Rejestr zmian w biuletynie

09.01.2018

Dotyczy dokumentu:
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia – dz. nr 770, 775 Święta Katarzyna
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Wykonanie robót budowlanych dla zadania: Budowa wewnętrznej linii zasilającej do terenu zbiornika retencyjnego z istniejącego złącza przyłączeniowo-pomiarowego usytuowanego na stadionie lekkoatletycznym w Siechnicach (działki 549/154, 549/76, 549/77, 579/2, 542/57 obręb Siechnice)
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zestawienie ofert - linia zasilająca.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania: „Utworzenie terenu rekreacyjno-parkowego przy obecnym tzw. stawiku dz. 288/1 i 290 obręb Radwanice” wraz ze złożeniem wniosku o zgłoszeniu w trybie art. 30 Prawa Budowlanego o przystąpieniu do budowy lub wykonania robót budowlanych oraz uzyskaniem braku sprzeciwu dla tych robót
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zestawienie ofert Stawik.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów z udziałem wszystkich radnych odbędzie się 10.01.2018 r. - godz. 17.30 w Sali Sesyjnej Urzędu Miejskiego w Siechnicach
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Posiedzenie Komisji Gospodarczej i Rozwoju Gminy odbędzie się 27.12. 2017 r. o godz. 17.30 w Sali Sesyjnej Urzędu Miejskiego w Siechnicach
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów z udziałem wszystkich radnych odbędzie się 10.01.2018 r. - godz. 17.30 w Sali Sesyjnej Urzędu Miejskiego w Siechnicach
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

08.01.2018

Dotyczy dokumentu:
Zakup i dostawa podręczników i ćwiczeń dla Szkoły Podstawowej nr 2 w Siechnicach jako część zadania: „Równi w przyszłość – zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji uczniów z terenu Gminy Siechnice" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
Treść zmiany:
Dodano załącznik "informacja o wyborze - podręczniki.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zameldowanie na pobyt stały cudzoziemców
Treść zmiany:
Usunięto załącznik +
Dotyczy dokumentu:
Zameldowanie na pobyt stały cudzoziemców
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zgłoszenie pobytu stałego.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zameldowanie na pobyt czasowy cudzoziemców oraz obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej i członków ich rodzi
Treść zmiany:
Usunięto załącznik +
Dotyczy dokumentu:
Zameldowanie na pobyt czasowy cudzoziemców oraz obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej i członków ich rodzi
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zgłoszenie pobytu czasowego(1).pdf"
Dotyczy dokumentu:
Uchwała XLIV/361/17 Rady Miejskiej w Siechnicach z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla częśći obrębu Smardzów, zwanego rekreacyjnym, gmina Siechnice
Treść zmiany:
Dodano załącznik "ZAŁĄCZNIK GRARICZNY DO UCHWAŁY XLIV 361 2017.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Uchwała XLIV/367/17 Rady Miejskiej w Siechnicach z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie wystąpienia do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z wnioskiem o zniesienie urzędowej nazwy Solniki jako osady wsi Radwanice
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała XLIV/366/17 Rady Miejskiej w Siechnicach z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie planu pracy Komisji Oświaty, Kultury i Pomocy Społecznej na 2018 rok
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała XLIV/365/17 Rady Miejskiej w Siechnicach z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie planu pracy Komisji Gospodarczej i Rozwoju Gminy na 2018 rok
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała XLIV/364/17 Rady Miejskiej w Siechnicach z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie planu pracy Komisji Budżetu i Finansów na 2018 rok
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała XLIV/363/17 Rady Miejskiej w Siechnicach z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2018 rok
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała XLIV/362/17 Rady Miejskiej w Siechnicach z dnia 28 grudnia 2017 roku zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad wyznaczania składu i działania Komitetu Rewitalizacji
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała XLIV/361/17 Rady Miejskiej w Siechnicach z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla częśći obrębu Smardzów, zwanego rekreacyjnym, gmina Siechnice
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała XLIV/360/17 Rady Miejskiej w Siechnicach z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu lokalu przy ul. 1-ego Maja 7 w miejscowości Radwanice
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała XLIV/359/17 Rady Miejskiej w Siechnicach z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia Programu Wspierania Rodziny w Gminie Siechnice na lata 2018-2020
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała XLIV/358/17 Rady Miejskiej w Siechnicach z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Siechnice na lata 2018-2020
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr XLIV/355/17 Rady Miejskiej w Siechnicach z dnia 28 grudnia 2017 roku zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Siechnice
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwała XLIV/356/17 Rady Miejskiej w Siechnicach z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie wydatków budżetu gminy, które w 2017 roku nie wygasają z upływem roku budżetowego
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwała XLIV/357/17 Rady Miejskiej w Siechnicach z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Siechnice na rok 2018
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała XLIV/356/17 Rady Miejskiej w Siechnicach z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie wydatków budżetu gminy, które w 2017 roku nie wygasają z upływem roku budżetowego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr XLIV/354/17 Rady Miejskiej w Siechnicach z dnia 28 grudnia 2017 roku zmieniająca uchwałę budżetową na rok 2017 Gminy Siechnice
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr XLIV/355/17 Rady Miejskiej w Siechnicach z dnia 28 grudnia 2017 roku zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Siechnice
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr XLIV/354/17 Rady Miejskiej w Siechnicach z dnia 28 grudnia 2017 roku zmieniająca uchwałę budżetową na rok 2017 Gminy Siechnice
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Nabór na stanowisko ds. planowania i rozliczania inwestycji
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

