Rejestr zmian w biuletynie

27.04.2017

Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie PKP o przetargu ustnym nieograniczonym na zbycie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości – dz. nr 9/4 obręb Prawocin, gmina Siechnice
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr XXXVII/284/2017 rady Miejskiej w Siechnicach z dnia 20.04.2017 r. w sprawie zmiany nazwy ulicy w Bogusławicach w gminie Siechnice
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr XXXVII/281/2017 rady Miejskiej w Siechnicach z dnia 20.04.2017 r. zmieniające uchwałę w sprawie trybu i sposobu powołania i odwołania członków Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw przemocy w rodzinie w Gminie Siechnice oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr XXXVII/283/2017 rady Miejskiej w Siechnicach z dnia 20.04.2017 r. w sprawie uznania drzew za pomniki przyrody
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr XXXVII/282/2017 rady Miejskiej w Siechnicach z dnia 20.04.2017 r. zmieniające uchwałę w sprawie przekształcenia Szkoły podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Siechnicach poprzez likwidację oddziałów przedszkolnych
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr XXXVII/281/2017 rady Miejskiej w Siechnicach z dnia 20.04.2017 r. zmieniające uchwałę w sprawie trybu i sposobu powołania i odwołania członków Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw przemocy w rodzinie w Gminie Siechnice oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr XXXVII/280/2017 rady Miejskiej w Siechnicach z dnia 20.04.2017 r. w sprawie przystąpienia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru obejmującego część obrębu Siechnice - Zachód III, gmina Siechnice
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr XXXVII/279/2017 rady Miejskiej w Siechnicach z dnia 20.04.2017 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębu Sulęcin - Szostakowice w rejonie ulicy Różanej, gmina Siechnice.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała nr XXXVII/278/2017 Rady Miejskiej w Siechnicach z dnia 20.04.2017 r. w sprawie zmiany załącznika graficznego do Uchwały Nr XVII/147/12 Rady Miejskiej w Siechnicach z dnia 23.02.2017 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Siechnice dla terenu aktywności obejmującej zachodnią część obrębu Siechnice.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Sprawozdanie za 2016 rok z realizacji programu współpracy Gminy Siechnice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3. ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Sprawozdanie za 2016 rok z realizacji programu współpracy Gminy Siechnice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3. ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr XXXVII/277/2017 Rady Miejskiej w Siechnicach z dnia 20.04.2017 r. w sprawie sprzeciwu zapowiadanym zmianom prawa samorządowego w Polsce oraz wyrażenia poparcia dla stanowiska Związku Gmin Śląska Opolskiego wyrażającego sprzeciw wobec zapowiedzi posła - lidera Prawa i Sprawiedliwości w wprowadzenia dwukadencyjności liczonej wstecz
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr XXXVII/276/2017 Rady Miejskiej w Siechnicach z dnia 20.04.2017 r. w sprawie przystąpienie Gminy Siechnice do Związku Miast Polskich
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr XXXVII/276/2017 Rady Miejskiej w Siechnicach z dnia 20.04.2017 r. w sprawie przystąpienie Gminy Siechnice do Związku Miast Polskich
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr XXXVII/275 Rady Miejskiej w Siechnicach zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Siechnice
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr XXXVII/274/2017 Rady Miejskiej w Siechnicach z dnia 20.04.2017 r. zmieniająca uchwałę budżetową na rok 2017 Gminy Siechnice
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Burmistrza
Treść zmiany:
Dodano załącznik "+"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Burmistrza
Treść zmiany:
Edycja dokumentu

24.04.2017

Dotyczy dokumentu:
Uchwały Rady Miejskiej w Siechnicach
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Komisja Gospodarcza i Rozwoju Gminy - 8.05.2017 r. godz. 17:30; Temat: spotkanie z projektantami mpzp – Żernik Wr. – teren G, E, F, B I wykonawcami analizy potrzeb i możliwości rozwoju Gminy Siechnice, bilansu terenów przeznaczonych pod zabudowę oraz oceny aktualności studium
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr XXXVII/275/17 Rady Miejskiej w Siechnicach z dnia 20 kwietnia 2017 roku zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Siechnice
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zapytanie ofertowe - Usługi deratyzacji terenów i obiektów gminnych w Zacharzycach, gmina Siechnice
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Protokół nr XXXVI/17 sesji Rady Miejskiej w Siechnicach z dnia 16 marca 2017 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Protokół nr XXXV/17 sesji Rady Miejskiej w Siechnicach z dnia 16 lutego 2017 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Protokół nr XXXIV/17 sesji Rady Miejskiej w Siechnicach z dnia 26 stycznia 2017 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Wykonanie remontu dróg dojazdowych do gruntów rolnych dla ulic: Akacjowej w Biestrzykowie, Edwarda Gierka w Smardzowie i Podwalnej w Kotowicach, w Gminie Siechnice
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Informacja
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wykonanie remontu dróg dojazdowych do gruntów rolnych dla ulic: Akacjowej w Biestrzykowie, Edwarda Gierka w Smardzowie i Podwalnej w Kotowicach, w Gminie Siechnice
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wykonanie remontu dróg dojazdowych do gruntów rolnych dla ulic: Akacjowej w Biestrzykowie, Edwarda Gierka w Smardzowie i Podwalnej w Kotowicach, w Gminie Siechnice
Treść zmiany:
Dodano załącznik "+"
Dotyczy dokumentu:
Wykonanie remontu dróg dojazdowych do gruntów rolnych dla ulic: Akacjowej w Biestrzykowie, Edwarda Gierka w Smardzowie i Podwalnej w Kotowicach, w Gminie Siechnice
Treść zmiany:
Dodano załącznik "+"

21.04.2017

Dotyczy dokumentu:
Wykonanie remontu dróg dojazdowych do gruntów rolnych dla ulic: Akacjowej w Biestrzykowie, Edwarda Gierka w Smardzowie i Podwalnej w Kotowicach, w Gminie Siechnice
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Żernikach Wrocławskich przy ul. Kolejowa 7a, działka nr 209/2, gmina Siechnice – zaprojektuj i wybuduj
Treść zmiany:
Dodano załącznik "+"
Dotyczy dokumentu:
Wniosek o wydanie decyzji środowiskowych uwarunkowaniach oraz karta informacyjna przedsięwzięcia
Treść zmiany:
Usunięto załącznik +
Dotyczy dokumentu:
Wniosek o wydanie decyzji środowiskowych uwarunkowaniach oraz karta informacyjna przedsięwzięcia
Treść zmiany:
Dodano załącznik "+"
Dotyczy dokumentu:
Wniosek o wydanie decyzji środowiskowych uwarunkowaniach oraz karta informacyjna przedsięwzięcia
Treść zmiany:
Dodano załącznik "+"
Dotyczy dokumentu:
Wniosek o wydanie decyzji środowiskowych uwarunkowaniach oraz karta informacyjna przedsięwzięcia
Treść zmiany:
Usunięto załącznik +
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie III przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonej w Prawocinie dz. nr 54/3, 54/4 na dzień 02 czerwca 2017 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego oraz wykonanie robót budowlanych olegających na budowie, rozbudowie i przebudowie ulicy Miodowej w Iwinach, gmina Siechnice – zaprojektuj i wybuduj
Treść zmiany:
Dodano załącznik "+"

poprzednia ... 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 ... następna