Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
27.04.2017 14:30 Uchwała Nr XXXVII/284/2017 rady Miejskiej w Siechnicach z dnia 20.04.2017 r. w sprawie zmiany nazwy ulicy w Bogusławicach w gminie Siechnice
27.04.2017 14:28 Uchwała Nr XXXVII/283/2017 rady Miejskiej w Siechnicach z dnia 20.04.2017 r. w sprawie uznania drzew za pomniki przyrody
27.04.2017 14:26 Uchwała Nr XXXVII/282/2017 rady Miejskiej w Siechnicach z dnia 20.04.2017 r. zmieniające uchwałę w sprawie przekształcenia Szkoły podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Siechnicach poprzez likwidację oddziałów przedszkolnych
27.04.2017 14:24 Uchwała Nr XXXVII/281/2017 rady Miejskiej w Siechnicach z dnia 20.04.2017 r. zmieniające uchwałę w sprawie trybu i sposobu powołania i odwołania członków Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw przemocy w rodzinie w Gminie Siechnice oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania
27.04.2017 14:16 Uchwała Nr XXXVII/280/2017 rady Miejskiej w Siechnicach z dnia 20.04.2017 r. w sprawie przystąpienia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru obejmującego część obrębu Siechnice - Zachód III, gmina Siechnice
27.04.2017 14:14 Uchwała Nr XXXVII/279/2017 rady Miejskiej w Siechnicach z dnia 20.04.2017 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębu Sulęcin - Szostakowice w rejonie ulicy Różanej, gmina Siechnice.
27.04.2017 14:10 Uchwała nr XXXVII/278/2017 Rady Miejskiej w Siechnicach z dnia 20.04.2017 r. w sprawie zmiany załącznika graficznego do Uchwały Nr XVII/147/12 Rady Miejskiej w Siechnicach z dnia 23.02.2017 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Siechnice dla terenu aktywności obejmującej zachodnią część obrębu Siechnice.
27.04.2017 10:10 Uchwała Nr XXXVII/277/2017 Rady Miejskiej w Siechnicach z dnia 20.04.2017 r. w sprawie sprzeciwu zapowiadanym zmianom prawa samorządowego w Polsce oraz wyrażenia poparcia dla stanowiska Związku Gmin Śląska Opolskiego wyrażającego sprzeciw wobec zapowiedzi posła - lidera Prawa i Sprawiedliwości w wprowadzenia dwukadencyjności liczonej wstecz
27.04.2017 10:00 Uchwała Nr XXXVII/276/2017 Rady Miejskiej w Siechnicach z dnia 20.04.2017 r. w sprawie przystąpienie Gminy Siechnice do Związku Miast Polskich
27.04.2017 09:57 Uchwała Nr XXXVII/275 Rady Miejskiej w Siechnicach zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Siechnice
27.04.2017 09:52 Uchwała Nr XXXVII/274/2017 Rady Miejskiej w Siechnicach z dnia 20.04.2017 r. zmieniająca uchwałę budżetową na rok 2017 Gminy Siechnice
24.03.2017 12:51 Uchwała Nr XXXVI/273/17 Rady Miejskiej w Siechnicach z dnia 16.03.2017 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w Bogusławicach, gmina Siechnice
24.03.2017 12:47 Uchwała Nr XXXVI/272/17 Rady Miejskiej w Siechnicach z dnia 16.03.2017 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w Siechnicach
24.03.2017 12:41 Uchwała Nr XXXVI/271/17 Rady Miejskiej w Siechnicach w sprawie określenia zasad wyznaczenia składu oraz zasad Komitetu Rewitalizacji
24.03.2017 12:37 Uchwała Nr XXXVI/270/17 Rady Miejskiej w Siechnicach z dnia 16.03.2017 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Siechnice
24.03.2017 12:34 Uchwała Nr XXXVI/269/17 Rady Miejskiej w Siechnicach z dnia 16.03.2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą - Prawo Oświatowe
24.03.2017 12:10 Uchwała Nr XXXVI/268/17 Rady Miejskiej w Siechnicach z dnia 16.03.2017 r. w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Siechnicach poprzez likwidację oddziałów przedszkolnych.
24.03.2017 11:53 Uchwała Nr XXXVI/267/17 Rady Miejskiej w Siechnicach z dnia 16.03.2017 r. w sprawie określenia kryteriów naboru do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Siechnice w postępowaniu rekrutacyjnym dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły
24.03.2017 11:34 Uchwała Nr XXXVI/266/2017 Rady Miejskiej w Siechnicach z dnia 16.03.2017 r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Siechnice branych pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego, określenia liczby punktów za każde z tych kryteriów oraz dokumentów
23.02.2017 14:26 Uchwała Nr XXXV265/17 Rady Miejskiej w Siechnicach z dnia 16.02.2017 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w Groblicach
23.02.2017 14:23 Uchwała Nr XXXV/264/17 rady Miejskiej w Siechnicach w sprawie zmiany nazwy ulicy w Radwanicach w gminie Siechnice
23.02.2017 14:15 Uchwała nr XXXV/263/17 Rady Miejskiej w Siechnicach z dnia 16.02.2017 r. w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu skargi na uchwałę Nr XXXV/288/16 Rady Miejskiej w Siechnicach z dnia 21 listopada 2016 r. w sprawie uchwalenia zmiany Studium Uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Siechnice dla terenu obejmującego część obrębu Żerniki Wrocławskie w rejonie centrum miejscowości oraz udzielenia odpowiedzi na skargę.
23.02.2017 14:04 Uchwała nr XXXV/262/17 Rady Miejskiej w Siechnicach z dnia 16.02.2017 r. w sprawie kupna dwóch lokali mieszkalnych położonych w mieście Siechnice przeznaczonych do oddania w najem
23.02.2017 14:00 Uchwała Nr XXXV/261/17 Rady Miejskiej w Siechnicach z dnia 16.02.2017 r. w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą - Prawo Oświatowe
23.02.2017 13:58 Uchwała Nr XXXV/260/17 Rady Miejskiej w Siechnicach z dnia 16.02.2017 r. w sprawie zmian przekształcenia Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Siechnicach poprzez likwidację oddziałów przedszkolnych
23.02.2017 13:55 Uchwała Nr XXXV/259/17 Rady Miejskiej w Siechnicach w sprawie trybu i sposobu powołania i odwołania członków Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw przemocy w rodzinie w Gminie Siechnice oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania
02.02.2017 09:51 Uchwała Nr XXXIV/258/2017 Rady Miejskiej w Siechnicach z dnia 26.01.2017 roku w sprawie ustalenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz wysokości opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach publicznych i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Siechnice
02.02.2017 09:48 Uchwała Nr XXXIV/257/2017 Rady Miejskiej w Siechnicach z dnia 26.01.2017 roku w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących projektów obwodów dla szkół podstawowych w Siechnicach.
02.02.2017 09:33 Uchwała Nr XXXIV/256/2017 Rady Miejskiej w Siechnicach z dnia 26.01.2017 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru obejmującego część obrębu Żerniki wrocławskie - Teren Aktywności Gospodarczej w rejonie ul. Strzelińskiej, gmina Siechnice.
02.02.2017 09:29 Uchwała Nr XXXIV/255/2017 Rady Miejskiej w Siechnicach z dnia 26.01.2017 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego dla obszaru obejmującego część obrębu Żerniki Wrocławskie - Teren Aktywności Gospodarczej w rejonie ul. Strzelińskiej, gmina Siechnice