05.01.2018

Dotyczy dokumentu:
Wykonanie remontu ulicy Krótkiej w Żernikach Wrocławskich i przebudowy ulicy Władysława Broniewskiego w Radwanicach, Gmina Siechnice
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Burmistrza
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie Nr 151/2017 Burmistrza Siechnic z dnia29 grudnia 2017 roku zmieniająca uchwałę budżetową na rok 2017Gminy Siechnice - A.Dudek-Golińska "
Dotyczy dokumentu:
Oferta złożona w trybie pozakonkursowym na realizację zadania publicznego pn. 60lecie Parafii pw. NSPJ w Żernikach Wroclawskich - folder okolicznościowy
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Informacja
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zezwolenie na zajęcie pasa drogowego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Wniosek o wydanie zezwolenia na lokalizację obiektu budowlanego/urządzenia niezwiazanego z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Wniosek o wydanie zezwolenia na lokalizację/przebudowę zjazdu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Informacja
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 1/2018 Burmistrza Siechnic z dnia 3 stycznia 2018 r. w sprawie dodatkowych dni wolnych od pracy w 2018 roku
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

04.01.2018

Dotyczy dokumentu:
Wykonanie remontu ulicy Krótkiej w Żernikach Wrocławskich i przebudowy ulicy Władysława Broniewskiego w Radwanicach, Gmina Siechnice
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Oferta pracy - stanowisko ds. księgowości podatkowej w Wydziale Podatków i Opłat
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zapytanie ofertowe - usuwanie i przekazanie do utylizacji martwych zwierząt z terenów gminnych Gminy Siechnice
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zapytanie ofertowe - Usługi weterynaryjne dla bezdomnych zwierząt oraz wolnożyjących kotów oraz ofiar zdarzeń losowych (np. wypadków komunikacyjnych) z terenu gminy Siechnice
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwały Rady Miejskiej w Siechnicach
Treść zmiany:
Zmieniono tytuł załącznika z "Uchwała Nr XLIV/356/17 Rady Miejskiejw Siechnicach z Dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie wydatków budżetugminy, które w 2017 roku nie wygasają z upływem roku budżetowegoOsoba odpowiedzialna za treść: Michał Świech Wytworzenie informacji:28.12.2017 r. " na "Uchwała Nr XLIV/356/17 Rady Miejskiej w Siechnicachz Dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie wydatków budżetu gminy, którew 2017 roku nie wygasają z upływem roku budżetowego-M. Świech"
Dotyczy dokumentu:
Uchwały Rady Miejskiej w Siechnicach
Treść zmiany:
Zmieniono tytuł załącznika z "Uchwała Nr XLIV/355/17 Rady Miejskiejw Siechnicach z Dnia 28 grudnia 2017 roku zmieniająca uchwałę wsprawie przyjęcia wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy SiechniceOsoba odpowiedzialna za treść: Michał Świech Wytworzenie informacji:28.12.2017 r. " na "Uchwała Nr XLIV/355/17 Rady Miejskiej w Siechnicachz Dnia 28 grudnia 2017 roku zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęciaWPF Gminy Siechnice -Osoba odp. M. Świech -"
Dotyczy dokumentu:
Uchwały Rady Miejskiej w Siechnicach
Treść zmiany:
Zmieniono tytuł załącznika z "Uchwała Nr XLIV/355/17 Rady Miejskiejw Siechnicach z Dnia 28 grudnia 2017 roku zmieniająca uchwałę wsprawie przyjęcia WPF Gminy Siechnice -Osoba odp. M. Świech -" na"Uchwała Nr XLIV/355/17 Rady Miejskiej w Siechnicach z Dnia 28 grudnia 2017 roku zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia WPF GminySiechnice -Osoba odp. M. Świech "
Dotyczy dokumentu:
Uchwały Rady Miejskiej w Siechnicach
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Uchwała Nr XLIV/356/17 Rady Miejskiej w Siechnicachz Dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie wydatków budżetu gminy, którew 2017 roku nie wygasają z upływem roku budżetowego Osobaodpowiedzialna za treść: Michał Świech Wytworzenie informacji:28.12.2017 r. "
Dotyczy dokumentu:
Uchwały Rady Miejskiej w Siechnicach
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Uchwała Nr XLIV/355/17 Rady Miejskiej w Siechnicachz Dnia 28 grudnia 2017 roku zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęciawieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Siechnice Osoba odpowiedzialna zatreść: Michał Świech Wytworzenie informacji: 28.12.2017 r. "
Dotyczy dokumentu:
Uchwały Rady Miejskiej w Siechnicach
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Uchwała Nr XLIV/354/17 Rady Miejskiej w Siechnicachz Dnia 28 grudnia 2017 roku zmieniająca uchwałę budżetową na rok2017 Gminy Siechnice - A. Dudek-Golińska-28.12"

