiego.
10.06.2020 13:45 Zapytanie ofertowe - Wykonanie i dostawa 100 sztuk budek dla jerzyków.
04.06.2020 14:04 Wykonanie prac remontowych w Szkole Podstawowej nr 2 w Siechnicach
03.06.2020 14:50 Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej grubości 8 cm na placu gminnym przy świetlicy wiejskiej w Zębicach
03.06.2020 14:49 Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej grubości 8 cm i płyt typu Meba na placu ZOZ w Świętej Katarzynie
03.06.2020 14:28 Zapytanie ofertowe: Wykonanie frezowania korzeni w kanale deszczowym DN 400 w ulicy Strażackiej w Świętej Katarzynie
01.06.2020 12:51 Wykonanie prac remontowych w Szkole Podstawowej Żernikach Wrocławskich
01.06.2020 11:47 Wykonanie prac remontowych w Szkole Podstawowej przy ul. Głównej 9 w Świętej Katarzynie
29.05.2020 10:45 Zakup i dostawa 200 szt. worków do podlewania drzew

1 2 3 4 5 6 następna