03.01.2018

Dotyczy dokumentu:
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego – dz. nr 553/5 Święta Katarzyna
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na budowę lub braku sprzeciwu dla robót nie wymagających pozwolenia na budowę i pełnieniem nadzoru autorskiego dla zadania pn.: „Poprawa bazy lokalowej OSP w Siechnicach. Rozbudowa remizy strażackiej Ochotniczej Straży Pożarnej w miejscowości Siechnice przy ul. Piastów Śląskich (dawniej Generała Świerczewskiego)”
Treść zmiany:
Dodano załącznik "ogłoszenie o wyborze oferty.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 148/2017 Burmistrza Siechnic z dnia 18.12.2017 r. w sprawie odpłatnego przekazania środków trwałych ruchomych spółce gminnej Siechnickiej Inwestycyjnej Spółce Komunalnej sp. z. o. o. w Siechnicach
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 147/2017 Burmistrza Siechnic z dnia 18.12.2017 r. w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej niezabudowanej połozonej w obrębie Sulimów, gmina Siechnice
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 143/2017 z dnia 12.12.2017 r. zmieniające uchwałę budżetową na rok 2017 Gminy Siechnice
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 142/2017 z dnia 06.12.2017 w sprawie zmiany zarządzenia nr 109/2017 wydanego w dniu 07.09.2017r. dotyczącego powołania stałej komisji inwentaryzacyjnej Gminy Siechnice na lata 2017-2019
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 134/2017 z dnia 22.11.2017 w sprawie ustalenia zakładowego planu kont dla dotacji celowej na wyposażenie w sprzęt i aparaturę medyczną gabinetu profilaktyki zdrowotnej w szkołach
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 130/2017 z dn. 14.11.2017 r. w sprawie powołania stałej Komisji do spraw szacowania szkód i strat w mieniu komunalnym powstałych w wyniku zdarzeń noszących znamiona klęski żywiołowej na terenie Gminy Siechnice
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 128/2017 z dnia 09.11.2017 r. w sprawie powołania Komisji opiniującej wnioski o udzielenie dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie i robotu budowlane przy zabytku oraz ustalenie regulaminu pracy komisji
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 128/2017 z dnia 09.11.2017 r. w sprawie powołania Komisji opiniującej wnioski o udzielenie dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie i robotu budowlane przy zabytku oraz ustalenie regulaminu pracy komisji
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 124/2017 Burmistrza Siechnic z dnia 27.10.2017 r. w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą "Zapewnienie dostępności do wychowania przedszkolnego dzieciom w wieku przedszkolnym zamieszkałym na terenie gminy Siechnice, na warunkach takich jak w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Siechnice - rok szkolny 2017/2018 - edycja II"
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 124/2017 Burmistrza Siechnic z dnia 27.10.2017 r. w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą "Zapewnienie dostępności do wychowania przedszkolnego dzieciom w wieku przedszkolnym zamieszkałym na terenie gminy Siechnice, na warunkach takich jak w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Siechnice - rok szkolny 2017/2018 - edycja II"
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 123/2017 Burmistrza Siechnic z dnia 24.10.2017r. w sprawie ustalenia zakładowego planu kont ora z instrukcji obiegu dokumentów zakładowego planu kont oraz instrukcji obiegu dok. dla projektu "Przebudowa placu zabaw w miejscowości Żerniki Wrocławskie" dofinansowanego w formie dotacji celowej z budżetu Województwa Dolnośląskiego w ramach otwartego konkursu pn. "Odbudowa Dolnośląskiej Wsi" w 2017 roku
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 121/2017 Burmistrza Siechnic z dnia 19.10.2017 r. w sprawie ogłoszenia terminu składania wniosków o udzielenie dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 120/2017 Burmistrza Siechnic z dnia 18.10.2017 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej dokonującej zaopiniowania ofert w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wychowania przedszkolnego - rok szkolny 2017/2018 -edycja II
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 117/2017 Burmistrza Siechnic z dnia 18.10.2017 r. w sprawie objęcia udziałów w spółce gminnej Siechnicka Inwestycyjna Spółka Komunalna sp. z. o. o. w Siechnicach
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 111/2017 Burmistrza Siechnic z dnia 14.09.2017 w spr. powołania komisji oceniającej formularze rezerwacji rezygnacji obiektów sportowych
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 110/2017 z dnia 14.09.2017 r. zmieniające Zarządzenie Nr 11/2017 w spr. określenia procedury ustalania podstawowej kwoty dotacji dla przedszkoli oraz szkół, w których zorganizowano oddział przedszkolny, stanowiacej podstawę do naliczania dotacji dla niepublicznych szkoł, w których zorganizowano oddział przedszkolny, przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego oraz publicznych przedszkoli prowadzonych przez osoby fizyczne i niebędące jednostką samorządu terytorialnego osoby prawne na terenie Gminy Siechnice
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 110/2017 z dnia 14.09.2017 r. zmieniające Zarządzenie Nr 11/2017 w spr. określenia procedury ustalania podstawowej kwoty dotacji dla przedszkoli oraz szkół, w których zorganizowano oddział przedszkolny, stanowiacej podstawę do naliczania dotacji dla niepublicznych szkoł, w których zorganizowano oddział przedszkolny, przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego oraz publicznych przedszkoli prowadzonych przez osoby fizyczne i niebędące jednostką samorządu terytorialnego osoby prawne na terenie Gminy Siechnice
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 106/2017 Burmistrza Siechnic z dnia 30.08.2017 r. w spr. przedstawienia Radzie Miejskiej w Siechnicach informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Siechnice za okres I pół. 2017 r., inf. o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej i samorządowej instytucji kultury za I półrocze
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 106/2017 Burmistrza Siechnic z dnia 30.08.2017 r. w spr. przedstawienia Radzie Miejskiej w Siechnicach informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Siechnice za okres I pół. 2017 r., inf. o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej i samorządowej instytucji kultury za I półrocze
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Regulamin Organizacyjny Urzędu Miejskiego
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie Nr 149 2017.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Regulamin Organizacyjny Urzędu Miejskiego
Treść zmiany:
Usunięto załącznik +
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 149/2017 Burmistrza Siechnic z dnia 20.12.2017 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Siechnicach.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 ... następna